Ledning

Ledarskapsprinciper

Savosolar organiserar sin ledning i enlighet med Finlands aktiebolagslag. Enligt aktiebolagslagen fördelas ledningen mellan aktieägarnas bolagsstämma, styrelsen och den verkställande direktören. Aktieägarna utövar i första hand sina rättigheter på aktieägarnas bolagsstämma, som i allmänhet sammanträder efter kallelse från bolagets styrelse. En bolagsstämma ska även sammankallas om bolagets revisor eller aktieägare, som representerar minst 1/10 av bolagets emitterade aktier utöver de aktier bolaget innehar, kräver detta skriftligt.

Bolaget tillämpar inte Värdepappersmarknadsföreningens Corporate Governance-rekommendation, eftersom bolaget inte anser det nödvändigt att följa rekommendationen med hänsyn till bolagets storlek och dess affärsområde.

Arvoden

Aktieägarna i Savosolar beslutar på bolagsstämman om styrelsemedlemmarnas arvoden och förmåner i enlighet med Finlands aktiebolagslag.

År 2021 betalades sammanlagt 54 000 euro åt styrelsemedlemmarna för deltagande i möten (2020: 46 400 euro). På den ordinarie bolagsstämman den 26 april 2022 fattades beslut om styrelsens årsarvode enligt följande: 21 600 euro åt styrelseordföranden och 10 800 euro åt de övriga styrelsemedlemmarna. Cirka 40 % av styrelsemedlemmarnas arvoden betalas med stöd av styrelsens emissionsfullmakt genom att tilldela styrelsemedlemmarna nya aktier i bolaget. Cirka 60 % av arvodet utbetalas i kontanter. Styrelsemedlemmarna får inte överlåta de aktier de har erhållit som arvode så länge de är medlemmar i styrelsen. Mellan bolaget och styrelsemedlemmarna har inte några tjänsteavtal eller pensionsarrangemang upprättats.

År 2021 betalades 143 800 euro (2020: 128 800 euro) i lön och naturaförmåner åt verkställande direktören Jari Varjotie och 779 000 euro (2020: 546 300 euro) åt de övriga medlemmarna i ledningsgruppen.

I enlighet med direktörsavtalet är verkställande direktören Jari Varjotie inte berättigad till frivilliga pensionsarrangemang bekostade av bolaget. Om bolaget säger upp Varjoties direktörsavtal betalar bolaget åt Varjotie en normal månadslön under den fyra månader långa uppsägningstiden samt ett arvode som motsvarar lönen för fem månader.

Bolagsstämma

Aktieägarnas ordinarie bolagsstämma är bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstyrelsen sammankallar den ordinarie bolagsstämman inom sex månader efter att räkenskapsperioden har löpt ut. I enlighet med bestämmelserna i bolagsordningen fattar den ordinarie bolagsstämman beslut om godkännande av bokslutet, användningen av den vinst som anges i balansräkningen, beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsemedlemmarna och verkställande direktören, antalet styrelsemedlemmar samt styrelsemedlemmarnas och revisorernas arvoden. Dessutom väljer bolagsstämman styrelsemedlemmar och revisor samt beslutar om övriga ärenden i kallelsen till bolagsstämma.

Styrelse

Uppgifterna och ansvarsområdena för Savosolars styrelse har fastställts i Finlands aktiebolagslag och i annan tillämplig lagstiftning, enligt vilken styrelsen ansvarar för ordnandet av bolagets ledning och vederbörlig organisation av bolagets funktioner. Styrelsen ansvarar även för vederbörlig organisation av bolagets ekonomiförvaltning och övervakningen av finansförvaltningen. Dessutom är det styrelsens uppgift att främja bolagets och alla dess aktieägares framgång genom att planera bolagets affärsverksamhet så, att den på lång sikt ger bästa möjliga vinst på det kapital som har investerats i bolaget.

Styrelsemedlemmar

Eero Auranne

Född år 1959, diplomingenjör, elteknik.

Styrelseordförande i Savosolar Abp.
Styrelsemedlem sedan augusti 2018 och styrelseordförande sedan april 2020.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.

Eero Auranne arbetade åren 2012–2017 som verkställande direktör för Empower Oyj, åren 2006–2012 som chef för energidivisionen vid svenska ÅF AB och medlem i koncernens ledningsgrupp samt åren 2003–2005 som verkställande direktör för Enprima Oy. Dessförinnan arbetade Auranne cirka 20 år med olika uppgifter inom Fortum-koncernen och dess föregångare Imatran Voima Oy. Auranne fungerar även för närvarande som styrelsemedlem i Dekati Oy.

Feodor Aminoff

Född år 1969, diplomingenjör.

Styrelsemedlem sedan maj 2013 (styrelseordförande 2013 - 2020).

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.

Feodor Aminoff arbetade som verkställande direktör för Cleantech Invest Oyj 2013–2014. Han har tidigare arbetat som verkställande direktör för Please User Experience Design Oy 2005–2009, i ledningsgruppen för Sanitec OY:s IDO-grupp med ansvar för informationsadministration och utvecklande av affärsverksamhetsprocesser 2000–2009 samt som projektchef hos KCI Konecranes Oyj 1994–1999. Dessutom har Feodor Aminoff varit suppleant och styrelsemedlem i Veho Group Oy sedan år 1996 samt grundande medlem i styrelsen för Finnish Business Angels (FIBAN) 2010–2012.

Mikael Lemström

Född år 1967, diplomingenjör, tillämpad matematik och fysik.

Styrelsemedlem sedan augusti 2018.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.

Mikael Lemström har gjort en lång karriär med olika uppgifter inom Fortum-koncernen, utöver i Finland även i Thailand och Polen. För närvarande arbetar Lemström som ansvarig vice verkställande direktör i Fortums division City Solutions med ansvar för uppvärmning och nedkylning.

Ari Virtanen

Född år 1958, elingenjör och MBA.

Styrelsemedlem sedan augusti 2018.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.

Ari Virtanen arbetar för närvarande som verkställande direktör för Advion Group Oy och Solidior Oy. Virtanen har tidigare arbetat bland annat som tillfällig operativ chef för Proxion Solutions Oy 2017–2018, verkställande direktör för Takoma Oy 2012–2014, verkställande direktör för Högfors Oy 2007–2009, verkställande direktör och styrelseordförande för estniska AS Finmec 2004–2007, försäljningschef hos Kalmar Industries Oy Ab 1999–2004 och med olika uppgifter inom Tamrock-koncernen 1986–1997. Virtanen fungerar för närvarande även som styrelsemedlem i Kesla Oyj och Proxion Oy.

Eljas Repo

Född år 1961, M.Soc.Sc. (Historia, Helsingfors).

Styrelsemedlem sedan april 2022.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större aktieägare.
Repo är VD för Repo Media Oy 2016-. Tidigare var han chefredaktör för Arvopaperi 1998–2016. Styrelseledamot i Ovaro Asuntorahasto/Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj 2017-, Styrelseordförande i Taikina Capital Oy 2017–2021, Styrelseledamot i Elina Ahlbäck Literary Agency Oy 2009-, Styrelseledamot i Helsingfors Börsklubb rf 2017-, Senior advisor i Directors’ Institute Finland ry 2019-, Styrelseledamot i Badminton Finland ry 2020-, Styrelseledamot i Finnish Business Angels Network (FiBAN) ry 2022-.

Ledningsgrupp

Verkställande direktör och försäljning

Jari Varjotie

Född år 1960, diplomingenjör.

Jari Varjotie har fungerat som Savosolars verkställande direktör sedan den 20 november 2010. Han har över 30 års erfarenhet av ledningsuppgifter inom industrin. Tidigare arbetade Jari Varjotie hos Winwind Oy åren 2007–2010. Då fungerade han som operativ chef och verkställande direktör för affärsområdet Europa. Han har även innehaft olika ledningsuppgifter hos Perlos Oyj åren 2000–2007, senast som operativ chef. Åren 1989–2000 arbetade Jari Varjotie i Valmet Oyj bland annat som produktionschef, materialchef och fabriksdirektör.

Director, Senior Advisor

Kaj Pischow

Född år 1947, studier inom matematik, fysik och fysikalisk metallurgi.

Grundare av Savosolar och långvarig teknologichef, från och med augusti 2018 Director, Senior Advisor. I denna roll har han omfattande befogenheter att ge råd och stödja bolagets olika funktioner. Han är expert på vakuumbeläggningstekniker. Innan Savosolar grundades var Pischow åren 1998–2010 en betydande aktieägare i och teknisk chef för Savcor Face Group, Sufcoat Oy och Savcor Coating, som tillverkade störningsskyddande ytbeläggningar för mobiltelefoner, främst åt Nokia. Åren 1971–1995 arbetade han som forskare vid VTT, Riihimäki Glas och Helsingfors Tekniska högskola samt som företagare. Han var den första som hämtade forskning i nanoteknik till Finland.

Produktionschef

Pekka Karjalainen

Född år 1983, diplomingenjör, maskinteknik.

Pekka Karjalainen kom till Savosolar i januari 2016 och blev medlem i ledningsgruppen i december samma år.
I februari 2021 utnämndes Pekka till fabrikschef. Innan dess arbetade Pekka som kvalitetsingenjör samt kvalitetschef i ca. fem års tid.
Före Savosolar arbetade Pekka som planerare hos bl.a. ABB Oy.

Vice-President, China operations

Raul Ikonen

Född år 1969, M.Sc. (Econ.)

Raul Ikonen är ledare för Savosolars kinesiska verksamhet. Han började arbeta med det i maj 2019 efter att ha varit CFO för Savosolar. Raul Han är en erfaren ekonomisk förvaltning och affärsutveckling professionell, och har arbetat bl.a. på KPMG samt i UPM:s olika landsorganisationer. Senast har han arbertat som CFO för UPM (China) Ltd. i Shanghai, där han jobbade i 12 år. Raul har en bred kunskap av olika typer av uppgifter inom ekonomisk administration, operativ rapportering samt strategisk planering.

Teknologichef

Torben Frederiksen

Född år 1972, diplomingenjör, energiteknologi.

Torben Frederiksen återvände till Savosolar 2018 efter att från och med hösten 2016 arbetat som teknologichef hos Falck Schmidt Defense Systems A/S. Åren 2014–2016 arbetade han för Savosolar och var då med om att utveckla den nuvarande stora solfångaren samt fungerade som projektchef för bolagets tre första stora leveransprojekt i Danmark. Dessförinnan ansvarade han för produktutvecklingen hos Sunmark A/S, som är en internationell leverantör av stora solvärmesystem i Danmark. Han arbetade även med olika uppgifter inom produktutveckling och ledning hos Danfoss A/S. Torbens arbetsplats är i Danmark.

Ekonomichef

Heikki Timonen

Född år 1967, M.Sc. (Econ.)

Finansdirektör (CFO) för Savosolar sedan april 2019. Heikki har arbetat inom finansområdet sedan 1996 med tidigare befattningar hos Cultor Oyj, Rettig Ab, Exel Composites Oyj och de senaste sju åren som CFO för Serres Group. Hans styrkor är operativ ekonomisk förvaltning, transformation, affärsdriven process och ICT-utveckling samt strategins arbete och implementering av strategin.

Försäljnings- och marknadschef

Antti Lilleberg

Född år 1978, MBA (företagsekonomi), B.Eng ( Elektronik och automatisering)

Antti Lilleberg har varit Savosolars försäljnings- och marknadschef sedan 1 juni 2020.

Han har lång erfarenhet av internationella sälj- och marknadsförings- och utvecklingsroller samt teknik- och managementkonsulting. Lilleberg gick med i Savosolar från Ariterm Service Oy, där han var ansvarig för försäljning och marknadsföring. Tidigare har Lilleberg arbetat t.ex. på Volter Oy, Rejlers Group, Sartorius Group och Biohit Oyj.

COO

Martti Jalava

Född år 1966, diplomingenjör.

Martti Jalava har fungerat som Savosolars operativa chef sedan 1.1.2020. Innan sin nuvarande position fungerade han som utvecklingschef för den operativa verksamheten under 1,5 år. Han har en över 25 års erfarenhet av ledningsuppdrag inom den internationella tillverkande industrin. Innan Savosolar har Jalava varit anställd som ledare i företag som Imatra Steel Oy, Fiskars Oyj, Fibox Oy samt som hyrchef i företag som Konecranes Oyj samt AP&T Ab. Jalava har även haft konsultuppdrag i företag som Outokumpu Oyj, Stora Enso Oyj samt Perlos Oyj.

Allmänna risker och affärsverksamhetens osäkerhetsfaktorer

De påtagligaste riskerna för Savosolars affärsverksamhet är förmågan att få nya projekt för att skapa tillväxt enligt strategin, rörelsekapitalets tillräcklighet och förmågan att höja affärsverksamhetens effektivitet så att verksamheten blir lönsam.

Kriget i Ukraina har ökat den osäkerhet som Covid-19-pandemin orsakade i fråga om tillgången på material och komponenter samt priserna. I Savosolars produkter används inte direkt ryska eller ukrainska material eller komponenter.  Krigsläget kan ändå leda till prishöjningar på material och komponenter samt förlängda leveranstider. Situationen kan om den pågår länge fördröja tillväxten och förbättringen av lönsamheten i Savosolars verksamhet. Å andra sidan bedöms uppgången i energipriserna och den minskade användningen av ryska fossila bränslen ha en positiv inverkan på efterfrågan på förnybar energi och därmed även främja utvecklingen av Savosolars verksamhet.

Bolagets styrelse följer aktivt med utvecklingen av bolagets lönsamhet och kassaflöde och söker tillsammans med bolagets ledning de bästa lösningarna för en utveckling av bolaget som leder till en lönsam långsiktig affärsverksamhet. Bolagets styrelse granskar kontinuerligt finansieringens tillräcklighet som en viktig del av bolagets tillväxtstrategi. Med beaktande av branschens utsikter är styrelsen optimistisk till att bolaget förmår skaffa det egna och främmande kapital som behövs för en strategienlig tillväxt och uppnående av lönsamhet.

Man kan ändå inte garantera att volymen av bolagets affärsverksamhet och lönsamheten ökar tillräckligt och att bolaget erhåller tillräcklig tilläggsfinansiering och på sådana villkor som är förmånliga nog för de nuvarande aktieägarna och att tilläggsfinansieringen fås i rätt tid. Om bolaget inte lyckas få till stånd tillväxt och förbättrad lönsamhet och/eller skaffa tilläggsfinansiering på det sätt som affärsverksamheten förutsätter, kan bolaget tvingas senarelägga, skära ner eller avsluta verksamheter.

Revision

Bolagets externa revision bekräftar att bokslutet ger en korrekt och tillräcklig bild av bolagets ekonomiska resultat och finansieringssituation under räkenskapsperioden. Revisorn upprättar en i lag fastställd revisionsberättelse för bolagets aktieägare i samband med bolagets årsbokslut. Under räkenskapsperioden rapporteras granskningar till styrelsen.
Revisorn och styrelsen träffas minst en gång om året. Revisorn väljs av bolagsstämman. Revisorns verksamhetsperiod täcker den räkenskapsperiod då han eller hon har blivit vald och upphör vid slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter valet.
Den ordinarie bolagsstämma som hölls den 26 april 2022 valde revisionssamfundet Tilintarkastus Inkeröinen & Himanen Oy som bolagets revisor.

Insiderinformation

Savosolar Oyj följer de insiderriktlinjer som gäller på Helsingforsbörsen (Nasdaq Helsinki Oy). Savosolar Oyj:s egna insideranvisningar innehåller en sammanfattning av de bolagsspecifika principerna samt Nasdaqs insideranvisningar. Tillsammans bildar dessa dokument Savosolar Oyj:s insideranvisningar.

Savosolar upprätthåller ett insiderregister över anmälningsskyldiga insiderpersoner (styrelsemedlemmarna och ledningsgruppen) och personer, som med stöd av sin position eller sina uppgifter i bolaget har regelbunden åtkomst till insiderinformation på motsvarande sätt som över utomstående personer som arbetar för bolaget och som har regelbunden åtkomst till insiderinformation. Dessutom upprätthåller Savosolar ett projektspecifikt insiderregister över personer till vilka bolaget överlåter insiderinformation med anknytning till projektet.

Eftersom den lagstiftning som gäller för värdepappersmarknaden inte längre förpliktigar till att upprätthålla ett offentligt register över insiderpersoner eller deras egendom uppdateras inte informationen om aktieägande i tabellen på denna sida regelbundet. Informationen i tabellen beskriver ägoförhållanden i juni 2021. Bolaget informerar om ändringar i ägoförhållanden som rör insiderpersoner och deras närmaste i bolagsmeddelanden enligt bestämmelserna om missbruk av marknaderna (MAR).

I juni 2021 ägde medlemmarna i bolagsstyrelsen och ledningsgruppen sammanlagt 394 339 aktier i bolaget. Följande tabell innehåller alla aktier och andra derivat, som personen i fråga eller någon av hans eller hennes närmaste har direkt eller indirekt via bestämmanderätt- eller inflytanderättssamfund.

Insideregendom i juni 2021

Insiderperson Aktier, antal Optioner, antal
Styrelsen
Feodor Aminoff 64.157
   SEB Life
Eero Auranne 98.147
Mikael Lemström 75.993
Ari Virtanen 63.220
Ledningsgruppen Shares  Options
Jari Varjotie 40.873  –
Raul Ikonen  –
Kaj Pischow 1.920  –
Torben Frederiksen  –
Pekka Karjalainen 29  –
Heikki Timonen 50.000  –
Antti Lilleberg
Martti Jalava
Revisorerna
Juho Himanen, KHT, Tilintarkastus Inkeröinen & Himanen Oy
Certified adviser
Daniel Orispää, Augment Partners AB
TOTALT 394.339  –
AKTIER OCH OPTIONER TOTALT 394.339
Bolagets totala antal aktier 77.440.623

Bolagsordning

1 § Firma och hemort

Bolagets firma är Savosolar Oyj, på svenska Savosolar Abp och på engelska Savosolar Plc. Bolagets hemort är S:t Michel.

2 § Verksamhet

Bolagets verksamhet är planering, tillverkning och försäljning av energisystem som utnyttjar solenergi, samt forskning, produktutveckling och konsultverksamhet med anknytning till affärsområdet. Bolaget kan även äga fastigheter, bostadsaktier, placeringsaktier och andra värdepapper, göra aktieplaceringar i bolag samt hyra ut de fastigheter och bostadsaktier som bolaget äger.
Bolaget kan idka sin verksamhet direkt eller via sina dotter- eller intressebolag.

3 § Aktier och värdeandelssystem

Bolagets aktier omfattas av värdeandelssystemet.

4 § Styrelse och verkställande direktör
Bolaget har en styrelse som består av minst tre (3) och högst sju (7) ordinarie medlemmar. Styrelsemedlemmarnas mandatperiod löper ut vid slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter valet.
Bolaget har en verkställande direktör som utses av styrelsen.

5 § Bolagets representation
Utöver styrelsen, styrelsens ordförande och verkställande direktör, alla enskilt, representeras bolaget även av två styrelsemedlemmar tillsammans. Dessutom kan styrelsen ge en utsedd person en prokura eller rätt att representera bolaget.

6 § Revisorer

Bolaget har en ordinarie revisor och en revisorssuppleant. Om man som revisor utser ett revisionssamfund godkänt av Centralhandelskammaren eller handelskammaren behöver man inte utse en revisorssuppleant. Revisorernas mandatperiod löper ut vid slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter valet.

7 § Kallelse till bolagsstämma, anmälningstid och plats för bolagsstämman

Kallelse till bolagsstämma ska meddelas aktieägarna genom att publicera kallelsen på bolagets webbplats eller på annat sätt som kan bekräftas, tidigast tre (3) månader och senast tre (3) veckor före bolagsstämman, men dock minst nio (9) dagar före den i aktiebolagslagens avsedda avstämningsdagen för bolagsstämman.
Om styrelsen så beslutar ska aktieägaren anmäla sig till bolaget för att få rätt att delta i bolagsstämman. Aktieägaren ska anmäla sig senast på det datum som anges i kallelsen till bolagsstämma, som kan vara högst tio (10) dagar före bolagsstämman.
Bolaggstämman kan, utöver bolagets hemort, även ordnas i Helsingfors i Finland eller i Stockholm i Sverige.

8 § Ordinarie bolagsstämma
En ordinarie bolagsstämma ska hållas årligen på en av styrelsen fastställd dag inom sex (6) månader från det att räkenskapsperioden har löpt ut.
På den ordinarie bolagsstämman ska
presenteras
1. bokslut och vid behov verksamhetsberättelse;
2. revisionsberättelse;
beslutas om
3. fastställande av bokslut;
4. användningen av den vinst som anges i balansräkningen;
5. beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsemedlemmar och verkställande direktör;
6. styrelsemedlemmarnas och revisorns arvoden;
7. antalet styrelsemedlemmar;
väljs
8. styrelsemedlemmar;
9. revisor och revisorssuppleant.

Informationspolicy

Savosolar har förbundit sig till en aktiv och genomskinlig kommunikation med alla intressegrupper. Bolaget strävar efter att ge en korrekt bild av bolagets verksamhet, verksamhetsmiljö, strategi, mål och ekonomiska utveckling.
På bolagets webbplats www.savosolar.com samt via bolagsmeddelanden som publiceras via Nasdaq hittar du enklast informationen om bolaget. Alla intressentgrupper har jämbördig åtkomst till samma information.

Savosolars informationspolicy september 2019 (på engelska)
Bilaga till informationspolicyn: First North Growth Market -regler 1.9.2019 (på engelska)

Kontaktuppgifter för
investerare 
och media

FINLAND
info@savosolar.com
+358 (0)10 271 0810
Godkänd rådgivare:
Augment Partners AB
info@augment.se
+46 8-505 65 172