Savosolar Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2023

Share:

Savosolar Oyj
Liiketoimintakatsaus, Sisäpiiritieto            8.5.2023 klo 8.30 (CEST)

Savosolar Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2023

Konsernin avainluvut tammi-maaliskuussa 2023

  • Liikevaihto tammi-maaliskuussa 16,2 milj. euroa (1-3/2022: 1,4 milj. euroa)
  • Liiketulos (EBIT) tammi-maaliskuussa 0,2 milj. euroa (-1,2 milj. euroa)
  • Tulos tammi-maaliskuussa -0,1 milj. euroa (-1,2 milj. euroa).

Konsernin avainluvuissa ja myöhemmin tässä liiketoimintakatsauksessa esitettävät tilikautta 2022 koskevat       vertailuluvut ovat aiemmin julkistettuja Savosolar Oyj:n taloudellisia lukuja, ellei toisin mainita.

SAVOSOLAR OYJ:N TOIMITUSJOHTAJA JARI VARJOTIE:

“Merilogistiikan kysyntä ja laivojemme käyttöasteet pysyivät ensimmäisellä vuosineljänneksellä hyvällä tasolla. Merilogistiikka-liiketoiminnan liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 16,0 miljoonaa euroa ja liiketulos 1,2 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta kaksi kolmasosaa muodostui bulk-kuljetuksista ja kolmannes projektikuljetuksista. Myös sopimuskuljetusten ja spot-kuljetusten keskinäinen suhde pysyi ennallaan. Kestävissä merikuljetuksissa otimme katsauskaudella merkittävän askeleen, kun käynnistimme KPMG:n kanssa EcoVoy-konseptimme auditoinnin ISAE3000-sertifioinnin saamiseksi.

Uusiutuvan Energian alueella jatkoimme alustavia neuvotteluja useiden aurinkolämmöstä kiinnostuneiden toimijoiden kanssa, mutta emme saaneet jaksolla uusia tilauksia. Uusiutuvan Energian liikevaihto jäi 0,2 (1,4) miljoonaan euroon ja liiketulos tappiolliseksi. Jaksolla luovutimme asiakkaallemme NewHeat SAS:lle Ranskan Verdunissa maan suurimman teollisuuden prosessilämpöä tuottavan aurinkolämpökentän. Hankkeen toteutus oli tehokkain ja sujuvin tähänastisista toimituksistamme ja osoittaa kehitystyömme toimitusprosessin sujuvoittamiseksi tuottaneen  tulosta.

Uusiutuvan energian hyödyntämisen lisääminen on edelleen vahvasti Euroopan unionin agendalla. Tuore esimerkki tästä on maaliskuussa tehty päätös energiatehokkuussääntelyn uudistamisesta. Kiristyksiä on luvassa muun muassa rakennusten energiatehokkuuteen, johon aurinkokaukolämpö on yksi ratkaisu. Uusiutuvan energian investointitukiin odotettavat korotukset useissa EU-maissa ovat hidastaneet asiakkaiden investointipäätöksiä kohonneen inflaation ja rahoituksen hinnan rinnalla. Myönteisiä markkinauutisia on tullut esimerkiksi Puolasta, jossa valtion ympäristönsuojelu- ja vesihuoltorahasto toteuttaa n. 435 miljoonan euron (n. 2 miljardin zlotyn) tukipaketin kaukolämmön uusiutuville lämmönlähteille. Tukien haku aukeaa kesäkuussa. Odotamme päätöksiä investoinneista syntyvän tämän vuoden aikana. Osassa EU-maita on myös yhä jakamatta Covid-pandemian aiheuttamien taloudellisten menetysten korvaamiseksi myönnettyä tukea, joka on käytettävä tämän vuoden aikana.

Merilogistiikka-liiketoiminnan kysynnän ja tarjonnan odotamme jatkuvan toisella vuosineljänneksellä alkuvuoden tasolla.  

Kuten huhtikuussa tiedotimme, konsernimme johdossa ja yhtiön toiminimessä on tapahtumassa merkittäviä muutoksia. Konsernin toimitusjohtajana aloittaa 11.5.2023 nykyinen hallituksemme puheenjohtaja
ja konsernin strategiajohtaja Kirsi Suopelto. Yhdistyminen Meriaura Oy:n kanssa on sopiva hetki tehdä tämä muutos ja siirtää toimitusjohtajan vastuu eteenpäin. Toimittuani 12 vuotta Savosolarin toimitusjohtajana olen nyt siirtymässä yhtiön hallituksen jäseneksi, mikäli Savosolarin yhtiökokous esityksen hyväksyy. Yhtiökokouksen esityslistalla on myös yhtiön nimen muuttaminen Meriaura Group Oyj:ksi.

Kiitän yhteistyökumppaneitamme, asiakkaitamme ja henkilöstöämme hienoista hetkistä ja mielenkiintoisista vuosista, ja toivotan Kirsille lämpimästi onnea ja menestystä toimitusjohtajan tehtävässä.”

SAVOSOLAR-KONSERNI

Liiketoiminnan perustiedot

Savosolarilla on 1.12.2022 alkaen ollut kaksi liiketoiminta-aluetta: Merilogistiikka ja Uusiutuva Energia. Savosolar raportoi erikseen molempien liiketoiminta-alueiden liikevaihdon, liiketuloksen ja katsauskauden tuloksen.  

Merilogistiikka-liiketoiminta muodostuu Meriaura Oy:n ja VG-EcoFuel Oy:n liiketoiminnoista. Meriaura on merkittävä kuivarahdin ja vaativien projektitoimitusten kuljettaja Pohjois-Euroopassa, erityisesti Itämeren ja Pohjanmeren alueilla. Yhtiö on keskittynyt ympäristön kannalta kestäviin ja merikuljetusten hiilipäästöjä vähentäviin merikuljetuspalveluihin. VG-EcoFuel Oy valmistaa kierrätettyjä biopolttoaineita teollisuuden sivutuotteina syntyvistä bio- ja kierrätysöljyistä.

Uusiutuva Energia -liiketoiminta muodostuu Savosolar Oyj:n liiketoiminnasta. Se suunnittelee ja toimittaa kokonaistoimituksina puhtaan energian tuotantojärjestelmiä. Järjestelmien ytimenä ovat suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät, jotka toteutetaan käyttäen yhtiön itse valmistamia tehokkaita aurinkolämpökeräimiä.

Tämän liiketoimintakatsauksen vertailuluvut viittaavat vuoden 2022 vastaavan jakson raportoituihin lukuihin, ellei toisin ole mainittu. Ennen 1.12.2022 voimaan astunutta yritysjärjestelyä, jossa Savosolar Oyj hankki osakevaihtosopimuksella VG-Shipping Oy:ltä sen omistaman Meriaura Oy:n koko osakekannan ja VG-EcoFuel Oy:n liiketoiminnan, liiketoiminta muodostui kokonaisuudessaan Uusiutuvasta Energiasta. Konsernin liiketoiminnan kehityksen vertailtavuuden parantamiseksi tämän liiketoimintakatsauksen taulukossa 2 esitetään keskeiset pro forma -tunnusluvut tammi-maaliskuulta 2022 sekä koko tilikaudelta 2022. Pro forma -luvut kuvaavat tilannetta, jossa Merilogistiikka-liiketoiminta olisi ollut osa Savosolar-konsernia jo 1.1.2022 alkaen.

Liiketoimintakatsausta ei ole tilintarkastettu.

Liiketoiminnan kausiluonteisuus

Merilogistiikan liiketoiminta on kausiluonteista siten, että kuivarahtikuljetusten kysyntä on yleensä kolmannella vuosineljänneksellä muita neljänneksiä vähäisempää. Kolmannelle neljännekselle pyritään tästä syystä  ajoittamaan laivojen telakoinnit ja huollot. Vuodelle 2023 ei ole suunniteltu omien alusten telakointeja. Ensimmäiselle vuosineljännekselle puolestaan ajoittuu suurin osa Meriauran koko vuotta koskevista väylämaksuista, mikä heikentää ensimmäisen vuosineljänneksen tulosta.

Uusiutuvan Energian liiketoiminta on projektitoimintaa, jolle on tyypillistä, että yksittäisten vuosineljännesten ja vuosien liikevaihto voi vaihdella merkittävästikin projektien toimitusvaiheiden mukaan.

LIIKETOIMINTA TAMMI-MAALISKUUSSA 2023

Savosolar-konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 16,2 (1,4) miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 16,0 miljoonaa euroa muodostui Merilogistiikasta ja 0,2 miljoonaa euroa Uusiutuvasta Energiasta. Merilogistiikan pro forma -liikevaihto vertailukaudella eli vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä oli 14,6 miljoonaa euroa ja Uusiutuvan Energian 1,4 miljoonaa euroa.

Merilogistiikassa kuljetusten kysyntä ja laivojen käyttöasteet säilyivät hyvällä tasolla, vaikka ahtaajien 15 vuorokauden lakko Suomessa vaikeutti hieman bulk-kuljetuksia. Projektilogistiikan eli kansilastilaivojen käyttöasteisiin lakolla ei ollut vaikutusta. Bulk-kuljetukset toivat noin 2/3 liikevaihdosta, ja siitä noin 2/3 oli sopimuskuljetuksia ja loppu nopeaan tarpeeseen tarjottavia spot-kuljetuksia. Kansilastilaivojen projektikuljetusten osuus säilyi ennallaan vastaten noin kolmasosasta Merilogistiikan liikevaihtoa.

Merilogistiikka-liiketoiminta luopui katsauskaudella pienimmästä ja vanhimmasta laivastaan Ramonasta, joka oli hankittu kipsin kuljettamiseen Saimaan kanavan kautta. Saimaan kanavan sulkeutumisen vuoksi kipsikuljetukset ovat luonnollisesti päättyneet. Ramonan myynnillä ei ole merkittävää vaikutusta konsernimme liikevaihtoon eikä tulokseen.

Uusiutuvan Energian liiketoiminnassa ei katsauskaudella saatu uusia tilauksia, jonka vuoksi toimintaa sopeutettiin kustannusten vähentämiseksi. Kaudelle ajoittui NewHeatille Ranskan Verduniin toimitetun teollisuuden prosessilämpöä tuottavan Euroopan tähänastisesti suurimman aurinkolämpöjärjestelmän käyttöönotto.  

Savosolar-konsernin tammi-maaliskuun liiketulos (EBIT) oli 0,2 (-1,2) miljoonaa euroa. Liiketuloksesta 1,2 miljoonaa euroa muodostui Merilogistiikasta ja -1,1 miljoonaa euroa Uusiutuvasta Energiasta. Tammi-maaliskuun tulos oli -0,1 (-1,2) miljoonaa euroa, josta 1,0 miljoonaa euroa muodostui Merilogistiikasta ja -1,1 miljoonaa euroa Uusiutuvasta Energiasta. Meriauran laivojen vuosittaisista väylämaksuista maksettiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä noin 90 prosenttia.

Kassavarat 31.3.2023 olivat 3,6 (2,7) miljoonaa euroa.

Oma pääoma katsauskauden päättyessä oli noin 35,6 (4,8) miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste noin 56,6 (65,1) prosenttia.

Taulukko 1: Vertailu katsauskausittain (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa) 1-3/2023 1-3/2022 Muutos, % 1-12/2022
Liikevaihto, konserni
Merilogistiikka
Uusiutuva Energia
16 188
16 031
157
1 447

1 447
1 018

-89
8 635
4 857
3 778
Liikevoitto /tappio (EBIT), konserni
Merilogistiikka
Uusiutuva Energia
157
1 240
 -1 083
-1 176

 -1 176
113

 8
-3 763
511
-4 274
Katsauskauden voitto/tappio, konserni
Merilogistiikka
Uusiutuva Energia
-80
1 029
 -1 109
-1 198

 -1 198
93

 7
4 067
448
-4 515

Taulukko 2: Pro forma -vertailu katsauskausittain (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa) 1-3/2023 1-3/2022 Muutos, % 1-12/2022
Liikevaihto, konserni
Merilogistiikka
Uusiutuva Energia
16 188
16 031
157
16 055
14 608
1 447
1
10
-89
73 209
69 431
3 778
Liikevoitto /tappio (EBIT), konserni
Merilogistiikka
Uusiutuva Energia
157
1 240
 -1 083
12
1 188
-1 176
1 208
4
8
5 198
 9 472
-4 274
Katsauskauden voitto/tappio, konserni
Merilogistiikka
Uusiutuva Energia
-80
1 029
 -1 109
-251
947
-1 198
68
9
7
4 033
8 548
 -4 515

Pro forma -vertailu on esitetty oletuksella, että Meriauran merilogistiikka-liiketoiminta ja EcoFuelin biopolttoaine-liiketoiminta olisivat olleet osa Savosolar-konsernia 1.1.2022 alkaen. Todellisuudessa ne ovat olleet osa Savosolar-konsernia 1.12.2022 alkaen.

MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDELLA

Savosolar Oyj:n optio-oikeuksien 3-2021 merkintäaika alkoi 20.3. ja päättyi 31.3.2023. Noin 43,8 prosenttia optio-oikeuksista käytettiin osakkeiden merkintään. Optio-oikeuksien perusteella merkittiin 16.966.266 uutta osaketta. Yhtiön osakemäärä optio-oikeuksilla tehtyjen osakemerkintöjen jälkeen on 800.102.141 osaketta. Laimennusvaikutus nykyisille osakkeenomistajille oli noin 2,12 prosenttia. Optiomerkinnöillä Savosolar sai noin 0,92 miljoonaa euroa uutta pääomaa ennen kuluja. Savosolarilla ei ole tämän jälkeen voimassa olevia optio-ohjelmia.

Optio-oikeuksien 3-2021 perusteella merkityt osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 11.4.2023, ja kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi 12.4.2023 First North Growth Market Finlandissa ja 14.4.2023 First North Growth Market Swedenissä.

Merilogistiikka-liiketoiminnassa jatkettiin EcoVoy-konseptin kehittämistä. EcoVoy-sopimus tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden ostaa lähes hiilivapaita, biopolttoaineen käyttöön perustuvia merikuljetuksia. EcoVoy-konsepti on parhaillaan KPMG Oy Ab:n auditoitavana, ja tavoitteena on saada sille ISAE3000-standardin mukainen sertifikaatti.


KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

Savosolar tiedotti 18.4.2023 yhtiön hallituksen ja toimitusjohtaja Jari Varjotien sopineen, että Varjotie jättää yhtiön toimitusjohtajan tehtävän 11.5.2023. Hallitus on nimittänyt uudeksi toimitusjohtajaksi Savosolarin nykyisen hallituksen puheenjohtajan ja strategiajohtajan Kirsi Suopellon kyseisestä päivästä alkaen. 

Savosolar Oyj julkaisi katsauskauden jälkeen 20.4.2023 kutsun varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 12.5.2023 Helsingissä. Yhtiökokouskutsu on julkaisu pörssitiedotteena ja se löytyy Savosolarin verkkosivuilta osoitteesta www.savosolar.fi, kohdasta Hallinnointi -> Yhtiökokous.

SAVOSOLARIN YHTIÖKOKOUS JA TALOUSTIEDOTTAMINEN VUONNA 2023
Savosolar Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 12.5.2023 kello 10:00 alkaen Helsingissä Rake-salissa osoitteessa Erottajankatu 4C, Helsinki.

Savosolar julkaisee puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 28.8.2023.
Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta julkaistaan 6.11.2023.

SAVOSOLAR OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com

Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Savosolar Oyj:n on julkaistava markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi 8.5.2023 klo 8.30 (CEST) edellä mainitun henkilön toimesta.

Savosolar lyhyesti

Savosolarilla on kaksi liiketoiminta-aluetta: Merilogistiikka ja Uusiutuva Energia.

Merilogistiikka-liiketoiminta (Meriaura Oy) on merkittävä kuivarahdin ja vaativien projektitoimitusten kuljettaja Pohjois-Euroopassa, erityisesti Itämeren ja Pohjanmeren alueilla. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen kilpailukykyisiä ja ympäristön kannalta kestäviä merikuljetuspalveluita vähentäen samalla merikuljetusten hiilipäästöjä. Pitkät rahtaussopimukset, nykyaikainen laivasto ja vahva markkina-asema uusiutuvan energian rakentamisprojekteissa tarjoaa mahdollisuuden ympäristöystävällisiä ratkaisuja tukevaan rahtiin. Osana merilogistiikkaa VG-EcoFuel Oy valmistaa kierrätettyjä biopolttoaineita teollisuuden sivutuotteina syntyvistä bio- ja kierrätysöljyistä.

Uusiutuva Energia -liiketoiminta (Savosolar Oyj) suunnittelee ja toimittaa kokonaistoimituksina puhtaan energian tuotantojärjestelmiä. Järjestelmien sydämenä ovat suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät, jotka toteutetaan käyttäen yhtiön omia tehokkaita aurinkolämpökeräimiä. Lisäksi järjestelmiin voidaan liittää muita energiantuotanto- ja varastointiteknologioita. Yhtiö on vienyt aurinkolämpöteknologian uudelle tasolle, ja sen keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit. Tällä johtavalla teknologialla Savosolar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa.

Savosolarin osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Swedenissä tunnuksella SAVOS ja Nasdaq First North Growth Market Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.com

Yhtiön hyväksytty neuvonantaja on Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55.

Liite

More Posts

Kutsu Savosolar Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Savosolar Oyj Yhtiötiedote                                       20.4.2023 klo 13.30 (CEST) Kutsu Savosolar Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Savosolar Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 12.5.2023 kello 10.00 (EET)

Kutsu Savosolar Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Savosolar Oyj Yhtiötiedote                                       19.4.2023 klo 12.30 (CEST) Kutsu Savosolar Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Savosolar Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään kesiviikkona 10.5.2023 kello 14.00 (EET)