Yleistä

Sijoita puhtaaseen tulevaisuuteen
Savosolarin ainutlaatuisen
teknologian avulla

Savosolar Oyj on suomalainen, Nasdaq First North Growth Market Swedenissä ja Nasdaq First North Growth Market Finlandissa listattu osakeyhtiö, joka suunnittelee ja toimittaa kaukolämmön tuottajille ja teollisuudelle suuria aurinkolämpöjärjestelmiä. Järjestelmät perustuvat Savosolarin kehittämiin erittäin tehokkaisiin aurinkolämpökeräimiin, joiden ytimenä on Savosolarin omat optisesti pinnoitetut suoravirtausabsorberit. Tällä johtavalla teknologialla Savosolar auttaa asiakkaitaan globaalisti tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Yhtiön johdon saatavilla olevan tiedon mukaan Savosolarin keräimet ovat maailman tehokkaimpia suuria aurinkolämpökeräimiä.

Strategia

Savosolarin missiona on taistella ilmastonmuutosta vastaan kilpailukykyistä energiaa tuottavan, johtavan teknologian avulla. Savosolar auttaa asiakkaitaan saavuttamaan ilmastomuutosta koskevat tavoitteensa täysin päästöttömän energian avulla. Yhtiön visiona on olla ensisijainen valinta suurten aurinkoenergiajärjestelmien toimittajaksi maailmanlaajuisesti.

Yhtiön strategisena tavoitteena on kasvaa merkittävästi ja olla johtava suurten aurinkolämpölaitosten toimittaja järjestelmissä, joissa laatu ja hyötysuhde on tärkeintä. Tämä tarkoittaa suuren mittakaavan järjestelmiä kuten kaukolämpöä (Solar District Heating, SDH) ja lämmöntuotantoa teollisiin prosesseihin (Solar Heat for Industrial Processes, SHIP). Teollisuudessa keskeiset segmentit ovat kaivosteollisuus, ruuan ja juoman jalostus, paperiteollisuus ja kasvihuoneet. Strategian toteutuksessa avainasemassa ovat yhtiön aurinkokeräinteknologia ja systeemisuunnitteluosaaminen sekä vahvat paikalliset ja globaalit kumppanit.

Toiminnan maantieteellinen painopiste on edelleen Euroopassa, mutta yhtiö hakee aktiivisesti kumppaneita ja markkinoi tuotteitaan ja palvelujaan myös Euroopan ulkopuolella. Savosolar toimittaa energiajärjestelmiä kokonaistoimituksina strategiansa mukaisesti yhdessä partnereidensa kanssa. Partnerit eri maissa toimivat myös yhtenä myyntikanavana Savosolarin tuotteille.

Missiomme

Taistelemme ilmastonmuutosta vastaan tarjoamalla johtavaa aurinkolämpöteknologiaa energian tuottamiseksi kilpailukykyisin ja tasaisin kustannuksin.

Visiomme

Olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkoenergiajärjestelmien toimittajaksi maailmanlaajuisesti.

Liiketoimintaympäristö

Uusiutuvan energian ja aidosti puhtaan, päästöttömän energian kysyntä jatkaa vahvaa kasvuaan ilmastonmuutoksen vastaisten toimien lisääntyessä. Euroopan komission uusiutuvia energianlähteitä koskevassa direktiiviehdotuksessa heinäkuulta 2021 (Fit for 55) asetettiin aiempaa tiukempi tavoite päästöjen vähentämiseksi: kasvihuonekaasujen tulee vähentyä vuoteen 2030 mennessä vähintään 55 prosenttia vuoden 1990 tasosta. EU:n hiilineutraaliustavoite on asetettu vuodelle 2050. Tavoitteiden saavuttamista tuetaan mm. EU:n taksonomia-asetuksella, jolla kytketään yhteen rahoitus ja yritysten toimet ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. Päästövähennys- ja hiilineutraaliustavoitteita on asetettu laajalti myös muualla maailmalla.

Päästövähennysten rinnalla energiantuotannon haasteita lisäävät kulutuspiikkien ja sään ääri-ilmiöiden voimistuminen. Energiajärjestelmien joustavuuden, eri energialähteiden käytön optimoinnin ja energian varastointimahdollisuuksien merkitys kasvaa. Aurinkolämpö soveltuu hyvin tällaisiin hybridienergiajärjestelmiin ja on täysin päästötön energianlähde, jota hyödynnetään kaukolämmityksessä, teollisten prosessien ja pienimuotoisemmin esimerkiksi käyttöveden lämmityksessä. Lämpöä voidaan myös varastoida kustannustehokkaasti.

Suurten alle sadan asteen lämpötilan aurinkolämpöjärjestelmien markkinoilla on tällä hetkellä rajallinen määrä osaavia globaalisti toimivia kokonaistoimittajia. Savosolar on teknologia- ja laatujohtaja tässä segmentissä.

Suurten aurinkolämpöjärjestelmien käyttö kasvaa globaalisti sekä kaukolämmön ja -jäähdytyksen että teollisten prosessien lämmön tuotannossa. Puhtaan uusiutuvan energian hyödyntämistä ohjaa monissa maissa verotus ja päästöihin kohdistetut sanktiot, mutta aurinkolämpö on jo nyt usein kilpailukykyistä ilman tukia. EU:n Green Deal -ohjelman odotetaan lisäävän kiinnostusta aurinkolämpöä kohtaan erityisesti osana kaukolämmitystä.

Toimitusjohtaja Jari Varjotie:

Tulevaisuus näyttää valoisalta

Kiinnostus aurinkolämpöä kohtaan on kasvanut ja odotetaan kasvavan edelleen. Euroopassa päätöksentekoa kuitenkin viivästyttivät vuonna 2021 EU:n Green Deal -rahoituksen maakohtaiset käyttöönotot ja poikkeuksellisen suuret materiaali- ja kuljetuskustannusten nousut.

Yli puolet kaikista Euroopassa viime vuonna käyttöönotetuista suurista aurinkolämpöjärjestelmistä oli Savosolarin toimittamia. Merkittävin toimituksemme oli Ranskan suurin aurinkolämpöjärjestelmä Issoudunissa Kyotherm Solarille, joka myy lämpöä Boortmalt:lle maltaiden kuivatukseen. Hyvä esimerkki edistyksellisestä keräinteknologiastamme on myös vuonna 2021 käyttöönotettu aurinkolämpöjärjestelmä Creutzwaldissa Ranskassa, joka on Ranskan suurin aurinkokaukolämpölaitos ja jonka ensimmäisen kalenterivuoden tavoiteltu vuosituotanto saavutettiin jo lokakuussa.

Näen, että vuosi 2021 oli aurinkolämpömarkkinoilla epävarmuuden ja päätöksenteon viivästysten takia välivuosi ja että vuonna 2022 markkina palaa jälleen selkeälle kasvu-uralle. Odotamme tämän heijastuvan myönteisesti Savosolarin toimintaan.

Jari Varjotie
Toimitusjohtaja

Avainluvut

Taulukossa on kuvattu Savosolarin tärkeimmät taloudelliset mittarit.

 (tuhatta euroa) 2021 2020 2019
 Liikevaihto 2 497 5 117 3 415
Tilikauden tulos -5 772 -4 977 -6 760
 Kassavarat 4 070 2 498 2 133
 Oma pääoma 6 503 4 659 3 592
 Omavaraisuusaste % (sis. pääomalainat) 81 70,7 61,8

Sijoittaja-
ja mediayhteydet

FINLAND

info@savosolar.com
+358 (0)10 271 0810

Certified Adviser
Augment Partners AB
info@augment.se
+46 8-604 22 55