Savo-Solar Oyj:n tilinpäätöstiedote 2017: Liikevaihto supistui päämarkkinan kysynnän alenemisen vuoksi, liiketappio hieman edellisvuotta suurempi

Savo-Solar Oyj                                                                                                                   
Tilinpäätöstiedote                                                  5.3.2018 klo 8.30 (CET)

Savo-Solar Oyj:n tilinpäätöstiedote 2017: Liikevaihto supistui päämarkkinan kysynnän alenemisen vuoksi, liiketappio hieman edellisvuotta suurempi

Avainluvut tammi-joulukuussa 2017

  • Savo-Solarin liikevaihto supistui edellisestä vuodesta ja oli 831 tuhatta euroa (2016: 5 405 tuhatta euroa). Lasku johtui investointien lykkääntymisestä yhtiön päämarkkinalla Tanskassa sekä muiden markkinoiden projektien odotettua hitaammasta etenemisestä.
  • Liiketulos (EBIT) oli -4 817 tuhatta euroa (-4 522 tuhatta euroa). Heikko tulos johtui liikevaihdon laskusta eikä toiminnan tehostuminen heijastunut tulokseen pienistä valmistusmääristä johtuen.
  • Tilikauden tulos oli -5 664 tuhatta euroa (-5 687 tuhatta euroa).
  • Savo-Solarin rahoitustilanne parani onnistuneiden antien seurauksena, joissa yhtiö keräsi noin 5,1 miljoonan euron nettovarat.

Avainluvut heinä-joulukuussa 2017

  • Toisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 219 tuhatta euroa (7-12/2016: 2 308 tuhatta euroa).
  • Liiketulos (EBIT) oli -2 619 tuhatta euroa (-2 599 tuhatta euroa).

Toimitusjohtajan kommentti:

”Liikevaihtomme vuonna 2017 oli huomattavasti pienempi kuin edellisenä vuonna johtuen siitä, että meillä oli vain muutama pieni toimitusprojekti. Tanskan markkinoiden pysähtyminen valtion tukipäätösten lykkääntymisen takia vaikutti kaikkiin toimijoihin, koska Tanska on kuitenkin ollut näihin päiviin asti selvästi suurin markkina isoille aurinkolämpöjärjestelmille ja muut markkinat ovat vasta lähtemässä liikkeelle. Markkinoiden pysähtyminen tarkoitti myös kilpailun kiristymistä niissä harvoissa projekteissa, jotka etenivät päätökseen asti eri puolilla Eurooppaa.

Yhtiömme onnistuminen Ranskan tarjouskilpailuissa ei pystynyt paikkaamaan liikevaihdon menetystä vuonna 2017, sillä tarvittavat lupa- ja muut prosessit ovat vieneet odotettua enemmän aikaa isoille hankkeille tyypilliseen tapaan. Vaikka myyntiputkessa olevien projektien määrä ja tarjouskanta olivat ja ovat edelleen korkeat, ne eivät konkretisoituneet tilauksiksi vuoden 2017 aikana. Esimerkiksi ranskalaisen newHeat -yhtiön kanssa pitkään käymämme neuvottelut johtivat merkittävään sopimukseen vasta tilikauden päättymisen jälkeen maaliskuun alussa. Meillä on paljon avoimia tarjouksia ja hävisimme viime vuonna niistä vain muutaman. Monta projektia on siis edelleen kesken ja odottavat päätöksiä asiakkaiden omista prosesseista johtuen. Monessa maassa projekteja ollaan vasta käynnistämässä ja uskomme, että myyntiputkestamme toteutuu hyvä määrä toimituksia seuraavien 12 kuukauden jaksolle.

Sopeutimme muuttuvia kustannuksia liikevaihdon supistuessa. Varaston arvo oli selvästi suurempi kuin edellisenä vuonna, koska valmistimme keräimiä varastoon, jotta pystymme toimittamaan asiakasprojekteja nopeasti vuonna 2018. Liiketoiminnan muut kulut nousivat edellisestä vuodesta johtuen muun muassa myyntiin ja markkinointiin tehdyistä panostuksista. Tuotantoa tehostavat pinnoituslinjan modernisointi ja uusien tuotantomenetelmien käyttöönotto mahdollistavat paremman kustannustehokkuuden ja kannattavuuden erityisesti suurissa projekteissa. Vuoden mittaan toteutetuissa pienemmissä projekteissa niiden vaikutus jäi vähäiseksi.

Saimme vuonna 2017 ensimmäiset referenssitoimitukset Ruotsiin ja lisäksi olemme Ranskan markkinoilla nyt hyvin sisällä. Nämä yhdessä Tanskaan toimitettujen isojen aurinkokeräinkenttien kanssa ovat meille hyvä referenssi sekä teknisesti että laadullisesti.

Laajennamme toimintaamme myös muihin Euroopan maihin. Viime keväänä perustettu tytäryhtiö Savosolar GmbH palvelee Saksan ja lähialueiden suuren potentiaalin markkinoita. Olemme päässeet Saksan tukikohtamme avulla mukaan jo useisiin tarjouskilpailuihin.

Onnistuneet suurten aurinkokenttien toimitukset ja nimekkäät referenssit Euroopassa tukevat meitä hakiessamme kumppaneita muissa maanosissa. Yhteistyö meksikolaisen Jorgensen-yhtiön kanssa on käynnistynyt hyvin ja uskomme pääsevämme osallistumaan suuriin projekteihin vuoden 2018 aikana. Kiinassa neuvottelut Beijing Yuxin Solar Energy -yhtiön kanssa jatkuvat, ja molemmilla osapuolilla on intoa saada yhteistyö käyntiin. Kyseessä on molemmille yhtiöille iso asia, joten keskusteluihin menee ymmärrettävästi aikaa. Olemme aktiivisesti liikkeellä myös muilla markkinoilla ja kiinnostusta huipputeknologiaamme kohtaan on Kiinan ja Euroopan lisäksi muillakin alueilla.

Näkymät vuodelle 2018 ovat huomattavasti paremmat kuin vuoden 2017 toteuma. Tarjouskantamme on tällä hetkellä reilusti yli 40 miljoonaa euroa. Euroopassa on meneillään ennätyksellisen paljon projekteja, ja kilpailutilanteen kiristymisestä huolimatta meillä on hyvät edellytykset saada kelpo osuus kokonaismarkkinoista. Tarjouskannastamme kaksi kolmasosaa on Euroopassa ja loput Euroopan ulkopuolella. Tanskassa on tällä hetkellä vain vähän avoimia tarjouksia, mutta odotamme sieltäkin useita uusia tarjouskyselyitä seuraavien 2-4 kuukauden aikana

Kaikkien markkinaindikaattorien perusteella uskomme yhä vahvaan kasvuun ja tavoitteemme on edelleen saavuttaa 20 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2019.

Suurten toimitusprojektien puuttuminen vuonna 2017 oli meille tietenkin pettymys. Olemme kuitenkin edelleen vakuuttuneita ratkaisujemme kilpailukyvystä ja jatkamme määrätietoista työtä kasvu- ja kannattavuustavoitteidemme saavuttamiseksi.”

Jari Varjotie, Savo-Solar Oyj:n toimitusjohtaja

Tilinpäätöstiedotteen laatimisperiaatteet

Tämä tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton. Tiedote on laadittu suomalaisen kirjanpitokäytännön (FAS) mukaisesti käyttäen samoja periaatteita kuin vuoden 2016 tilinpäätöksen laadinnassa. Vertailuluvut viittaavat vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu.

Liiketoiminnan kehitys heinä-joulukuussa 2017

Liikevaihdon kasvu hidastui vuoden puolivälissä, koska yhtiö ei saanut uusia suuria aurinkokeräinkenttien toimitusprojekteja kaukolämpömarkkinoille. Projektikilpailutukset käynnistyivät vähitellen kesän jälkeen, mutta Tanskan markkina ei vielä palautunut normaalille tasolle. Muilla markkinoilla projektien eteneminen on ollut hitaampaa, koska siellä paikallisille toimijoille ei ole vielä karttunut kokemusta projekteihin liittyvistä prosesseista.

Jälkimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 219 tuhatta euroa (7-12/2016: 2 308 tuhatta euroa) ja liiketulos -2 619 tuhatta euroa (-2 599 tuhatta euroa). Liikevaihto kertyi pääasiassa toimituksista Ystad Energi AB:lle Ruotsissa sekä Etelä-Savon Energia Oy:lle, Elenia Lämpö Oy:lle sekä Consti Talotekniikka Oy:lle Suomessa.

Liiketoiminnan kehitys tammi-joulukuussa 2017

Liikevaihto

Koko vuoden 2017 liikevaihto oli 831 tuhatta euroa (1-12/2016: 5 405 tuhatta euroa).  Liikevaihdon lasku johtui siitä, että yhtiö ei saanut uusia suuria aurinkokeräinkenttien toimitusprojekteja kaukolämpömarkkinoille. Tanskan hallituksen pitkittynyt päätöksenteko energiasäästö- ja päästövähennysohjelmansa ehdoista sai kaukolämpöyhtiöt lykkäämään projektejaan ja markkinat pysähtyivät tilapäisesti. Päätöksen pitkittyminen vaikutti Savo-Solarin toimintaan voimakkaasti, koska Tanska on ollut yhtiön päämarkkina. Vähitellen kevään ja loppuvuoden aikana projektikilpailutukset Tanskassa käynnistyivät, mutta markkina ei palautunut normaaliksi eivätkä muiden alueiden projektit edenneet oletetulla vauhdilla. Myyntiin ja markkinointiin tehdyt voimakkaat panostukset eivät vielä konkretisoituneet allekirjoitetuiksi tilauksiksi.

Markkina-alueensa laajentamiseksi yhtiö vahvisti myynti- ja projektiorganisaatiotaan ja perusti Saksaan tytäryhtiö Savosolar GmbH:n. Paikallinen läsnäolo Keski-Euroopassa tarjoaa merkittävän edun uusien asiakkaiden hankkimisessa ja tulevien projektien neuvotteluissa.

Yhtiö allekirjoitti maaliskuussa 2017 sopimuksen Ystad Energi AB:n kanssa ensimmäisestä aurinkolämpökeräinkentän kokonaistoimituksesta Ruotsiin. Sopimuksen arvo oli noin 250 tuhatta euroa ja toimitus tapahtui kesällä 2017. Toimitus on hyvä referenssi tuleville tarjousneuvotteluille Ruotsissa. Suomessa yhtiöllä oli useita keskisuuria toimituksia, joista suurimmat toimitettiin Elenia Lämpö Oy:lle, Consti Talotekniikka Oy:lle ja Etelä-Savon Energia Oy:lle. Näiden toimitusten arvo oli noin 300 tuhatta euroa.

Savo-Solar valittiin ensisijaiseksi tarjoajaksi tarjouskilpailussa, joka koskee aurinkokeräinlaitoksen toimittamista newHeat SAS -yhtiölle Ranskassa. Yhtiöt ovat allekirjoittaneet lopullisen sopimuksen tilikauden päättymisen jälkeen ja tavoitteena on toteuttaa kentän toimitus ja asennus kesällä 2018 sen jälkeen, kun viimeiset avoimet seikat viranomaisten kanssa on saatu kuntoon, minkä ennustetaan tapahtuvan viimeistään 30.4. mennessä.  Projektin arvo Savo-Solarille on yli 2 miljoonaa euroa. Kokonaistoimitus kattaa rakennustyöt, aurinkoa seuraaville telineille asennetun keräinkentän, putkiston, lämmönvaihtimen, valvontajärjestelmän sekä huolto- ja ylläpitosopimuksen. Kyseinen aurinkolämpölaitos tulee olemaan Ranskan suurin. Asiakas newHeat SAS käyttää aurinkolämpölaitosta toimittaakseen lämpöä teollisuuslaitokselle.

Savo-Solar allekirjoitti sopimuksen Véolia ECHM -yhtiön kanssa koskien aurinkolämpöjärjestelmän toimitusta ranskalaiseen Voreppen kaupunkiin. Véolia ECHM on osa Veolia-ryhmää, joka on maailman johtava yhtiö lämmitys- ja jäähdytysverkoissa. Vaikka sopimuksen arvo on vain noin 90 tuhatta euroa, se on yhtiön ensimmäisenä kaukolämpöjärjestelmätoimituksena Ranskaan tärkeä ja avaa mahdollisuuksia laajempaan yhteistyöhön Veolia-ryhmän kanssa.

Yhtiö allekirjoitti sopimuksen meksikolaisen Jorgensen-yhtiön kanssa tavoitteena saada osansa Latinalaisen Amerikan kaivosteollisuuden aurinkolämpöenergialaitosten valtavasta markkinasta. Sopimuksella Jorgensen sai yksinoikeuden myydä ja toimittaa Savo-Solarin tuotteita ja ratkaisuja Meksikossa, Perussa ja Chilessä.

Savo-Solar aloitti vuoden lopussa neuvottelut kiinalaisen Beijing Yuxin Solar Energy Co – yhtiön kanssa suurten keräinten toimituksista ja valmistusyhteistyöstä Kiinan erittäin potentiaalisille suurten järjestelmien markkinoille.

Kustannukset ja tulos

Materiaali- ja palvelukustannukset olivat 752 tuhatta euroa (5 295 tuhatta euroa). Tuotantoa tehostavilla kehitysprojekteilla tuotantokustannuksia on voitu alentaa sekä työtuntien että materiaalikäytön osalta. Tehostamisen hyödyt toteutuvat selvemmin suurilla tuotantomäärillä eivätkä ne heijastuneet tulokseen vuonna 2017.

Muuttuvat kustannukset joustivat liikevaihdon alenemisen mukaisesti.  Henkilöstökulut alenivat hieman ja olivat 1 829 tuhatta euroa (2 137 tuhatta euroa). Liiketoiminnan muut kulut olivat 2 329 tuhatta euroa (1 879 tuhatta euroa). Eniten kasvoivat myynnin ja markkinoinnin kulut johtuen Saksan myyntiyhtiön perustamisesta. Kokonaiskuluista suurin erä olivat merkintäoikeusannin järjestelykulut.

Vuoden 2017 liiketulos (EBIT) oli -4 817 tuhatta euroa (-4 522 tuhatta euroa). Kannattavuuteen vaikuttivat varsinkin liikevaihdon lasku ja panostukset myyntiin ja markkinointiin. Koska tuotantovolyymit olivat pieniä, kustannussäästöjen koko potentiaalia ei saatu hyödynnettyä.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat -810 tuhatta euroa (-1 165 tuhatta euroa). Rahoituskuluista suurin osa kohdistui osakeanteihin.

Tilikauden tulos oli -5 664 tuhatta euroa (-5 687 tuhatta euroa). Osakekohtainen tulos oli -0,08 euroa (-0,28 euroa). 

VERTAILU KATSAUSKAUSITTAIN

(1 000 euroa) 7-12/2016 7-12/2017 1-6/2017 1-12/2017 1-12/2016
Liikevaihto 2 308 219 612 831 5 405
Liikevoitto/tappio (EBIT) -2 599 -2 619 -2 198 -4 817 -4 522
Katsauskauden voitto/tappio -3 498 -3 118 -2 545 -5 664 -5 687
Osakekohtainen tulos, euroa -0,13 -0,03 -0,07 -0,08 -0,28


Rahoitus

Yhtiön taseen loppusumma 31.12.2017 oli 6 478 tuhatta euroa (6 952 tuhatta euroa). Vaihto-omaisuus kasvoi 491 tuhannesta eurosta 996 tuhanteen euroon. Rahat ja pankkisaamiset alenivat 228 tuhannella eurolla.  Lyhytaikaiset saamiset supistuivat 408 tuhannesta eurosta 127 tuhanteen euroon.

Oma pääoma kasvoi 3 547 tuhannesta eurosta 3 653 tuhanteen euroon merkintäoikeusannin ja suunnatun annin seurauksena. Oma pääoma sisältäen pääomalainat oli tilikauden päättyessä yhteensä 5 084 tuhatta euroa. Yhtiön omavaraisuusaste tilikauden päättyessä oli 56,4 % (51,0 %).

Vieraan pääoman määrä oli 2 652 tuhatta euroa (3 269 tuhatta euroa), josta 1 743 tuhatta euroa (1 831 tuhatta euroa) oli pitkäaikaista ja 909 tuhatta euroa (1 438 tuhatta euroa) lyhytaikaista vierasta pääomaa. Pitkäaikaisesta vieraasta pääomasta 1 431 tuhatta euroa oli pääomalainoja (1 431 tuhatta euroa) ja 312 tuhatta euroa pankkilainoja (243 tuhatta euroa). Tilikauden päättyessä yhtiöllä ei ollut saneerausohjelman mukaisia muita velkoja Tekesille, materiaalitoimittajille tai verottajalle (31.12.2016: 157 tuhatta euroa).

Suur-Savon Osuuspankki jatkoi Savo-Solarin kahden miljoonan euron pankkitakauslimiitin voimassaoloaikaa 12 kuukaudella 30.11.2018 saakka. Yhtiö käyttää limiittiä suurissa projekteissa muun muassa toimitusten ja takuuajan aikana tarvittaviin takauksiin. Limiitin voimassaoloajan jatkamisen edellytyksenä oli Finnvera Oyj:n antama vastatakaus yhtiön puolesta. Lisäksi yhtiö antoi pankille vuoden aikana 141 tuhannen euron lisävakuuden.

Savo-Solarin rahoitustilanne parani merkittävästi kesällä 2017 toteutetun merkintäoikeusannin ja suunnattujen osakeantien sekä marras-joulukuussa 2017 toteutuneiden optio-oikeuksilla tehtyjen osakemerkintöjen jälkeen. Yhtiö keräsi niissä yhteensä noin 5,1 miljoonan euron nettovarat.

Yhtiö solmi 30.5.2017 Scandinavian Credit Fund I AB:n kanssa siltalainasopimuksen 600 tuhannen euron lainasta. Siltalainasopimuksella Savo-Solar turvasi käyttöpääomatarpeensa merkintäoikeusannin toteuttamiseen saakka. Siltalainan korko oli kiinteä 7,5 % ja lainan eräpäivä oli 31.8.2017. Siltalaina maksettiin korkoineen takaisin 31.7.2017.

Liiketoiminnan rahavirta oli -5 863 tuhatta euroa (-5 433 tuhatta euroa) ja investointien rahavirta -209 tuhatta euroa (-1 148 tuhatta euroa). Rahoituksen rahavirta oli 5 844 tuhatta euroa (5 913 tuhatta euroa), josta osakeantien osuus oli 5 770 tuhatta euroa (6 435 tuhatta euroa). Savo-Solarin rahavarat 31.12.2017 olivat 2 212 tuhatta euroa (2 440 tuhatta euroa).

Savo-Solarin rahoitukseen ja maksuvalmiuteen liittyvä seikkoja on kuvattu myös osiossa ”Yleiset riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät”.

Investoinnit ja tuotekehitys

Investoinnit olivat 209 tuhatta euroa (1 148 tuhatta euroa), ja suurin osa niistä liittyi keräintuotannon valmistuskapasiteetin ja tehokkuuden lisäämiseen. Koneisiin ja laitteisiin investoitiin 151 tuhatta euroa (882 tuhatta euroa). Yhtiöllä ei ole tarvetta mittaviin investointeihin lähivuosina, sillä tehtaan kapasiteetti on nostettu tasolle, joka mahdollistaa 20-30 miljoonan euron liikevaihdon.

Yhtiö nosti tilikaudella 81,6 tuhatta euroa Tekesin tuotekehitystukea (62,8 tuhatta euroa). Tuki liittyy aurinkolämpöjäähdytyksen SOLHC-projektiin (Solar Thermal Heating and Cooling), joka oli saksalaisten ja suomalaisten tutkimuslaitosten yhteinen EU-hanke. Savo-Solarin tiloihin Mikkelissä on asennettu uuden sukupolven aurinkolämpöjäähdytyslaitteisto, jonka koekäyttö alkoi huhtikuussa 2016. Projektin tavoitteena li kehittää aurinkolämpöenergiaa hyödyntävä edullinen lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmä. Projektin saksalaisten osapuolien on vielä tuotannollistettava järjestelmään kuuluva chilleri, ennen kuin järjestelmää voidaan alkaa markkinoida.

Savo-Solarin projekti uudenlaisen aurinkolämpökeräimen kehittämiseksi on hyväksytty osaksi valtion keihäänkärkihankkeita. Tekes on myöntänyt projektille rahoitustukena enimmillään 494 tuhannen euron lainan, jonka korko on tällä hetkellä 1 %. Projektissa kehitetään suuriin aurinkolämpökenttiin sopivaa energiatehokasta keräintä, jota voidaan valmistaa massatuotannossa. Tavoitteena on alentaa logistiikka- ja asennuskustannuksia sekä parantaa asennuksen joustavuutta. Projekti kestää vuoden 2018 loppuun asti ja sen kokonaisbudjetti on 706 tuhatta euroa.

Yhtiön toteutuneet ja käynnissä olevat investoinnit tuotantokapasiteettiin ja tuotannon tehokkuuden kasvattamiseen vuosina 2015-2017 olivat noin 1,5 miljoonaa euroa.

Henkilöstö, hallitus ja tilintarkastaja

Tilikauden päättyessä Savo-Solar Oyj:n palveluksessa oli 36 työntekijää (42). Henkilöstön määrä supistui tuotantovolyymin laskun myötä. Toimintoja Suomessa sopeutettiin yhteistoimintalain mukaisilla neuvotteluilla, joiden tuloksena 3 henkilöä irtisanottiin ja 6 lomautettiin toistaiseksi.

Yhtiö vahvisti myyntiorganisaatiotaan Tanskassa uusilla rekrytoinneilla. Lars Rossen nimitettiin Tanskan myyntipäälliköksi ja Morten Hofmeister nimitettiin projekteista ja systeemisuunnittelusta vastaavaksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi.

Yhtiö perusti Hampuriin tytäryhtiön Savosolar GmbH:n saadakseen paremman jalansijan Saksan markkinoilla. Samalla Torsten Lütten nimitettiin Savo-Solarin Saksan myyntijohtajaksi. Paikallinen läsnäolo Keski-Euroopassa antaa olennaisen lisäedun uusien asiakkaiden hankkimisessa ja tulevien projektien neuvotteluissa.

Yhtiön johtoryhmä uudistui keväällä 2017, jolloin talousjohtajaksi nimitettiin KTM Nalle Stenman ja projektien toteutuksesta ja systeeminsuunnittelusta vastaavaksi johtajaksi diplomi-insinööri Morten Hofmeister. Diplomi-insinööri Aku Järvisalo, joka aikaisemmin toimi yhtiön pääsuunnittelijana, nimitettiin yhtiön tuotannosta vastaavaksi johtajaksi. Toimitusjohtajan lisäksi muita johtoryhmän jäseniä ovat tekninen johtaja Kaj Pischow, myyntijohtaja Patrick Jansson ja laatupäällikkö Pekka Karjalainen. Lisäksi yhtiö vahvisti myyntiorganisaatiota Tanskaan ja Saksaan tehdyillä rekrytoinneilla.

Yhtiön 28.3.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen Feodor Aminoffin, Christof Geyn ja Sami Tuhkasen sekä uutena jäsenenä Håkan Knutssonin. Hallitus valitsi keskuudestaan Feodor Aminoffin jatkamaan hallituksen puheenjohtajana.

Varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Petter Lindeman.

Johdon optio-ohjelma

Tilikauden päättyessä yhtiöllä oli kaksi voimassa olevaa optio-ohjelmaa – ”2015” ja ”2-2017”.

Vuonna 2015 käynnistettyyn optio-ohjelmaan kuuluu 250.000 optio-oikeutta, joista 77.500 kappaletta kuuluu sarjaan 2015A, 57.500 sarjaan 2015B, 57.500 sarjaan 2015C ja 57.500 sarjaan 2015D. Katsauskauden päättyessä ohjelmasta on jaettu yhteensä 92.600 optio-oikeutta seitsemälle yhtiön avainhenkilölle. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2015A on 1.4.2016-31.3.2018, optio-oikeuksilla 2015B 1.10.2016-31.3.2018, optio-oikeuksilla 2015C 1.4.2017-31.3.2018 ja optio-oikeuksilla 2015D 1.10.2017-31.3.2018. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä 500.000 yhtiön uutta osaketta.

Optio-ohjelman alkuperäistä 1,50 euron merkintähintaa on alennettu osakkeenomistajien yhdenvertaisuuden toteutumiseksi hallituksen päätöksellä 0,93 euroon osakkeelta marras-joulukuussa 2015 tapahtuneen merkintäoikeusannin yhteydessä. Lisäksi optio-ohjelman ehtojen mukaista osakkeiden merkintäsuhdetta muutettiin siten, että kullakin optio-oikeudella on mahdollista merkitä yhden uuden osakkeen sijaan kaksi uutta osaketta. Näin ollen ohjelman 250.000 optio-oikeutta oikeuttavat merkitsemään 500.000 yhtiön uutta osaketta.

Merkintähintaa alennettiin edelleen elokuussa 2016 päätetyn merkintäoikeusannin johdosta siten, että osakekohtainen merkintähinta on 0,82 euroa. Vuoden 2017 merkintäoikeusannin yhteydessä merkintähintaa alennettiin edelleen 0,53 euroon osakkeelta. Katsauskaudella ei ole jaettu uusia optioita eikä optioilla ole merkitty osakkeita.

Heinäkuussa 2017 käynnistettiin uusi johdon optio-ohjelma. Ohjelman perusteella voidaan myöntää enintään 2.000.000 yhtiön optio-oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 2.000.000 osaketta yhtiössä. Optio-oikeudet jakautuvat seuraaviin luokkiin: 500.000 kappaletta 2-2017A, 500.000 kappaletta 2-2017B, 500.000 kappaletta 2-2017C ja 500.000 kappaletta 2-2017D.

Optio-oikeuksien kohteena olevien osakkeiden merkintäaika on porrastettu ja se on optio-oikeudella 2-2017A 1.1.2018-31.12.2019, optio-oikeudella 2-2017B 1.7.2018-31.12.2019, optio-oikeudella 2-2017C 1.1.2019-31.12.2019 ja optio-oikeudella 2-2017D 1.7.2019-31.12.2019. Osakkeiden merkintähinta on yhtiön osakkeen painotettu keskikurssi First North Finlandissa 1.6.2017-31.8.2017 eli 0,12 euroa osakkeelta.

Optio-ohjelmasta on jaettu optioita yhtiön avainhenkilöille yhteensä 1.880.000 kappaletta.

Hallituksen palkkiot

Varsinainen yhtiökokous päätti 28.3.2017, että hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta hallituksen puheenjohtajalle 21.600 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 10.800 euroa. Noin 40 % hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista maksetaan hallituksen osakeantivaltuutuksen perusteella antamalla hallituksen jäsenille yhtiön uusia osakkeita ja noin 60 % rahana kuukausittain 12 erässä.

Savo-Solarin hallitus päätti 5.7.2017 hallituspalkkion osakeosuuden ensimmäisen erän maksamiseen käytettävästä suunnatusta osakeannista. Yhtiö laski liikkeelle yhteensä 118.645 uutta osaketta, jotka tarjottiin hallituksen jäsenille merkittäväksi maksutta. Hallituksen puheenjohtajalle tarjottiin yhteensä 59.323 uutta osaketta ja muille hallituksen jäsenille kullekin 29.661 uutta osaketta. Yksi hallituksen jäsen ei vastaanottanut hallituspalkkiota. Osakkeiden määrää laskettaessa osakekohtaisena arvona käytettiin yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettua keskikurssia First North Swedenissä kolmen päivän ajanjaksolla siitä kun yhtiö julkisti suunnitelmansa merkintäoikeusannin järjestämisestä (29.-31.5.2017), eli 0,71 Ruotsin kruunua.

Savo-Solarin hallitus päätti 7.11.2017 hallituspalkkion osakeosuuden toisen erän maksamiseen käytettävästä suunnatusta osakeannista. Yhtiö laski liikkeelle yhteensä 117.241 uutta osaketta, jotka tarjottiin merkittäväksi hallituksen jäsenille maksutta. Hallituksen puheenjohtajalle tarjottiin yhteensä 58.621 uutta osaketta ja muille hallituksen jäsenille kullekin 29.310 uutta osaketta. Yksi hallituksen jäsen ei vastaanottanut hallituspalkkiota. Osakkeiden määrää laskettaessa osakekohtaisena arvona käytettiin yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettua keskikurssia First North Swedenissä 28.8.-7.9.2017 eli 0,70 Ruotsin kruunua.

Varsinainen yhtiökokous 2017

Savo-Solar Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.3.2017 Helsingissä. Yhtiökokoukseen osallistui yhteensä 18 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 4.902.610 osaketta eli noin 13,8 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Varsinainen yhtiökokous vahvisti 31.12.2016 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen ja päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ettei osinkoa jaeta ja että tilikauden tappio (5.475.335,59 euroa) siirretään edellisten tilikausien voitto/tappiotilille.

Lähipiiriliiketoimet

Yhtiöllä on tytäryhtiönsä Savosolar ApS:n kanssa palvelusopimus koskien muun muassa myynnin, markkinoinnin, ostojen ja tuotekehityksen palveluja. Sopimuksen perusteella Savosolar ApS:lle on maksettu tilikaudella noin 521 tuhatta euroa (242 tuhatta euroa).

Samanlainen palvelusopimus on solmittu Savosolar GmbH:n kanssa ja sen perusteella Savosolar GmbH:lle on maksettu tilikaudella noin 143 tuhatta euroa.

Merkintäoikeusanti ja siihen liittyvä suunnattu osakeanti

Yhtiö toteutti kesä-heinäkuussa 2017 noin 4,3 miljoonan euron suuruisen merkintäoikeusannin sekä siihen liittyvän optio-oikeuksien tarjoamisen. Lisäksi yhtiö toteutti suunnatun osakeannin merkintätakauksen antajille.

Merkintäoikeusannissa tarjottiin merkittäväksi enintään 70.938.664 osaketta, jotka edustivat noin 67 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista osakeannin jälkeen. Kaikille osakasrekisteriin merkityille osakkeenomistajille annettiin yksi merkintäoikeus kutakin täsmäytyspäivänä omistettua osaketta kohden ja jokainen merkintäoikeus oikeutti haltijansa merkitsemään kaksi antiosaketta.

Antiosakkeiden merkintäaika oli 14.-30.6.2017 Suomessa ja 14.-28.6.2017 Ruotsissa. Merkintähinta oli 0,06 euroa tai 0,58 Ruotsin kruunua osakkeelta.

Lisäksi kullekin merkintäoikeusannissa osakkeita merkinneelle sijoittajalle annettiin vastikkeetta yksi optio-oikeus kutakin kolmea merkittyä ja maksettua osaketta kohden. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika oli 20.11.-1.12.2017. Osakkeen merkintähinta määräytyi yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärällä painotetun keskikurssin perusteella First North Finlandissa 2.-16.11.2017 vähennettynä 25 prosentilla. Osakkeiden lopullinen merkintähinta oli 0,06 euroa osakkeelta.

Merkintäoikeusanti ylimerkittiin ja yhtiön hallitus päätti 5.7.2017 merkintäoikeusannissa tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä sekä tarjottujen osakkeiden ja optio-oikeuksien allokaatiosta. Merkintäoikeuksien perusteella osakkeita merkinneille sijoittajille allokoitiin 66 % ja ilman merkintäoikeuksia osakkeita merkinneille sijoittajille 34 % tarjotuista osakkeista. Merkintäoikeusannissa Savo-Solarin osakkeiden lukumäärä nousi 70.938.664 osakkeella ja osakeannin jälkeen osakkeiden lukumäärä oli yhteensä 106.407.996. Osakeannissa allokoitujen optio-oikeuksien lukumäärä oli 23.645.786. Optio-oikeuksista 20.940.956 käytettiin osakkeiden merkintään merkintäaikana 20.11.-1.12.2017.

Merkintätakauksen antajille järjestettiin suunnattu osakeanti, jonka seurauksena Savo-Solarin osakkeiden lukumäärä nousi 3.164.224 osakkeella. Osakekohtainen merkintähinta oli 0,76 Ruotsin kruunua, mikä vastaa yhtiön osakkeen kaupankäyntivolyymillä painotettua keskikurssia First North Swedenissä 14.-28.6.2017.

Kaupankäynti merkintäoikeusannissa ja kahdessa suunnatussa osakeannissa merkityillä uusilla osakkeilla alkoi First North Finlandissa 24.7.2017 ja First North Swedenissä 3.8.2017, kaupankäynti jälkimmäisessä hallitukselle suunnatussa maksuttomassa osakeannissa merkityillä osakkeilla alkoi First North Finlandissa ja First North Swedenissä 23.11.2017 ja kaupankäynti optio-oikeuksilla merkityillä osakkeilla alkoi First North Finlandissa ja First North Swedenissä 14.12.2017.

Merkintäoikeusannissa, merkintätakauksen antajille suunnatussa osakeannissa ja hallituksen jäsenille suunnatuissa maksuttomissa osakeanneissa sekä optio-oikeuksilla merkittyjen osakkeiden johdosta Savo-Solarin osakkeiden lukumäärä nousi yhteensä 95.279.730 osakkeella.

Hallituksen voimassa olevat valtuutukset

Yhtiön 28.3.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 100.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 281,9 prosenttia yhtiön silloisesta osakemäärästä. Valtuutus on voimassa 31.12.2021 saakka.

Yhtiön hallituksen kesä-heinäkuussa 2017 päättämissä merkintäoikeusannissa ja kahdessa suunnatussa osakeannissa käytettiin yhtiökokouksen myöntämästä valtuutuksesta 74.221.533 osaketta. Lisäksi valtuutuksen perusteella annettiin hallituksen jäsenille 117.241 osaketta maksuttomalla osakeannilla marraskuussa 2017, merkintäoikeusannissa osakkeita merkinneille annetuista 23.646.221 optiosta 20.940.956 käytettiin osakkeiden merkintään marras-joulukuussa 2017 ja yhteensä 2.000.000 optiota varattiin johdon optio-ohjelmaan.

Tämän tilinpäätöstiedotteen julkaisuhetkellä hallitukselle myönnetystä valtuutuksesta on jäljellä yhteensä 2.720.270 osaketta.

Osake ja osakkeenomistajat

Savo-Solarilla on yksi osakesarja ja osakkeiden lukumäärä 31.12.2017 oli 130.749.064 kappaletta. Kullakin osakkeella on yksi ääni yhtiökokouksessa.

Savo-Solarin osakkeet on listattu Nasdaq Stockholm AB:n ylläpitämällä First North Sweden -markkinapaikalla 2.4.2015 alkaen tunnuksella SAVOS. Osakkeiden rinnakkaislistaus Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla alkoi 24.4.2015 tunnuksella SAVOH.

Tilikauden aikana osakkeen hinta First North Sweden -markkinapaikalla vaihteli 0,575 ja 3,27 (2,24 ja 5,53) Ruotsin kruunun (SEK) välillä. Kauden päätöskurssi oli 0,63 (2,80) Ruotsin kruunua. First North Finland -markkinapaikalla osakkeen hinta vaihteli 0,06 ja 0,318 (0,25 ja 0,56) euron välillä. Päätöskurssi oli 0,06 (0,29) euroa.

Savo-Solarin yhteenlaskettu osakkeen vaihto vuonna 2017 oli 33 392 937 osaketta. Tilikauden päättyessä Savo-Solarilla oli 6 078 omistajaa (3 899). Yhtiö ei omista omia osakkeita.

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.12.2017

Osakkeenomistaja Osakeomistus, kpl Osuus kaikista osakkeista ja äänistä, %
Försäkringsaktiebolaget Avanza pension 10 851 159 8,30
Danske Bank Oyj 3 340 954 2,56
Nordnet Pensionsförsäkring AB 3 298 966 2,52
Fredrik, Lundgren 3 246 089 2,48
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto 2 835 256 2,17
JPMEL – Stockholm branch 1 480 097 1,13
Geust Johan Niklas Erik 1 373 373 1,05
Netfonds ASA, NQI 1 326 601 1,01
Hämäläinen Sami Petteri 1 300 000 0,99
Bernhard von der Osten-Sacken 943 462 0,72
Muut 100 753 107 77,06
Yhteensä 130 749 064 100

Yleiset riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Savo-Solarin liiketoiminnan merkittävimmät riskit ovat käyttöpääoman riittävyys, kyky saada uusia projekteja ja kyky lisätä liiketoiminnan tehokkuutta siten, että toiminta kääntyy kannattavaksi.

Yhtiön hallitus tarkastelee rahoituksen riittävyyttä jatkuvasti yhtiön kasvustrategian tärkeänä osana. Tämän tiedotteen julkaisuhetkellä Savo-Solar ei liiketoiminnan nykyisen kustannustason ja liikevaihtokertymän perusteella voi odottaa käyttöpääoman riittävän seuraavien 12 kuukauden tarpeisiin. Yhtiö on onnistunut aiemmin tarvitsemansa rahoituksen hankkimisessa ja Savo-Solarin hallitus on luottavainen, että yhtiön todennäköisesti tarvitsema lisärahoitus saadaan hankittua tälläkin kertaa. Ei voida kuitenkaan taata, että yhtiö saa lisärahoitusta, että se saadaan ehdoilla, jotka ovat edullisia nykyisten osakkeenomistajien kannalta ja että lisärahoitusta saadaan oikeaan aikaan. Mikäli yhtiö ei onnistu hankkimaan lisärahoitusta tarvitsemallaan tavalla, yhtiö saattaa joutua viivästyttämään, supistamaan tai lopettamaan toimintojaan.

Kuten useimmat varhaisen vaiheen teknologiayhtiöt myös Savo-Solar on ensimmäisten toimintavuosiensa aikana investoinut tuotteidensa, tarjontansa ja tuotantonsa kehittämiseen sekä toimintansa laajentamiseen uusille markkinoille eivätkä sen myyntivolyymi tai myyntikate ole vielä riittäneet liiketoiminnan kustannusten kattamiseen.  Perustamisvuodesta 2010 lähtien vuoteen 2014 saakka yhtiö oli tuotekehitysvaiheessa, ja vasta sen jälkeen yhtiön on pystynyt rakentamaan myyntiään ja tuotantoaan. Yhtiön toiminta on ollut huomattavan tappiollista. Tappiot ovat johtuneet pääasiassa tuotekehitykseen ja tuotantoprosessien kehittämiseen liittyneistä kustannuksista sekä yhtiön liiketoimintaan liittyvistä yleisistä ja hallinnollisista kustannuksista. Toiminnan tappiollisuus ja haasteet tarvittavan lisärahoituksen hankinnassa johtivat siihen, että yhtiö haki vuonna 2013 yrityssaneeraukseen. Saneerausohjelma kestää suunnitelman mukaisesti vuoden 2018 loppuun asti. 

Savo-Solar toimii aktiivisesti suojatakseen immateriaaliomaisuutensa hankkimalla patentteja ja seuraamalla toimintaa päämarkkinoillaan. Yhtiö käyttää tunnettua IPR-palvelujen tarjoajaa Berggren Oy:tä.   

Strategia ja pitkän tähtäimen tavoitteet

Savo-Solarin missiona on taistella ilmastonmuutosta vastaan kilpailukykyistä energiaa tuottavan, johtavan teknologian avulla. Yhtiön visiona on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkoenergia-asennusten toimittajaksi maailmanlaajuisesti.

Yhtiön strategiana on säilyttää asema maailman tehokkaimpien MPE-absorberilla varustettujen aurinkolämpökeräinten ja -järjestelmien toimittajana asiakkaille ja sovelluksiin, joissa hyötysuhde on tärkeintä. Tämä tarkoittaa suuren mittakaavan teollisuus- tai kiinteistöasennuksia kuten aurinkokaukolämpöä, teollisuusprosessilämmitystä ja suurten kiinteistöjen energiatehokkuusremontteja.

Savo-Solarilla on eri markkinoilla kumppaneita, jotka myyvät yhtiön tuottteita ja joiden kanssa yhtiö toimittaa kokonaistoimituksina energiajärjestelmiä. Kumppanit voivat olla joko globaaleja komponenttien tai ratkaisujen toimittajia,  paikallisia integraattoreita tai asennusyrityksiä.

Savo-Solarin tavoitteena on pysyä innovatiivisena teknologiajohtajana alalla ja siksi yhtiö pyrkii investoimaan vuosittain 3-5 % liikevaihdostaan tuotekehitykseen. Vuosina 2017-2018 tuotekehitysinvestointien arvioidaan olevan noin 0,2 miljoonaa euroa vuodessa eli noin 2-5 % liikevaihdosta.

Toiminnan maantieteellinen painopiste on tällä hetkellä Euroopassa, mutta yhtiö on aloittanut aktiivisen partnereiden haun ja markkinoinnin Euroopan ulkopuolella ja  pyrkii lähivuosina laajentumaan vahvasti myös Euroopan ulkopuolelle.

Savo-Solarin tavoitteena on lisätä vuotuista tuotantoa merkittävästi nykyisestä noin 40.000 neliömetristä ja kasvattaa liikevaihto yli 20 miljoonaan euroon vuoden 2019 loppuun mennessä. Yhtiö haluaa siirtyä nykyistä voimakkaammin järjestelmätoimittajan rooliin. Yhtiön pitkän aikavälin tavoite myyntikatemarginaaliksi on yli 30 %, käyttökatemarginaaliksi 17-18 % ja tilikauden voittomarginaaliksi 11 %.

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Savo-Solar allekirjoitti tammikuun 2018 alussa lopullisen sopimuksen Véolia ECHM -yhtiön kanssa koskien aurinkolämpöjärjestelmän toimitusta ranskalaiseen Voreppen kaupunkiin. Toimituksen esisopimus allekirjoitettiin kesäkuussa 2017.  Toimitus tapahtuu vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen aikana. Vaikka sopimuksen arvo ei ole suuri, sen uskotaan avaavan mahdollisuuksia laajempaan yhteistyöhön Veolia-ryhmän kanssa ja toimivan hyvänä referenssinä muille energia-alan toimijoille Ranskassa. Aurinkolämpöratkaisujen markkinat Ranskassa kasvavat nopeasti ja Rhône-Alpesin alue, jolla Voreppe sijaitsee, edistää erittäin aktiivisesti aurinkolämmön kehittämistä koko Euroopan laajuisesti.

Yhtiö tiedotti 2.3.2018, että se on allekirjoittanut lopullisen sopimuksen newHeat SAS:n kanssa  Ranskan suurimman aurinkolämpöjärjestelmän toimittamisesta. Sopimuksen arvo on yli 2 miljoonaa euroa ja toimituksen on määrä tapahtua kesällä 2018. Sopimus on ehdollinen ja toimitukset voivat käynnistyä sen jälkeen kun newHeat on saanut tarvittavat hyväksynnät ja sitoumukset. Tämän odotetaan tapahtuvan huhtikuun 2018 loppuun mennessä.

Tulevaisuuden näkymät

Savo-Solar arvioi, että yhtiön liikevaihto vuonna 2018 tulee olemaan suurempi kuin vuonna 2017, jolloin se oli 831 tuhatta euroa. Yhtiön arvion mukaan koko vuoden liiketulos (EBIT) tulee olemaan parempi kuin vuonna 2017, jolloin liiketulos oli -4,8 miljoonaa euroa.

Tanskan markkinan arvioidaan kasvavan voimakkaasti ja yhtiön saamien alustavien tietojen mukaan asennusten määrä pysyy korkeana myös vuonna 2019. Lisäksi monessa Euroopan maassa on suunnittelussa useita suuria aurinkolämpökenttiä sekä lukuisia pienempiä kenttiä, joita rakennetaan kiinteistöjen välittömään läheisyyteen. Savo-Solar odottaa muiden markkinoiden merkityksen Euroopassa ohittavan Tanskan markkinan mahdollisesti jo kuluvan vuoden aikana ja viimeistään vuonna 2019. Potentiaalisia markkinoita ovat Ranska, Euroopan saksankieliset alueet, Baltia sekä Kaakkois-Eurooppa. Savo-Solar etsii ja on jo löytänyt yhteistyökumppaneita eri puolilta Eurooppaa ja maailmaa pystyäkseen tarjoamaan teknologiaansa kaikkialla.

Hallituksen tappion käsittelyä ja osingonjakoa koskeva ehdotus yhtiökokoukselle

Savo-Solar Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 27.3.2018 Sitran tiloissa Helsingissä. Yhtiökokouskutsu julkaistaan 5.3.2018. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio (-5 663 528,48 euroa) siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio-tilille eikä osinko jaeta.

Yhtiön taloudellinen raportointi vuonna 2018

Savo-Solarin tilinpäätös vuodelta 2017 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla tiistaina 13.3.2018.

Yhtiön puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2018 julkaistaan maanantaina 27.8.2018. Taloudelliset katsaukset julkaistaan suomeksi ja englanniksi. 

SAVO-SOLAR OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com

Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Savo-Solar Oyj:n on julkaistava EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi 5.3.2018 klo 8.30 (CET).

LIITTEET

1 Tuloslaskelma
2 Tase
3 Rahoituslaskelma
4 Laskelma oman pääoman muutoksista     
5 Tunnusluvut ja laskentakaavat


Savo-Solar lyhyesti

Savo-Solarin erittäin tehokkaat keräimet ja suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät ovat vieneet aurinkolämpöenergiateknologian aivan uudelle tasolle. Yhtiön keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit, ja tällä johtavalla teknologialla Savo-Solar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Savo-Solarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpö- järjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö keskittyy suuren mittakaavan projekteihin kaukolämmön tuotannossa, teollisuuden prosessilämmityksessä ja kiinteistöjärjestelmissä – eli markkinoihin joissa on iso nopean kasvun potentiaali. Yhtiö toimittaa ensisijaisesti kokonaisia järjestelmiä suunnittelusta asennukseen käyttäen parhaita paikallisia yhteistyökumppaneita. Savo-Solar on tunnustetusti alan innovatiivisin yritys ja haluaa pysyäkin sellaisena. Yhtiö on myynyt ja toimittanut tuotteitaan yli 17 maahan neljällä mantereella. Savo-Solarin osake on listattu First North Swedenissä tunnuksella SAVOS ja First North Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.com.

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Augment Partners AB, puh. +46 8 505 65 172.

LIITE 1
TULOSLASKELMA (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa) 7-12/
2017
7-12/
2016
1-12/
2017
1-12/
2016
         
Liikevaihto 219 2 308 831 5 405
Liiketoiminnan muut tuotot -66 -54 24 1
Materiaalit ja palvelut -428 -2 745 -752 -5 295
Henkilöstökulut -628 -908 -1 829 -2 137
Poistot ja arvonalentumiset -380 -351 -762 -617
Liiketoiminnan muut kulut -1 204 -771 -2 329 -1 879
Liikevoitto/-tappio -2 619 -2 599 -4 817 -4 522
Rahoitustuotot 0 0 14 0
Rahoituskulut -477 -899 -824 -1 165
Satunnaiset erät 0 0 0 0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -3 082 -3 498 -5 627 -5 687
Katsauskauden/tilikauden tulos -3 118 -3 498 -5 664 -5 687
         


  7-12/
2017
7-12/
2016
1-12/
2017
1-12/
2016
Tulos/osake, laimentamaton, euroa -0,03 -0,13 -0,08 -0,28
Tulos/osake, laimennettu, euroa     -0,06 -0,24
         
Osakkeiden lukumäärä katsauskauden/tilikauden päättyessä     109 690 865 35 469 332
Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakkeiden lukumäärä 54 571 860 25 989 763 72 306 526 19 320 969
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä     101 350 652 22 718 874
         


LIITE 2
TASE (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa) 31.12.2017 31.12.2016
       
Vastaavaa      
Pysyvät vastaavat      
Aineettomat hyödykkeet   1 628 1 989
Aineelliset hyödykkeet   1 130 1 349
Sijoitukset tytäryhtiöihin 162 134
Pysyvät vastaavat yhteensä 2 920 3 472
       
Vaihtuvat vastaavat      
Vaihto-omaisuus   996 491
Pitkäaikaiset saamiset   222 142
Myyntisaamiset   49 261
Muut saamiset   43 143
Siirtosaamiset 35 4
Rahat ja pankkisaamiset 2 212 2 440
Vaihtuvat vastaavat yhteensä   3 557 3 481
       
Vastaavaa yhteensä   6 478 6 952
       (1 000 euroa) 31.12.2017 31.12.2016
       
Vastattavaa      
Oma pääoma      
Osakepääoma   470 470
SVOP-rahasto 24 919 19 149
Edellisten tilikausien tappio   -16 072 -10 385
Katsauskauden/tilikauden tulos -5 664 -5 687
Oma pääoma yhteensä 3 653 3 547
       
Pakolliset varaukset      
Muut pakolliset varaukset   172 136
       
Vieras pääoma, pitkäaikainen      
Pääomalainat   1 431 1 431
Lainat rahoituslaitoksilta 312 243
Muut velat   0 157
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 1 743 1 831
       
Vieras pääoma, lyhytaikainen      
Lainat rahoituslaitoksilta 224 219
Ostovelat   316 767
Velat saman konsernin yrityksille   57 0
Muut velat   37 59
Siirtovelat 277 393
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 909 1 438
       
Vieras pääoma yhteensä   2 652 3 269
       
Vastattavaa yhteensä   6 478 6 952


LIITE 3
RAHOITUSLASKELMA (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa) 7-12/
2017
7-12/
2016
1-12/
2017
1-12/
2016
Liiketoiminta        
Katsauskauden/tilikauden tulos -3 118 -3 287 -5 664 -5 687
Oikaisut 880 1 249 1 608 1 782
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten muutos 192 1 937 199 22
Vaihto-omaisuuden muutos -121 96 -505 -99
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos -325 -1 413 -534 -296
Korot liiketoiminnasta -463 -859 -810 -1 165
Liiketoiminnan rahavirta -2 955 -2 276 -5 706 -5 433
         
Investoinnit        
Investoinnit -8 -978 -181 -1 146
Myönnetyt lainat 0 15 0 0
Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin 0 -2 -28 -2
Investointien rahavirta -8 -964 -209 -1 148
         
Rahoitus        
Maksullinen osakeanti 5 770 6 435 5 770 6 435
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -380 -278 -127 -278
Lyhytaikaisten lainojen nostot 366 295 201 1 195
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -702 -1 083 -157 -1 439
Rahoituksen rahavirta 5 054 5 369 5 687 5 913
         
Rahavarojen muutos 2 091 2 129 -228 -667
Rahavarat kauden alussa 121 312 2 440 3 108
Rahavarat kauden lopussa 2 212 2 440 2 212 2 440LIITE 4
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa) Osake-
pääoma
SVOP-
rahasto
Edellisten tilikausien voittovarat Tilikauden
tulos
Yhteensä
       
Oma pääoma 1.1.2017 470 19 149 -16 072 0 3 547
Osakeanti 0 5 770 0 0 5 770
Katsauskauden tulos 0 0 0 – 5 664 -5 664
Oma pääoma 31.12.2017 470 24 919 -16 072 -5 664 3 653
           
           
Oma pääoma 1.1.2016 470 12 714 -10 385 0 2 799
Osakeanti 0 6 435 0 0 6 435
Katsauskauden tulos 0 0 0 -5 687 -5 687
Oma pääoma 31.12.2016 470 19 149 -10 385 -5 687 3 547
           LIITE 5
TUNNUSLUVUT JA LASKENTAKAAVAT (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa)   1-12/2017 1-12/2016
       
Liikevaihto   831 5 405
Katsauskauden/tilikauden tulos   -5 664 -5 687
Rahavarat   2 212 2 440
Oma pääoma   3 653 3 547
Omavaraisuusaste, %   56,4 51,0
       
 
Tunnuslukujen laskentakaavat
       
Omavaraisuusaste, % Taseen mukainen oma pääoma tilikauden päättyessä x 100 / Taseen loppusumma   
Osakkeiden lukumäärä, kpl Osakkeiden lukumäärä tilikauden päättyessä
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin, kpl Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä
Osakekohtainen tulos, euroa Tilikauden tulos / Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä
       

Savo-Solar Oyj: Tilinpäätöstiedote 2017

More Posts

Savosolar Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Savosolar Oyj Yhtiötiedote                       25.11.2022 klo 11.00 (CET) Savosolar Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset Savosolar Oyj:n (”Savosolar” tai ”Yhtiö”) ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 25.11.2022 Helsingissä. Kokouksessa oli

Savosolar Oyj on saanut Nasdaq Stockholm AB:n ehdollisen hyväksynnän Savosolar Oyj:n arvopapereiden kaupankäynnin jatkumiselle Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalla Meriaura Oy:n hankinnan jälkeen

Savosolar Oyj Yhtiötiedote                                                       18.11.2022 klo 9.00 (CET) Savosolar Oyj on saanut Nasdaq Stockholm AB:n ehdollisen hyväksynnän Savosolar Oyj:n arvopapereiden kaupankäynnin jatkumiselle Nasdaq First North