Overview

Investera i en ren framtid med hjälp av Savosolars unika teknologi

Savosolar är ett finskt bolag som tillverkar internationellt prisbelönade solfångare, vars energieffektivitet och energitäthet är bland de bästa på marknaden.

De globala miljötrenderna med fokus på förnybar energi erbjuder Savosolar en enorm potential. Bolaget har ända sedan det grundades år 2009 djärvt satsat på att ta solenergi till en helt ny nivå. Leveranserna av de effektiva solfångarna inleddes i juni 2011 och sedan dess har bolaget levererat över 50 000 kvadratmeter solfångare till sina kunder i 18 länder på fyra kontinenter. En stark ställning på den ledande marknaden i Danmark vad gäller storskaliga solvärmeanläggningar, utmärkt kundrespons och övertygande testresultat från oberoende forskningsinstitut bevisar att Savosolars solfångare fungerar så som vi har lovat.

Bolagets omsättning har under de senaste åren fördubblats från år till år. Samtidigt har investeringarna i den kommande tillväxten och i utvecklingsarbetet belastat lönsamheten. I en tid av kraftig tillväxt fortsätter bolaget investera för att kunna svara mot efterfrågan på marknaden. En modernisering av ytbeläggningslinjen, som har fördubblat vår kapacitet, samt förnyandet av monteringslinjens automation i syfte att motsvara ytbeläggningens kapacitet och hastighet har utgjort våra senaste investeringar inom produktionen. Samtidigt har vi med hjälp av andra utvecklingsåtgärder märkbart ökat produktionens effektivitet, vilket betyder att antalet arbetstimmar som används för att tillverka solfångarna har minskat med en tredjedel jämfört med tidigare.

 

Strategi

Bolaget fokuserar särskilt på affärsområden med hög tillväxtpotential och snabb tillväxt. Sådana affärsområden är fjärrvärmemarknaderna samt industriella system inom fjärrvärme. Tonvikten ligger på storskaliga industriella och fastighetssystem, såsom fjärrvärme med solfångare och industriell processvärme. I stora installationer på över 500 m2 är konkurrensen inte så hård och den viktigaste faktorn för användaren är systemens effektivitet. Marknaden vad gäller omfattande fältinstallationer är attraktiv även på grund av att den är det segment som visar den kraftigaste tillväxten på solvärmemarknaden. Dessutom ger leveranser av kompletta system ett större mervärde och en högre omsättning.

Savosolars mål är att årligen fördubbla omsättningen. Dessutom strävar bolaget efter att märkbart öka sin årsproduktion från den nuvarande nivån. Bolaget vill även stärka sin ställning som systemleverantör.

Savosolar vill behålla sin ställning som ledande inom innovativ teknologi och därför planerar bolaget att årligen investera 3–5 % av omsättningen i produktutveckling.

Vår mission

Vi kämpar mot klimatförändringen genom att erbjuda den ledande solvärmeteknologin för att producera energi till ett konkurrenskraftigt och jämnt pris.

Vår vision

Vara det främsta alternativet vid valet av leverantör av solenergisystem på en global nivå.

Affärsverksamhetsmiljö

Energimarknaderna i Europa utvecklas i allt högre grad mot förnybar värmeproduktion, särskilt på grund av den snabba tillväxten inom produktionen av förnybar elektricitet, vilket har lett till lägre elpriser. Värme utgör nästan hälften av hela energimarknaden och produktionsmetoden har fortsättningsvis i många länder en avgörande betydelse vad gäller luft-, vatten- och jordföroreningar.

Värme produceras traditionellt i kombinerade värme- och elkraftverk (CHP), där man vanligtvis använder kol, olja eller naturgas. Då uppnår man som bäst en effektivitet på 80 %, varav cirka hälften är värme och hälften el. I vissa anläggningar använder man biomassa eller kommunalt avfall som bränsle. I och med att elproduktionen har ökat med hjälp av solfångarsystem (photovoltaic, PVT) och med vindkraft, har kapaciteten hos de kombinerade kraftverken delvis visat sig vara för hög och efterfrågan varierar beroende på sol- och vindförhållanden. Detta har minskat värmeproduktionen och gjort de kombinerade kraftverken delvis olönsamma. Utvecklingen gynnar en övergång till lokala värmekraftverk som huvudsakligen använder sig av förnybara energikällor, eftersom de anläggningar som använder fossila bränslen inte överensstämmer med en hållbar utveckling och inte heller kan uppfylla de krav på minskade utsläpp som nationer och städer har fastställt. Inom värmeproduktionen ligger fokus ofta på produktion med hjälp av biobränslen och avfall, men inget av dessa alternativ räcker till för att täcka det totala behovet. Därför beaktar man varje gång solvärme som en gratis och ren energikälla då detta är en möjlig lösning.

Solvärmelösningar som har mätts enligt inställd kapacitet utgör den världsledande icketraditionella källan för förnybar energi. Mätt efter producerad energi är endast vindkraften effektivare. År 2014 uppgick den installerade solvärmen i världen till cirka 406 Gwth och år 2015 hade den ökat med 7,14 % till 435 Gwth.

Utöver den snabba tillväxten i Europa ökar användningen av solenergi snabbt vad gäller varmvattenproduktion i områden med mycket solsken, såsom i Indien, Afrika och Kina. I till exempel Kenya trädde år 2014 i kraft en lag enligt vilken varmvattnet i alla fastigheter måste produceras med förnybar energi, till exempel med solvärme. Summa summarum utgör segmenten med snabbast tillväxt inom solenergi omfattande solvärmeapplikationer såsom solfjärrvärme, industriella solvärmesystem och energisaneringar i stora höghus. Detta beror på att storskaliga solvärmeapplikationer är mer kostnadseffektiva och minskar utsläppen snabbare än mindre tillämpningar.

Verkställande direktör Jari Varjotie:

Framtiden ser ljus ut

Under årets första kvartal har Savosolar fått beställningar från Finland och Sverige och har under början av året slutfört investeringar som fördubblar kapaciteten vid fabriken i S:t Michel. Efterfrågan på stora solvärmesystem ökar snabbt överallt i Europa och tack vare den starka ställning vi har uppnått på den danska marknaden och de utmärkta referenserna anser kunderna att Savosolar är en av de bästa leverantörerna. Kunderna förväntar sig få alltmer omfattande helhetssystem, och därför har vi särskilt utökat vår försäljning och vår systemplanering genom att rekrytera ny personal i Danmark och Tyskland.

Jari Varjotie
CEO

Nyckeltal

Tabellen visar de viktigaste ekonomiska mätarna för Savosolar.

 (tusen euro) 2020 2019 2018
 Omsättning 5 117 3 415 5 428
 Räkenskapsårets resultat -4 977 -6 760 -6 635
 Likvida medel 2 498 2 133 747
 Eget kapital 4 659 3 592 1 372
 Självförsörjningsgrad % (inkl. kapitallånet) 70,7 61,8 45,3

 

Investerar-
och mediekontakter

 

 

info@savosolar.com
+358 (0)10 271 0810

 

Certified Adviser
Augment Partners AB
info@augment.se
+46 8-604 22 55