Overview

Investera i en ren framtid med hjälp av Savosolars unika teknologi

Savosolar är ett finskt aktiebolag som är noterat på Nasdaq First North Growth Market Sweden och Nasdaq First North Growth Market Finland. Savosolar tar fram och tillhandahåller stora solvärmesystem för fjärrvärmeleverantörer och industri. Systemen bygger på mycket effektiva solfångare som utvecklats av Savosolar och vilkas kärna är Savosolars egna optiskt ytbehandlade absorbenter av direkt flöde. Med denna ledande teknologi kan Savosolar globalt hjälpa sina kunder att producera ren och konkurrenskraftig energi. Utifrån uppgifter som bolagets ledning har tillgång till hör Savosolars fångare till världens mest effektiva stora solfångare.

 

 

Strategi

Savosolars mission är att kämpa mot klimatförändringen genom att erbjuda den ledande teknologin för att producera energi till ett konkurrenskraftigt pris. Savosolar hjälper sina kunder att uppnå sina mål för klimatförändringen genom en helt utsläppsfri energi. Bolagets vision är att vara det främsta alternativet vid valet av leverantör av solenergisystem på en global nivå.

Bolagets strategiska mål är att växa betydligt och att vara ledande leverantör av stora solvärmeanläggningar i system där kvaliteten och verkningsgraden är viktigast. Det innebär storskaliga system, såsom fjärrvärme (Solar District Heating, SDH) och värmeproduktion för industriella processer (Solar Heat for Industrial Processes, SHIP). De mest relevanta segmenten inom industrin är gruvindustri, mat- och dryckesförädling, pappersindustri och växthus. Bolagets solfångarteknologi och kompetens inom systemplanering och starka lokala och globala samarbetspartner har en nyckelroll i genomförandet av strategin.

Trots att verksamhetens geografiska fokus fortfarande ligger på Europa, söker bolaget också aktivt samarbetspartner och marknadsför sina produkter och tjänster i länder utanför Europa. I enlighet med sin strategi tillhandahåller Savosolar i samarbete med sina partner energisystem som kompletta leveranser. Samarbetspartnerna i olika länder är också en kanal för att sälja Savosolars produkter.

Vår mission

Vi kämpar mot klimatförändringen genom att erbjuda den ledande solvärmeteknologin för att producera energi till ett konkurrenskraftigt och jämnt pris.

Vår vision

Vara det främsta alternativet vid valet av leverantör av solenergisystem på en global nivå.

Affärsverksamhetsmiljö

Efterfrågan på förnybar energi och genuint ren, utsläppsfri energi fortsätter att öka kraftigt i och med att uppsättningen åtgärder för att motverka klimatförändringen ökar. I Europeiska kommissionens förslag till direktiv angående förnybara energikällor i juli 2021 (Fit for 55) fastställdes ett allt strängare mål för att minska utsläppen: växthusgaserna ska 2030 bli minst 55 procent lägre än 1990. EU:s klimatneutralitetsmål har fastställts för 2050. Målen befrämjas bland annat genom EU:s taxonomiförordning som slår samman finansiering och företags åtgärder för att uppnå miljömål. Mål för klimatneutralitet och utsläppsminskning har också fastställts på bred front i andra världsdelar.

Vid sidan av utsläppsminskningen är utmaningarna med energiproduktionen stora på grund av ökade förbrukningstoppar och extrema väderfenomen. Det blir allt viktigare med flexibla energisystem, optimering av användningen av olika energikällor och möjligheter att lagra energi. Solvärme är lämplig för sådana hybridenergisystem och är en helt utsläppsfri energikälla som används vid fjärrvärme och uppvärmning vid industriella processer och i mindre skala, till exempel vid uppvärmning av tappvatten. Dessutom kan värme lagras på ett kostnadseffektivt sätt.

För närvarande är antalet kunniga, globalt verksamma helhetsleverantörer begränsat på marknaden för stora solvärmesystem där temperaturen understiger hundra grader. Savosolar är teknologi- och kvalitetsledande inom det segmentet.

Användningen av stora solvärmesystem ökar på en global nivå såväl vid fjärrvärme och fjärrkyla som vid värmeproduktion i anslutning till industriella processer. I många länder styrs användningen av ren förnybar energi av beskattningen och olika utsläppssanktioner, medan solvärme redan nu ofta är en konkurrenskraftig energiform utan att den beviljats några stöd. EU:s program Green Deal väntas öka intresset för solvärme, framför allt som en del av fjärrvärme.

Verkställande direktör Jari Varjotie:

Framtiden ser ljus ut

Intresset för solvärme har ökat och väntas öka ytterligare. I Europa fördröjdes dock beslutsfattandet 2021 av att EU:s Green Deal-finansiering infördes i de olika länderna och av att material- och transportkostnaderna ökade exceptionellt kraftigt.

Mer än hälften av alla stora solvärmesystem som infördes i Europa i fjol hade levererats av Savosolar. Vår mest betydande leverans var Frankrikes största solvärmesystem i Issoudun till Kyotherm Solar, som säljer värme till Boortmalt för malttorkning. Ett gott exempel på vår moderna fångarteknologi är också ett solvärmesystem som infördes i Creutzwald i Frankrike 2021. Systemet är Frankrikes största solfjärrvärmeanläggning som nådde det första kalenderårets förväntade årsproduktion så tidigt som i oktober.

Jag anser att året 2021 var ett mellanår på solvärmemarknaden på grund av osäkerheten och de fördröjda besluten och att marknaden under 2022 återgår till ett klart tillväxtspår igen. Vi förväntar oss att detta återspeglas i Savosolars verksamhet på ett positivt sätt.

Jari Varjotie
CEO

Nyckeltal

Tabellen visar de viktigaste ekonomiska mätarna för Savosolar.

 (tusen euro) 2021 2020 2019
 Omsättning 2 497 5 117 3 415
 Räkenskapsårets resultat -5 772 -4 977 -6 760
 Likvida medel 4 070 2 498 2 133
 Eget kapital 6 503 4 659 3 592
 Självförsörjningsgrad % (inkl. kapitallånet) 81 70,7 61,8

Investerar-
och mediekontakter

 

 

info@savosolar.com
+358 (0)10 271 0810

 

Certified Adviser
Augment Partners AB
info@augment.se
+46 8-604 22 55