Savosolar julkistaa esitteen 5,3 miljoonan euron merkintäoikeusannista ja julkistaa uutta tietoa

Savosolar Oyj
Yhtiötiedote                        22.2.2019 klo 12:45 (CET)

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN EIKÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Savosolar julkistaa esitteen 5,3 miljoonan euron merkintäoikeusannista ja julkistaa uutta tietoa

Viitaten Savosolar Oyj:n (”Savosolar” tai ”Yhtiö”) 19.12.2018 julkaistuun yhtiötiedotteeseen, Yhtiön hallitus on tänään päättänyt järjestää noin 5,3 miljoonan euron suuruisen merkintäoikeusannin (”Osakeanti”) sekä siihen liittyvän optio-oikeuksien tarjoamisen, jolla Yhtiö voi kerätä enintään noin 3,5 miljoonaa euroa (”Optio-oikeudet”). Yhtiö julkistaa myös uutta tietoa siitä, että Yhtiö odottaa, että Yhtiön 31.12.2018 päättyneen tilikauden tilinpäätöksestä annettava tilintarkastuskertomus ei ole vakiomuotoinen.

  • Yhtiö odottaa, että Yhtiön 31.12.2018 päättyneen tilikauden tilinpäätöksestä annettava tilintarkastuskertomus ei ole vakiomuotoinen johtuen toiminnan jatkuvuuteen liittyvästä olennaisesta epävarmuudesta. Yhtiö odottaa, että tilintarkastuskertomus annetaan 14.3.2019.
  • Osakeannissa kerätään noin 5,3 miljoonaa euroa ennen transaktiokustannuksia, mikäli Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan. Mikäli maksimilukumäärä Optio-oikeuksia lasketaan liikkeelle ja kaikki Optio-oikeudet käytetään osakkeiden merkintään, Yhtiö kerää minimissään noin 1,7 miljoonaa euroa ja maksimissaan noin 3,5 miljoonaa euroa Optio-oikeuksilla.
  • Osakeanti on taattu noin 80 prosenttisesti merkintäsitoumuksilla ja ulkopuolisten takaajien toimesta. Yhtiön hallituksen kaikki jäsenet ja toimitusjohtaja ovat antaneet sitoumukset merkitä osakkeita Osakeannissa.
  • Osakeannissa Savosolar antaa kaikille osakkeenomistajilleen, jotka on merkitty Euroclear Finland Oy:n (”Euroclear Finland”) tai Euroclear Sweden AB:n (”Euroclear Sweden”) ylläpitämään Savosolarin osakasrekisteriin yhden (1) arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden (”Merkintäoikeus”) jokaista Osakeannin täsmäytyspäivänä omistettua yhtä (1) osaketta kohden. Yksi (1) Merkintäoikeus oikeuttaa haltijansa merkitsemään kolme (3) osaketta. Lisäksi Savosolar antaa vastikkeetta Osakeannissa osakkeita merkinneille henkilöille Optio-oikeuksia siten, että kutakin kolmea (3) merkittyä ja maksettua osaketta kohden, joiden merkinnän hallitus on hyväksynyt, merkitsijä saa yhden (1) Optio-oikeuden.
  • Osakeannin täsmäytyspäivä on 26.2.2019. Osakkeiden viimeinen kaupankäyntipäivä sisältäen Merkintäoikeudet on 22.2.2019 ja ensimmäinen kaupankäyntipäivä ilman Merkintäoikeuksia 25.2.2019.
  • Merkintähinta on 0,005 euroa tai 0,05 Ruotsin kruunua osakkeelta.
  • Optio-oikeuksilla merkittävissä olevien osakkeiden merkintähinta määräytyy Yhtiön osakkeen kaupankäyntivolyymillä painotetulla keskikurssilla alennettuna 30 prosentilla First North Finlandissa 11.11.2019-22.11.2019 välisenä aikana. Merkintähinta ei kuitenkaan voi olla alle 0,005 euroa osakkeelta eikä yli 0,01 euroa osakkeelta. Jokainen Optio-oikeus antaisi omistajalleen oikeuden merkitä yhden (1) uuden osakkeen 25.11.2019.-9.12.2019 välisenä aikana.

Osakeannin syyt ja varojen käyttö
Kasvavan markkina-aktiviteetin jälkeen vuonna 2017, myönteinen kehitys jatkui vuonna 2018. Aurinkolämmön odotetaan vuonna 2018 ensimmäistä kertaa tuottavan maailmassa yli 1 TWh (=1 miljardia kilowattituntia) ja markkinaennusteiden mukaan aurinkokaukolämpökapasiteetin odotetaan nousevan 240 TWh:iin vuoteen 2050 mennessä. Tämä johtuu siitä, että aurinkolämpö on sille sopivissa sovelluskohteissa hyvinkin kilpailukykyinen puhtaan energian tuotantomuoto. Lisäksi kansainväliset instituutiot ja valtiot kannustavat edelleen yrityksien ympäristöystävällisiä energiaratkaisuja tukiohjelmien, verotuksien ja tukien kautta, minkä seurauksena kiinnostusta löytyy monista eri asiakasryhmistä.

Savosolar on puolestaan kokenut vahvan myynnin kasvun, vuonna 2018 liikevaihto oli 5,6 miljoonaa euroa, mikä on 578 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017. Vaikka Savosolar on hyvin asemoitu tuotantokapasiteetin, uusien tilausten ja yleisesti kasvavan kysynnän vuoksi, Yhtiö tarvitsee lisää käyttöpääomaa ja taloudellista kapasiteettia vuonna 2019 toteutettavien projektien vuoksi, ja siksi Yhtiö järjestää Osakeannin.

Pystyäkseen toteuttamaan vuoden 2019 aikana menossa olevat ja tulevat projektit sekä kyetäkseen hallitsemaan projektitoimintaan liittyviä kuormitusvaihteluita tehokkaasti, Yhtiö tarvitsee lisää käyttöpääomaa. Yhtiö pyrkii keräämään Osakeannilla noin 5,3 miljoonaa euroa. Mikäli Osakeanti merkitään täyteen, Yhtiö odottaa saavansa Osakeannista noin 4,3 miljoonan euron nettovarat sen jälkeen, kun tuotoista on vähennetty Yhtiön maksettavaksi jäävät Osakeannin arvioidut kulut, jotka ovat yhteensä noin 0,9 miljoonaa euroa. Osakeannin yhteydessä Yhtiö antaa lisäksi vastikkeetta Osakeannissa Antiosakkeita merkinneille henkilöille Optio-oikeuksia, jolla Yhtiö voi tämän lisäksi maksimissaan kerätä noin 3,5 miljoonan euron nettovarat sen jälkeen, kun tuotoista on vähennetty Yhtiön maksettavaksi jäävät Optio-oikeuksilla merkittyjen osakkeiden arvioidut kulut, jotka ovat yhteensä noin 0,2 miljoonaa euroa.

Yhtiö tulee käyttämään Osakeannilla ja Optio-oikeuksilla saatavat nettovarat pääomalainojen lyhentämiseen 0,8 miljoonalla eurolla ja täyttämään Yhtiön arvioitua 4,9 miljoonan euron käyttöpääomatarvetta (joka sisältää noin 0,8 miljoonan euron siltalainarahoituksen pääoman ja -koron takaisinmaksun) niin, että Yhtiö voi toimittaa allekirjoitetut ja mahdolliset tulevat tilaukset vuonna 2019 sekä jatkamaan suunnitelmallista toiminnan tehostamista, saavuttamaan kannattavuustavoitteet ja pystyä vastaamaan kasvavaan kysyntään.

Osakeanti

Yhtiö tarjoaa Yhtiön osakkeenomistajille merkittäväksi yhteensä enintään 1.057.615.242 Yhtiön uutta osaketta osakkeenomistajien ensisijaisen merkintäetuoikeuden mukaisesti. Osakeannissa tarjottavien osakkeiden merkintä ja maksu on taattu noin 80 prosenttisesti.

Osakeannin merkintäpaikat

Merkintäpaikkoina toimivat

  1. Suomessa tilinhoitajat ja omaisuudenhoitajat sekä
  2. Ruotsissa Mangold Fondkommission AB:n verkkosivut osoitteessa www.mangold.se ja Mangold Fondkommission AB:n toimipaikka osoitteessa Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm, Sweden (ta@mangold.se, puh. +46 8- 503 01 580).

Merkintätoimeksiantoja vastaanottavat Ruotsissa myös tilinhoitajat ja omaisuudenhoitajat, jotka ovat tehneet sopimuksen Mangold Fondkommission AB:n kanssa merkintöjen vastaanottamisesta.

Esite

Savosolar on laatinut Osakeannista esitteen, jonka Finanssivalvonta on hyväksynyt 22.2.2019. Virallinen suomenkielinen versio esitteestä ja epävirallinen englanninkielinen käännös sisältäen ruotsinkielisen tiivistelmän tulevat olemaan saatavilla Savosolarin verkkosivustolla (http://www.savosolar.com) ja Mangold Fondkommission AB:n verkkosivustolla (http://www.mangold.se) arviolta 22.2.2019.

Osakeannin suunniteltu aikataulu

25.2.2019 Ensimmäinen kaupankäyntipäivä ilman merkintäoikeuksia
26.2.2019 Osakeannin täsmäytyspäivä
1.3.-13.3.2019 Merkintäoikeudet kaupankäynnin kohteena
1.3.-15.3.2019 Merkintäoikeusannin merkintäaika Ruotsissa
1.3.-19.3.2019 Merkintäoikeusannin merkintäaika Suomessa
15.3.2019 Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla alkaa
21.3.2019 Merkintäoikeusannin tulos julkistetaan
2.4.2019 Viimeinen kaupankäyntipäivä väliaikaisilla osakkeilla Suomessa
4.4.2019 Viimeinen kaupankäyntipäivä väliaikaisilla osakkeilla Ruotsissa
Viikko 15, 2019 Ensimmäinen kaupankäyntipäivä Optio-oikeuksilla First North Finlandissa ja First North Swedenissä (arvio)

Sijoittajatapaaminen

Sijoittajatapaaminen Savosolarin kanssa järjestetään 7.3.2019 Mangold Fondkommission AB:n Tukholman toimistossa, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm. Lisätietoja Mangold Fondkommission AB:n verkkosivuilla www.mangold.se.

Vahvista osallistumisesi sähköpostilla: savosolar@mangold.se

Neuvonantajat

Mangold Fondkommission AB toimii Yhtiön taloudellisena neuvonantajana Osakeannissa. Smartius Oy toimii Osakeannissa oikeudellisena neuvonantajana Suomen lakiin liittyvissä asioissa.

SAVOSOLAR OYJ

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com

Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Savosolar Oyj:n on julkaistava markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi 22.2.2019 klo 12:45 (CET) edellä mainitun henkilön toimesta.

Savosolar lyhyesti
Savosolarin erittäin tehokkaat keräimet ja suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät ovat vieneet aurinkolämpöenergiateknologian aivan uudelle tasolle. Yhtiön keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit, ja tällä johtavalla teknologialla Savosolar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Savosolarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpöjärjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö keskittyy suuren mittakaavan projekteihin kaukolämmön tuotannossa, teollisuuden prosessilämmityksessä ja kiinteistöjärjestelmissä – eli markkinoihin, joissa on iso nopean kasvun potentiaali. Yhtiö toimittaa ensisijaisesti kokonaisia järjestelmiä suunnittelusta asennukseen käyttäen parhaita paikallisia yhteistyökumppaneita. Savosolar on tunnustetusti alan innovatiivisin yritys ja haluaa pysyäkin sellaisena. Yhtiö on myynyt ja toimittanut tuotteitaan yli 17 maahan neljällä mantereella. Savosolarin osake on listattu First North Swedenissä tunnuksella SAVOS ja First North Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.com.

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 505 65 172.

TÄRKEÄ TIEDOTE

Tätä tiedotetta tai sen sisältämää tietoa ei saa jakaa tai levittää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Uudessa-Seelannissa tai Japanissa. Tässä tiedotteessa olevat tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai kehotusta ostaa arvopapereita alueella, jolla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Savosolar ei ole rekisteröinyt eikä aio rekisteröidä arvopapereita koskevaa antia Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeiden tai osakeannin rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ja Ruotsissa ei ole ryhdytty mihinkään toimenpiteisiin.

Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi tai kehotusta arvopapereiden ostamiseen millään lainkäyttöalueella. Tämä tiedote ei ole esite eikä muodosta tarjousta, tarjouspyyntöä tai sijoitusneuvoa merkitä tai ostaa arvopapereita. Mahdollisten sijoittajien ei tulisi merkitä tai ostaa mitään tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita tai tehdä muita sijoituspäätöksiä muutoin kuin Savosolarin julkistaman esitteen sisältämien tietojen perusteella.

More Posts

Savosolar Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Savosolar Oyj Yhtiötiedote                       25.11.2022 klo 11.00 (CET) Savosolar Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset Savosolar Oyj:n (”Savosolar” tai ”Yhtiö”) ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 25.11.2022 Helsingissä. Kokouksessa oli

Savosolar Oyj on saanut Nasdaq Stockholm AB:n ehdollisen hyväksynnän Savosolar Oyj:n arvopapereiden kaupankäynnin jatkumiselle Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalla Meriaura Oy:n hankinnan jälkeen

Savosolar Oyj Yhtiötiedote                                                       18.11.2022 klo 9.00 (CET) Savosolar Oyj on saanut Nasdaq Stockholm AB:n ehdollisen hyväksynnän Savosolar Oyj:n arvopapereiden kaupankäynnin jatkumiselle Nasdaq First North