Invest in a clean future

throught the unique technology of Savosolar

Markkinat

Toimintaympäristö

Tarve uusiutuvalle ja päästöttömälle energialle kasvaa ilmastonmuutosta hidastavien toimien ja siihen liittyvän sääntelyn lisääntyessä. Myös tarve energiaomavaraisuuteen lisää kysyntää uusiutuvalle, paikallisesti tuotetulle energialle. 

Lämmitys muodostaa noin puolet maailman energiamarkkinasta, ja sen tuotantotavalla on monissa maissa ratkaiseva vaikutus CO2-päästöjen määrään sekä ilman, veden ja maaperän saastumiseen.  Sekä Euroopassa että laajasti muualla maailmassa on asetettu voimakkaita päästövähennys- ja hiilineutraalisuustavoitteita. Euroopan komission hiilineutraalisuustavoite on asetettu vuodelle 2050, ja sen saavuttamista tuetaan myös rahoituksella  osana EU:n vihreän kehityksen Green Deal -ohjelmaa.

Aurinkolämpö on täysin päästötöntä lämpöä, jota hyödynnetään muuntamalla auringon säteily lämmöksi aurinkokeräinten avulla. Keräimestä lämpöenergia siirretään eteenpäin veden välityksellä. Paras hyötysuhde aurinkolämmöstä saadaan laajoissa käyttökohteissa, joissa vettä ei tarvitse kuumentaa korkeaan lämpötilaan. Aurinkolämpöä hyödynnetään maailmanlaajuisesti kaukolämmön tuotannossa, teollisissa prosesseissa sekä pienimuotoisemmin esimerkiksi käyttöveden lämmityksessä. Teollisuudessa aurinkolämpöä hyödynnetään muun muassa elintarviteollisuudessa, kasvihuoneissa ja kaivos- ja paperiteollisuudessa. Savosolarin ydinosaamista ovat suuret aurinkolämpöjärjestelmät, joissa tärkeintä on laatu ja hyötysuhde.

Puhtaan uusiutuvan energian hyödyntämistä ohjaa monissa maissa verotus ja päästöihin kohdistetut sanktiot, mutta aurinkolämpö on usein kilpailukykyistä ilman tukia.

Päästövähennysten saavuttaminen edellyttää nopeaa siirtymistä uusiutuvaan energiaan,  innovaatioita, energiankäytön tehostamista ja monien fossiilisella energialla tuotettujen toimintojen sähköistämistä. Energiajärjestelmien joustavuuden, eri energialähteiden käytön optimoinnin ja energian varastointimahdollisuuksien merkitys kasvaa. Aurinkolämpö soveltuu hyvin erilaisiin hybridienergiajärjestelmiin. Lämpöä voidaan myös varastoida kustannustehokkaasti.  Aurinkolämmön laajamittaisella käytöllä tuetaan yhteiskunnan sähköistämistä, sillä kaikkea ei voida eikä kannata sähköistää. Aurinkolämmön avulla sähköä voidaan hyödyntää kohteissa, jossa sitä eniten tarvitaan.

Suurten aurinkolämpöjärjestelmien käyttö kasvaa globaalisti sekä kaukolämmön ja -jäähdytyksen että teollisten prosessien lämmön tuotannossa. Hyviä esimerkkejä suurista teollisuuden lämpöjärjestelmistä ovat Savosolarin toimittamat järjestelmät Ranskaan, joista yksi tuottaa lämpöä Lecta Groupin paperitehtaalle ja vähentää hiilipäästöjä noin 1 078 tonnia vuodessa ja toinen Boortmaltin tehtaalle maltaiden kuivatukseen, jonka vuotuinen puhtaan lämmön tuotto on 8,5 GWh ja CO2-päästöjen vähennys 1 870 tonnia vuodessa. 

Euroopassa suurten aurinkolämpöjärjestelmien markkinat kehittyvät positiivisesti monissa maissa. Kaukolämpöpuolella potentiaalisimmat ja aktiivisimmat markkinat ovat Saksa ja Puola.  Teollisuuden prosessilämmössä kiinnostavimmat alueet ovat ruuan ja juoman tuotanto ja kasvihuoneet sekä kaivoksetpääasiassa Euroopan ulkopuolella, esimerkiksi Latinalaisessa Amerikassa.

Savosolarin markkina-asema

Suurten, alle sadan asteen lämpötilan aurinkolämpöjärjestelmien markkinoilla on tällä hetkellä rajallinen määrä osaavia globaalisti toimivia kokonaistoimittajia. Savosolar on teknologia- ja laatujohtaja tässä segmentissä.