Savo-Solar Oyj:n tilinpäätöstiedote 2016

Savo-Solar Oyj                                  
Tilinpäätöstiedote                           6.3.2017 klo 8.30 (CET)

Savo-Solar Oyj:n tilinpäätöstiedote 2016: Liikevaihto yli kaksinkertainen, liiketulosmarginaali selvästi parempi kuin vertailukaudella

Avainluvut tammi-joulukuussa 2016

  • Savo-Solarin liikevaihto kasvoi 164 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 5 405 tuhatta euroa (2015: 2 046 tuhatta euroa). Valtaosa liikevaihdosta kertyi suurten keräinkenttien toimituksista tanskalaisille kaukolämpölaitoksille.
  • Liiketulos (EBIT) oli -4 311 tuhatta euroa (-3 675 tuhatta euroa). Liiketulosmarginaali oli selvästi parempi kuin edellisenä vuonna. Kannattavuutta heikensivät tuloslaskelmaan kirjattu takuuvaraus sekä muut kertaluontoiset kulut, jotka liittyivät ensimmäisten kaksilasisten keräinten toimitusprojekteihin ja aggressiivisiin myyntipanostuksiin.
  • Savo-Solarin rahoitustilanne parani syksyllä 2016 toteutetun onnistuneen merkintäoikeusannin ja suunnatun annin seurauksena, jolloin yhtiö keräsi noin 5,8 miljoonan euron nettovarat.

Avainluvut heinä-joulukuussa 2016

  • Liikevaihto viisinkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 2 308 tuhatta euroa (7-12/2015: 428 tuhatta euroa).
  • Liiketulos (EBIT) oli -2 484 tuhatta euroa (-1 883 tuhatta euroa).
  • Savo-Solar voitti tarjouskilpailun Ystad Energi AB:n keräinkentästä, joka on yhtiön ensimmäinen kokonaistoimitus Ruotsiin. 

Tilinpäätöstiedotteen laatimisperiaatteet

Tämä tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton. Tiedote on laadittu suomalaisen kirjanpitokäytännön (FAS) mukaisesti käyttäen samoja periaatteita kuin vuoden 2015 tilinpäätöksen laadinnassa. Vertailuluvut viittaavat vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu.

Toimitusjohtajan kommentti:

”Savo-Solarin vahva kasvu jatkui. Liikevaihtomme vuonna 2016 yli kaksinkertaistui edellisestä vuodesta johtuen suuren mittakaavan toimituksista kaukolämpöyhtiöille pääasiassa Tanskassa ja muissa Euroopan maissa.

Liiketoiminnan voimakkaasti kasvaessa investoimme tuotantokapasiteetin lisäämiseen ja toiminnan kehittämiseen strategiamme mukaisesti. Olemme parantaneet tuotannon tehokkuutta niin, että keräinten valmistamiseen käytettyjen työtuntien määrä tehtaalla on supistunut viimeisen puolentoista vuoden aikana noin 70 %. Lisäksi pinnoituslinjojen modernisointi on nostanut pinnoituskapasiteetin kaksinkertaiseksi. Olemme ottaneet käyttöön myös uuden toiminnanohjausjärjestelmän ja järjestäneet hallinnon tehtäviä uudelleen, ja odotamme toimenpiteiden tuovan huomattavia säästöjä yleiskustannuksissa vuoden 2017 aikana.

Materiaali- ja palvelukustannukset kasvoivat edellisestä vuodesta liikevaihdon kasvua maltillisemmin, sillä suurempien volyymien ansiosta pystyimme hyödyntämään alhaisempia ostohintoja. Myös henkilöstökulut ja liiketoiminnan muut kulut nousivat suhteessa vähemmän kuin liikevaihto. Koko vuoden liiketulos (EBIT) oli -4,3 miljoonaa euroa. Liiketulosmarginaali oli selvästi parempi kuin vuonna 2015.

Yhtiön nopea kasvu lisäsi käyttöpääoman tarvetta ja tästä johtuen toteutimme syksyllä onnistuneet osakeannit, joissa keräsimme yhteensä 5,8 miljoonaa euroa kulujen jälkeen. Lisäksi saimme uusia merkittäviä omistajia, jotka toimivat pitkällä aikajänteellä ja varmistavat osaltaan yhtiömme kasvupolun toteuttamisen.

Vuoden loppua kohden tilauskantamme kasvu hiljeni päämarkkina-alueemme Tanskan asiakasprojektien siirtymisen takia. Tanskan valtion päätös energiansäästö- ja päästövähennysohjelman jatkamisesta kesti odotettua pitempään, mistä johtuen energiayhtiöiden investointipäätökset siirtyivät. Lopulta joulukuun lopussa ohjelmaa päätettiin jatkaa. Vaikka markkina lähti vahvaan kasvuun päätöksen jälkeen, yhtiömme tilausvirtaan oli jo syntynyt vajaus. Tästä syystä jouduimme tilikauden päättymisen jälkeen helmikuussa 2017 käynnistämään tuotannon sopeuttamistoimet Suomen toiminnoissa.

Suurten aurinkolämpöjärjestelmien markkinoiden kasvunäkymät ovat erittäin vahvat ja erityisesti Tanskan markkina on toipumassa hyvin nopeasti vuoden 2016 jälkipuoliskolla tapahtuneen tilapäisen markkinahäiriön jälkeen. Siksi arvioimme liikevaihtomme vuonna 2017 olevan suurempi kuin vuonna 2016 ja liikevaihdon kasvavan nopeammin vuoden loppua kohden.

Kapasiteetin kasvattaminen investoimalla pinnoituslinjaan ja keräinten valmistukseen oli välttämätöntä, jotta pystymme vastaamaan markkinoiden kasvuun ja lisäämään tuotantomme joustavuutta asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Tuotantovolyymien kasvaessa materiaalikustannukset ja työkustannukset ovat alentuneet, ja odotamme tämän kehityksen jatkuvan vuonna 2017 ja heijastuvan tuloskehitykseen vahvemmin vuoden loppupuolella.

Tilauskantamme tilikauden päättyessä oli alhainen. Isoja projekteja koskevien tarjouspyyntöjen määrä on kasvanut selvästi sekä Tanskassa että muualla Euroopassa. Kaikkialla Euroopassa haetaan optimaalisia ratkaisuja hiilivapaisiin energiajärjestelmiin. Koska jäähdytys ja lämmitys ovat suurin energiankäyttäjä Euroopassa, niiden päästöttömyyteen panostetaan aikaisempaa enemmän. Tästä syystä kaukolämpö-järjestelmiä suunnitellaan rakennettavaksi useimpiin maihin, ja esimerkiksi Ranskassa tavoitteena on nostaa kaukolämmön osuus vuoteen 2030 mennessä nykyisestä 6 prosentista 30 prosenttiin. Kaukolämmön tuotanto pyritään tekemään biopolttoaineilla ja niiden säästämiseksi osa energiasta suunnitellaan tuotettavaksi isoilla aurinkolämpökentillä.

Yhtiömme onnistuneet kenttätoimitukset Tanskaan ovat saaneet aikaan sen, että meihin otetaan yhteyttä eri puolilta Eurooppaa ja myyntiputkessamme onkin tällä hetkellä projekteja yli 60 miljoonan euron arvosta.  Meillä on avoimia tarjouksia toimituksiin kahdeksaan maahan Euroopassa ja niiden kokonaisarvo on noin 10 miljoonaa euroa. Monet näistä projekteista on suunniteltu toteutettavaksi tänä vuonna jopa niin, että laitosten energiantuotanto käynnistyisi jo kesällä.

Vakiintunut asemamme Tanskan markkinoilla ja siellä toimivat keräinkenttämme ovat erinomaisia referenssejä tarjouskilpailuissa myös muilla markkinoilla Euroopassa. Kaksilasinen keräimemme on riippumattomien tutkimuslaitosten mukaan tehokkuudeltaan ylivoimainen kilpaileviin tuotteisiin verrattuna. Voitimme viime vuoden lopussa tarjouskilpailun urheiluhallin katolle rakennettavan aurinkokeräinkentän toimittamisesta kaukolämpöyhtiö Ystad Energi AB:lle. Vaikka kaupan arvo jää suhteellisen pieneksi, toimitus on yhtiömme ensimmäinen kokonaistoimitus Ruotsiin ja siksi meille erittäin tärkeä referenssi.

Olemme tehostaneet myyntiä ja markkinointia muun muassa uusilla rekrytoinneilla, ja pystymme nyt suuntaamaan markkinointiponnistuksia vahvemmin myös Euroopan ulkopuolisille markkinoille. Tilikauden päättymisen jälkeen tehty päätös tytäryhtiön perustamisesta Saksaan on tärkeä askel, jonka uskomme vahvistavan asemaamme saksankielisellä markkina-alueella ja tuovan enemmän tarjouspyyntöjä ja toimitussopimuksia. Toimenpiteet parantavat mahdollisuuksiamme merkittävästi ja luovat vahvat edellytykset liiketoiminnan tulevalle kasvulle.”

Jari Varjotie, Savo-Solar Oyj:n toimitusjohtaja

Liiketoiminnan kehitys heinä-joulukuussa 2016

Jälkimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 2 308 tuhatta euroa (7-12/2015: 428 tuhatta euroa) ja liiketulos -2 484 tuhatta euroa (-1 883 tuhatta euroa). Liikevaihto kertyi pääasiassa toimituksista Tanskaan ja Ukrainaan. Liikevaihto oli pienempi kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla johtuen pääosin projektien tuotannon ja tuloutuksen ajoituksesta. Lisäksi pinnoituslinjan kapasiteetin kasvattaminen ja tuotannon muutostyöt aloitettiin marraskuun lopussa, mistä johtuen myös tuotannollinen toiminta hiljeni. Toisen vuosipuoliskon tulosta heikensivät varsinkin ensimmäisten kaksilasisten keräinten toimituksiin liittyvät kertaluonteiset kustannukset ja takuuvaraus.

Savo-Solar voitti marraskuussa tarjouskilpailun uuden Ystad Arena -hallin katolle rakennettavan aurinkokeräinkentän toimittamisesta.  Keräinkentän tilaaja on kaukolämpöyhtiö Ystad Energi AB. Sopimusneuvottelut ovat käynnissä ja tilauksen lopullinen sisältö ja ehdot tarkentuvat myöhemmin.

Liiketoiminnan kehitys tammi-joulukuussa 2016

Liikevaihto

Koko vuoden 2016 liikevaihto oli 5 405 tuhatta euroa eli yli kaksinkertainen verrattuna edelliseen vuoteen (1-12/2015: 2 046 tuhatta euroa).  Kasvu johtui lähinnä suurten aurinkokeräinkenttien toimitusprojekteista Tanskan kaukolämpömarkkinoille.

Løgumklosterin aurinkokeräinkentän 5 600 neliömetrin laajennusosa toimitettiin asiakkaalle aikataulun mukaisesti helmikuussa 2016. Voimalaitoksella on tällä hetkellä noin 15 000 neliömetriä Savo-Solarin toimittamaa aurinkokenttää. Suurin osa kentän toimituksesta oli kirjattu jo vuoden 2015 liikevaihtoon.

Yhtiö toimitti ja asensi aurinkokeräinkentän Søllestedin kaukolämpölaitokseen elokuussa. Toimituksen arvo Savo-Solarille on noin 0,7 miljoonaa euroa. Toimitus perustui Savo-Solarin ja Dansk Energi Servicen (DES) yhteistyösopimukseen, joka kattaa avaimet käteen -periaatteella toimitettavien aurinkolämpölaitosten myynnin ja toimittamisen Tanskassa.

Tärkeä toimitusprojekti oli Jelling Varmevaerkin aurinkokeräinkenttä, jonka arvo oli noin 2 miljoonaa euroa.  Aurinkokeräinkenttä on asiakkaan mittausten ja analyysien mukaan osoittautunut erittäin tehokkaaksi. Kentän ensimmäisessä osassa käynnistettiin energian tuotanto kesäkuun alussa, ja jo ensimmäisen viikonlopun aikana tuotannon määrä yhden päivän aikana oli 34 MWh. Ensiksi valmistuneessa osassa on 461 koko kentän 1 031 keräimestä ja niiden kokonaispinta-ala on 6 836,63 m2. Tämän osan mitattu tuotanto on ennätykselliset 5 kWh/m2, mikä on yhtiön käytössä olevien tietojen mukaan Tanskan ennätys ja ylittää seuraavaksi parhaan kentän tehokkuuden lähes kuudella prosentilla. Kentän toisen osan tuotanto käynnistyi elokuussa 2016, jolloin kaikki vesivarastot valmistuivat.

Syksyllä Savo-Solar toimitti aurinkokeräinkentän Fors A/S:n kaukolämpölaitokselle Tanskan Jyderupissa. Sopimuksen arvo Savo-Solarille oli noin 1,5 miljoonaa euroa. Kentän virallinen luovutus tapahtui tammikuussa 2017, mutta kenttä otettiin käyttöön jo joulukuussa 2016 ja myös sen tuloutus tapahtui vuoden 2016 liikevaihtoon.

Savo-Solar toimitti itävaltalaiselle S.O.L.I.D.-yhtiölle testikentän, joka kytketään Grazin aurinkokaukolämpö-järjestelmään. Kentälle asennettiin Savo-Solarin kehittämät kaksilasiset keräimet, jotka yhtiö toi markkinoille vuoden 2015 aikana. Suurten kenttien markkina Keski-Euroopassa kasvaa nopeasti ja esimerkiksi Graziin suunnitellaan rakennettavaksi 450 000 neliömetrin keräinkenttä.

Yhtiön tilauskanta kehittyi vuoden jälkipuoliskolle saakka hyvin mutta heikentyi vuoden loppua kohden. Samalla kun yhtiö on toimittanut suuria tilauksia, päämarkkina-alueella Tanskassa ei ole saatu uusia tilauksia samassa tahdissa. Kysyntä aleni vuoden lopussa, koska Tanskan valtion energiansäästö- ja päästövähennysohjelman jatkamispäätös viivästyi ja lykkäsi energiayhtiöiden investointipäätöksiä. Päätös ohjelman jatkamisesta tehtiin joulukuun lopussa, ja sen jälkeen markkina on lähtenyt nopeaan kasvuun.

Kustannukset ja tulos

Materiaali- ja palvelukustannukset olivat 5 083 tuhatta euroa (2 272 tuhatta euroa) ja kasvoivat edellisestä vuodesta liikevaihdon kasvua maltillisemmin volyymiostohintojen seurauksena.  

Yhtiö toteutti mittavia toimenpiteitä tuotantoprosessin parantamiseksi. Kehitystyön ansiosta tuotantokustannuksia on voitu supistaa selvästi sekä työtuntien että materiaalikäytön osalta. Tehostamisen arvioidaan heijastuvan tuloskehitykseen selvemmin vuonna 2017.

Liikevaihdon vahvasta kasvusta huolimatta henkilöstökulut kasvoivat maltillisesti ja olivat 2 137 tuhatta euroa (1 601 tuhatta euroa) eli noin 39,5 % liikevaihdosta (78,3 % ). Liiketoiminnan muut kulut olivat 1 879 tuhatta euroa (1 342 tuhatta euroa) eli noin 34,8 % liikevaihdosta (65,6 %). Eniten kasvoivat Tanskan tytäryhtiön projektikulut, jotka on kirjattu markkinointikuluihin.

Vuoden 2016 liiketulos (EBIT) oli -4 311 tuhatta euroa (-3 675 tuhatta euroa). Kannattavuuteen vaikuttivat varsinkin tuloslaskelmaan kirjattu takuuvaraus sekä muut kertaluonteiset kulut liittyen ensimmäisten kaksilasisten keräinten toimituksiin ja voimakkaan kasvun edellyttämiin myyntipanostuksiin.  Yhtiön tuotantovolyymit eivät vielä ole riittävän suuria, jotta kaikki kustannussäästöjen potentiaali olisi saatu hyödynnettyä. Lisäksi vuonna 2016 toteutettiin uusia tuoteratkaisuja ja toimitusprojekteja, joihin liittyi operatiivisia oppimiskustannuksia.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat -1 165 tuhatta euroa (-398 tuhatta euroa). Rahoituskuluja kasvattivat pääasiassa osakeanneista aiheutuneet kulut.

Tilikauden tulos oli -5 475 tuhatta euroa (-4 072 tuhatta euroa). Osakekohtainen tulos oli -0,28 euroa (-0,94 euroa). 

VERTAILU KATSAUSKAUSITTAIN

(1 000 euroa) 7-12/2015 7-12/2016 1-6/2016 1-12/2016 1-12/2015
Liikevaihto 428 2 308 3 097 5 405 2 046
Liikevoitto/tappio (EBIT) -1 883 -2 484 -1 827 -4 311 -3 675
Katsauskauden voitto/tappio -2 201 -3 286 -2 189 -5 475 -4 072
Osakekohtainen tulos, euroa -0,37 -0,13 -0,14 -0,28 -0,94


Rahoitus

Yhtiön taseen loppusumma 31.12.2016 oli 6 952 tuhatta euroa (7 012 tuhatta euroa). Vaihto-omaisuus kasvoi 392 tuhannesta eurosta 491 tuhanteen euroon. Rahat ja pankkisaamiset alenivat 668 tuhannella eurolla.  Lyhytaikaiset saamiset supistuivat 572 tuhannesta eurosta 409 tuhanteen euroon.

Oma pääoma kasvoi 2 799 tuhannesta eurosta 3 759 tuhanteen euroon merkintäoikeusannin ja suunnatun annin seurauksena. Oma pääoma sisältäen pääomalainat oli tilikauden päättyessä yhteensä 5 190 tuhatta euroa. Yhtiön omavaraisuusaste tilikauden päättyessä oli 54,1 % (39,9 %).

Vieraan pääoman määrä oli 3 057 tuhatta euroa (4 213 tuhatta euroa), josta 1 831 tuhatta euroa (2 109 tuhatta euroa) oli pitkäaikaista ja 1 226 tuhatta euroa (2 105 tuhatta euroa) lyhytaikaista vierasta pääomaa. Pitkäaikaisesta vieraasta pääomasta 1 431 tuhatta euroa oli pääomalainoja (1 431 tuhatta euroa), 243 tuhatta euroa pankkilainoja (363 tuhatta euroa) ja yhteensä 157 tuhatta euroa yhtiön saneerausohjelman mukaisia muita velkoja Tekesille, materiaalitoimittajille ja verottajalle (314 tuhatta euroa).

Suur-Savon Osuuspankki jatkoi Savo-Solarin kahden miljoonan euron pankkitakauslimiitin voimassaoloaikaa 12 kuukaudella 30.11.2017 saakka. Yhtiö käyttää limiittiä suurissa projekteissa muun muassa toimitusten ja takuuajan aikana tarvittaviin takauksiin. Limiitin voimassaoloajan jatkamisen edellytyksenä oli Finnvera Oyj:n antama vastatakaus yhtiön puolesta. Lisäksi yhtiö antoi pankille 141 tuhannen euron lisävakuuden.

Pankkitakauslimiitin merkittävimmät kovenantit ovat vähintään 30 prosentin omavaraisuusaste pääomalainat mukaan lukien (31.12.2016: 74,7 %) ja positiivinen käyttökate (EBITDA) vuoden 2017 viimeisen neljänneksen aikana. Kovenanttien rikkoutuessa pankilla on oikeus tarkistaa pankkitakauslimiitin ehtoja tai irtisanoa pankkitakaus.

Savo-Solarin rahoitustilanne parani merkittävästi syksyllä 2016 toteutetun merkintäoikeusannin ja suunnattujen antien seurauksena, jolloin yhtiö keräsi noin 5,8 miljoonan euron nettovarat.

Liiketoiminnan rahavirta oli -5 433 tuhatta euroa (-3 400 tuhatta euroa) ja investointien rahavirta -1 148 tuhatta euroa (-1 056 tuhatta euroa). Rahoituksen rahavirta oli 5 913 tuhatta euroa (7 424 tuhatta euroa), josta osakeantien osuus oli 6 435 tuhatta euroa (6 573 tuhatta euroa). Savo-Solarin rahavarat 31.12.2016 olivat 2 440 tuhatta euroa (3 108 tuhatta euroa).

Savo-Solarin rahoitukseen ja maksuvalmiuteen liittyvä seikkoja on kuvattu myös osiossa ”Yleiset riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät”.

Investoinnit

Investoinnit olivat 1 148 tuhatta euroa (1 056 tuhatta euroa), ja suurin osa niistä liittyi keräintuotannon valmistuskapasiteetin ja tehokkuuden lisäämiseen sekä pinnoituskapasiteetin kasvattamiseen. Koneisiin ja laitteisiin investoitiin 882 tuhatta euroa (200 tuhatta euroa).

Yhtiö nosti tilikaudella 62,8 tuhatta euroa Tekesin tuotekehitystukea (116,7 tuhatta euroa). Tuki liittyy aurinkolämpöjäähdytyksen SOLHC-projektiin (Solar Thermal Heating and Cooling), joka on saksalaisten ja suomalaisten tutkimuslaitosten yhteinen EU-hanke. Savo-Solarin tiloihin Mikkelissä on asennettu uuden sukupolven aurinkolämpöjäähdytyslaitteisto, jonka koekäyttö alkoi huhtikuussa 2016. Yhtiön tavoitteena on saada aurinkolämpöjäähdytysjärjestelmä osaksi tarjontaansa vuoden 2017 aikana.

Yhtiön kehittämiä kaksilasisia suurkeräimiä asennettiin Itävallassa Graziin ja Tanskassa Søllestediin.

Yhtiön toteutuneet ja käynnissä olevat investoinnit tuotantokapasiteettiin ja tuotannon tehokkuuden kasvattamiseen vuosina 2015-2016 olivat noin 1 miljoonaa euroa.

Henkilöstö, hallitus ja tilintarkastaja

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä vuonna 2016 oli 42 työntekijää (36). Henkilöstön määrä kasvoi tuotantovolyymin kasvun myötä.

Yhtiön 19.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen Feodor Aminoffin ja Sami Tuhkasen sekä uusina jäseninä Kenth Granljungin, Christof Geyn ja Michael Mattssonin.  Hallitus valitsi keskuudestaan Feodor Aminoffin hallituksen puheenjohtajaksi.

Varsinainen yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n yhtiön tilintarkastajaksi. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Pekka Loikkanen.

Hallituksen jäsenten palkkiot 
Varsinainen yhtiökokous päätti, että yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta maksetaan hallituksen puheenjohtajalle 21 600 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 10 800 euroa. Noin 40 % hallituksen jäsenten palkkioista maksettiin yhtiön uusina osakkeina ja noin 60 % rahana 12 erässä kuukausittain. Osakeosuus palkkiosta maksettiin hallituksen jäsenille kahdessa erässä siten, että ensimmäinen erä maksettiin toukokuussa 2016 ja toinen erä syksyllä toteutetun merkintäoikeusannin jälkeen.

Savo-Solarin hallitus päätti 3.5.2016 hallituspalkkioiden osittaiseen maksamiseen käytettävästä suunnatusta osakeannista. Yhtiö laski osakeannissa liikkeeseen 19 445 kappaletta yhtiön uusia osakkeita, jotka tarjottiin yhtiön hallituksen jäsenille merkittäväksi maksutta. Hallituksen puheenjohtajalle tarjottiin yhteensä 7 778 uutta osaketta ja kullekin hallituksen jäsenelle 3 889 uutta osaketta. Uudet osakkeet tulivat kaupankäynnin kohteeksi samanarvoisina yhtiön muiden osakkeiden kanssa First North -markkinapaikalla Suomessa ja Ruotsissa 16.5.2016.

Savo-Solarin hallitus päätti 23.9.2016 suunnatusta osakeannista hallituspalkkioiden osakkeina maksettavan toisen erän maksamiseen. Yhtiö laski liikkeelle yhteensä 23 786 uutta osaketta, jotka tarjottiin merkittäväksi hallituksen jäsenille vastikkeetta. Hallituksen puheenjohtajalle tarjottiin yhteensä 9 515 uutta osaketta ja muille hallituksen jäsenille kullekin 4 757 uutta osaketta. Uudet osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteeksi samanarvoisina yhtiön muiden osakkeiden kanssa First North Suomessa ja Ruotsissa 4.10.2016.

Yksi hallituksen jäsen ei vastaanottanut palkkiota. Hallituksen jäsenet eivät saa luovuttaa hallituspalkkiona saatuja osakkeita ennen kuin heidän jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.

Lähipiiriliiketoimet

Yhtiöllä on palvelusopimus tytäryhtiönsä Savosolar ApS:n kanssa koskien myynnin, markkinoinnin, ostojen ja tuotekehityksen palveluita. Sopimuksen perusteella yhtiö on maksanut Savosolar ApS:lle vuonna 2016 noin 499 tuhatta euroa. Kulut on kirjattu liiketoiminnan muihin kuluihin.

Savo-Solar on 7.3.2016 antanut Savosolar ApS:lle 15 tuhannen euron lainan käytettäväksi aurinkolämpökeräinten asennustyössä tarvittavan maastoajoneuvon hankintaan. Lainan vuotuinen korko on 3 % ja laina maksettiin korkoineen 7.12.2016.

Savo-Solar on ostanut konsulttipalveluita Solarstation SVS GmbH -yhtiöltä, joka on hallituksen jäsen Christof Geyn omistama yhtiö. Savo-Solar on vuonna 2016 maksanut korvauksia näistä palveluista yhteensä noin 14 tuhatta euroa.

Johdon optio-ohjelma

Yhtiön helmikuussa 2015 käynnistettyyn optio-ohjelmaan kuuluu 250 000 optio-oikeutta. Optio-oikeuksista 77 500 kappaletta kuuluu sarjaan 2015A, 57 500 sarjaan 2015B, 57 500 sarjaan 2015C ja 57 500 sarjaan 2015D. Yhteensä 130 000 optio-oikeutta on jaettu seitsemälle yhtiön avainhenkilölle. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2015A on 1.4.2016-31.3.2018, optio-oikeuksilla 2015B 1.10.2016-31.3.2018, optio-oikeuksilla 2015C 1.4.2017-31.3.2018 ja optio-oikeuksilla 2015D 1.10.2017-31.3.2018.

Marras-joulukuussa 2015 toteutetun merkintäoikeusannin yhteydessä optio-ohjelman ehtoja muutettiin. Alkuperäistä 1,50 euron merkintähintaa alennettiin hallituksen päätöksellä 0,93 euroon osakkeelta. Lisäksi optio-oikeuden merkintäoikeutta muutettiin siten, että kullakin optio-oikeudella on mahdollista merkitä yhden uuden osakkeen sijaan kaksi uutta osaketta. Näin ollen ohjelman 250 000 optio-oikeutta oikeuttavat merkitsemään 500 000 yhtiön uutta osaketta.

Syyskuussa 2016 toteutetun merkintäoikeusannin jälkeen optio-ohjelman merkintähintaa alennettiin edelleen 0,82 euroon.

Tilikaudella ei ole jaettu uusia optioita eikä optioilla ole merkitty osakkeita.

Muut optio-ohjelmat

Yhtiön marraskuussa 2015 päätetyssä merkintäoikeusannissa annettiin osakkeita merkinneille sijoittajille yhteensä 2 647 905 optio-oikeutta, jotka oikeuttivat merkitsemään enintään 2 647 905 yhtiön uutta osaketta. Optio-oikeuksien kohteena olevien osakkeiden merkintähinta oli 1,00 euroa osakkeelta ja merkintäaika oli 5.-21.10.2016. Optioita ei käytetty osakkeiden merkintään, joten optio-ohjelma on rauennut ja optio-oikeudet on poistettu kaupankäynnistä ja Euroclearin arvo-osuusjärjestelmästä.

Varsinainen yhtiökokous 2016

Savo-Solarin varsinainen yhtiökokous pidettiin 19.4.2016 Helsingissä. Varsinainen yhtiökokous hyväksyi 31.12.2015 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen ja päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ettei osinkoa jaeta ja että tilikauden tappio (4 071 769,85 euroa) siirretään edellisten tilikausien voitto/tappiotilille. Varsinainen yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Muita varsinaisen yhtiökokouksen 19.4.2016 tekemiä päätöksiä on kuvattu tämän tiedotteen muissa osissa.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optioiden ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 19.4.2016 hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 10 000 000 A-sarjan osaketta, mikä vastasi noin 62,9 %:ia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivämääränä.

Valtuutuksen mukaan hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai osakkeiden, optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Yhtiön osakeanneissa osakkeita voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutus kumosi yhtiökokouksen 19.12.2014 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2018 saakka.

Valtuutuksesta 19 445 osaketta on käytetty hallituksen jäsenille suunnattuun maksuttoman osakeantiin 3.5.2016 tehdyn päätöksen mukaisesti. Yhteensä 7 369 395 osaketta on käytetty 23.9.2016 päätettyyn ensimmäiseen suunnattuun antiin ja 239 120 osaketta 23.9. päätettyyn toiseen suunnattuun osakeantiin. 23 786 osaketta käytettiin hallituksen jäsenille suunnattuun maksuttomaan osakeantiin, josta päätettiin 23.9.2016. Tämän tiedotteen julkaisuhetkellä valtuutuksesta on jäljellä yhteensä 2 348 254 osaketta.

Ylimääräinen yhtiökokous ja valtuutus merkintäoikeusantia varten

Savo-Solarin ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 12.7.2016. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta merkintäetuoikeusannilla siten, että osakkeenomistajilla on oikeus merkitä uusia osakkeita samassa suhteessa kuin heillä on ennestään yhtiön osakkeita.

Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 12 000 000 osaketta, mikä vastasi noin 75,4 %:ia yhtiön osakkeista. Valtuutus ei kumonnut varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.4.2016 päätettyä hallitukselle annettua valtuutusta.

Hallitus käytti valtuutuksesta 11 930 156 osaketta syyskuussa 2016 järjestettyyn merkintäoikeusantiin. Valtuutuksen loppuosa jäi käyttämättä ja valtuutuksen voimassaoloaika päättyi 31.12.2016.

Merkintäoikeusanti ja suunnatut osakeannit

Savo-Solar järjesti syyskuussa 2016 merkintäoikeusannin, jossa tarjottiin merkittäväksi enintään 11 930 156 osaketta kaikille yhtiön nykyisille osakkaille. Osakeannilla saatavat nettovarat käytettiin käyttöpääomatarpeen kattamiseen niin, että yhtiö voi toimittaa allekirjoitetut ja tulevat tilaukset vuosina 2016-2017 ja laajentaa toimintaansa uusille markkinoille. Lisäksi varoja käytettiin tuotantolinjaston kapasiteettia kasvattaviin investointeihin, joilla mahdollistetaan tulevien tilausten toimittaminen. Osa nettovaroista käytettiin myös siltalainarahoituksen pääoman ja koron takaisinmaksuun.

Merkintäoikeusannissa kullekin yhtiön osakkeenomistajalle annettiin kolme merkintäoikeutta jokaista täsmäytyspäivänä omistettua osaketta kohden. Neljä merkintäoikeutta oikeutti haltijansa merkitsemään yhden uuden osakkeen. Osakkeiden merkintähinta oli 0,33 euroa tai 3,14 Ruotsin kruunua osakkeelta.

Merkintäoikeusannin lisäksi yhtiö toteutti syyskuussa 2016 kolme suunnattua osakeantia.

Ammattimaisille sijoittajille suunnattiin noin 23,1 miljoonan Ruotsin kruunun suuruinen osakeanti, jonka seurauksena Savo-Solarin osakkeiden lukumäärä nousi 7 369 395 osakkeella. Osakekohtainen merkintähinta oli sama kun merkintäoikeusannissa eli 3,14 Ruotsin kruunua.

Lisäksi yhtiö järjesti merkintätakauksen antajille suunnatun, noin 0,9 miljoonan Ruotsin kruunun osakeannin, jonka seurauksena Savo-Solarin osakkeiden lukumäärä nousi 239 120 osakkeella. Osakekohtainen merkintähinta oli 3,82 Ruotsin kruunua, mikä vastasi yhtiön osakkeen kaupankäyntivolyymillä painotettua keskikurssia First North Ruotsissa 5.-19.9.2016.

Osana hallituksen jäsenten palkkiojärjestelyjä yhtiö järjesti suunnatun osakeannin 19.4.2016 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen tekemän päätöksen mukaisesti. Yhtiö laski liikkeelle yhteensä 23 786 uutta osaketta, jotka tarjottiin merkittäväksi hallituksen jäsenille vastikkeetta.

Yhtiön toiminimen ja yhtiömuodon muutos

Savo-Solarin 19.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että yhtiö muutetaan julkiseksi osakeyhtiöksi ja yhtiön uusi toiminimi on Savo-Solar Oyj, ruotsiksi Savo-Solar Abp ja englanniksi Savo-Solar Plc. Toiminimen ja yhtiömuodon muutokset rekisteröitiin kaupparekisteriin 11.5.2016.

Osake ja osakkeenomistajat

Savo-Solarilla on yksi osakesarja ja osakkeiden lukumäärä 31.12.2016 oli 35 469 332 kappaletta. Kullakin osakkeella on yksi ääni yhtiökokouksessa.

Savo-Solarin 19.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti poistaa yhtiön yhtiöjärjestyksestä eri osakesarjoja koskevat määräykset.

Savo-Solarin osakkeet on listattu Nasdaq Stockholm AB:n ylläpitämälle First North Sweden -markkinapaikalla 2.4.2015 alkaen tunnuksella SAVOS. Osakkeiden rinnakkaislistaus Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla alkoi 24.4.2015 tunnuksella SAVOH.

Tilikauden aikana osakkeen hinta First North Sweden -markkinapaikalla vaihteli 2,24 ja 5,53 (3,20 ja 7,90) Ruotsin kruunun (SEK) välillä. Kauden päätöskurssi oli 2,80 (3,75) Ruotsin kruunua. First North Finland -markkinapaikalla osakkeen hinta vaihteli 0,25 ja 0,56 (0,36 ja 0,80) euron välillä. Päätöskurssi oli 0,29 (0,42) euroa.

Savo-Solarin yhteenlaskettu osakkeen vaihto vuonna 2016 oli 33 392 937 osaketta. Tilikauden päättyessä Savo-Solarilla oli 3 899 omistajaa (2 498). Yhtiö ei omista omia osakkeita.

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.12.2016

Osakkeenomistaja Osakeomistus, kpl Osuus kaikista osakkeista ja äänistä, %
Suomen Itsenäisyyden Juhlarahasto (Sitra) 4 378 556 12,34
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 1 350 931 3,81
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 154 597 3,26
Suur-Savon Osuuspankki 1 004 230 2,83
Cleantech Invest Oyj 863 633 2,44
Oy Ingman Finance AB 831 180 2,34
Wiman Kristian 637 000 1,80
Wiman Susanna 637 000 1,80
Wiman Henric 627 725 1,77
Geust Johan Niklas Erik 365 015 1,03
Muut 23 619 463 66,58
Yhteensä 35 469 332 100

Lainsäädännön muutokset

Savo-Solar on päivittänyt sisäpiiriohjeensa ja tiedonantopolitiikkansa 3.7.2016 voimaan astuneen markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR, Market Abuse Regulation) mukaiseksi. Yhtiö noudattaa Helsingin Pörssin (Nasdaq Helsinki Oy) sisäpiiriohjetta, joka astui voimaan 3.7.2016. Yhtiö pitää ei-julkista rekisteriä yhtiön sisäpiiriläisistä ja tiedottaa yhtiön johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimista MAR-asetuksen mukaisesti yhtiötiedotteella. Taulukkoa sisäpiiriläisten omistuksesta ei enää päivitetä yhtiön kotisivuille.

Yleiset riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Savo-Solarin liiketoiminnan merkittävimmät riskit ovat käyttöpääoman riittävyys, kyky saada uusia projekteja ja kyky lisätä liiketoiminnan tehokkuutta siten, että toiminta kääntyy kannattavaksi.

Ei voida taata, että yhtiön kassavirta riittää nykyisen toiminnan rahoittamiseen. Ei myöskään voida taata, että yhtiö saa lisärahoitusta ehdoilla, jotka ovat edullisia nykyisten osakkeenomistajien kannalta tai että lisärahoitusta saadaan oikeaan aikaan. Mikäli yhtiö ei onnistu saamaan lisärahoitusta oikeaan aikaan, yhtiö saattaa joutua viivästyttämään, supistamaan tai lopettamaan toimintojaan.

Tämän tiedotteen julkaisuhetkellä Savo-Solar ei liiketoiminnan nykyisen kustannustason ja liikevaihtokertymän perusteella voi odottaa käyttöpääoman riittävän seuraavien 12 kuukauden tarpeisiin. Yhtiön hallitus tarkastelee rahoituksen riittävyyttä jatkuvasti yhtiön kasvustrategian tärkeänä osana.

Kuten useimmat varhaisen vaiheen teknologiayhtiöt myös Savo-Solar on ensimmäisten toimintavuosiensa aikana investoinut tuotteidensa, tarjontansa ja tuotantonsa kehittämiseen sekä toimintansa laajentamiseen uusille markkinoille, jolloin sen myyntivolyymi tai myyntikate ei ole vielä riittänyt liiketoiminnan kustannusten kattamiseen.  Tästä johtuen yhtiön toiminta on ollut huomattavan tappiollista sen perustamisesta eli vuodesta 2010 lähtien. Tappiot ovat johtuneet pääasiassa tuotekehitykseen ja tuotantoprosessien kehittämiseen liittyneistä kustannuksista sekä yhtiön liiketoimintaan liittyvistä yleisistä ja hallinnollisista kustannuksista. Toiminnan tappiollisuus ja haasteet tarvittavan lisärahoituksen hankinnassa johtivat siihen, että yhtiö haki vuonna 2013 yrityssaneeraukseen. Saneerausohjelma kestää suunnitelman mukaisesti vuoden 2018 loppuun asti.  

Savo-Solar toimii aktiivisesti suojatakseen immateriaaliomaisuutensa hankkimalla patentteja ja seuraamalla toimintaa päämarkkinoillaan. Yhtiö käyttää tunnettua IPR-palvelujen tarjoajaa Berggren Oy:tä.   

Strategia ja pitkän tähtäimen tavoitteet

Savo-Solarin missiona on nopeuttaa maailman siirtymistä aurinkotalouteen kilpailukykyistä energiaa tuottavan ja johtavan teknologian avulla. Yhtiön visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpöasennusten toimittajaksi maailmanlaajuisesti.  

Yhtiön strategiana on säilyttää asemansa maailman tehokkaimpien MPE-absorberilla varustettujen aurinkolämpökeräinten toimittajana asiakkaille ja sovelluksiin, joissa hyötysuhde on tärkeintä. Tämä tarkoittaa suuren mittakaavan teollisuus- tai kiinteistöasennuksia, kuten aurinkokaukolämpöä, teollisuusprosessi-lämmitystä ja suurten kiinteistöjen energiatehokkuusremontteja.

Savo-Solarin tavoitteena on lisätä vuotuista tuotantoa noin 200 000 neliömetriin, kasvattaa yhtiön liikevaihto 20 miljoonaan euroon vuoden 2019 loppuun mennessä sekä edetä nykyistä voimakkaammin järjestelmätoimittajan rooliin.  Yhtiön tavoitteena on pysyä innovatiivisena teknologiajohtajana alalla, ja siksi yhtiö pyrkii tulevaisuudessa investoimaan vuosittain 3-5 % liikevaihdostaan tuotekehitykseen.

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Savo-Solar julkaisi tilikauden päättymisen jälkeen 10.2.2017 ennakkotietoja vuoden 2016 tuloksesta ja kertoi, että alustavien laskemien perusteella yhtiön koko vuoden 2016 liikevaihto on noin 5,4 miljoonaa euroa ja liiketulos (EBIT) noin -4,3 miljoonaa euroa. Samalla yhtiö tiedotti sopeuttavansa toimintojaan Suomessa kysyntätilanteen mukaiseksi ja aloittavansa yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön kanssa tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Neuvottelut koskevat noin 35 henkilöä ja niissä käsitellään mahdollisia lomautuksia ja irtisanomisia.

Lisäksi yhtiö kertoi vahvistavansa myyntiorganisaatiotaan Tanskassa uusilla rekrytoinneilla. Lars Rossen nimitettiin Tanskan myyntipäälliköksi ja Morten Hofmeister nimitettiin projekteista ja systeemisuunnittelusta vastaavaksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi.

Savo-Solar tiedotti 20.2.2017, että yhtiön projektille uudenlaisen aurinkolämpökeräimen kehittämiseksi on myönnetty Tekesin rahoitustukea. Projekti kestää vuoden 2018 loppuun ja sen kokonaisbudjetti on 706 tuhatta euroa.  Tekes tukee projektia myöntämällä enintään 494 tuhannen euron lainan, jonka laina-aika on seitsemän vuotta ja lyhennys alkaa kolmen vuoden kuluttua.

Yhtiö tiedotti 28.2.2017, että se on perustanut Saksan Hampuriin tytäryhtiön Savosolar GmbH:n saadakseen paremman jalansijan Saksan markkinoilla. Samalla Torsten Lütten nimitettiin Savo-Solarin Saksan myyntijohtajaksi. Paikallinen läsnäolo Keski-Euroopassa antaa olennaisen lisäedun uusien asiakkaiden hankkimisessa ja tulevien projektien neuvotteluissa.

Tulevaisuuden näkymät

Savo-Solar arvioi, että yhtiön liikevaihto vuonna 2017 tulee olemaan suurempi kuin vuonna 2016, jolloin se oli 5,4 miljoonaa euroa. Yhtiön arvion mukaan koko vuoden liiketulos (EBIT) tulee olemaan parempi kuin vuonna 2016, jolloin liiketulos oli -4,3 miljoonaa euroa. Yhtiö arvioi, että liiketulos tulee kääntymään positiiviseksi aikaisintaan vuoden 2017 lopulla.

Tanskan markkinan arvioidaan kasvavan voimakkaasti ja yhtiön saamien alustavien tietojen mukaan asennusten määrä pysyy korkeana myös vuonna 2017. Lisäksi muualla Euroopassa on suunnittelussa useita erittäin suuria aurinkolämpökenttiä sekä lukuisia pienempiä kenttiä, joita rakennetaan kiinteistöjen välittömään läheisyyteen. Savo-Solar odottaa saksankielisen alueen markkinoiden kasvavan lyhyessä ajassa jopa suuremmiksi kuin Tanskan markkinan. Suurten keräinkenttien suosio on kasvussa myös muualla Euroopassa, esimerkiksi Ranskassa ja Kaakkois-Euroopassa. Savo-Solar etsii yhteistyökumppaneita eri puolilta Eurooppaa ja maailmaa pystyäkseen tarjoamaan teknologiaansa kaikkialla.

Hallituksen tappion käsittelyä ja osingonjakoa koskeva ehdotus yhtiökokoukselle

Savo-Solar Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 28.3.2017 Sitran tiloissa Helsingissä. Yhtiökokouskutsu julkaistaan 6.3.2017. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio (-5 475 335,59 euroa) siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio-tilille eikä osinko jaeta.

Yhtiön taloudellinen raportointi vuonna 2017

Savo-Solarin tilinpäätös vuodelta 2016 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla maanantaina 20.3.2017.

Yhtiön puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2017 julkaistaan maanantaina 28.8.2017.  Taloudelliset katsaukset julkaistaan suomeksi ja englanniksi. 

SAVO-SOLAR OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com

Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Savo-Solar Oyj:n on julkaistava arvopaperimarkkinalain ja/tai rahoitusvälineiden kaupasta säädetyn lain perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi 6.3.2017 klo 8.30 (CET).

LIITTEET

1 Tuloslaskelma
2 Tase
3 Rahoituslaskelma
4 Laskelma oman pääoman muutoksista              
5 Tunnusluvut ja laskentakaavat


Savo-Solar lyhyesti

Savo-Solarin erittäin tehokkaat keräimet ja suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät ovat vieneet aurinkolämpöenergiateknologian aivan uudelle tasolle. Yhtiön keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit, ja tällä johtavalla teknologialla Savo-Solar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Savo-Solarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpö- järjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö keskittyy suuren mittakaavan projekteihin kaukolämmön tuotannossa, teollisuuden prosessilämmityksessä ja kiinteistöjärjestelmissä – eli markkinoihin joissa on iso nopean kasvun potentiaali. Yhtiö toimittaa ensisijaisesti kokonaisia järjestelmiä suunnittelusta asennukseen käyttäen parhaita paikallisia yhteistyökumppaneita. Savo-Solar on tunnustetusti alan innovatiivisin yritys ja haluaa pysyäkin sellaisena. Yhtiö on myynyt ja toimittanut tuotteitaan yli 17 maahan neljällä mantereella. Savo-Solarin osake on listattu First North Swedenissä tunnuksella SAVOS ja First North Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.fi.

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Mangold Fondkommission AB, puh. +46 8 5030 1550.


LIITE 1
TULOSLASKELMA (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa) 7-12/
2016
7-12/
2015
1-12/
2016
1-12/
2015
         
Liikevaihto 2 308 428 5 405 2 046
Liiketoiminnan muut tuotot -54 -36 1 19
Materiaalit ja palvelut -2 534 -567 -5 083 -2 272
Henkilöstökulut -986 -715 -2 137 -1 601
Poistot ja arvonalentumiset -350 -291 -617 -524
Liiketoiminnan muut kulut -772 -701 -1 879 -1 342
Liikevoitto/-tappio -2 484 -1 883 -4 311 -3 675
Rahoitustuotot 0 0 0 0
Rahoituskulut -899 -319 -1 165 -398
Satunnaiset erät 0 0 0 0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -3 286 -2 201 -5 475 -4 072
Katsauskauden/tilikauden tulos -3 286 -2 201 -5 475 -4 072
         


  7-12/
2016
7-12/
2015
1-12/
2016
1-12/
2015
Tulos/osake, laimentamaton, euroa -0,13 -0,41 -0,28 -0,94
Tulos/osake, laimennettu, euroa     -0,24 -0,53
         
Osakkeiden lukumäärä katsauskauden/tilikauden päättyessä     35 469 332 15 887 430
Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakkeiden lukumäärä 25 989 763 5 410 936 19 320 969 4 343 792
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä     22 718 874 7 741 697
         


LIITE 2
TASE (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa) 31.12.2016 31.12.2015
       
Vastaavaa      
Pysyvät vastaavat      
Aineettomat hyödykkeet   1 989 2 127
Aineelliset hyödykkeet   1 349 682
Sijoitukset tytäryhtiöihin 134 132
Pysyvät vastaavat yhteensä 3 472 2 941
       
Vaihtuvat vastaavat      
Vaihto-omaisuus   491 392
Pitkäaikaiset saamiset   141 0
Myyntisaamiset   261 32
Muut saamiset   144 113
Siirtosaamiset 4 427
Rahat ja pankkisaamiset 2 440 3 108
Vaihtuvat vastaavat yhteensä   3 480 4 071
       
Vastaavaa yhteensä   6 952 7 012
       (1 000 euroa) 31.12.2016 31.12.2015
       
Vastattavaa      
Oma pääoma      
Osakepääoma   470 470
SVOP-rahasto 19 149 12 714
Edellisten tilikausien tappio   -10 385 -6 313
Katsauskauden/tilikauden tulos -5 475 -4 072
Oma pääoma yhteensä 3 759 2 799
       
Pakolliset varaukset      
Muut pakolliset varaukset   136 0
       
Vieras pääoma  pitkäaikainen      
Pääomalainat   1 431 1 431
Lainat rahoituslaitoksilta 243 363
Muut velat   157 314
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 1 831 2 109
       
Vieras pääoma, lyhytaikainen      
Lainat rahoituslaitoksilta 219 463
Saadut ennakot   0 630
Ostovelat   555 612
Muut velat   59 47
Siirtovelat 393 353
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 1 226 2 105
       
Vieras pääoma yhteensä   3 057 4 213
       
Vastattavaa yhteensä   6 952 7 012


LIITE 3
RAHOITUSLASKELMA (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa) 7-12/2016 7-12/2015 1-12/
2016
1-12/
2015
Liiketoiminta        
Katsauskauden/tilikauden tulos -3 287 -2 201 -5 475 -4 072
Oikaisut 1 249 610 1 782 921
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten muutos 1 937 -4 22 156
Vaihto-omaisuuden muutos 96 -58 -99 164
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos -1 413 788 -507 -149
Korot liiketoiminnasta -859 -336 -1 156 -421
Liiketoiminnan rahavirta -2 276 1 202 -5 433 -3 400
         
Investoinnit        
Investoinnit -978 -140 -1 146 -1 034
Myönnetyt lainat 15 5 0 0
Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin -2 -22 -2 -22
Investointien rahavirta -964 -158 -1 148 -1 056
         
Rahoitus        
Maksullinen osakeanti 6 435 3 281 6 435 6 573
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -278 0 -278 0
Lyhytaikaisten lainojen nostot 295 1 128 1 195 1 128
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -1 083 -232 -1 439 -277
Rahoituksen rahavirta 5 369 4 177 5 913 7 424
         
Rahavarojen muutos 2 129 2 817 -667 2 968
Rahavarat kauden alussa 312 290 3 108 140
Rahavarat kauden lopussa 2 440 3 108 2 440 3 108

LIITE 4
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa) Osake-
pääoma
SVOP-
rahasto
Edellisten tilikausien voittovarat Tilikauden
tulos
Yhteensä
       
Oma pääoma 1.1.2016 470 12 714 -10 385 0 2 799
Osakeanti 0 6 435 0 0 6 435
Katsauskauden tulos 0 0 0 -5 475 -5 604
Oma pääoma 31.12.2016 470 19 149 -10 385 -5 475 3 759
           
           
Oma pääoma 1.1.2015 472 4 416 -6 313 0 -1 426
Osakeanti -2 8 298 0 0 8 296
Katsauskauden tulos 0 0 0 -4 072 -4 072
Oma pääoma 31.12.2015 470 12 714 -6 313 -4 072 2 799
           LIITE 5
TUNNUSLUVUT JA LASKENTAKAAVAT (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa)   1-12/2016 1-12/2015
       
Liikevaihto   5 405 2 046
Katsauskauden/tilikauden tulos   -5 475 -4 072
Rahavarat   2 440 3 108
Oma pääoma   3 759 2 799
Omavaraisuusaste, %   54,1 39,9
       
 
Tunnuslukujen laskentakaavat
       
Omavaraisuusaste, % Taseen mukainen oma pääoma tilikauden päättyessä x 100 / Taseen loppusumma   
Osakkeiden lukumäärä, kpl Osakkeiden lukumäärä tilikauden päättyessä
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin, kpl Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä
Osakekohtainen tulos, euroa Tilikauden tulos / Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä
       

Savo-Solar tilinpäätöstiedote 2016

More Posts