Savo-Solar käynnistää noin 4,2 milj. euron merkintäoikeusosakeannin sekä siihen liittyvän optio-oikeuksien tarjoamisen ja julkistaa osakeannin esitteeseen sisältyvää aikaisemmin julkistamatonta tietoa

Savo-Solar Oy
Yhtiötiedote                       20.11.2015 klo 11.15 (CET)

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN EIKÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Savo-Solar käynnistää noin 4,2 miljoonan euron suuruisen merkintäoikeusosakeannin sekä siihen liittyvän optio-oikeuksien tarjoamisen ja julkistaa osakeannin yhteydessä laadittuun esitteeseen sisältyvää aikaisemmin julkistamatonta tietoa

Viitaten 17.11.2015 julkistettuun tiedotteeseen koskien merkintäoikeusosakeannin suunnittelua, Savo-Solar Oy:n (”Savo-Solar” tai ”Yhtiö”) hallitus on tänään päättänyt noin 4,2 miljoonan euron suuruisen merkintäoikeusosakeannin (”Osakeanti”) järjestämisestä. Osakeannin yhteydessä laadittu esite sisältää aikaisemmin julkistamatonta tietoa, jota julkistetaan tässä yhtiötiedotteessa.

Yhteenveto Osakeannista

  • Osakeannissa tarjotaan merkittäväksi enintään 10.591.620 uutta A-sarjan osaketta (”Antiosake”), edustaen noin 66,67 %:a Yhtiön kaikista osakkeista Osakeannin jälkeen.
  • Savo-Solar antaa kaikille osakkeenomistajilleen, jotka on merkitty Euroclear Finland Oy:n (”Euroclear Finland”) ja Euroclear Sweden AB:n (”Euroclear Sweden”) ylläpitämään Savo-Solarin osakasrekisteriin, kaksi (2) arvo-osuusmuotoista merkintäoikeutta (”Merkintäoikeus”) jokaista Osakeannin täsmäytyspäivänä omistettua osaketta kohden. Jokainen yksi (1) Merkintäoikeus oikeuttaa haltijansa merkitsemään yhden (1) Antiosakkeen.
  • Osakeannin täsmäytyspäivä on 24.11.2015. Osakkeiden viimeinen kaupankäyntipäivä ennen Merkintäoikeuksien irtoamista on 20.11.2015 ja ensimmäinen kaupankäyntipäivä ilman Merkintäoikeuksia 23.11.2015.
  • Antiosakkeiden merkintäaika (”Merkintäaika”) alkaa 27.11.2015 klo 09.30 Suomen aikaa (8.30 Ruotsin aikaa), ja se päättyy Suomessa 15.12.2015 klo 16.30 Suomen aikaa (15.30 Ruotsin aikaa) ja Ruotsissa 11.12.2015 klo 18.30 Suomen aikaa (17.30 Ruotsin aikaa).
  • Merkintähinta on 0,40 euroa tai 3,73 Ruotsin kruunua Antiosakkeelta.
  • Osakeannissa kerätään noin 4,2 miljoonaa euroa ennen transaktiokustannuksia, mikäli Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan.
  • Lisäksi Savo-Solar antaa vastikkeetta Osakeannissa Antiosakkeita merkinneille henkilöille optio-oikeuksia (”Optio-oikeudet”) siten, että kutakin neljää (4) merkittyä ja maksettua Antiosaketta kohden, joiden merkinnän hallitus on hyväksynyt, merkitsijä saa yhden (1) Optio-oikeuden. Jokainen Optio-oikeus antaa omistajalle oikeuden merkitä yhden (1) uuden A-sarjan osakkeen. Optio-oikeuksilla merkittävien uuden A-sarjan osakkeiden merkintäaika on 5.10.2016-21.10.2016 ja merkintähinta 1,00 euroa osakkeelta. Optio-oikeuksien enimmäismäärä on 2.647.905, mikäli Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan.
  • Eräät Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat ovat merkintäsitoumuksien kautta sitoutuneet merkitsemään noin 15,9 prosenttia Osakeannissa tarjottavista Antiosakkeista. Merkintäsitoumukset ovat ehdollisia sille, että kaikki merkintäsitoumuksen antajat käyttävät 19.11.2015 Yhtiön kanssa solmimaansa jäljempänä kuvattuun lainasopimukseen perustuvat saatavat Osakeannissa Antiosakkeiden merkintähinnan maksamiseen. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran (”Sitra”) osalta käteisellä maksettava 0,15 miljoonan euron merkintäsitoumus on lisäksi ehdollinen sille, että Osakeannissa merkitään Antiosakkeita vähintään 2,5 miljoonan euron arvosta.
  • Yhtiön hallitus päättää mahdollisten merkitsemättä jääneiden Antiosakkeiden tarjoamisesta toissijaisessa merkinnässä osakkeenomistajille ja muille sijoittajille, jotka ovat Merkintäaikana antaneet merkintätoimeksiannon merkitä Antiosakkeita ilman Merkintäoikeuksia.

Aikaisemmin julkistamatonta tietoa

Savo-Solarin hallitus katsoo, että alla oleva uusi taloudellinen tieto voi mahdollisesti vaikuttaa Yhtiön osakkeen hintaan.

Esitteen sivulla 63, kohdassa ”Rahoituksen lähteet” todetaan seuraavasti:

”Yhtiö on lisäksi 19.11.2015 sopinut Suur-Savon Osuuspankin kanssa 1.200,0 tuhannen euron pankkitakauslimiitin korottamisesta 2.000,0 tuhanteen euroon. Korotus on ehdollinen sille, että Finnvera Oyj:n myöntämä 50 %:n vastatakaus limiitin korotukselle toteutuu. Tämän vastatakauksen ehtona on puolestaan se, että Yhtiö saa kerättyä Osakeannilla vähintään 2,4 miljoonan euron osakemerkinnät.”

Esitteen sivulla 54, kohdassa ”Viimeaikainen kehitys ja merkittävät muutokset taloudellisessa asemassa” todetaan seuraavasti:

”Yhtiö on solminut 19.11.2015 lainasopimuksen Cleantech Invest Oyj:n, Sitran, Suur-Savon Osuuspankin ja hallituksen jäsen Teuvo Rintamäen kanssa. Lainasopimuksella Cleantech Invest Oyj on myöntänyt Yhtiölle 45,0 tuhatta, Suur-Savon Osuuspankki 180,0 tuhatta, Sitra 250,0 tuhatta ja Teuvo Rintamäki 25,0 tuhatta euroa uutta lainaa. Lainojen kiinteä korko on 5 %, ja ne tulee maksaa takaisin 31.1.2016. Lainanantajat ovat sitoutuneet kuittaamaan lainasopimukseen perustuvat pääoma- ja korkosaatavansa Antiosakkeiden merkintähintaa vastaan Osakeannissa.”

Esitteen sivuilla 60-61, kohdassa ”Pääomarakenne ja velkaantuneisuus” todetaan seuraavasti:

”Seuraavassa taulukossa esitetään Savo-Solarin pääomarakenne ja velkaantuneisuus 30.9.2015.” ja ”Luvut ovat laadittu tätä Esitettä varten eikä niitä ole tilintarkastettu. Ainoastaan korolliset lainat on sisällytetty Yhtiön nettovelkaantuneisuuteen.

Nettovelkaantuneisuus, tuhatta euroa 30.9.2015
A) Rahavarat 144,1
B) Muut likvidit varat 0,0
C) Jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit 0,0
D) Maksuvalmius A+B+C 144,1
E) Lyhytaikaiset saamiset 0,0
F) Lyhytaikaiset velat rahoituslaitoksilta 0,0
G) Lyhytaikaiseksi laskettava osa pitkäaikaisista veloista1 269,4
H) Muut lyhytaikaiset rahoitusvelat 0,0
I) Lyhytaikaiset rahoitusvelat F+G+H 269,4
J) Lyhytaikaiset nettovelat I-E-D 125,3
K) Pitkäaikaiset velat rahoituslaitoksilta 1.916,3
L) Joukkovelkakirjalainat 0,0
M) Muut pitkäaikaiset velat 0,0
N) Pitkäaikaiset rahoitusvelat K + L + M 1.916,3
O) Nettovelkaantuneisuus J+N 2.041,6

1 Lainat rahoituslaitoksilta ei sisällä Tekesin myöntämää tutkimus- ja tuotekehityslainaa, 22,8 tuhatta euroa, koska se on saneerausmenettelyn vuoksi korotonta.

Oma pääoma ja velat, tuhatta euroa 30.9.2015
Lyhytaikaiset korolliset velat  
Takausta vastaan 0,0
Vakuutta vastaan 0,0
Ei takausta/vakuutta1 269,4
Lyhytaikaiset korolliset velat yhteensä 269,4
   
Pitkäaikaiset korolliset velat  
Takausta vastaan 0,0
Vakuutta vastaan 0,0
Ei takausta/vakuutta 1.916,3
Pitkäaikaiset korolliset velat yhteensä 1.916,3
   
Oma pääoma  
Osakepääoma 470,2
SVOP-rahasto 8.454,7
Edellisten tilikausien tappio -6.313,4
Katsauskauden tulos -2.502,5
Oma pääoma yhteensä 109,1

1 Lainat rahoituslaitoksilta ei sisällä Tekesin myöntämää tutkimus- ja tuotekehityslainaa, 22,8 tuhatta euroa, koska se on saneerausmenettelyn vuoksi korotonta.

Osakeannin syyt ja varojen käyttö

Yhtiön tilauskanta ei keväällä 2015 järjestetyn listautumisannin jälkeen kehittynyt suunnitellun mukaisesti lähinnä siksi, että Tanskassa tavoiteltujen isojen projektien käynnistyminen vei enemmän aikaa kuin Yhtiö oletti. Tästä johtuen Yhtiö joutui 23.6.2015 alentamaan tilikauden 2015 liikevaihtoennustettaan 4,0 miljoonasta 2,0-2,5 miljoonaan euroon. Liikevaihtoennusteen alentumisesta johtuen, ja ensimmäisen projektin odotettua suurempien kustannusten vuoksi Yhtiö on päättänyt järjestää Osakeannin turvatakseen lyhyen aikavälin käyttöpääomatarpeensa.

Kesällä 2015 Yhtiö allekirjoitti kolmannen sopimuksen noin 5.500 m2 kentän toimituksesta Løgumkloster Fjernvarmen kanssa, arvoltaan noin 1,0 miljoonaa euroa. Lisäksi Yhtiö on saanut Jelling Varmevaerkiltä lopullisen vahvistuksen aurinkokeräinkentän toimituksesta ja sen arvo on noin 2,0 miljoonaa euroa.

Yhtiö tulee käyttämään Osakeannilla saatavat nettovarat i) ensisijaisesti turvatakseen käyttöpääomatarpeen niin, että Yhtiö voi toimittaa allekirjoitetut ja tulevat tilaukset vuosina 2015 – 2016 ja ii) toissijaisesti kapasiteettia kasvattaviin investointeihin, joilla tehostetaan tuotantoa ja tuotteiden jatkokehitystä.

Jotta Yhtiö voi toimittaa allekirjoitetut ja tulevat tilaukset vuosina 2015-2016, Osakeannilla kerättävistä varoista on varattava arviolta 1,9 miljoonaa euroa käyttöpääomaan seuraavaan 12 kuukauden ajaksi Esitteen päivämäärästä. Lisäksi tuotantokapasiteetin ja tuotannon tehokkuuden kasvattaminen vaatii vuosina 2015 ja 2016 investointeja, joiden arvioitu kustannus on noin 1,5 miljoonaa euroa.

Osakeanti

Yhtiö tarjoaa Yhtiön osakkeenomistajille merkittäväksi yhteensä enintään 10.591.620 Yhtiön uutta A-sarjan osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesti. Yhtiö julkisti Osakeannin keskeiset ehdot 17.11.2015 yhtiötiedotteessaan, joka koski suunnitelmaa järjestää Osakeanti.

Yhtiön eräät nykyiset osakkeenomistajat ovat merkintäsitoumuksien kautta sitoutuneet merkitsemään noin 15,9 prosenttia Osakeannissa tarjottavista Antiosakkeista. Merkintäsitoumukset ovat ehdollisia sille, että kaikki merkintäsitoumuksen antajat käyttävät 19.11.2015 Yhtiön kanssa solmimaansa lainasopimukseen perustuva pääoma ja korkosaatavat Osakeannissa Antiosakkeiden merkintähinnan maksamiseen. Sitran osalta käteisellä maksettava 0,15 miljoonan euron merkintäsitoumus on lisäksi ehdollinen sille, että Osakeannissa merkitään Antiosakkeita vähintään 2,5 miljoonan euron arvosta.

Osakeannin merkintäpaikat

Osakeannin merkintäpaikat ovat:

a) FIM Sijoituspalvelu Oy:n toimipaikassa Pohjoisesplanadi 33 A, 00100 Helsinki, Finland (asiakaspalvelu@fim.com, puh.: +358 9 6134 6250) ja

b) Mangold Fondkommission AB:n verkkosivuilla www.mangold.se ja Mangold Fondkommission AB:n toimipaikassa Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm, Sweden (emissioner@mangold.se, puh.: +46 8-503 01 580).

Esite

Savo-Solar on laatinut Osakeannista esitteen, jonka Finanssivalvonta on hyväksynyt 20.11.2015. Virallinen suomenkielinen versio esitteestä ja epävirallinen englanninkielinen käännös sisältäen ruotsinkielisen tiivistelmän tulevat olemaan saatavilla Savo-Solarin verkkosivustolla (www.savo-solar.fi/Rights_Issue_2015), Mangold Fondkommission AB:n verkkosivustolla (www.mangold.se/emissioner/Savosolar) ja FIM Sijoituspalvelut Oy:n verkkosivustolla (www.fim.com) arviolta 20.11.2015

Osakeannin alustava aikataulu

23.11.2015 Ensimmäinen kaupankäyntipäivä ilman Merkintäoikeuksia
24.11.2015 Osakeannin täsmäytyspäivä
27.11 – 9.12.2015

27.11.2015
Merkintäoikeuksien kaupankäyntiaika

Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla alkaa
27.11 – 11.12.2015 Osakeannin merkintäaika Ruotsissa
27.11 – 15.12.2015 Osakeannin merkintäaika Suomessa
17.12.2015 Osakeannin tulos julkistetaan
Viikko 52, 2015 Viimeinen kaupankäyntipäivä väliaikaisilla osakkeilla First North Finlandissa
Viikko 53, 2015 Viimeinen kaupankäyntipäivä väliaikaisilla osakkeilla First North Swedenissa
Viikko 1, 2016 Kaupankäynti Optio-oikeuksilla alkaa First North Finlandissa
Viikko 1, 2016 Kaupankäynti Optio-oikeuksilla alkaa First North Swedenissä
5.10 – 21.10.2016 Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika

Neuvonantajat

Mangold Fondkommission AB toimii Yhtiön taloudellisena neuvonantajana Osakeannissa. Smartius Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana Suomen lakiin liittyvissä asioissa Osakeannissa. Advokatfirman Westermark Anjou AB toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana Ruotsiin lakiin liittyvissä asioissa Osakeannissa.

Lisätietoja:

Ingrid Östhols
Puh: +46 721 810 867
Sähköposti: ingrid.osthols@savosolar.se

Savo-Solar Oy
Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.fi

Savo-Solar lyhyesti

Savo-Solar toimittaa aurinkolämpöjärjestelmiä rakennusten, teollisten prosessien ja lämpimän käyttöveden lämmittämiseen. Savo-Solarin järjestelmät perustuvat maailman todennetusti tehokkaimpaan 2 m2:n keräimeen, jonka MPE-absorbereille on haettu useita patentteja. Absorberit on pinnoitettu selektiivisellä nano-optisella pinnoitteella. Savo-Solar on tietojensa mukaan ainoa yritys, joka pystyy pinnoittamaan valmiita, kokonaisia absorbereita. Yhtiö keskittyy laajamittaisiin teollisiin sovelluksiin kuten kaukolämpöön, teollisuuden prosessilämpöön ja isojen kerrostalojen energiaremontteihin. Yhtiö on myynyt ja toimittanut tuotteitaan vuodesta 2011 lähtien yli 17 maahan neljällä mantereella. Savo-Solarin osakkeet on listattu kaupankäynnin kohteeksi First North Swedenissä tunnuksella SAVOS ja First North Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.fi. 

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550.

TÄRKEÄ TIEDOTE

Tätä tiedotetta tai sen sisältämää tietoa ei saa jakaa tai levittää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa tai Japanissa. Tässä tiedotteessa olevat tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai kehotusta ostaa arvopapereita alueella, jolla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Savo-Solar ei ole rekisteröinyt eikä aio rekisteröidä arvopapereita koskevaa antia Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeiden tai osakeannin rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ja Ruotsissa ei ole ryhdytty mihinkään toimenpiteisiin.

Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi tai kehotusta arvopapereiden ostamiseen millään lainkäyttöalueella. Tämä tiedote ei ole esite eikä muodosta tarjousta, tarjouspyyntöä tai sijoitusneuvoa merkitä tai ostaa arvopapereita. Mahdollisten sijoittajien ei tulisi merkitä tai ostaa mitään tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita tai tehdä muita sijoituspäätöksiä muutoin kuin Savo-Solarin julkistaman esitteen sisältämien tietojen perusteella.

More Posts

Savosolar Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Savosolar Oyj Yhtiötiedote                       25.11.2022 klo 11.00 (CET) Savosolar Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset Savosolar Oyj:n (”Savosolar” tai ”Yhtiö”) ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 25.11.2022 Helsingissä. Kokouksessa oli

Savosolar Oyj on saanut Nasdaq Stockholm AB:n ehdollisen hyväksynnän Savosolar Oyj:n arvopapereiden kaupankäynnin jatkumiselle Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalla Meriaura Oy:n hankinnan jälkeen

Savosolar Oyj Yhtiötiedote                                                       18.11.2022 klo 9.00 (CET) Savosolar Oyj on saanut Nasdaq Stockholm AB:n ehdollisen hyväksynnän Savosolar Oyj:n arvopapereiden kaupankäynnin jatkumiselle Nasdaq First North