Invest in a clean future

Toimitusjohtajan katsaus

”Savosolar on vuoden 2023 alussa hyvin erilainen konserni kuin vuotta aiemmin. Aurinkolämmön hyödyntämiseen perustuvan liiketoiminnan rinnalla uudistunut Savosolar-konserni tarjoaa kestäviä merikuljetuksia, ja konsernin liiketoimintaan sisältyy myös biopolttoaineiden valmistusta ja myyntiä. Tätä kierrätetyistä materiaaleista valmistettavaa biopolttoainetta hyödynnetään yhtiön laivoissa.

Uudessa Savosolarissa on kaksi liiketoiminta-aluetta: Uusiutuva Energia ja Merilogistiikka. Kestäviä ja vähähiilisiä merikuljetuksia tarjoava Meriaura ja Savosolar yhdistyivät marraskuun lopussa vastatakseen yhdessä uusiutuvaan energiaan perustuvien ratkaisujen kysynnän kasvuun ja paikatakseen vihreän siirtymän edellyttämän tarjonnan vajetta.

Meriaura on vakaasti ja kannattavasti kasvanut yritys, joka on alansa edelläkävijä vähähiilisten merikuljetusten tarjoamisessa Itämerellä ja Pohjanmerellä. Meriauran kasvun ja kannattavuuden taustalla on sen kilpailukykyinen laivasto, pitkäaikaiset asiakassuhteet ja vahva markkina-asema valituissa markkinasegmenteissä kuivarahdissa sekä erikoisprojektikuljetuksissa. 

Yhdistyminen toteutettiin osakevaihdolla VG-Shipping Oy:n (17.2.2023 lähtien Meriaura Invest Oy) kanssa. Siinä VG-Shippingin omistama Meriaura siirtyi Savosolarin tytäryhtiöksi ja VG-Shippingistä tuli Savosolarin suurin omistaja noin 70 prosentin omistusosuudella.

Yhdistyneellä Savosolarilla on aiempaa vahvempi tase ja kassavirta, mikä nopeuttaa liiketoiminnan laajentamista aurinkolämmössä, vähähiilisessä merilogistiikassa sekä muissa vihreää siirtymää edistävissä hankkeissa. Uusi pääomistajamme on vahvasti mukana tukemassa molempien liiketoimintojen kasvua, ja uuden konsernin toimintojen integrointi etenee suunnitellusti. 

Savosolar-konsernin liikevaihto vuodelta 2022 kasvoi merkittävästi ja oli 8,6 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta noin 44 prosenttia muodostui uusiutuvasta energiasta ja noin 56 prosenttia merilogistiikasta. Uusiutuva Energia vastaa sellaisenaan vertailuvuoden 2021 liiketoimintaamme, ja siihen verrattuna koko vuoden liikevaihtomme kasvoi 51 prosenttia. Koko vuoden tulos jäi tappiolliseksi, mutta kannattavuus kehittyi myönteisesti sekä projekteissa että Meriauran yhdistymisen ansiosta. Meriauran luvut tosin vaikuttivat vain joulukuun ajalta. Konsernin liiketulos vuonna 2022 oli -3,8 (-4,6) miljoonaa euroa.

Vuodelta 2022 raportoitavat luvut sisältävät Uusiutuva Energia -liiketoiminnan eli entisen Savosolarin aurinkolämpöliiketoiminnan 12 kuukaudelta ja Meriauran merilogistiikka-liiketoiminnan joulukuulta. Merilogistiikka sisältää myös yhdistymisen mukana konserniin siirtyneen VG-EcoFuelin biopolttoaine- liiketoiminnan.

Uusiutuvan energian markkinoilla kiinnostus aurinkolämpöä kohtaan oli vahvaa koko vuoden ja kasvoi vuoden loppua kohti edelleen. Kiinnostusta kasvattaa kiristyvien ilmastotavoitteiden lisäksi erityisesti Euroopassa tarve energiaomavaraisuudelle sekä fossiilisten polttoaineiden rajut hintavaihtelut ja kallistuneet päästöoikeusmaksut. Kasvanut biomassan käyttö on nostanut sen hintaa ja vaikeuttanut saatavuutta, mikä tekee aurinkolämmöstä yhä kiinnostavamman yhdistelmän myös biopolttoaineiden kanssa käytettäväksi. Jatkossa yhdistynyt Savosolar pystyy tarjoamaan räätälöidympiä uusiutuvan energian kokonaistoimituksia ja mahdollisesti osallistumaan energian tuottamiseen.

Euroopassa on suunnitteilla lukuisia suuria aurinkolämpöjärjestelmiä teollisten prosessien energiantarpeisiin ja kaukolämmitykseen, mutta lopullisia investointipäätöksiä ei turbulentissa energiatilanteessa vuonna 2022 tehty odotetusti. Päätöksentekoa ovat hidastaneet myös hintojen nousu ja kohonneet rahoituskustannukset.

Uusiutuva Energia -liiketoiminnan merkittävin tilaus kuluneena vuonna oli toimitussopimus noin 15.000 neliömetrin ja arvoltaan noin 3,0 miljoonan euron aurinkolämpöjärjestelmästä elintarviketeollisuuden prosessilämmitykseen Ranskan Verduniin Newheat SAS:lle. Kyseinen toimitus on tähän asti suurin teollisten prosessien lämmitykseen rakennettava aurinkolämpöjärjestelmä Euroopassa. Kuluneena vuonna allekirjoitettiin myös toimitussopimus La Caridadin kaivokselle Sonoraan Meksikoon. Tämä sopimus on meille merkittävä avaus kaivosteollisuuteen ja Latinalaiseen Amerikkaan, missä kaivosteollisuuden prosesseihin etsitään kiivaasti uusiutuvia ja puhtaita energialähteitä sekä sähkön että lämmön tuottamiseen.  

Meriauralle vuosi 2022 oli taloudellisesti ja toiminnallisesti yksi yhtiön parhaista. Meriauran liikevaihdosta noin kaksi kolmasosaa muodostui bulk-liiketoiminnasta ja siitä noin 70 prosenttia sopimusasiakkaiden lasteista. Projektilogistiikan osuus oli noin kolmannes liikevaihdosta. Projektilogistiikan kuljetusten kansilastilaivat olivat hyvin työllistettyjä koko vuoden. Katsauskaudella toteutettiin muun muassa tuulivoimaloiden, satamanostureiden ja laivalohkojen kuljetuksia. Niin projekti- kuin bulk-liiketoiminnan näkymät tilikaudelle 2023 ovat hyvät. Biopolttoaineiden tuotanto ja kysyntä kehittyivät myönteisesti ja odotamme niiden kehittyvän hyvin myös 2023.

Uudella Savosolar-konsernilla, johon vanha Savosolar ja Meriaura yhdistyivät, on aikaisempaa laajempi tarjoama ja osaaminen sekä vahvemmat resurssit. Kuluneen kolmen kuukauden aikana on jo alkanut konkretisoitumaan, miten pystymme yhdistyneenä yhtiönä kehittämään ja laajentamaan liiketoimintaamme siten, että se kattaa entistä suuremman osan sekä nykyisten että tulevien asiakkaidemme puhtaan energian ja vähähiilisen merilogistiikan tarpeista. Yhdistyminen tukee myös tavoitteitamme kasvaa nopeammin ja kannattavasti molemmissa liiketoiminnoissa. Samalla se antaa osakkeenomistajillemme mahdollisuuden päästä aiempaa laajemmin mukaan uusiutuvan energian kasvumarkkinoille.”

-Tilinpäätöstiedote 1-12/2022, 6.3.2023