Aktie och aktieägare

Aktie

Aktier i Savosolar finns på marknadsplatsen First North Growth Market i Sverige (Nasdaq Stockholm) sedan den 2 april 2015 och på marknadsplatsen First North Growth Market i Finland (Nasdaq Helsingfors) sedan den 24 april 2015. Aktier i Savosolar är bundna till värdepapperscentralen Euroclear i Finland och Sverige. I slutet av december 2021 uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 165 187 636. En aktie berättigar till en röst på bolagsstämman.

First North Growth Market är en alternativ handelsplats som administreras av börserna vid Nasdaqs olika verksamhetspunkter. First North Growth Market har inte med stöd av lagen en ställning på den reglerade marknaden inom EU. De bolag som är noterade på First North Growth Market följer First North Growth Markets regler och för dem gäller inte de på lagstiftning grundade krav som rör lansering på den reglerade marknaden. De investeringsrelaterade riskerna kan vara större än de risker som hör samman med bolag på huvudmarknaden. Alla bolag som är noterade på First North Growth Market har en officiell rådgivare (Certified Adviser) som övervakar att reglerna följs. Börsen godkänner ansökan om notering på First North Growth Market.

NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET SWEDEN
Börssymbol: SAVOS
ISIN-kod: FI4000425848

NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET FINLAND
Börssymbol: SAVOH
ISIN-kod: FI4000425848

De största aktieägarna

Den 30 juni 2022 hade Savosolar 15 905 aktieägare
(31.12.2021: 14 931).

De största aktieägarna 30-06-2022 (Euroclears register), totala mängden av aktieägare 15 905

Aktieägare Aktier, antal Andel av alla aktier, %
AVANZA PENSION 4 665 424 2,34 %
JOKINEN JUKKA 4 100 000 2,06 %
GEUST JOHAN NIKLAS ERIK 4 063 112 2,04 %
HELLÉN STEFAN ANDREAS 3 117 500 1,57 %
LILJA ANSA ANITTA 2 837 264 1,42 %
MANGOLD FONDKOMMISSION AB 2 394 973 1,20 %
PYYKÖNEN RIKU TAPANI 2 142 500 1,08 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) HELSINGIN SIVUKONTTORI 2 139 878 1,07 %
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 1 934 669 0,97 %
CLEARSTREAM BANKING S.A. 1 701 525 0,85 %
ÖVRIGA 170 082 611 85,39 %
ALLA TOTALT 199 179 456 100,00 %