Savo-Solarin osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2015: Liikevaihto moninkertaistui, kannattavuus heikkeni johtuen tuotteiden ja tuotannon kehittämisen kustannuksista

Share:

Savo-Solar Oy
Puolivuotiskatsaus                          31.8.2015 klo 8.00 (CET)


Savo-Solarin osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2015: Liikevaihto moninkertaistui, kannattavuus heikkeni johtuen tuotteiden ja tuotannon kehittämisen kustannuksista ensimmäisen suuren mittakaavan projektin yhteydessä

Avainluvut tammi-kesäkuussa 2015

  • Liikevaihto kasvoi 370 % viime vuoden vastaavasta jaksosta ja oli 1 618 tuhatta euroa (1-6/2014: 437 tuhatta euroa). Kasvu perustui pääasiassa ensimmäiseen suuren mittakaavan aurinkokenttätoimitukseen tanskalaiselle kaukolämpöyhtiölle.
  • Liiketulos (EBIT) heikkeni ja oli -1 792 tuhatta euroa (-1 062 tuhatta euroa). Tappiosta huolimatta liikevoittomarginaali parani vertailujaksosta ja oli -111 % (-243%).  Ensimmäinen suuren mittakaavan toimitus aiheutti lisäkustannuksia toimitusketjussa, mikä rasitti kannattavuutta mutta toimi oppimiskokemuksena tulevia projekteja varten.
  • Katsauskauden tulos oli -1 871 tuhatta euroa (-126 tuhatta euroa).
  • Savo-Solar toistaa aikaisemman liikevaihtoennusteensa ja arvioi, että koko vuoden 2015 liikevaihto tulee olemaan 2-2,5 miljoonaa euroa. Koko vuoden liiketuloksen (EBIT) arvioidaan olevan tappiollinen.

Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet

Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Katsaus on laadittu suomalaisen kirjanpitokäytännön (FAS) mukaisesti käyttäen samoja periaatteita kuin vuoden 2014 tilinpäätöksen laadinnassa. Vertailuluvut viittaavat vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu.

Toimitusjohtajan kommentti:

”Liikevaihtomme ja tilauskantamme ovat olleet tänä vuonna kasvussa. Olemme pystyneet lisäämään myyntiämme merkittävästi ja ensimmäisten kuuden kuukauden liikevaihto on lähes nelinkertainen verrattuna viime vuoden vastaavaan jaksoon ja puolitoistakertainen verrattuna koko vuoteen 2014.

Ensimmäiset kaksi tilausta aurinkokaukolämpöyhtiö Løgumkloster Fjernvarmelle asennettiin onnistuneesti kesäkuun loppuun mennessä. Koko 9 600 m2 :n kenttä on nyt toiminnassa ja toimii hyvänä referenssinä tulevissa tarjouskilpailuissa. Løgumklosterin projekti oli ensimmäinen suuren mittakaavan aurinkokaukolämpötoimitus meille, ja sen kuluessa opimme paljon sekä keräimien valmistuksesta että asennuksesta.  Johtuen ennakoitua hitaammasta oppimisprosessista projektin kustannukset – erityisesti tuotannon palkat ja logistiikkakustannukset – olivat korkeampia kuin olimme ennalta arvioineet. Projektin aikana käytimme lisäksi paljon aikaa prosessien kehittämiseen, ja näiden toimien ansiosta tuotannon tehokkuus on jo parantunut merkittävästi. Uskomme siksi, että uudet projektimme voidaan toteuttaa merkittävästi alhaisemmilla kustannuksilla.

Markkina-asemamme Tanskassa vahvistui edelleen kun voitimme Jelling Varmevaerkin uuden, arvoltaan 2 miljoonan euron kaukolämpöprojektin tarjouskilpailun Tanskassa. Siihen liittyvä sopimus allekirjoitettiin katsauskauden päättymisen jälkeen elokuussa. Sopimus on ehdollinen ja vahvistetaan, kun asiakas on saanut viimeiset puuttuvat tekniset hyväksynnät viranomaisilta. Asiakkaan arvion mukaan tämä tapahtuu viimeistään marraskuun alussa. Katsauskauden päättymisen jälkeen saimme vielä 1 miljoonan euron jatkotilauksen Løgumklosterilta. Nämä kaksi projektia yhdessä odotettavissa olevan tavanomaisen myynnin kanssa antavat meille erittäin hyvän kuormitustilanteen tämän vuoden lokakuusta ensi vuoden toiselle neljännekselle asti.

Positiivista kehitystä oli myös se, kun allekirjoitimme kaksi yhteistyösopimusta: toisen Dansk Energi Servicen (DES) kanssa koskien avaimet käteen -toimituksia kaukolämpöprojekteihin ja toisen ranskalaisen Li-Mithran kanssa koskien aurinkosähkölämpöabsorbereiden (PVT) toimitusta heidän innovatiivisiin lämpöjärjestelmiinsä.

Toteutimme myös ensimmäisen pilottitoimituksemme Chileen. Myynti Suomessa on ollut hidasta johtuen rakentamistoimialan alentuneesta aktiivisuudesta, mutta nyt meillä on valmisteilla suurempia projekteja ja niiden odotetaan toteutuvan seuraavan 12-18 kuukauden  aikana. Lisäksi elektroniikkalaitteiden valmistajille tekemämme tekninen pinnoitus on kasvanut tasaisesti ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ja sen ennustetaan pysyvän vähintään samalla tasolla vuoden jälkipuoliskolla ja vuonna 2016.

Pidämme aikaisemman arviomme koko vuoden liikevaihdosta ennallaan ja arvioimme liikevaihdon olevan 2-2,5 miljoonaa euroa. Vaikka olemme onnistuneet uusien projektien saamisessa, arvioimme koko vuoden liiketuloksen (EBIT) olevan tappiollinen. Tämä johtuu myös siitä, että koko vuoden liikevaihto on alkuperäistä ennustetta pienempi elo-syyskuun alhaisen työkuorman vuoksi.

Osallistumme useisiin uusiin tarjouskilpailuihin Tanskan markkinoilla vuoden 2015 jälkipuoliskolla ja tavoitteemme on saada tilauksia, joilla varmistamme jatkuvan kasvun. Yksinomaan Tanskassa tullaan asentamaan vuonna 2016 yli 500 000m2 aurinkokeräinkenttiä. Koska markkina-asemamme Tanskassa on vahva, oletamme että mahdollisuutemme saada oma osuutemme asennuksista ovat erittäin hyvät. Markkinat kasvavat myös muun muassa Saksassa, Ranskassa, Itävallassa ja Kiinassa, ja läsnäolomme Tanskassa toimii hyvänä referenssinä myös näillä markkinoilla.”

Jari Varjotie, Savo-Solar Oy:n toimitusjohtaja

Tammi-kesäkuu 2015

Liikevaihto

Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 1 618 tuhatta euroa eli noin 370 % korkeampi kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla (1-6/2014: 437 tuhatta euroa). Kasvu johtui lähinnä Løgumklosterin projektista, jonka osuus liikevaihdosta oli 85 %.

Yhtiö allekirjoitti sopimuksia uusista projekteista Tanskan kaukolämpömarkkinoille ja tilauskanta kehittyi myönteisesti. Tanskalainen Jelling Varmevaerk vahvisti kesäkuussa Savo-Solarin voittaneen heidän uuden aurinkolämpökenttäprojektinsa tarjouskilpailun, jolloin Savo-Solar valittiin jatkamaan neuvotteluja lopullisen sopimuksen aikaansaamiseksi. Sopimuksen arvo on noin 2 miljoonaa euroa ja aurinkokeräinkentän toimituksen on määrä tapahtua huhtikuussa 2016. Varsinainen sopimus allekirjoitettiin katsauskauden päättymisen jälkeen elokuussa.

Savo-Solar allekirjoitti ranskalaisen Li-Mithra Engineeringin kanssa sopimuksen Savo-Solarin absorbereiden käytöstä Li-Mithran PVT-lämmitysjärjestelmissä. Li-Mithran patentoitu lämpöpumppujärjestelmä hyödyntää aurinkopaneeleita, jotka tuottavat sekä sähköä että lämpöä, ja tulevaisuudessa Savo-Solar toimittaa niihin kaikki absorberit. Jos sopimuksessa arvioidut toimitusmäärät toteutuvat, sopimus tuo Savo-Solarille noin 2,5 miljoonaa euroa lisää liikevaihtoa vuosien 2015-2017 aikana. Lisäksi Savo-Solarilla on oikeus myydä Li-Mithran suuria järjestelmiä Suomessa, Tanskassa ja Japanissa.  

Savo-Solar ja Dansk Energi Service (DES) allekirjoittivat sopimuksen yhteistyöstä liittyen kokonaistoimituksina tehtäviin aurinkolämpöjärjestelmiin Tanskassa. Sopimuksen perusteella Dansk Energi Service myy Savo-Solarin keräimiä osana omaa tarjontaansa ja vastaavasti Savo-Solar täydentää omaa tarjoamaansa Dansk Energi Servicen osaamisella.  Kumppanuus Dansk Energi Servicen kaltaisen tunnetun yhtiön kanssa tarjoaa Savo-Solarille paremmat mahdollisuudet osallistua aurinkokaukolämpöprojekteihin Tanskassa ja muilla markkinoilla.

Kustannukset

Materiaali- ja palvelukustannukset olivat 1 705 tuhatta euroa (347 tuhatta euroa) johtuen kasvaneista valmistusmääristä. Yhtiö toteutti lisäksi laajoja toimenpiteitä tuotetestauksessa ja tuotannon kehittämisessä, ja niissä käytettiin merkittäviä määriä materiaaleja ja ulkoisia palveluja. Lisäksi Løgumklosterin perustustöiden aikataulu venyi ja myös Savo-Solarin kenttäasennukset viivästyivät joitakin kuukausia. Tämä nosti kuljetus- ja varastointikustannuksia merkittävästi, mikä voidaan välttää tulevissa projekteissa käyttämällä erilaisia logistisia järjestelyjä.   Materiaali- ja palvelukustannuksista merkittävä osa oli ensimmäiseen laajan mittakaavan projektiin liittyviä kertaluonteisia kuluja.

Liikevaihdon vahvasta kasvusta huolimatta henkilöstökulut kasvoivat vain maltillisesti ja olivat 886 tuhatta euroa (653 tuhatta euroa). Liiketoiminnan muut kulut olivat 641 tuhatta euroa (341 tuhatta euroa).

Tulos

Ensimmäisen vuosipuoliskon liiketulos (EBIT) oli -1 792 tuhatta euroa (-1 062 tuhatta euroa). Heikkoon kannattavuuteen vaikutti ennen kaikkea Løgumklosterin suuren mittakaavan projektin kustannusten kasvu ja valmistusprosessissa ja valmistusketjussa tehty kehitystyö.  

Rahoitustuotot ja -kulut olivat 79 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa).

Katsauskauden tulos oli -1 871 tuhatta euroa (-126 tuhatta euroa). Edellisen vuoden vertailuajankohtana satunnaiset erät olivat 1 011 tuhatta euroa johtuen yrityssaneerauksessa saadusta akordista. Osakekohtainen tulos oli -0,57 euroa (-0,06 euroa). 


VERTAILU KATSAUSKAUSITTAIN

(1 000 euroa) 1-6/2015 1-6/2014 1-12/2014
Liikevaihto 1 618 437 1 033
Liikevoitto/tappio (EBIT) -1 792 -1 062 -2 080
Katsauskauden voitto/tappio -1 871 -126 -1 193
Osakekohtainen tulos, euroa -0,57 -0,06 (-0,50*) -0,48

*) Osakekohtainen tulos ilman vuoden 2014 ensimmäisellä vuosipuoliskolla yrityssaneerauksessa syntynyttä akordia


Rahoitus

Yhtiön taseen loppusumma 30.6.2015 oli 4 266 tuhatta euroa (2 565 tuhatta euroa). Vaihto-omaisuus kasvoi 196 tuhannesta eurosta viime vuoden vastaavalla jaksolla 334 tuhanteen euroon katsauskaudella johtuen vuoden jälkipuoliskolla tehtäviä toimituksia varten tehdyistä ostoista. Lyhytaikaiset saamiset kasvoivat 176 tuhannesta eurosta 674 tuhanteen euroon johtuen pääasiassa Løgumklosterin projektin myyntisaatavista, joista saatiin suoritus katsauskauden päättymisen jälkeen.

Oma pääoma kasvoi -1 591 tuhannesta eurosta 741 tuhanteen euroon lokakuussa 2014 järjestetyn osakeannin sekä helmi-maaliskuussa 2015 järjestetyn listautumisannin seurauksena. Savo-Solarin omavaraisuusaste oli 17,4 % (-62,0 %). Oma pääoma ja pääomalainat olivat yhteensä 2,172 tuhatta euroa.

Vieraan pääoman määrä aleni 3 525 tuhanteen euroon (4 156 tuhatta euroa), josta 2 383 tuhatta euroa (3 083 tuhatta euroa) oli pitkäaikaista ja 1 142 tuhatta euroa (1 073 tuhatta euroa) lyhytaikaista vierasta pääomaa. Pitkäaikaisesta vieraasta pääomasta 1 431 tuhatta euroa oli pääomalainoja, 485 tuhatta euroa pankkilainoja, ja yhteensä 467 tuhatta euroa oli yhtiölle laaditun saneerausohjelman mukaisia muita velkoja Tekesille, materiaalitoimittajille ja verottajalle.

Savo-Solarin quick ratio oli 0,7 (0,5) ja current ratio 1,0 (0,9).

Liiketoiminnan rahavirta oli -2 198 tuhatta euroa (-969 tuhatta euroa) ja investointien rahavirta -898 tuhatta (EUR -107 tuhatta euroa). Rahoituksen rahavirta oli 3 247 tuhatta euroa (760 tuhatta euroa), josta osakeannin osuus oli 3 292 tuhatta euroa. Savo-Solarin rahavarat 30.6.2015 olivat 290 tuhatta euroa (91 tuhatta euroa).

Savo-Solarin rahoitukseen ja maksuvalmiuteen liittyvä seikkoja on kuvattu myös osiossa ”Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät”.

Investoinnit

Investoinnit olivat 898 tuhatta euroa, josta 670 tuhatta euroa aiheutui listautumisannin toteuttamiskustannusten aktivoimisesta. Koneisiin ja laitteisiin investoitiin 200 tuhatta euroa, joista suurin osa liittyi keräimien asennuksen kapasiteetin ja tehokkuuden lisäämiseen. Yhtiö nosti katsauskaudella 49,5 tuhatta euroa Tekesin tuotekehitystukea.

Listautumisanti

Savo-Solar järjesti helmi-maaliskuussa 2015 listautumisannin, jossa merkittiin yhteensä 2 036 850 uutta A-osaketta ja yhtiö sai 737 uutta osakkeenomistajaa.

Annin jälkeen yhtiön osakkeiden lukumäärä oli yhteensä 5 295 810. Osakkeen merkintähinta annissa oli 2,00 euroa (18,28 Ruotsin kruunua). Savo-Solar kirjasi annista noin 4,1 miljoonaa euroa (ennen kuluja) sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.  Annin tuotoista noin 1,2 miljoonaa euroa maksettiin konvertoimalla yhtiölle annettuja lainoja osakkeiksi.

Annissa merkityt uudet A-osakkeet vietiin kaupparekisteriin 25.3.2015 ja kaupankäynti osakkeilla alkoi Nasdaq OMX First North Sweden -markkinapaikalla 2.4.2015 tunnuksella SAVOS. Savo-Solar haki lisäksi rinnakkaislistausta Nasdaq OMX First North Finland -markkinapaikalle, ja kaupankäynti Helsingissä alkoi 24.4.2015 tunnuksella SAVOH.

Henkilöstö, hallitus ja tilintarkastaja

Katsauskauden päättyessä Savo-Solar Oy:llä oli 32 työntekijää (22). Johtuen joidenkin projektien viivästymisestä tuotannon työkuorma laski ja yhtiö aloitti yhteistoimintaneuvottelut katsauskauden päättymisen jälkeen. Neuvottelujen tuloksena yhtiö sopeutti toimintojaan Suomessa lomauttamalla 26 henkilöä keskimäärin kolmeksi viikoksi elokuun ja lokakuun puolivälin välisenä aikana. Lomautusten tavoitteena oli saada aikaan 0,1 miljoonan euron säästöt henkilöstökuluissa.

5.2.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen Feodor Aminoffin, Sami Tuhkasen ja Teuvo Rintamäen. Hallitus valitsi keskuudestaan Feodor Aminoffin hallituksen puheenjohtajaksi.

Varsinainen yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n yhtiön tilintarkastajaksi. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Pekka Loikkanen ja varatilintarkastajana KHT Jukka Lievonen.

Johdon optio-ohjelma

Ylimääräisen yhtiökokouksen 19.12.2014 antaman valtuutuksen perusteella hallitus käynnisti 18.2.2015 optio-ohjelman, johon kuuluvat enintään 250 000 optiota oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 250 000 yhtiön A-osaketta. Optioista 77 500 kappaletta kuuluvat sarjaan 2015A, 57 500 sarjaan 2015B, 57 500 sarjaan 2015C ja 57 500 sarjaan 2015D. Yhteensä 130 000 optiota on jaettu yhdeksälle yhtiön henkilöstöön kuuluvalle. Osakkeiden merkintäaika optioille 2015A on 1.4.2016-31.3.2018, optioille 2015B 1.10.2016-31.3.2018, optioille 2015C 1.4.2017-31.3.2018 ja optioille 2015D 1.10.2017-31.8.2018. Merkintähinta on ilman mahdollisten osinkojen alentamisvaikutusta 1,50 euroa osakkeelta. Merkintähinta kirjataan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Varsinainen yhtiökokous 2015

Savo-Solarin varsinainen yhtiökokous pidettiin Mikkelissä 5.2.2015. Varsinainen yhtiökokous hyväksyi 31.12.2014 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen ja päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ettei osinkoa jaeta ja että tilikauden tappio (1 192 640 euroa) jätetään omaan pääomaan. Varsinainen yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Hallituksen voimassa oleva valtuutus

Ylimääräinen yhtiökokous päätti 19.12.2014 valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälässä tarkoitettujen optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta maksutta tai maksua vastaan yhdessä tai useassa erässä.

Valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden lukumäärä on enintään 20 000 000 A-osaketta ja 20 000 000 B-osaketta. Valtuutusta voi käyttää myös esimerkiksi yhtiön osakkeiden splittaukseen, listautumisannin yhteydessä järjestettävään osakeantiin, vaihtovelkakirjalainojen liikkeeseen laskemiseen, yhtiön avainhenkilöiden sitouttamiseen tai muuhun hallituksen päättämään tarkoitukseen.

Hallitus on oikeutettu päättämään osakkeiden, optioiden ja muiden osakkeisiin oikeuttavien oikeuksien myöntämisen kaikista ehdoista. Valtuutus voi koskea sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamista. Osakkeet ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälässä tarkoitetut optio- ja muut erityiset oikeudet voidaan antaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu osakeanti).

Hallitus on käyttänyt valtuutusta maksuttomassa osakeannissa (split) 26.1.2015 (1 307 553 A-sarjan osaketta ja 1 869 933 B-sarjan osaketta), optio-ohjelmassa 18.2.2015 (250 000 A-osaketta) ja listautumisannissa (2 036 850 A-osaketta).  Jäljellä oleva valtuutus on voimassa 30.6.2016 saakka.

Osake ja osakkeenomistajat

Kaikki yhtiön B-osakkeet muunnettiin 25.3.2015 A-sarjan osakkeiksi vaihtosuhteella 1:1, minkä jälkeen yhtiöllä on vain yksi osakesarja ja osakkeiden lukumäärä on 5 295 810 kappaletta. Kullakin osakkeella on yksi ääni yhtiökokouksessa. Yhtiön osakkeista 3 258 960 kappaletta on luovutusrajoituksen piirissä 2.4.2016 saakka.

Savo-Solarin osakkeet on listattu NASDAQ OMX Stockholmin ylläpitämälle First North Sweden -markkinapaikalle 2.4.2015 alkaen tunnuksella SAVOS.  Osakkeiden rinnakkaislistaus NASDAQ OMX Helsingin ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla alkoi 24.4.2015 tunnuksella SAVOH. Listattujen osakkeiden lukumäärä on 5 295 810.

Katsauskauden aikana osakkeen hinta First North Sweden -markkinapaikalla vaihteli 12,00 ja 26,00 Ruotsin kruunun (SEK) välillä. Kauden päätöskurssi oli 13,50 Ruotsin kruunua. First North Finland -markkinapaikalla osakkeen hinta vaihteli 1,49 ja 2,10 euron välillä. Päätöskurssi oli 1,52 euroa.

Savo-Solarin yhteenlaskettu osakkeen vaihto tammi-kesäkuussa 2015 oli 659 066 osaketta eli 12,5 % kaikista osakkeista.

Katsauskauden päättyessä Savo-Solarilla oli 917 omistajaa. Yhtiö ei omista omia osakkeita.


SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 30.6.2015

Osakkeenomistaja Osakeomistus, kpl Osuus kaikista osakkeista ja äänistä, %
Suomen Itsenäisyyden Juhlarahasto (Sitra) 1 470 782 27,8 %
Cleantech Invest Oyj 678 920 12,8 %
Suur-Savon Osuuspankki 531 730 10,0 %
Clean Future Fund Ky 192 000 3,6 %
Pischow Kaj Anders 192 000 3,6 %
Goldman Sachs Intl Ltd. 180 000 3,4 %
Oy Ingman Finance Ab 158 320 3,0 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB 124 724 2,4 %
Aimo Maria Rosa Corrada 96 000 1,8 %
Matilainen Aki 96 000 1,8 %
Muut 1 575 334 29,7 %
Yhteensä 5 295 810 100 %

Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Savo-Solarin liiketoiminnan merkittävimmät riskit ovat käyttöpääoman riittävyys, kyky saada uusia projekteja ja kyky lisätä liiketoiminnan tehokkuutta siten, että toiminta kääntyy kannattavaksi.

Tämän puolivuotiskatsauksen laatimisen yhteydessä tehdyn kassavirtalaskelman perusteella yhtiö arvioi, ettei sen käyttöpääoma riitä sen nykyisiin tarpeisiin tämän katsauksen päivämäärää seuraavan 12 kuukauden aikana. Tämä johtuu yhtiön toimintaan tarvittavista arvioiduista kustannuksista seuraavien 12 kuukauden aikana ennen kuin yhtiön arvioidaan pääsevän positiiviseen liiketulokseen (EBIT) aikaisintaan vuoden 2016 toisella vuosipuoliskolla. Jotta yhtiön liiketulos kääntyisi positiiviseksi, yhtiön liikevaihdon tulisi kasvaa ja kannattavuuden tulisi parantua suunnitelmien mukaisesti.

Yhtiö saattaa tarvita lisärahoitusta, jota se suunnittelee hankkivansa tarpeellisen määrän ottamalla lisälainaa ja/tai hankkimalla oman pääoman ehtoista rahoitusta. Mikäli yhtiö ei saa lisärahoitusta, se saattaa joutua taloudellisiin vaikeuksiin.

Kuten useimmat varhaisen vaiheen teknologiayhtiöt myös Savo-Solar on ensimmäisten toimintavuosiensa aikana investoinut tuotteidensa, tarjontansa ja tuotantonsa kehittämiseen eivätkä sen myyntivolyymi tai myyntikate ole vielä riittäneet liiketoiminnan kustannusten kattamiseen.  Tästä johtuen yhtiön toiminta on ollut huomattavan tappiollista sen perustamisesta eli vuodesta 2010 lähtien. Tappiot ovat johtuneet pääasiassa tuotekehitykseen ja tuotantoprosessien kehittämiseen liittyneistä kustannuksista sekä yhtiön liiketoimintaan liittyvistä yleisistä ja hallinnollisista kustannuksista. Toiminnan tappiollisuus ja haasteet tarvittavan lisärahoituksen hankinnassa johtivat siihen, että yhtiö haki yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaiseen yrityssaneeraukseen vuonna 2013, ja saneerausohjelma kestää suunnitelman mukaisesti vuoden 2018 loppuun asti.  

Savo-Solar toimii aktiivisesti suojatakseen immateriaaliomaisuutensa hankkimalla patentteja ja seuraamalla toimintaa päämarkkinoillaan. Yhtiö käyttää tunnettua IPR-palvelujen tarjoajaa Berggren Oy:tä.  

Strategia ja pitkän tähtäimen tavoitteet

Savo-Solarin missiona on nopeuttaa maailman siirtymistä aurinkotalouteen kilpailukykyistä energiaa tuottavan ja johtavan teknologian avulla. Yhtiön visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpöasennusten toimittajaksi maailmanlaajuisesti.  

Yhtiön strategiana on säilyttää asema maailman tehokkaimpien MPE-absorberilla varustettujen aurinkolämpökeräinten toimittajana asiakkaille ja sovelluksiin, joissa hyötysuhde on tärkeintä. Tämä tarkoittaa suuren mittakaavan teollisuus- tai kiinteistöasennuksia, kuten aurinkokaukolämpöä, teollisuusprosessi-lämmitystä ja suurten kiinteistöjen energiatehokkuusremontteja.

Savo-Solarin tavoitteena on lisätä vuotuista tuotantoa noin 200 000 neliömetriin (vuoden 2014 noin 5 000 neliömetristä) ja kasvattaa yhtiön liikevaihto yli 20 miljoonaan euroon vuoden 2018 loppuun mennessä sekä siirtyä nykyistä voimakkaammin järjestelmätoimittajan rooliin.  Yhtiön tavoitteena on pysyä innovatiivisena teknologiajohtajana alalla, ja siksi yhtiö pyrkii investoimaan vuosittain 3-5 % liikevaihdostaan tuotekehitykseen. Vuosina 2015-2016 tuotekehitysinvestointien arvioidaan olevan kuitenkin noin 0,2 miljoonaa euroa vuodessa.

Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Savo-Solar allekirjoitti 2.7.2015 noin 1 miljoonan euron arvoisen sopimuksen aurinkolämpökeräinkentän toimituksesta Løgumkloster Fjernvarmen kaukolämpölaitokselle Tanskassa.  Suurin osa arvosta näkyy Savo-Solarin liikevaihdossa jo vuoden 2015 lopulla. Kentän asennus ja luovutus tapahtuvat vuoden 2016 alussa.

Sopimus koskee Løgumklosterin aurinkolämpökeräinkentän toista vaihetta. Niin ikään Savo-Solarin toimittama kentän ensimmäinen vaihe on kooltaan 9 600 neliömetriä ja se aloitti tuotannon kesäkuun puolivälissä.  Løgumkloster Fjernvarme suunnittelee nykyisen ja edellä mainitun uuden kentän jatkoksi vielä 35 000 neliön kenttää vuoden 2016 loppuun mennessä ja tämän projektin tarjouskilpailu tapahtuu syksyllä 2015.

Savo-Solar allekirjoitti 18.8.2015 lopullisen sopimuksen Jelling Varmevaerkin kanssa: Sopimuksen arvo on noin 2 miljoonaa euroa ja aurinkokeräinkentän toimitus tapahtuu huhtikuun 2016 loppuun mennessä. Sopimuksen lopullinen vahvistus tapahtuu arviolta marraskuussa sen jälkeen kun Jelling Varmevaerk on saanut lopulliset tekniset hyväksynnät eri viranomaisilta.

Tulevaisuuden näkymät

Savo-Solar toistaa 23.6.2015 antamansa aikaisemman ohjauksen, jonka mukaan yhtiön liikevaihdon vuonna 2015 arvioidaan olevan 2-2,5 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2014 oli noin 1 miljoona euroa. Lisäksi yhtiö arvioi, että yhtiön koko vuoden liiketulos (EBIT) tulee olemaan tappiollinen.

Savo-Solar julkaisee vuoden 2015 tilinpäätöksen 29.3.2016.  

SAVO-SOLAR OY
Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.fi

Ingrid Östhols, viestintä
Puh: +46 721 810 867
Sähköposti: ingrid.osthols@savosolar.se

Hyväksytty neuvonantaja
Mangold Fondkommission AB
Puh: +46 (8) 5030 1550
Sähköposti: info@mangold.se

LIITTEET

1 Tuloslaskelma
2 Tase
3 Rahoituslaskelma
4 Laskelma oman pääoman muutoksista              
5 Tunnusluvut ja laskentakaavat


Savo-Solar lyhyesti

Savo-Solar toimittaa aurinkolämpöjärjestelmiä rakennusten, teollisten prosessien ja lämpimän käyttöveden lämmittämiseen. Savo-Solarin järjestelmät perustuvat maailman todennetusti tehokkaimpaan 2 m2:n keräimeen, jonka MPE-absorbereille on haettu useita patentteja. Absorberit on pinnoitettu selektiivisellä nano-optisella pinnoitteella. Savo-Solar on tietojensa mukaan ainoa yritys, joka pystyy pinnoittamaan valmiita, kokonaisia absorbereita. Yhtiö keskittyy laajamittaisiin teollisiin sovelluksiin kuten kaukolämpöön, teollisuuden prosessilämpöön ja isojen kerrostalojen energiaremontteihin. Yhtiö on myynyt ja toimittanut tuotteitaan vuodesta 2011 lähtien yli 17 maahan neljällä mantereella. Savo-Solarin A-sarjan osake on noteerattu Nasdaq First North Sweden -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella SAVOS ja Nasdaq First North Finland- markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella SAVOH. www.savosolar.fi.

LIITE 1
TULOSLASKELMA (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa) 1-6/
2015
1-6/
2014
1-12/
2014
           
Liikevaihto   1 618 437 1 033
Liiketoiminnan muut tuotot   55 4 130
Materiaalit ja palvelut   -1 705 -347 -949
Henkilöstökulut   -886 -653 -1 256
Poistot ja arvonalentumiset -233 -162 -343
Liiketoiminnan muut kulut   -641 -341 -696
Liikevoitto/-tappio   -1 792 -1 062 -2 080
Rahoitustuotot   0 1 1
Rahoituskulut   -79 -76 -125
Satunnaiset erät   0 1 011 1 011
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja   -1 871 -126 -1 193
Katsauskauden/tilikauden tulos -1,871 -126 -1 193
 

 
         
Tulos/osake, laimentamaton, euroa *)   -0,57 -0,06 -0,48
Tulos/osake, laimennettu, euroa   -0,53 -0,06 -0,48
         
Osakkeiden lukumäärä katsauskauden/tilikauden päättyessä   5 295 810 56 834 81 474
Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakkeiden lukumäärä *)   3 258 960 2 273 360 2 465 079
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä   3 508 960    
         

*) Tammikuussa 2015 tehty osakkeiden splittaus on huomioitu takautuvasti vuoden 2014 osakemäärässä.

LIITE 2
TASE (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa) 30.6.2015 30.6.2014 31.12.2014
           
Vastaavaa          
Pysyvät vastaavat        
Aineettomat hyödykkeet   2 229 1 573 1 671
Aineelliset hyödykkeet   731 520 628
Sijoitukset tytäryhtiöihin 8 8 8
Pysyvät vastaavat yhteensä 2 968 2 101 2 308
           
Vaihtuvat vastaavat        
Vaihto-omaisuus     334 196 556
Myyntisaamiset   319 111 350
Lainasaamiset tytäryhtiöiltä 107 60 102
Muut saamiset   75 5 82
Siirtosaamiset 173 0 296
Rahat ja pankkisaamiset 290 91 140
Vaihtuvat vastaavat yhteensä   1 298 463 1 525
           
Vastaavaa yhteensä   4 266 2 565 3 833
           
Vastattavaa        
Oma pääoma        
Osakepääoma   473 434 473
SVOP-rahasto 8 452 3 221 4 417
Edellisten tilikausien tappio   -6 313 -5 121 -5 121
Katsauskauden/tilikauden tulos -1 871 -126 -1 193
Oma pääoma yhteensä 741 -1 591 -1 424
           
Vieras pääoma  pitkäaikainen        
Pääomalainat   1 431 1 431 1 431
Lainat rahoituslaitoksilta 485 1 108 845
Muut velat   467 544 467
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 2 383 3 083 2 742
           
Vieras pääoma, lyhytaikainen        
Lainat rahoituslaitoksilta 354 295 728
Saadut ennakot   0 0 914
Ostovelat   511 364 500
Muut velat   49 111 36
Siirtovelat 228 303 338
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 1 142 1 073 2 515
           
Vieras pääoma yhteensä   3 525 4 156 5 257
           
Vastattavaa yhteensä   4 266 2 565 3 833


LIITE 3
RAHOITUSLASKELMA (FAS, tilintarkastamaton)
       

(1 000 euroa) 1-6/
2015
1-6/
2014
1-12/
2014
           
Liiketoiminta        
Katsauskauden/tilikauden tulos -1 871 -1 137 -2 204
Oikaisut   311 238 467
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten muutos 160 7 -601
Vaihto-omaisuuden muutos 222 -40 -400
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos -936 -14 1 011
Korot liiketoiminnasta -85 -23 -91
Liiketoiminnan rahavirta -2 198 -969 -1 817
           
Investoinnit        
Investoinnit   -893 -40 -427
Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin 0 -7 -7
Myönnetyt lainat tytäryhtiöille -5 -60 -102
Investointien rahavirta -898 -107 -536
           
Rahoitus        
Maksullinen osakeanti 3 292 245 1 446
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 600 750
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -45 -85 -111
Rahoituksen rahavirta 3 247 760 2 085
           
Rahavarojen muutos 150 -317 -268
Rahavarat kauden alussa 140 408 408
Rahavarat kauden lopussa 290 91 140LIITE 4
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa)   Osake-
pääoma
SVOP-
rahasto
Edellisten tilikausien voittovarat Katsaus-/
tilikauden
tulos
Yhteensä
       
Oma pääoma
1.1.2015
472 4 416 -6 313 0 -1 425
Osakeanti 0 4 036 0 0 4 036
Katsauskauden tulos 0 0 0 -1 871 -1 871
Oma pääoma
30.6.2015
472 8 452 -6 313 -1 871 741
             
Oma pääoma
1.1.2014
189 3 221 -5 121 0 -1 711
Osakeanti 245 0 0 0 245
Katsauskauden tulos 0 0 0 -126 -126
Oma pääoma
30.6.2014
434 3 221 -5 121 -126 -1 591
             
Oma pääoma
1.1.2014
189 3 221 -5 121 0 -1 711
Osakeanti 283 1 195 0 0 1 478
Katsauskauden tulos 0 0 0 -1 193 -1 193
Oma pääoma
31.12.2014
472 4 416 -5 121 -1 193 -1 424
             LIITE 5
TUNNUSLUVUT JA LASKENTAKAAVAT (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa)     1-6/2015 1-6/2014 1-12/2014  
             
Liikevaihto   1 618 437 1 033  
Katsauskauden/tilikauden tulos -1 871 -126 -1 193  
Rahavarat 290 91 140  
Oma pääoma   741 -1 591 -1 424  
Omavaraisuusaste, %   17,4 -62,0 -37,2  
             
             
             
Tunnuslukujen laskentakaavat    
             
Omavaraisuusaste, %   Taseen mukainen oma pääoma katsauskauden päättyessä x 100 / Taseen loppusumma 
Osakkeiden lukumäärä   Osakkeiden lukumäärä katsauskauden päättyessä  
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin   Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä
Osakekohtainen tulos, euroa   Katsauskauden (tilikauden) tulos / Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä 
             

Savo-Solarin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015

More Posts