Savo-Solarin puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2016: Liikevaihto lähes kaksinkertaistui – liiketulosmarginaali selvästi parempi kuin vertailukaudella

Share:

Savo-Solar Oyj
Puolivuosikatsaus                            12.8.2016 klo 9.30 (CET)


Savo-Solarin puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2016: Liikevaihto lähes kaksinkertaistui – liiketulosmarginaali selvästi parempi kuin vertailukaudella

Avainluvut tammi-kesäkuussa 2016

  • Liikevaihto kasvoi 91,4 % viime vuoden vastaavasta jaksosta ja oli 3 097 tuhatta euroa (1-6/2015: 1 618 tuhatta euroa). Merkittävä osa liikevaihdosta syntyi aurinkokeräintoimituksista Tanskan kaukolämpöyhtiöille.
  • Liiketulos (EBIT) pysyi suunnilleen samalla tasolla ja oli -1 827 tuhatta euroa (-1 792 tuhatta euroa). Liiketulosmarginaali oli selvästi parempi kuin vertailukaudella vuonna 2015.
  • Katsauskauden tulos oli -2 189 tuhatta euroa (-1 871 tuhatta euroa) johtuen osittain rahoituskulujen noususta.
  • Savo-Solar arvioi, että yhtiön koko vuoden 2016 liikevaihto tulee olemaan yli kaksinkertainen vuoden 2015 liikevaihtoon verrattuna eli noin 4,5-5,5 miljoonaa euroa. Koko vuoden liiketuloksen (EBIT) arvioidaan olevan samalla tasolla ja liiketulosmarginaalin selvästi paremman kuin vuonna 2015.

Puolivuosikatsauksen laatimisperiaatteet

Tämä puolivuosikatsaus on tilintarkastamaton. Katsaus on laadittu suomalaisen kirjanpitokäytännön (FAS) mukaisesti käyttäen samoja periaatteita kuin vuoden 2015 tilinpäätöksen laadinnassa. Vertailuluvut viittaavat vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu.

Toimitusjohtajan kommentti:

”Savo-Solarin ripeä kasvu jatkuu. Koko viime vuoden liikevaihtomme kaksinkertaistui edellisestä vuodesta ja myös kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto on kaksinkertainen viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.  Arvioimme, että koko vuoden 2016 liikevaihto nousee yli kaksinkertaiseksi verrattuna vuoteen 2015 johtuen lähinnä suuren mittakaavan toimituksista kaukolämpöyhtiöille Tanskassa ja muissa Euroopan maissa.

Materiaali-, palvelu- ja henkilöstökustannukset sekä liiketoiminnan muut kulut ovat nousseet euromääräisesti johtuen nopeasti kasvaneista valmistusmääristä. Kustannukset nousivat kuitenkin suhteellisesti vähemmän kuin liikevaihto. Katsauskauden liiketulos (EBIT) oli edelleen tappiollinen, mutta liiketulosmarginaali oli selvästi parempi kuin vertailukaudella vuonna 2015.

Yhtiön voimakkaasti kasvaessa me investoimme tuotantokapasiteettiin ja toiminnan kehittämiseen strategiamme mukaisesti. Olemme jo parantaneet tuotannon tehokkuutta niin, että puolessatoista vuodessa keräimien valmistamiseen käytettyjen työtuntien määrä tehtaalla on pudonnut noin 70 %. Lisäksi tulemme modernisoimaan pinnoituskoneemme niin, että sen kapasiteetti nousee kaksinkertaiseksi. Tätä varten olemme tehneet sopimuksen tunnetun tyhjöpinnoituskoneita valmistavan yhtiön, Sidrabe Inc:n kanssa. Modernisoinnin on määrä olla valmis vuoden loppuun mennessä.

Ennakoitua nopeampi kasvu on lisännyt käyttöpääoman tarvetta, ja tästä johtuen suunnittelemme merkintäoikeusannin järjestämistä tavoitteena kerätä noin 3,9 miljoonaa euroa. Osakeanti on taattu enintään noin 77,5 prosenttiin merkintäsitoumuksilla nykyisiltä osakkeenomistajilta ja merkintätakauksilla ulkopuolisilta sijoittajilta. Lisäksi olemme järjestäneet noin 0,9 miljoonan euron siltalainarahoituksen, jolla katamme käyttöpääoman tarpeen siihen saakka, kunnes yhtiö vastaanottaa osakeannin merkintähinnat.

Kasvunäkymämme ovat hyvät. Tilauskantamme on kasvanut merkittävästi alkuvuonna. Katsauskauden päättyessä avoimia tilauksia oli noin 2,1 miljoonaa euroa, ja ne on määrä toimittaa vuoden 2016 loppuun mennessä.

Tarjouskyselyt isoihin projekteihin ovat lisääntyneet selvästi, mikä johtuu arviomme mukaan onnistuneista toimituksista ja hyvistä käyttökokemuksista Tanskassa. Tarjouskanta katsauskauden päättyessä oli noin 7,6 miljoonaa euroa. Mikäli tarjoukset johtavat tilauksiin ja projektit etenevät asiakkaiden suunnitelmien mukaisesti, osa niistä ennätetään tulouttaa ja toimittaakin vielä vuoden 2016 aikana.

Maantieteellinen painopisteemme on ollut vahvasti Tanskassa, joka on edelläkävijä aurinkokaukolämmön käyttöönotossa. Vakiintunut asemamme Tanskan markkinoilla ja sinne toimitetut keräinkenttämme toimivat erinomaisina referensseinä tarjouskilpailuissa myös muilla markkinoilla Euroopassa. Olemme tehostaneet myyntiä ja markkinointia, ja pyrimme ensi vuodesta lähtien suuntamaan panostuksia entistä voimakkaammin Euroopan ulkopuolisille markkinoille. Tämä lisää huomattavasti kohdemarkkinoiden määrää sekä laajentaa selkeästi myyntipotentiaaliamme luoden edellytykset liiketoimintamme jatkuvalle kasvulle.”

Jari Varjotie, Savo-Solar Oyj:n toimitusjohtaja

Liiketoiminnan kehitys tammi-kesäkuussa 2016

Liikevaihto

Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 3 097 tuhatta euroa eli 91,4 % korkeampi kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla (1-6/2015: 1 618 tuhatta euroa). Kasvu johtui lähinnä suurten aurinkokeräinkenttien toimitusprojekteista Tanskan kaukolämpömarkkinoille.

Løgumklosterin aurinkokeräinkentän 5 600 neliömetrin laajennusosa toimitettiin asiakkaalle aikataulun mukaisesti helmikuussa 2016. Voimalaitoksella on tällä hetkellä noin 15 000 neliömetriä Savo-Solarin toimittamaa aurinkokenttää. Suurin osa kentän toimituksesta on kirjattu jo vuoden 2015 liikevaihtoon.

Yhtiö sai helmikuussa 2016 tilauksen aurinkokeräinkentän toimittamisesta Søllestedin kaukolämpölaitokseen Tanskassa. Keräinkentän perustukset ovat valmiina ja asennus tapahtuu elokuun 2016 aikana. Toimituksen arvo Savo-Solarille on noin 0,7 miljoonaa euroa. Toimitus perustuu Savo-Solarin ja Dansk Energi Servicen (DES) yhteistyösopimukseen, joka kattaa avaimet käteen -periaatteella toimitettavien aurinkolämpölaitosten myynnin ja kehittämisen Tanskassa.

Aurinkokeräinkenttä, jonka Savo-Solar toimitti Jelling Varmeværkille keväällä 2016, on asiakkaan mittausten ja analyysien mukaan osoittautunut erittäin tehokkaaksi. Kentän ensimmäisessä osassa käynnistettiin energian tuotanto kesäkuun alussa, ja jo ensimmäisen viikonlopun aikana tuotannon määrä yhden päivän aikana oli 34 MWh. Ensiksi valmistuneessa osassa on 461 koko kentän 1 031 keräimestä ja niiden kokonaispinta-ala on 6 836,63 m2. Tämän osan mitattu tuotanto on ennätykselliset 4,97 kWh/m2, mikä on yhtiön käytössä olevien tietojen mukaan Tanskan ennätys ja ylittää seuraavaksi parhaan kentän tehokkuuden lähes kuudella prosentilla.

Yhtiö toimitti itävaltalaiselle S.O.L.I.D.-yhtiölle testikentän, joka kytketään Grazin aurinkokaukolämpöjärjestelmään. Kentälle asennettiin Savo-Solarin kehittämät kaksilasiset keräimet, jotka yhtiö toi markkinoille vuoden 2015 aikana. Suurten kenttien markkinat Keski-Euroopassa kasvavat nopeasti ja esimerkiksi Graziin suunnitellaan rakennettavaksi 450 000 neliömetrin keräinkenttä.

Savo-Solar allekirjoitti maaliskuussa 2016 sopimuksen aurinkokeräinkentän toimituksesta Fors A/S:n  kaukolämpölaitokselle Jyderupissa Tanskassa. Sopimuksen arvo Savo-Solarille on noin 1,5 miljoonaa euroa ja toimitus tapahtuu syksyllä 2016.

Tilaus- ja tarjouskanta

Yhtiön tilauskanta katsauskauden päättyessä vuoden 2016 toimituksiin on noin 2,1 miljoonaa euroa, ja toimitukset tapahtuvat pääasiassa Tanskaan ja Ukrainaan.

Yhtiön tarjouskanta on kasvanut voimakkaasti ja katsauskauden päättyessä avoimia tarjouksia oli yhteensä noin 7,6 miljoonaa euroa.

Kustannukset

Materiaali- ja palvelukustannukset olivat 2 549 tuhatta euroa (1 705 tuhatta euroa) johtuen kasvaneista valmistusmääristä ja erilaisista kehittämistoimenpiteistä.

Liikevaihdon vahvasta kasvusta huolimatta henkilöstökulut kasvoivat maltillisesti ja olivat 1 151 tuhatta euroa (886 tuhatta euroa). Liiketoiminnan muut kulut olivat 1 107 tuhatta euroa (642 tuhatta euroa). Eniten kasvoivat myynnin ja markkinoinnin, hallinnon sekä tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut.

Kehitystyön ansiosta tuotantokustannuksia on voitu supistaa selvästi sekä työtuntien että materiaalikäytön osalta.

Tulos

Ensimmäisen vuosipuoliskon liiketulos (EBIT) oli -1 827 tuhatta euroa (-1 793 tuhatta euroa). Heikkoon kannattavuuteen vaikuttivat joidenkin projektien tavallista korkeammat kustannukset ja referenssiluonteiset toimitukset. Osa kustannusten noususta johtui tuotantoprosessissa ja valmistusketjussa tehdystä kehitystyöstä.  

Rahoitustuotot ja -kulut olivat -266 tuhatta euroa (-79 tuhatta euroa). Rahoituskuluja kasvattivat pääomalainojen korot, pankkitakausprovisiot vientitakauksiin sekä merkintäoikeusannin kulut.

Katsauskauden tulos oli -2 189 tuhatta euroa (-1 871 tuhatta euroa). Osakekohtainen tulos oli -0,14 euroa (-0,57 euroa). 

VERTAILU KATSAUSKAUSITTAIN

(1 000 euroa) 1-6/2016 1-6/2015 1-12/2015
Liikevaihto 3 097 1 618 2 046
Liikevoitto/tappio (EBIT) -1 827 -1 793 -3 675
Katsauskauden voitto/tappio -2 189 -1 871 -4 072
Osakekohtainen tulos, euroa -0,14 -0,57 -0,94


Rahoitus

Yhtiön taseen loppusumma 30.6.2016 oli 6 242 tuhatta euroa (4 266 tuhatta euroa). Vaihto-omaisuus kasvoi 334 tuhannesta eurosta viime vuoden vastaavalla jaksolla 586 tuhanteen euroon katsauskaudella. Lyhytaikaiset saamiset kasvoivat 671 tuhannesta eurosta 2 499 tuhanteen euroon johtuen pääasiassa projektien osatuloutuksista.

Oma pääoma supistui vertailukauden 741 tuhannesta eurosta 610 tuhanteen euroon. Oma pääoma sisältäen pääomalainat oli katsauskauden päättyessä yhteensä 2 041 tuhatta euroa. Savo-Solarin omavaraisuusaste katsauskauden päättyessä oli 10,0 % (17,4 %).

Vieraan pääoman määrä kasvoi 5 632 tuhanteen euroon (3 525 tuhatta euroa), josta 2 109 tuhatta euroa (2 383 tuhatta euroa) oli pitkäaikaista ja 3 523 tuhatta euroa (1 142 tuhatta euroa) lyhytaikaista vierasta pääomaa. Pitkäaikaisesta vieraasta pääomasta pääomalainojen määrä pysyi ennallaan ja oli 1 431 tuhatta euroa. Pankkilainoja oli 363 tuhatta euroa (485 tuhatta euroa). Pitkäaikaisista lainoista yhteensä 314 tuhatta euroa (467 tuhatta euroa) oli yhtiölle laaditun saneerausohjelman mukaisia muita velkoja Tekesille, materiaalitoimittajille ja verottajalle.

Yhtiö solmi 20.6.2016 ulkopuolisten rahoittajien kanssa siltalainasopimuksen, jolla rahoittajat ovat myöntäneet yhteensä 900 tuhatta euroa lainaa.  Siltalainasopimuksella yhtiö on turvannut käyttöpääomatarpeensa suunnitellun osakeannin toteuttamiseen saakka. Siltalainalle maksetaan 7,5 %:n kiinteä korko ja laina erääntyy korkoineen takaisinmaksettavaksi 7.10.2016.

Liiketoiminnan rahavirta oli -3 157 tuhatta euroa (-2 198 tuhatta euroa) ja investointien rahavirta -183 tuhatta (EUR -898 tuhatta euroa). Rahoituksen rahavirta oli 544 tuhatta euroa (3 247 tuhatta euroa) sisältäen 900 tuhannen euron siltalainan. Vertailukauden rahoituksen rahavirta sisälsi osakeannin tuottoa 3 292 tuhatta euroa.  Savo-Solarin rahavarat 30.6.2016 olivat 312 tuhatta euroa (290 tuhatta euroa).

Savo-Solarin rahoitukseen ja maksuvalmiuteen liittyvä seikkoja on kuvattu myös osiossa ”Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät”.

Investoinnit

Investoinnit olivat 183 tuhatta euroa (898 tuhatta euroa), ja suurin osa niistä liittyi keräimien asennuksen kapasiteetin ja tehokkuuden lisäämiseen.  Koneisiin ja laitteisiin investoitiin 168 tuhatta euroa (200 tuhatta euroa). Vertailukauden investoinneista 670 tuhatta euroa aiheutui listautumisannin toteuttamiskustannusten aktivoimisesta.

Yhtiö nosti katsauskaudella 62,8 tuhatta euroa Tekesin tuotekehitystukea (49,5 tuhatta euroa). Tuki liittyy aurinkolämpöjäähdytyksen SOLHC-projektiin (Solar Thermal Heating and Cooling), joka on saksalaisten ja suomalaisten tutkimuslaitosten yhteinen EU-hanke. Savo-Solarin tiloihin Mikkelissä on asennettu uuden sukupolven aurinkolämpöjäähdytyslaitteisto, jonka koekäyttö alkoi huhtikuussa. Tavoitteena on saada aurinkolämpöjäähdytysjärjestelmä osaksi yhtiön tarjontaa vuoden 2017 aikana.

Tuotekehityksen tuloksena Savo-Solar toi vuonna 2015 markkinoille kaksilasisen suurkeräimen, uuden parannetun alumiiniprofiilin absorberiin sekä useita pieniä tuoteparannuksia, joilla on tehostettu sekä keräinten valmistusta että etenkin asennustoimintaa. Ensimmäiset kaksilasiset keräimet asennettiin katsauskaudella Graziin ja seuraavaksi ne tullaan asentamaan Søllestediin.

Yhtiön toteutuneet ja käynnissä olevat investoinnit tuotantokapasiteettiin ja tuotannon tehokkuuden kasvattamiseen vuosina 2015-2016 ovat noin 985 tuhatta euroa.

Henkilöstö, hallitus ja tilintarkastaja

Katsauskauden päättyessä Savo-Solar Oyj:llä oli 46 työntekijää (32). Henkilöstön määrän kasvu johtui tuotannon määrän kasvusta.

Yhtiön 19.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen Feodor Aminoffin ja Sami Tuhkasen sekä uusina jäseninä Kenth Granljungin, Christof Geyn ja Michael Mattssonin. Hallitus valitsi keskuudestaan Feodor Aminoffin jatkamaan hallituksen puheenjohtajana.

Varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Pekka Loikkanen.

Johdon optio-ohjelma

Helmikuussa 2015 käynnistettiin optio-ohjelma, johon kuuluu 250 000 optio-oikeutta. Optio-oikeuksista 77 500 kappaletta kuuluu sarjaan 2015A, 57 500 sarjaan 2015B, 57 500 sarjaan 2015C ja 57 500 sarjaan 2015D. Yhteensä 130 000 optio-oikeutta on jaettu seitsemälle yhtiön avainhenkilölle. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2015A on 1.4.2016-31.3.2018, optio-oikeuksilla 2015B 1.10.2016-31.3.2018, optio-oikeuksilla 2015C 1.4.2017-31.3.2018 ja optio-oikeuksilla 2015D 1.10.2017-31.3.2018.

Marras- joulukuussa 2015 toteutetun merkintäoikeusannin yhteydessä optio-ohjelman ehtoja muutettiin optio-oikeuden omistajien ja osakkeenomistajien yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi. Alkuperäistä 1,50 euron merkintähintaa alennettiin hallituksen päätöksellä 0,93 euroon osakkeelta. Lisäksi optio-ohjelman ehtojen mukaista osakkeiden merkintäsuhdetta muutettiin siten, että kullakin optio-oikeudella on mahdollista merkitä yhden uuden osakkeen sijaan kaksi uutta osaketta. Näin ollen ohjelman 250 000 optio-oikeutta oikeuttavat merkitsemään 500 000 yhtiön uutta osaketta.

Katsauskaudella ei ole jaettu uusia optioita eikä optioilla ole merkitty osakkeita.

Muut optio-ohjelmat

Yhtiön marraskuussa 2015 päätetyssä merkintäoikeusannissa annettiin osakkeita merkinneille sijoittajille yhteensä 2 647 905 optio-oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään enintään 2 647 905 yhtiön uutta osaketta. Optio-oikeuksien kohteena olevien osakkeiden merkintähinta on 1,00 euroa osakkeelta ja merkintäaika on 5.-21.10.2016.

Kaikkien optio-ohjelmien uusien osakkeiden enimmäismäärä on 3 147 905 kappaletta.

Varsinainen yhtiökokous 2016

Savo-Solarin varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 19.4.2016. Varsinainen yhtiökokous hyväksyi 31.12.2015 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen ja päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ettei osinkoa jaeta ja että tilikauden tappio (4 071 769,85 euroa) jätetään omaan pääomaan. Varsinainen yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Hallituksen palkkiot

Varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta hallituksen puheenjohtajalle 21.600 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 10.800 euroa. Noin 40 % hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista maksetaan hallituksen osakeantivaltuutuksen perusteella antamalla hallituksen jäsenille yhtiön uusia osakkeita ja noin 60 % rahana. Rahaosuus palkkiosta maksetaan 12 erässä kuukausittain. Osakeosuus palkkiosta maksetaan hallituksen jäsenille kahdessa erässä siten, että ensimmäinen erä maksetaan 1.-31.5.2016 välisenä aikana ja toinen erä kahden viikon kuluessa siitä kun puolivuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2016 on julkistettu. Katsauskauden päättymisen jälkeen hallitus on päättänyt lykätä palkkion toisen erän maksua tapahtuvaksi merkintäoikeusannin jälkeen.

Hallituksen jäsenet eivät saa luovuttaa hallituspalkkiona saatuja osakkeita ennen kuin heidän jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.

Savo-Solarin hallitus päätti 3.5.2016 hallituspalkkioiden osittaiseen maksamiseen käytettävästä suunnatusta osakeannista. Yhtiö laski osakeannissa liikkeeseen 19.445 kappaletta yhtiön uusia osakkeita, jotka tarjottiin yhtiön hallituksen jäsenille merkittäväksi maksutta. Hallituksen puheenjohtajalle tarjottiin yhteensä 7.778 uutta osaketta ja kullekin hallituksen jäsenelle 3.889 uutta osaketta. Koska yksi hallituksen jäsen ei vastaanottanut hallituspalkkiota, annissa tarjottujen uusien osakkeiden kokonaismäärä on 19.445 kappaletta. Annin jälkeen yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 15.906.875 kappaletta. Uudet osakkeet tulivat kaupankäynnin kohteeksi samanarvoisina yhtiön muiden osakkeiden kanssa First North -markkinapaikalla Helsingissä ja Tukholmassa 16.5.2016.

Lähipiiriliiketoimet

Yhtiö on vuonna 2014 solminut Savosolar ApS:n kanssa palvelusopimuksen koskien Savosolar ApS:n yhtiölle tarjoamia muun muassa myynnin, markkinoinnin, ostojen ja tuotekehityksen palveluita. Sopimuksen perusteella Savosolar ApS:lle on maksettu tammi-kesäkuussa 2016 noin 242 tuhatta euroa

Savo-Solar on antanut Savosolar ApS:lle 15 tuhannen euron lainan 7.3.2016 käytettäväksi aurinkolämpökeräinten asennustyössä tarvittavan maastoajoneuvon hankintaan. Lainan vuotuinen korko on 3 % ja se erääntyy korkoineen takaisinmaksettavaksi 7.12.2016.

Savo-Solar on ostanut konsulttipalveluita Solarstation SVS GmbH -yhtiöltä, joka on hallituksen jäsen Christof  Geyn omistama yhtiö. Yhtiö on katsauskaudella maksanut korvauksia näistä palveluista yhteensä noin 3500 euroa.

Suunnitelma merkintäoikeusannin järjestämisestä

Savo-Solar julkisti 21.6.2016 yhtiön hallituksen suunnitelman järjestää noin 3,9 miljoonan euron suuruinen merkintäoikeusanti. Osakeannin odotetaan koostuvan enintään 11.930.156 uudesta osakkeesta. Merkintähinnan ennakoidaan olevan 0,33 euroa osakkeelta. Osakeanti on taattu enintään noin 77,5 prosenttiin merkintäsitoumuksilla nykyisiltä osakkeenomistajilta ja merkintätakauksilla ulkopuolisilta sijoittajilta. Merkintätakaajat ovat oikeutettuja saamaan takauskorvauksen joko rahana tai Savo-Solarin uusia osakkeita kuittaamalla takauskorvauksen suunnatussa osakeannissa, joka järjestetään tarvittaessa osakeannin jälkeen.

Yhtiön hallitus suunnittelee tarjoavansa merkintäannissa 11.930.156 yhtiön uutta osaketta merkittäväksi osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesti. Kaikille osakkeenomistajille, jotka on merkitty Euroclear Finland Oy:n tai Euroclear Sweden AB:n ylläpitämään Savo-Solarin osakasrekisteriin suunnitellaan annetavaksi kolme (3) arvo-osuusmuotoista merkintäoikeutta jokaista osakeannin täsmäytyspäivänä 25.8.2016 omistettua osaketta kohden. Neljä (4) merkintäoikeutta oikeuttaisi haltijansa merkitsemään yhden (1) antiosakkeen. Merkintäoikeudet on suunniteltu rekisteröitäväksi osakkeenomistajien arvo-osuustileille Euroclear Finlandin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä arviolta 25.8.2016 ja Euroclear Swedenin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä arviolta 29.8.2016. Merkintäoikeuksien on suunniteltu olevan vapaasti luovutettavissa ja niiden arvioidaan olevan kaupankäynnin kohteena First North Finland -markkinapaikalla ja First North Sweden -markkinapaikalla 30.8.2016 ja 9.9.2016 välisenä aikana.

Hallituksen voimassa olevat valtuutukset tämän tiedotteen julkaisuhetkellä

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista siten, että valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 10.000.000 osaketta. Valtuutus on voimassa 30.6.2018 saakka ja se kumosi yhtiökokouksen 19.12.2014 antaman valtuutuksen.

Ylimääräinen yhtiökokous myönsi katsauskauden jälkeen 12.7.2016 hallitukselle valtuuden enintään 12.000.000 osakkeen antamisesta merkintäetuoikeusannilla. Valtuutus on voimassa 31.12.2016 saakka. Valtuutus ei kumoa varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.4.2016 päätettyä hallitukselle annettua valtuutusta päättää osakeanneista sekä optioiden ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Yhtiö on 21.6.2016 julkistanut merkintäoikeusannin järjestämistä koskevan suunnitelman.

Yhtiön toiminimen ja yhtiömuodon muutos

Savo-Solarin 19.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että yhtiö muutetaan julkiseksi osakeyhtiöksi ja yhtiön uusi toiminimi on Savo-Solar Oyj, ruotsiksi Savo-Solar Abp ja englanniksi Savo-Solar Plc. Toiminimen ja yhtiömuodon muutokset rekisteröitiin kaupparekisteriin 11.5.2016.

Osake ja osakkeenomistajat

Savo-Solarilla on yksi osakesarja ja osakkeiden lukumäärä 30.6.2016 oli 15 906 875 kappaletta. Kullakin osakkeella on yksi ääni yhtiökokouksessa. Yhtiön osakkeista 3 258 960 kappaletta oli luovutusrajoituksen piirissä 2.4.2016 saakka.

Savo-Solarin 19.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti poistaa yhtiön yhtiöjärjestyksestä eri osakesarjoja koskevat määräykset.

Savo-Solarin osakkeet on listattu Nasdaq Stockholm AB:n ylläpitämälle First North Sweden -markkinapaikalle 2.4.2015 alkaen tunnuksella SAVOS.  Osakkeiden rinnakkaislistaus Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla alkoi 24.4.2015 tunnuksella SAVOH.

Katsauskauden aikana osakkeen hinta First North Sweden -markkinapaikalla vaihteli 3,20 ja 7,90 (12,00 ja 14,20) Ruotsin kruunun (SEK) välillä. Kauden päätöskurssi oli 3,75 (13,50) Ruotsin kruunua. First North Finland -markkinapaikalla osakkeen hinta vaihteli 0,36 ja 0,80 (1,49 ja 1,80) euron välillä. Päätöskurssi oli 0,42 (1,52) euroa.

Savo-Solarin yhteenlaskettu osakkeen vaihto tammi-kesäkuussa 2016 oli 21 555 225 osaketta. Katsauskauden päättyessä Savo-Solarilla oli 2 498 omistajaa (917). Yhtiö ei omista omia osakkeita.

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 30.6.2016

Osakkeenomistaja Osakeomistus, kpl Osuus kaikista osakkeista ja äänistä, %
Suomen Itsenäisyyden Juhlarahasto (Sitra) 2 502 032 15,73
Nordnet Bank AB 1 108 794 6,97
Cleantech Invest Oyj 1 097 045 6,90
Suur-Savon Osuuspankki 1 004 230 6,31
Swedbank AB 466 700 2,93
Oy Ingman Finance Ab 449 960 2,83
Avanza Bank AB 429 409 2,70
SEB 391 899 2,46
Turret Oy Ab 275 000 1,73
Svenska Handelsbanken AB 216 136 1,36
Yhteensä 7 941 205 49,92
Muut 7 965 670 50,08
Yhteensä 15 906 875 100 %
     

Lainsäädännön muutokset

Savo-Solar on päivittänyt sisäpiiriohjeensa ja tiedonantopolitiikkansa 3.7.2016 voimaan astuneen markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR, Market Abuse Regulation) mukaiseksi. Yhtiö noudattaa Helsingin Pörssin (Nasdaq Helsinki Oy) sisäpiiriohjetta, joka astui voimaan 3.7.2016. Yhtiö pitää ei-julkista rekisteriä yhtiön sisäpiiriläisistä ja tiedottaa yhtiön johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimista MAR-asetuksen mukaisesti yhtiötiedotteella. Taulukkoa sisäpiiriläisten omistuksesta ei enää päivitetä yhtiön kotisivuille.

Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Savo-Solarin liiketoiminnan merkittävimmät riskit ovat käyttöpääoman riittävyys, kyky saada uusia projekteja ja kyky lisätä liiketoiminnan tehokkuutta siten, että toiminta kääntyy kannattavaksi.

Tämän puolivuosikatsauksen laatimisen yhteydessä tehdyn kassavirtalaskelman perusteella yhtiö arvioi, ettei sen käyttöpääoma riitä sen nykyisiin tarpeisiin tämän katsauksen päivämäärää seuraavan 12 kuukauden aikana. Tämä johtuu yhtiön toimintaan tarvittavista arvioiduista kustannuksista seuraavien 12 kuukauden aikana ennen kuin yhtiö arvioi liiketuloksen (EBIT) kääntyvän positiiviseksi aikaisintaan vuoden 2017 loppuun mennessä. Jotta yhtiön liiketulos kääntyisi positiiviseksi, yhtiön liikevaihdon tulisi kasvaa ja kannattavuuden tulisi parantua suunnitelmien mukaisesti.

Yhtiö tarvitsee lisärahoitusta ja suunnittelee hankkivansa tarpeellisen määrän merkintäoikeusannilla, jolla yhtiö pyrkii keräämään noin 3,9 miljoonaa euroa. Mikäli osakeanti merkitään täyteen, yhtiö odottaa saavansa osakeannista noin 3,3 miljoonan euron nettovarat sen jälkeen, kun tuotoista on vähennetty osakeannin arvioidut noin 0,6 miljoonan euron kulut.

Yhtiö tulee käyttämään osakeannilla saatavista nettovaroista noin 1,7 miljoonaa euroa turvatakseen käyttöpääomatarpeen niin, että yhtiö voi toimittaa allekirjoitetut ja tulevat tilaukset vuosina 2016-2017 ja laajentaa toimintansa uusille markkinoille, noin 0,7 miljoonaa euroa tuotantolinjaston kapasiteettia kasvattaviin investointeihin, joilla mahdollistetaan tulevien tilausten toimittaminen sekä noin 0,97 miljoonaa euroa siltalainarahoituksen pääoman ja -koron takaisinmaksuun.

Mikäli yhtiö ei saa lisärahoitusta, se joutuu todennäköisesti maksuvaikeuksiin.

Kuten useimmat varhaisen vaiheen teknologiayhtiöt myös Savo-Solar on ensimmäisten toimintavuosiensa aikana investoinut tuotteidensa, tarjontansa ja tuotantonsa kehittämiseen sekä toimintansa laajentamiseen uusille markkinoille eivätkä sen myyntivolyymi tai myyntikate ole vielä riittäneet liiketoiminnan kustannusten kattamiseen.  Tästä johtuen yhtiön toiminta on ollut huomattavan tappiollista sen perustamisesta eli vuodesta 2010 lähtien. Tappiot ovat johtuneet pääasiassa tuotekehitykseen ja tuotantoprosessien kehittämiseen liittyneistä kustannuksista sekä yhtiön liiketoimintaan liittyvistä yleisistä ja hallinnollisista kustannuksista. Toiminnan tappiollisuus ja haasteet tarvittavan lisärahoituksen hankinnassa johtivat siihen, että yhtiö haki vuonna 2013 yrityssaneeraukseen. Saneerausohjelma kestää suunnitelman mukaisesti vuoden 2018 loppuun asti.  

Savo-Solar toimii aktiivisesti suojatakseen immateriaaliomaisuutensa hankkimalla patentteja ja seuraamalla toimintaa päämarkkinoillaan. Yhtiö käyttää tunnettua IPR-palvelujen tarjoajaa Berggren Oy:tä.  

Strategia ja pitkän tähtäimen tavoitteet

Savo-Solarin missiona on nopeuttaa maailman siirtymistä aurinkotalouteen kilpailukykyistä energiaa tuottavan ja johtavan teknologian avulla. Yhtiön visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpöasennusten toimittajaksi maailmanlaajuisesti.  

Yhtiön strategiana on säilyttää asemansa maailman tehokkaimpien MPE-absorberilla varustettujen aurinkolämpökeräinten toimittajana asiakkaille ja sovelluksiin, joissa hyötysuhde on tärkeintä. Tämä tarkoittaa suuren mittakaavan teollisuus- tai kiinteistöasennuksia, kuten aurinkokaukolämpöä, teollisuusprosessi-lämmitystä ja suurten kiinteistöjen energiatehokkuusremontteja.

Savo-Solarin tavoitteena on lisätä vuotuista tuotantoa noin 200 000 neliömetriin, kasvattaa yhtiön liikevaihto yli 20 miljoonaan euroon vuoden 2019 loppuun mennessä sekä siirtyä nykyistä voimakkaammin järjestelmätoimittajan rooliin.  Yhtiön tavoitteena on pysyä innovatiivisena teknologiajohtajana alalla, ja siksi yhtiö pyrkii investoimaan vuosittain 3-5 % liikevaihdostaan tuotekehitykseen. Vuosina 2015-2016 tuotekehitysinvestointien arvioidaan olevan kuitenkin noin 0,2 miljoonaa euroa vuodessa.

Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Savo-Solar Oyj piti ylimääräisen yhtiökokouksen 12.7.2016. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta merkintäetuoikeusannilla siten, että osakkeenomistajilla on oikeus merkitä uusia osakkeita samassa suhteessa kuin heillä on ennestään yhtiön osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 12.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 75,4 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Hallitus päättää kaikista muista osakeannin ehdoista.  Valtuutus on voimassa 31.12.2016 saakka. Valtuutus ei kumoa varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.4.2016 päätettyä hallitukselle annettua valtuutusta päättää osakeanneista sekä optioiden ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta.

Savo-Solar tiedotti 7.7.2016, että sen toimittamat aurinkokeräimet olivat saavuttaneet Jelling Varmeværkin laitoksella ennätyksellisen 5 kWh/m2:n tehon. Savo-Solar oli toimittanut aurinkokeräinkentän keväällä 2016 ja kentän ensimmäisessä osassa käynnistettiin energian tuotanto kesäkuun alussa. Jo ensimmäisen viikonlopun aikana tuotannon määrä yhden päivän aikana oli 34 MWh. Kyseisessä osassa kenttää on 461 koko kentän 1031 keräimestä ja niiden kokonaispinta-ala on 6.836,63 m2. Tämän osan mitattu tuotanto on ennätykselliset 4,97 kWh/m2. Se on yhtiön käytössä olevien tietojen mukaan Tanskan ennätys ja ylittää seuraavaksi parhaan kentän tehokkuuden lähes kuudella prosentilla. Kenttä on nyt täysin asennettu ja 2/3 siitä on otettu käyttöön. Loput kentästä otetaan käyttöön, kun kaikki varaajakapasiteetti valmistuu loppukesästä.

Yhtiökokouksen päätöksen perusteella noin 40 % hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista maksetaan antamalla hallituksen jäsenille yhtiön uusia osakkeita. Toinen erä osakkeina maksettavasta palkkiosta oli määrä maksaa kahden viikon kuluessa siitä kun puolivuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2016 on julkistettu. Katsauskauden päättymisen jälkeen hallitus on päättänyt lykätä palkkion toisen erän maksua tapahtuvaksi merkintäoikeusannin jälkeen.

Tulevaisuuden näkymät

Savo-Solar arvioi, että yhtiön koko vuoden 2016 liikevaihto tulee olemaan yli kaksinkertainen vuoteen 2015 verrattuna eli noin 4,5-5,5 miljoonaa euroa. Liikevaihto vuonna 2015 oli 2,0 miljoonaa euroa. Yhtiö arvioi koko vuoden liiketuloksen (EBIT) olevan samalla tasolla kuin vuonna 2015, jolloin se oli -3,7 miljoonaa euroa, ja liiketulosmarginaalin olevan selvästi paremman kuin vuonna 2015.

Yhtiön liiketuloksen arvioidaan kääntyvän positiiviseksi aikaisintaan vuoden 2017 loppuun mennessä. Aiemmin yhtiö arvioi liiketuloksen kääntyvän positiiviseksi vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla.

Savo-Solar julkaisee vuoden 2016 tilinpäätöksen 6.3.2017.  

SAVO-SOLAR OYJ
Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.fi

LIITTEET

1 Tuloslaskelma
2 Tase
3 Rahoituslaskelma
4 Laskelma oman pääoman muutoksista              
5 Tunnusluvut ja laskentakaavat


Savo-Solar lyhyesti

Savo-Solarin erittäin tehokkaat keräimet ja suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät ovat vieneet aurinkolämpöenergiateknologian aivan uudelle tasolle. Yhtiön keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit, ja tällä johtavalla teknologialla Savo-Solar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Savo-Solarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpö- järjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö keskittyy suuren mittakaavan projekteihin kaukolämmön tuotannossa, teollisuuden prosessilämmityksessä ja kiinteistöjärjestelmissä – eli markkinoihin joissa on iso nopean kasvun potentiaali. Yhtiö toimittaa ensisijaisesti kokonaisia järjestelmiä suunnittelusta asennukseen käyttäen parhaita paikallisia yhteistyökumppaneita. Savo-Solar on tunnustetusti alan innovatiivisin yritys ja haluaa pysyäkin sellaisena. Yhtiö on myynyt ja toimittanut tuotteitaan yli 18 maahan neljällä mantereella. Savo-Solarin osake on listattu First North Swedenissä tunnuksella SAVOS ja First North Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.fi.

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Mangold Fondkommission AB, puh. +46 8 5030 1550.


LIITE 1
TULOSLASKELMA (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa) 1-6/
2016
1-6/
2015
1-12/
2015
           
Liikevaihto   3 097 1 618 2 046
Liiketoiminnan muut tuotot   55 55 19
Materiaalit ja palvelut   -2 549 -1 705 -2 272
Henkilöstökulut   -1 151 -886 -1 601
Poistot ja arvonalentumiset -267 -233 -524
Liiketoiminnan muut kulut   -1 107 -641 -1 342
Liikevoitto/-tappio   -1 827 -1 792 -3 675
Rahoitustuotot   0 0 0
Rahoituskulut   -266 -79 -398
Satunnaiset erät   0 0 0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja   -2 189 -1 871 -4 072
Katsauskauden/tilikauden tulos -2 189 -1 871 -4 072
 

 
         
Tulos/osake, laimentamaton, euroa   -0,14 -0,57 -0,94
Tulos/osake, laimennettu, euroa   -0,11 -0,53 -0,53
         
Osakkeiden lukumäärä katsauskauden/tilikauden päättyessä    

15 906 875
 

5 295 810
 

15 887 430
Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakkeiden lukumäärä    

15 906 875
 

3 258 960
 

4 343 792
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä    

19 304 780
 

3 508 960
 

7 741 697
         LIITE 2
TASE (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa) 30.6.2016 30.6.2015 31.12.2015
           
Vastaavaa          
Pysyvät vastaavat        
Aineettomat hyödykkeet   1 976 2 229 2 127
Aineelliset hyödykkeet   735 731 682
Sijoitukset tytäryhtiöihin 132 8 132
Pysyvät vastaavat yhteensä 2 843 2 968 2 941
           
Vaihtuvat vastaavat        
Vaihto-omaisuus     586 334 392
Myyntisaamiset   119 319 32
Lainasaamiset tytäryhtiöiltä 15 107 0
Muut saamiset   143 75 113
Siirtosaamiset 2 223 173 427
Rahat ja pankkisaamiset 312 290 3 108
Vaihtuvat vastaavat yhteensä   3 399 1 298 4 071
           
Vastaavaa yhteensä   6 242 4 266 7 012
           
Vastattavaa        
Oma pääoma        
Osakepääoma   470 473 470
SVOP-rahasto 12 714 8 452 12 714
Edellisten tilikausien tappio   -10 385 -6 313 -6 313
Katsauskauden/tilikauden tulos -2 189 -1 871 -4 072
Oma pääoma yhteensä 610 741 2 799
           
Vieras pääoma  pitkäaikainen        
Pääomalainat   1 431 1 431 1 431
Lainat rahoituslaitoksilta 363 485 363
Muut velat   314 467 314
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 2 109 2 383 2 109
           
Vieras pääoma, lyhytaikainen        
Lainat rahoituslaitoksilta 1 007 354 463
Saadut ennakot   1 187 0 630
Ostovelat   947 511 612
Muut velat   54 49 47
Siirtovelat 329 228 353
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 3 523 1 142 2 105
           
Vieras pääoma yhteensä   5 632 3 525 4 213
           
Vastattavaa yhteensä   6 242 4 266 7 012


LIITE 3
RAHOITUSLASKELMA (FAS, tilintarkastamaton)
       

(1 000 euroa) 1-6/
2016
1-6/
2015
1-12/
2015
         
Liiketoiminta        
Katsauskauden/tilikauden tulos -2 188 -1 871 -4 072
Oikaisut   533 311 921
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten muutos -1 915 160 156
Vaihto-omaisuuden muutos -194 222 164
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos 906 -936 -149
Korot liiketoiminnasta -298 -85 -421
Liiketoiminnan rahavirta -3 157 -2 198 -3 400
           
Investoinnit        
Investoinnit   -168 -893 -1 034
Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin 0 0 -22
Myönnetyt lainat tytäryhtiöille -15 -5 0
Investointien rahavirta -183 -898 -1 056
           
Rahoitus        
Maksullinen osakeanti 0 3 292 6 573
Lyhytaikaisten lainojen nostot 900 0 1 128
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -356 -45 -277
Rahoituksen rahavirta 544 3 247 7 424
           
Rahavarojen muutos -2 796 150 2 968
Rahavarat kauden alussa 3 108 140 140
Rahavarat kauden lopussa 312 290 3 108

LIITE 4
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa)   Osake-
pääoma
SVOP-
rahasto
Edellisten tilikausien voittovarat Katsaus-/
tilikauden
tulos
Yhteensä
       
Oma pääoma
1.1.2016
470 12 714 -10 385 0 2 799
Osakeanti 0 0 0 0 0
Katsauskauden tulos 0 0 0 -2 189 -2 189
Oma pääoma
30.6.2016
470 12 714 -10 385 -2 189 610
             
Oma pääoma
1.1.2015
472 4 416 -6 313 0 -1 425
Osakeanti 0 4 036 0 0 4 036
Katsauskauden tulos 0 0 0 -1 871 -1 871
Oma pääoma
30.6.2015
472 8 452 -6 313 -1 871 741
             
Oma pääoma
1.1.2015
472 4 416 -6 313 0 -1 425
Osakeanti -2 8 298 0 0 8 296
Katsauskauden tulos 0 0 0 -4 072 -4 072
Oma pääoma
31.12.2015
470 12 714 -6 313 -4 072 2 799
             LIITE 5
TUNNUSLUVUT JA LASKENTAKAAVAT (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa)     1-6/2016 1-6/2015 1-12/2015  
             
Liikevaihto   3 097 1 618 2 046  
Katsauskauden/tilikauden tulos -2 189 -1 871 -4 072  
Rahavarat 312 290   3 108  
Oma pääoma   610 741 2 799  
Omavaraisuusaste, %   10,0 17,4 39,9  
             
 

Tunnuslukujen laskentakaavat
     
Omavaraisuusaste, %   Taseen mukainen oma pääoma katsauskauden päättyessä x 100 / Taseen loppusumma   
Osakkeiden lukumäärä, kpl   Osakkeiden lukumäärä katsauskauden päättyessä  
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin, kpl   Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä
Osakekohtainen tulos, euroa   Katsauskauden (tilikauden) tulos / Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä 
             

More Posts

Savosolar Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Savosolar Oyj Yhtiötiedote                       25.11.2022 klo 11.00 (CET) Savosolar Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset Savosolar Oyj:n (”Savosolar” tai ”Yhtiö”) ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 25.11.2022 Helsingissä. Kokouksessa oli

Savosolar Oyj on saanut Nasdaq Stockholm AB:n ehdollisen hyväksynnän Savosolar Oyj:n arvopapereiden kaupankäynnin jatkumiselle Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalla Meriaura Oy:n hankinnan jälkeen

Savosolar Oyj Yhtiötiedote                                                       18.11.2022 klo 9.00 (CET) Savosolar Oyj on saanut Nasdaq Stockholm AB:n ehdollisen hyväksynnän Savosolar Oyj:n arvopapereiden kaupankäynnin jatkumiselle Nasdaq First North