Aktie och aktieägare

Aktie

Aktier i Savosolar finns på marknadsplatsen First North Growth Market i Sverige (Nasdaq Stockholm) sedan den 2 april 2015 och på marknadsplatsen First North Growth Market i Finland (Nasdaq Helsingfors) sedan den 24 april 2015. Aktier i Savosolar är bundna till värdepapperscentralen Euroclear i Finland och Sverige. I slutet av juli 2020 uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 48 332 595. En aktie berättigar till en röst på bolagsstämman.

First North Growth Market är en alternativ handelsplats som administreras av börserna vid Nasdaqs olika verksamhetspunkter. First North Growth Market har inte med stöd av lagen en ställning på den reglerade marknaden inom EU. De bolag som är noterade på First North Growth Market följer First North Growth Markets regler och för dem gäller inte de på lagstiftning grundade krav som rör lansering på den reglerade marknaden. De investeringsrelaterade riskerna kan vara större än de risker som hör samman med bolag på huvudmarknaden. Alla bolag som är noterade på First North Growth Market har en officiell rådgivare (Certified Adviser) som övervakar att reglerna följs. Börsen godkänner ansökan om notering på First North Growth Market.

NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET SWEDEN
Börssymbol: SAVOS
ISIN-kod: FI4000123096

NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET FINLAND
Börssymbol: SAVOH
ISIN-kod: FI4000123096

De största aktieägarna

Den 30 december 2019 hade Savosolar 13 580 aktieägare (28.6.2019: 11 236).

De största aktieägarna 10-07-2020 (Euroclears register), totala mängden av aktieägare 14 118

Aktieägare Aktier, antal Andel av alla aktier, %
GRIMALDI, SALVATORE 2 645 846 5,47
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 2 301 286 4,76
JOKINEN, JUKKA 800 000 1,66
GEUST, NIKLAS 792 235 1,64
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 699 606 1,45
ALEKSOV, OLIVER 600 120 1,24
VALJAKKA, JUHA 404 334 0,84
SELANDIA CAPITAL APS 364 850 0,75
LILJA, ANSA ANITTA 314 495 0,65
SAXO BANK A/S CLIENT ASSETS 299 609 0,62
ÖVRIGA 39 110 214 80,92
ALLA TOTALT 48 332 595
100

Optioner

Bolaget har tre optionsprogram. Ett av dessa rör de ägare som har tecknat aktier vid aktieemissionen år 2017 och två är riktade till personalen.

Optionsprogrammet 1-2015 till personalen

Enligt optionsprogrammet 1-2015, som inleddes år 2015, kan man ge högst 250 000 optionsrätter. Det finns sammanlagt 77 500 optionsrätter 2015A och 57 500 optionsrätter var av 2015B, 2015C och 2015D.

Ursprungligen berättigade optionsrätterna till att teckna sammanlagt högst 250 000 nya aktier i bolaget. I december 2015 beslöt bolagsstyrelsen ändra villkoren för optionsprogrammet på grund av den företrädesemission som avslutades den 20 november 2015 så, att varje optionsrätt ger innehavaren rätt att teckna två nya aktier.

Teckningsperioden för de aktier som är mål för optionsrätter har differentierats enligt följande:
– med optionsrätt 2015A 01-04-2016–31-03-2018
– med optionsrätt 2015B 01-10-2016–31-03-2018
– med optionsrätt 2015C 01-04-2017–31-03-2018 och
– med optionsrätt 2015D 01-10-2017–31-03-2018.

Teckningspriset var ursprungligen 1,50 euro per aktie. I november 2015 ändrade bolagsstyrelsen teckningspriset till 0,93 euro per aktie. I ett senare skede, vid aktieemissionen i juni 2016, beslöt styrelsen ändra teckningspriset till 0,82 euro. Aktiernas teckningspris redovisas i bolagets placerade fond för fritt eget kapital.

Sammanlagt 92 600 optionsrätter har tilldelats sju personer i bolagets tjänst, till dem som ingår i ledningsgruppen enligt följande: Patrick Jansson 17 000, Aku Järvisalo 11 000 och Jari Varjotie 25 000.

Optionsprogrammet 1-2017 för dem som deltar i företrädesemissionen

I samband med den företrädesemission som ordnades sommaren 2017 beviljade Savosolar som motvärde till de personer som tecknade utdelningsaktier vid aktieemissionen sammanlagt 23 645 786 optionsrätter, som berättigade till tecknandet av sammanlagt 23 645 786 nya aktier i bolaget. Optionsrätterna beviljades så, att var och en som tecknade och betalade tre utdelningsaktier fick en optionsrätt.

 

Teckningsperioden för de aktier som tecknas med optionsrätt är 20-11–01-12-2017. Aktiens teckningspris fastställs enligt den medelkurs som har viktats enligt handelsvolymen för bolagets aktier på First North Finland 02–16-11-2017, minskat med 25 procent. Aktiens teckningspris är dock minst 0,06 euro och högst 0,09 euro.

Optionsprogrammet 1-2017

Optionsprogrammet 2-2017 till personalen

Dessutom har bolaget optionsprogrammet 2-2017, inom ramen för vilket man kan bevilja högst 2 000 000 optionsrätter som berättigar till att teckna sammanlagt högst 2 000 000 nya aktier i bolaget.

Av optionsrätterna tecknas 500 000 med koden 2/2017A, 500 000 tecknas med koden 2/2017B, 500 000 tecknas med koden 2/2017C och 500 000 tecknas med koden 2/2017D. Varje optionsrätt berättigar till tecknandet av en ny aktie i bolaget. Aktiens teckningspris redovisas i bolagets placerade fond för fritt eget kapital.

Teckningsperioden för de aktier som tecknas med optionsrätt är
– med optionsrätt 2/2017A 01-01-2018–31-12-2019
– med optionsrätt 2/2017B 01-07-2018–31-12-2019
– med optionsrätt 2/2017C 01-01-2019–31-12-2019
– med optionsrätt 2/2017D 01-07-2019–31-12-2019.

 

 

Vid utdelningen av optionsrätter kan styrelsen besluta att startdatum för tecknande av aktier med optionsrätt är villkorlig vad gäller uppfyllandet av Koncernens ekonomiska mål eller andra mål som styrelsen har fastställt.

Inom optionsprogrammet har i september 2017 utdelats sammanlagt 1 880 000 optionsrätter på en bred basis till ledningen och till andra personer som arbetar i bolaget.

Personalens optionsprogram 2017