Yleistä

Sijoita puhtaaseen tulevaisuuteen
Savosolarin ainutlaatuisen
teknologian avulla

Savosolar on suomalainen yhtiö, joka valmistaa kansainvälisesti palkittuja aurinkolämpökeräimiä, joiden energiatehokkuus ja energiatiheys ovat markkinoiden korkeimpia.

Globaalit, uusiutuvaa energiaa painottavat ympäristötrendit tarjoavat Savosolarille valtavan potentiaalin. Yhtiö on aina perustamisestaan lähtien vuodesta 2009 pyrkinyt kunnianhimoisesti viemään aurinkolämpöenergian aivan uudelle tasolle. Tehokkaiden aurinkolämpökeräimien toimitukset aloitettiin kesäkuussa 2011 ja siitä lähtien yhtiö on toimittanut yli 50 000 m2 keräimiä asiakkailleen 18 maassa neljällä mantereella. Vahva asema suuren mittakaavan aurinkolämpölaitosten johtavalla markkinalla Tanskassa, asiakkaiden erinomainen palaute ja riippumattomien tutkimuslaitosten vakuuttavat testitulokset osoittavat, että Savosolarin keräimet toimivat lupausten mukaisesti.

Yhtiön liikevaihto on kaksinkertaistunut vuodesta toiseen viime vuosina. Samalla investoinnit tulevaan kasvuun ja kehittämiseen ovat rasittaneet kannattavuutta. Vahvan kasvun aikana yhtiö jatkaa investointeja voidakseen vastata markkinoiden kysyntään. Viimeisimpiä tuotannon investointeja ovat olleet kapasiteetin kaksinkertaistanut pinnoituslinjan modernisointi sekä kokoonpanolinjan automatisoinnin uudistaminen vastaamaan pinnoituksen kapasiteettia ja nopeutta. Samalla muilla kehitystoimenpiteillä on nostettu tuotannon tehokkuutta olennaisesti, jolloin keräimien valmistukseen käytetyt tuotannon työtunnit ovat laskeneet alle kolmasosaan aikaisemmasta.

Strategia

Yhtiö keskittyy erityisesti aloille, joilla on suuri kasvupotentiaali ja jotka kasvavat nopeasti. Tällaisia aloja ovat kaukolämpömarkkinat sekä prosessilämmön teolliset järjestelmät. Pääpaino on suuren mittakaavan teollisissa tai kiinteistöjärjestelmissä, kuten aurinkokaukolämpö ja teollinen prosessilämpö. Suurissa, yli 500 m2:n asennuksissa on vähemmän kilpailua ja järjestelmien tehokkuus on käyttäjälle tärkein tekijä. Suurien kenttäasennusten markkina on houkutteleva myös siksi, että se on aurinkolämpömarkkinan voimakkaimmin kasvava segmentti. Lisäksi kokonaisten järjestelmien toimituksissa on suurempi lisäarvo ja liikevaihto.

Savosolarin tavoitteena on kaksinkertaistaa liikevaihtonsa vuosittain. Lisäksi yhtiö pyrkii kasvattamaan vuosituotantoaan merkittävästi nykyisestä tasosta. Yhtiö haluaa myös asemoitua vahvemmin järjestelmätoimittajaksi.

Savosolar haluaa säilyttää asemansa alan innovatiivisena teknologiajohtajana ja tätä varten yhtiö suunnittelee investoivansa vuosittain 3-5 % liikevaihdostaan tuotekehitykseen.

Missiomme

Taistelemme ilmastonmuutosta vastaan tarjoamalla johtavaa aurinkolämpöteknologiaa energian tuottamiseksi kilpailukykyisin ja tasaisin kustannuksin.

Visiomme

Olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkoenergiajärjestelmien toimittajaksi maailmanlaajuisesti.

Liiketoimintaympäristö

Euroopan energiamarkkinat keskittyvät yhä enemmän uudistuvaan lämmöntuotantoon erityisesti johtuen tuetun uudistuvan sähköntuotannon nopeasta kasvusta, joka on alentanut sähkön hintaa. Lämmitys muodostaa noin puolet koko energiamarkkinasta ja sen tuotantotavalla on monissa maissa edelleen ratkaiseva vaikutus ilman, veden ja maaperän saastumiselle.

Lämpöä tuotetaan perinteisesti yhdistetyissä lämpö- ja sähkövoimalaitoksissa (CHP) käyttäen yleensä hiiltä, öljyä tai luonnonkaasua. Tällöin saavutetaan parhaimmillaankin 80 %:n tehokkuus, josta noin puolet on lämpöä ja puolet sähköä. Joissakin laitoksissa käytetään polttoaineena biomassaa tai yhdyskuntajätteitä. Kun sähköntuotanto aurinkolämpökennojärjestelmillä (photovoltaic, PVT) ja tuulivoimalla on kasvanut, yhdistettyjen voimalaitosten kapasiteetti on osittain osoittautunut liian korkeaksi ja kysynnän määrä vaihtelee aurinko- ja tuuliolosuhteista riippuen. Tämä on vähentänyt lämmöntuotantoa ja tehnyt yhdistetyistä voimalaitoksista osittain kannattamattomia. Kehitys suosii siirtymistä paikallisiin, pääasiassa uusiutuvia energialähteitä käyttäviin lämpövoimalaitoksiin, koska fossiilista polttoainetta käyttävät laitokset eivät ole kestävän kehityksen mukaisia, eivätkä vastaa valtioiden ja kaupunkien asettamia päästöjen vähentämisvaatimuksia. Usein pääpaino on lämmön tuottamisessa biopolttoaineiden ja jätteiden avulla, mutta kumpikaan niistä ei riitä koko tarpeen kattamiseen. Tästä syystä aurinkolämpö ilmaisena ja puhtaana energialähteenä huomioidaan yhtenä ratkaisuvaihtoehtona aina, kun se on mahdollista.

Aurinkolämpöratkaisut ovat asennetun kapasiteetin mukaan mitattuna maailman johtava ei-perinteinen uusiutuvan energian lähde. Tuotetun energian mukaan mitattuna sen edellä on ainoastaan tuulivoima. Vuonna 2014 maailman aurinkolämmön asennettu kapasiteetti oli noin 406 GWth ja vuonna 2015 se oli kasvanut 7,14 % 435 GWth:iin.

Euroopan nopean kasvun lisäksi aurinkolämpöenergian käyttö lisääntyy nopeasti kuuman veden tuotannossa alueilla, joilla on paljon auringonpaistetta kuten Intiassa, Afrikassa ja Kiinassa. Esimerkiksi Keniassa astui vuonna 2014 voimaan laki, jonka mukaan kaikki kiinteistöjen kuuma vesi on tuotettava uusiutuvalla energialla, kuten aurinkolämmöllä. Kaiken kaikkiaan nopeimmin kasvavia aurinkolämmön segmenttejä ovat suuret aurinkolämpösovellukset kuten aurinkokaukolämpö, teolliset aurinkolämpöjärjestelmät ja suurten kerrostalojen energiasaneeraukset. Tämä johtuu siitä, että suuren mittakaavan aurinkolämpösovellukset ovat kustannustehokkaampia ja alentavat päästöjä nopeammin kuin pienemmät sovellukset.

Toimitusjohtaja Jari Varjotie:

Tulevaisuus näyttää valoisalta

Savosolar on saanut ensimmäisen vuosineljänneksen aikana tilauksia Suomesta ja Ruotsista, sekä vienyt vuoden alussa päätökseen investoinnit, joka kaksinkertaistivat Mikkelin tehtaan kapasiteetin. Suurten aurinkolämpöjärjestelmien kysyntä kasvaa nopeasti kaikkialla Euroopassa, ja Tanskan markkinoilla saavutetun vahvan markkina-aseman ja erinomaisten referenssien ansiosta asiakkaat pitävät Savosolaria yhtenä vahvimmista toimittajaehdokkaista. Asiakkaat odottavat saavansa entistä laajempia kokonaisjärjestelmiä, ja tätä varten olemme vahvistaneet erityisesti myyntiä ja järjestelmäsuunnittelua rekrytoimalla uusia henkilöitä Tanskassa ja Saksassa.

Jari Varjotie
Toimitusjohtaja

Avainluvut

Taulukossa on kuvattu Savosolarin tärkeimmät taloudelliset mittarit.

 (tuhatta euroa) 2020 2019 2018
 Liikevaihto 5 117 3 415 5 428
Tilikauden tulos -4 977 -6 760 -6 635
 Kassavarat 2 498 2 133 747
 Oma pääoma 4 659 3 592 1 372
 Omavaraisuusaste % (sis. pääomalainat) 70,7 61,8 45,3

Sijoittaja-
ja mediayhteydet

FINLAND

info@savosolar.com
+358 (0)10 271 0810

Certified Adviser
Augment Partners AB
info@augment.se
+46 8-604 22 55