Invest in a clean future

Hallituksen osakeantivaltuudet

Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista Meriaura Oy:n ainoalle osakkeenomistajalle VG-Shipping Oy:lle 

Ylimääräinen yhtiökokous 25.11.2022 päätti valtuuttaa hallituksen päättämään Yhtiön uusien osakkeiden antamisesta maksullisessa suunnatussa osakeannissa osakeyhtiölain mukaisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Suunnattu osakeanti liittyy osakevaihtoon, jolla Yhtiö hankkii Meriaura Oy:n koko osakekannan. Meriaura Oy omistaa puolestaan Biolaite Oy:n (nimenmuutos VG-EcoFuel Oy:ksi vireillä) koko osakekannan. Yhtiön osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on näin ollen Yhtiön kannalta osakeyhtiölain mukainen painava taloudellinen syy.

Osakkeet annetaan merkittäväksi Yhtiön ja Meriaura Oy:n ainoan osakkeenomistajan VG-Shipping Oy:n välisen osakevaihtosopimuksen mukaisesti VG-Shipping Oy:lle. Merkintähinta maksetaan apporttiomaisuudella, joka muodostuu Meriaura Oy:n koko osakekannasta.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi antaa suunnatussa osakeannissa VG-Shipping Oy:lle enintään 547.906.581 Yhtiön uutta osaketta. Annettavat uudet osakkeet vastaavat noin 70,0 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista Osakevaihdon toteutumisen jälkeen.

Hallitus valtuutetaan päättämään osakeannin lopullisesta toteuttamisesta sekä osakeyhtiölain sallimissa rajoissa kaikista muista osakkeiden antamiseen liittyvistä seikoista ja ehdoista ja osakkeisiin liittyvistä oikeuksista.

Valtuutus on voimassa 31.12.2022 saakka. Valtuutus ei kumoa aikaisempia valtuutuksia päättää osakeannista tai optio- ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Ylimääräinen yhtiökokous 25.11.2022 päätti  valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 295.000.000 osaketta, sisältäen VG-Shipping Oy:lle tai sen määräämille tahoille VG-Shipping Oy:n antamaan yhtiön optio-oikeuksien 2-2021 (TO9) takaukseen liittyen suunnattava enintään 17.857.142 yhtiön uuden osakkeen osakeanti.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Yhtiön osakeanneissa osakkeita voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on Yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutus on voimassa 30.6.2024 saakka ja se kumoaa ylimääräisen yhtiökokouksen 1.10.2021 myöntämän valtuutuksen.