Invest in a clean future

Hallinnointiperiaatteet

Savosolar Oyj on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, jonka hallinnointi perustuu Suomen osakeyhtiölakiin ja yhtiöjärjestykseen. Lisäksi yhtiö noudattaa Suomen lainsäädäntöä ja Finanssivalvonnan ja pörssin yhtiötä koskevaa ohjeistusta. Savosolarin osakkeet on listattu First North Growth Market -markkinapaikalla Ruotsissa ja First North Growth Market -markkinapaikalla Suomessa. Savosolarin hallinto noudattaa Nasdaq First North Growth Market sääntökirjaa.

Osakeyhtiölain mukaan hallinto jakaantuu yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Ylintä päätösvaltaa käyttävät yhtiön osakkeenomistajat yhtiökokouksessa.

Savosolarin strategiasta ja johtamisesta vastaavat yhtiökokouksen nimittämä hallitus sekä hallituksen valitsema toimitusjohtaja. Toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä.

Yhtiö ei noudata Arvopaperimarkkinayhdistyksen Corporate Governance -suositusta listayhtiöille, koska yhtiö ei pidä suosituksen noudattamista tarpeellisena ottaen huomioon yhtiön koon ja liiketoiminnan laajuuden.