Aktie och aktieägare

Aktie

Aktier i Savosolar finns på marknadsplatsen First North Growth Market i Sverige (Nasdaq Stockholm) sedan den 2 april 2015 och på marknadsplatsen First North Growth Market i Finland (Nasdaq Helsingfors) sedan den 24 april 2015. Aktier i Savosolar är bundna till värdepapperscentralen Euroclear i Finland och Sverige. I slutet av december 2021 uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 165 187 636. En aktie berättigar till en röst på bolagsstämman.

First North Growth Market är en alternativ handelsplats som administreras av börserna vid Nasdaqs olika verksamhetspunkter. First North Growth Market har inte med stöd av lagen en ställning på den reglerade marknaden inom EU. De bolag som är noterade på First North Growth Market följer First North Growth Markets regler och för dem gäller inte de på lagstiftning grundade krav som rör lansering på den reglerade marknaden. De investeringsrelaterade riskerna kan vara större än de risker som hör samman med bolag på huvudmarknaden. Alla bolag som är noterade på First North Growth Market har en officiell rådgivare (Certified Adviser) som övervakar att reglerna följs. Börsen godkänner ansökan om notering på First North Growth Market.

NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET SWEDEN
Börssymbol: SAVOS
ISIN-kod: FI4000425848

NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET FINLAND
Börssymbol: SAVOH
ISIN-kod: FI4000425848

De största aktieägarna

Den 31 december 2021 hade Savosolar 14 931 aktieägare
(31.12.2020: 14 909).

De största aktieägarna 31-12-2021 (Euroclears register), totala mängden av aktieägare 14 931

Aktieägare Aktier, antal Andel av alla aktier, %
FORMUE NORD MARKEDSNEUTRAL A/S 7 955 141 4,82
MANGOLD FONDKOMMISSION AB  6 723 500 4,07
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION  4 368 419 2,64
MODELIO EQUITY AB (PUBL)  4 232 446 2,56
GEUST JOHAN NIKLAS ERIK  3 250 490 1,97
JOKINEN JUKKA  3 000 000 1,82
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB  2 462 611 1,49
LILJA ANSA ANITTA  2 126 058 1,29
PYYKÖNEN RIKU TAPANI  1 725 000 1,04
HELLÉN STEFAN ANDREAS  1 470 000 0,89
ÖVRIGA 127 873 971 77,41
ALLA TOTALT
165 187 636 100