Börsintroduktion (IPO) och aktieemission

Savo-Solar ordnade i februari-mars 2015 en börsintroduktion (IPO), där sammanlagt 2 036 850 nya A-aktier tecknades och bolaget fick 737 nya aktieägare.
Efter emissionen uppgick bolagets totala antal aktier till 5 295 810. Vid börsintroduktionen var teckningspriset 2,00 euro (SEK 18,28) per aktie. Savo-Solar redovisade cirka 4,0 miljoner euro för emissionen (före arrangemangskostnaderna) till fonden för fritt eget kapital. Av emissionens totala intäkter betalades cirka 1,2 miljoner euro genom att kvittera fordringar.
De vid emissionen tecknade a-aktierna infördes i handelsregistret 25-03-2015 och handeln med aktierna inleddes på Nasdaq First North Sweden den 2 april 2015. Savo-Solar ansökte även om parallell notering av A-aktierna på Nasdaq First North Finland och handeln i Helsingfors inleddes den 24 april 2015. I samband med noteringen omvandlades bolagets B-aktier till A-aktier enligt utbytesförhållandet 1:1.

Broschyr för börsintroduktionen 2015 (IPO 2015)

Vid emissionen som ordnades i december 2015 tecknades sammanlagt 10 591 620 nya aktier. Efter att de nya aktierna hade registrerats uppgick det totala antalet aktier till 15 887 430.

Emissionsbroschyr 2015

I maj 2016 släppte bolaget sammanlagt 19 445 nya aktier i bolaget utan motvärde som en del av styrelsemedlemmarnas årsarvode i enlighet med bolagsstämmans beslut. Efter emissionen uppgick antalet aktier till 15 906 875.
I samband med den emission som ordnades i september 2016 ökade antalet aktier i bolaget förutom vid emissionen även i de tre övriga riktade emissionerna. Efter registreringen av de nya aktierna uppgick det totala antalet aktier i bolaget i november 2016 till 35 469 332.

Emissionsbroschyr 2016

I den företrädesemission som ordnades i juni 2017 och i de två riktade emissionerna som genomfördes i samband med denna tecknades 74 221 533 nya aktier. Efter registreringen av de nya aktierna uppgick det totala antalet aktier i bolaget i slutet av juli 2017 till 109 690 865.

Emissionsbroschyr 2017