Invest in a clean future

throught the unique technology of Savosolar

Hallituksen tehtävät

Savosolarin hallituksen tehtävät ja vastuut on määritelty Suomen osakeyhtiölaissa ja muussa sovellettavassa lainsäädännössä.

Osakeyhtiölain ja Savosolarin yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä edustaa yhtiötä. Hallitus vahvistaa Savosolarin strategian ja seuraa sen toteuttamista. Hallituksen tehtäviin kuuluu hyväksyä yhtiön tilinpäätös ja osavuosikatsaukset ja valvoa kirjanpidon asianmukaisuutta ja yhtiön taloudellisia asioita. Hallitus päättää merkittävistä lainoista, yrityskaupoista ja investoinneista ja hyväksyy liiketoimintasuunnitelmat ja budjetit sekä riskienhallinnan periaatteet. Hallitus päättää myös periaatteista, joiden puitteissa johto voi tehdä päätöksiä investoinneista, yritysostoista ja -myynneistä, urakkasopimuksista sekä takausten antamisesta. Hallitus valitsee toimitusjohtajan ja päättää hänen palvelussuhteensa ehdoista sekä hyväksyy yhtiön mahdolliset palkitsemisohjelmat.

Lisäksi hallituksen tehtävä on edistää yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien menestystä suunnittelemalla yhtiön liiketoimintoja siten, että ne tuottavat parhaan mahdollisen tuoton yhtiöön sijoitetulle pääomalle pitkällä aikavälillä.

Savosolarin yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiö hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäsenet

Eero Auranne

Feodor Aminoff

Mikael Lemström

Ari Virtanen

Eljas Repo