Savo-Solar julkistaa suunnitelmasta järjestää noin 4,2 milj. euron suuruisen merkintäoikeusosakeannin sekä optio-oikeuksien tarjoamisen

Savo-Solar Oy
Yhtiötiedote                       17.11.2015 klo 9.50 (CET)

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN EIKÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Savo-Solar julkistaa suunnitelmansa järjestää noin 4,2 miljoonan euron suuruisen merkintäoikeusosakeannin sekä siihen liittyvän optio-oikeuksien tarjoamisen

Savo-Solar Oy:n (”Savo-Solar” tai ”Yhtiö”) hallitus suunnittelee 20.11.2015 päättävänsä merkintäoikeusosakeannin (”Osakeanti”) järjestämisestä, jossa tarjottaisiin merkittäväksi enintään 10.591.620 uutta A-sarjan osaketta (”Antiosake”). Antiosakkeet tulisivat edustamaan 66,67 %:a Yhtiön kaikista osakkeista Osakeannin jälkeen, jos Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan.

Yhteenveto Osakeannista

  • Savo-Solar suunnittelee antavansa kaikille osakkeenomistajilleen, jotka on merkitty Euroclear Finland Oy:n (”Euroclear Finland”) tai Euroclear Sweden AB:n (”Euroclear Sweden”) ylläpitämään Savo-Solarin osakasrekisteriin kaksi (2) arvo-osuusmuotoista merkintäoikeutta (”Merkintäoikeus”) jokaista Osakeannin täsmäytyspäivänä omistettua osaketta kohden. Jokainen yksi (1) Merkintäoikeus oikeuttaa haltijansa merkitsemään yhden (1) Antiosakkeen.
  • Osakeannin arvioitu täsmäytyspäivä on 24.11.2015. Osakkeiden viimeinen kaupankäyntipäivä ennen Merkintäoikeuksien irtoamista arvioidaan olevan 20.11.2015 ja ensimmäinen kaupankäyntipäivä ilman Merkintäoikeuksia 21.11.2015.
  • Antiosakkeiden merkintäajan (”Merkintäaika”) odotetaan alkavan 27.11.2015 klo 09.30 Suomen aikaa (8.30 Ruotsin aikaa), ja sen odotetaan päättyvän Suomessa 15.12.2015 klo 16.30 Suomen aikaa (15.30 Ruotsin aikaa) ja Ruotsissa 11.12.2015.
  • Merkintähinta on arviolta 0,40 euroa tai 3,73 Ruotsin kruunua Antiosakkeelta.
  • Osakeannissa kerätään noin 4,2 miljoonaa euroa ennen transaktiokustannuksia, mikäli Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan.
  • Lisäksi Savo-Solar suunnittelee antavansa vastikkeetta Osakeannissa Antiosakkeita merkinneille henkilöille optio-oikeuksia (”Optio-oikeudet”) siten, että kutakin neljää (4) merkittyä ja maksettua Antiosaketta kohden, joiden merkinnän hallitus on hyväksynyt, merkitsijä saa yhden (1) Optio-oikeuden. Jokainen Optio-oikeus antaisi omistajalle oikeuden merkitä yhden (1) uuden A-sarjan osakkeen. Optio-oikeuksilla merkittävien uuden A-sarjan osakkeiden merkintäaika on 5.10.2016-21.10.2016 ja merkintähinta 1,00 euroa osakkeelta. Optio-oikeuksien enimmäismäärä olisi 2.647.905, mikäli Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan.

Jari Varjotie, toimitusjohtaja:

”Yhtiön tilauskanta ei huhtikuun 2015 listautumisannin jälkeen kehittynyt suunnitellun mukaisesti, lähinnä siksi, että isojen projektien käynnistyminen Tanskassa vei enemmän aikaa kuin odotimme. Viimeisten kuukausien aikana Yhtiö on kuitenkin allekirjoittanut 3 miljoonan euron edestä tilauksia, ja odottaa tämän kehityksen jatkuvan. Samaan aikaan Yhtiö on tuotteensa jatkokehityksellä lisännyt kilpailukykyään merkittävästi. Parannuksilla on saavutettu sekä kustannussäästöjä että parantuneita ja erinomaisia hyötysuhdearvoja.

Tarjouskyselyt isoista projekteista ovat lisääntyneet merkittävästi. Tanskassa Yhtiö on kutsuttu jo viiteen tarjouskyselyyn mukaan kesäkauden jälkeen ja tiedossa on vielä arviolta viisi lisää ennen vuoden vaihdetta. Tämän lisäksi Yhtiö on herättänyt kiinnostusta myös Tanskan markkinoiden ulkopuolella. Yhtiö on vastaanottanut kyselyitä muun muassa Saksasta, Itävallasta, Lähi-idästä ja Kiinasta. Tulevina kuukausina Yhtiö tavoittelee ainakin kahta tilausta, jotka toimitettaisiin vuonna 2016, arvoltaan noin 1-3 miljoonaa euroa.”

Osakeannin syyt ja varojen käyttö

Savo-Solar valmistaa kansainvälisesti palkittuja aurinkolämpöabsorbereita ja aurinkolämpökeräimiä, joista MPE-absorberilla varustetut 2 m2:n suuruiset aurinkolämpökeräimet ovat Yhtiön johdon saatavilla olevan tiedon mukaan maailman tehokkaimpia. Yhtiö aloitti tuotetoimitukset kesäkuussa 2011 ja on siitä lähtien toimittanut noin 20.000 neliömetriä absorbereita ja keräimiä lukuisille jälleenmyyjille, välittäjille ja loppuasiakkaille 17 maassa neljällä mantereella. Kesällä ja syksyllä 2014 Savo-Solar solmi ensimmäiset sopimuksensa suurten aurinkolämpökeräinkenttien toimituksesta Tanskaan, ja näiden yhteenlaskettu arvo on noin kolminkertainen verrattuna Yhtiön vuoden 2013 liikevaihtoon. Kesällä 2015 Yhtiö solmi kolmannen sopimuksensa Løgumkloster Fjernvarmen kanssa noin 5.000 m2:n aurinkokeräinkentän toimittamisesta, ja sopimuksen arvo oli noin 1,0 miljoonaa euroa. Lisäksi Savo-Solar voitti tarjouskilpailun noin 15.000 m2:n aurinkokeräinkentän toimittamisesta Jelling Varmevaerkille. Toimitusta koskeva sopimus allekirjoitettiin elokuussa 2015 ja sen arvo on noin 2,0 miljoonaa euroa. Lopullinen vahvistus sopimukselle saadaan tämän hetkisen arvion mukaan marraskuussa 2015 sen jälkeen, kun Jelling Varmevaerk on saanut lopullisen hyväksynnän kaavamuutokselle Jellingin kunnan kaavoituslautakunnalta.

Yhtiön tilauskanta ei huhtikuussa 2015 järjestetyn listautumisannin jälkeen kehittynyt suunnitellun mukaisesti lähinnä siksi, että Tanskassa tavoiteltujen isojen projektien käynnistyminen vei enemmän aikaa kuin Yhtiö oletti. Tästä johtuen Yhtiö joutui 23.6.2015 alentamaan tilikauden 2015 liikevaihtoennustettaan 4,0 miljoonasta 2,0-2,5 miljoonaan euroon. Liikevaihtoennusteen alentumisesta johtuen, ja ensimmäisen projektin odotettua suurempien kustannusten vuoksi Yhtiö on päättänyt järjestää Osakeannin turvatakseen lyhyen aikavälin käyttöpääomatarpeensa.

Yhtiö pyrkii keräämään Osakeannilla noin 4,2 miljoonaa euroa. Yhtiö odottaa saavansa Osakeannista noin 3,9 miljoonan euron nettovarat sen jälkeen kun tuotoista on vähennetty Yhtiön maksettavaksi jäävät Osakeannin arvioidut kulut, jotka ovat yhteensä noin 0,3 miljoonaa euroa.

Yhtiö tulee käyttämään Osakeannilla saatavat nettovarat i) ensisijaisesti turvatakseen käyttöpääomatarpeen niin, että Yhtiö voi toimittaa allekirjoitetut ja tulevat tilaukset vuosina 2015 – 2016 ja ii) toissijaisesti kapasiteettia kasvattaviin investointeihin, joilla tehostetaan tuotantoa ja tuotteiden jatkokehitystä. Jotta Yhtiö voi toimittaa allekirjoitetut ja tulevat tilaukset vuosina 2015 – 2016, Osakeannilla kerättävistä varoista on varattava arviolta 2,4 miljoonaa euroa seuraavan 12 kuukauden käyttöpääomaan. Lisäksi tuotantokapasiteetin ja tuotannon tehokkuuden kasvattaminen vaatii vuonna 2015 ja 2016 investointeja, joiden arvioitu kustannus on noin 1,5 miljoonaa euroa.

Osakeanti

Ylimääräinen yhtiökokous päätti 19.12.2014 valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta maksullisella tai maksuttomalla osakeannilla yhdessä tai useassa erässä. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa yhteensä enintään 20.000.000 A-sarjan osaketta ja 20.000.000 B-sarjan osaketta. Hallitus valtuutettiin päättämään osakkeiden ja optioiden ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen kaikista ehdoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2016 asti.

Valtuutuksen nojalla Yhtiön hallitus suunnittelee tarjoavansa Yhtiön osakkeenomistajille merkittäväksi yhteensä enintään 10.591.620 Yhtiön uutta A-sarjan osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesti.

Savo-Solar suunnittelee antavansa kaikille osakkeenomistajilleen, jotka on merkitty Euroclear Finlandin tai Euroclear Swedenin ylläpitämään Savo-Solarin osakasrekisteriin, kaksi (2) arvo-osuusmuotoista Merkintäoikeutta jokaista Osakeannin täsmäytyspäivänä, jonka arvioidaan olevan 24.11.2015, omistettua osaketta kohden. Jokainen yksi (1) Merkintäoikeus oikeuttaa haltijansa merkitsemään yhden (1) Antiosakkeen. Merkintäoikeudet rekisteröidään osakkeenomistajien arvo-osuustileille Euroclear Finlandin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä arviolta 24.11.2015 ja Euroclear Swedenin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä arviolta 26.11.2015. Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa, ja niiden odotetaan olevan kaupankäynnin kohteena First North Finland -markkinapaikalla ja First North Sweden -markkinapaikalla 27.11.2015 ja 9.12.2015 välisenä aikana.

Merkinnän tekemisen jälkeen Merkintäoikeuksilla merkittyjä Antiosakkeita vastaavat väliaikaiset osakkeet (”Väliaikaiset osakkeet”) kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille. Antiosakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille kun ne on merkitty kaupparekisteriin, arviolta viikolla 52, 2015. Kaupankäynti Väliaikaisilla osakkeilla alkaa omana lajinaan arviolta 27.11.2015. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyisiin A-sarjan osakkeisiin sen jälkeen, kun Antiosakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. Yhdistäminen tapahtuu arviolta viikolla 52. Antiosakkeet ovat kaupankäynnin kohteena yhdessä Yhtiön olemassa olevien osakkeiden kanssa arviolta viikolla 52, 2015 First North Finlandissa ja viikolla 53, 2015 First North Swedenissä.

Lisäksi Savo-Solar suunnittelee antavansa vastikkeetta Osakeannissa merkinneille henkilöille optio-oikeuksia siten, että kutakin neljää (4) merkittyä ja maksettua Antiosaketta kohden, joiden merkinnän hallitus on hyväksynyt, merkitsijä saa yhden (1) Optio-oikeuden. Jokainen Optio-oikeus antaisi omistajalle oikeuden merkitä yhden (1) uuden A-sarjan osakkeen. Optio-oikeuksilla merkittävien uusien A-sarjan osakkeiden merkintäaika on 5.10.2016-21.10.2016 ja merkintähinta 1,00 euroa osakkeelta. Optio-oikeuksien enimmäismäärä olisi 2.647.905, mikäli Osakeantia merkitään kokonaisuudessaan. Optio-oikeuksien murto-osia ei anneta. Optio-oikeudet ovat vapaasti siirrettävissä.

Yhtiö aikoo jättää hakemuksen listatakseen Optio-oikeudet First North Swedeniin ja First North Finlandiin. Mikäli Optio-oikeuksien listautuminen toteutuu, ensimmäinen kaupankäyntipäivä First North Swedenissä ja First North Finlandissa on arviolta viikolla 1, 2016.

Osakeannin merkintäpaikat

Osakeannin merkintäpaikat ovat:

a) FIM Sijoituspalvelu Oy:n toimipaikassa Pohjoisesplanadi 33 A, 00100 Helsinki, Finland (asiakaspalvelu@fim.com, puh.: +358 9 6134 6250) ja

b) Mangold Fondkommission AB:n verkkosivuilla www.mangold.se ja Mangold Fondkommission AB:n toimipaikassa Engelbrektsplan 2, 102 51 Stockholm, Sweden (emissioner@mangold.se, puh.: +46 8-503 01 580).

Esite

Savo-Solar laatii Osakeannista esitteen. Virallinen suomenkielinen versio esitteestä ja epävirallinen englanninkielinen käännös sisältäen ruotsinkielisen tiivistelmän tulevat olemaan saatavilla Savo-Solarin verkkosivustolla (www.savo-solar.fi/Rights_Issue_2015), Mangold Fondkommission AB:n verkkosivustolla (www.mangold.se) ja FIM Sijoituspalvelut Oy:n verkkosivustolla (www.fim.com) arviolta 20.11.2015

Osakeannin alustava aikataulu

20.11.2015 Hallituksen päätös Osakeannista
20.11.2015 Esite julkistetaan
20.11.2015 Viimeinen kaupankäyntipäivä ennen Merkintäoikeuksien irtoamista
21.11.2015 Ensimmäinen kaupankäyntipäivä ilman Merkintäoikeuksia
24.11.2015 Osakeannin täsmäytyspäivä
27.11 – 9.12.2015

27.11.2015
Merkintäoikeuksien kaupankäyntiaika

Kaupankäynti Väliaikaisilla osakkeilla alkaa
27.11 – 11.12.2015 Osakeannin merkintäaika Ruotsissa
27.11 – 15.12.2015 Osakeannin merkintäaika Suomessa
17.12.2015 Osakeannin tulos julkistetaan
Viikko 52, 2015 Viimeinen kaupankäyntipäivä Väliaikaisilla osakkeilla First North Finlandissa
Viikko 53, 2015 Viimeinen kaupankäyntipäivä Väliaikaisilla osakkeilla First North Swedenissa
Viikko 1, 2016 Kaupankäynti Optio-oikeuksilla alkaa First North Finlandissa
Viikko 1, 2016 Kaupankäynti Optio-oikeuksilla alkaa First North Swedenissä
5.10 – 21.10.2016 Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika

Neuvonantajat

Mangold Fondkommission AB toimii taloudellisena neuvonantajana Yhtiölle Osakeannissa. Smartius Oy toimii oikeudellisena neuvonantajana Suomen lakiin liittyvissä asioissa Osakeannissa. Advokatfirman Westermark Anjou AB toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana Ruotsiin lakiin liittyvissä asioissa Osakeannissa.

Lisätietoja:

Ingrid Östhols
Puh: +46 721 810 867
Sähköposti: ingrid.osthols@savosolar.se

Savo-Solar Oy
Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.fi

Savo-Solar lyhyesti

Savo-Solar toimittaa aurinkolämpöjärjestelmiä rakennusten, teollisten prosessien ja lämpimän käyttöveden lämmittämiseen. Savo-Solarin järjestelmät perustuvat maailman todennetusti tehokkaimpaan 2 m2:n keräimeen, jonka MPE-absorbereille on haettu useita patentteja. Absorberit on pinnoitettu selektiivisellä nano-optisella pinnoitteella. Savo-Solar on tietojensa mukaan ainoa yritys, joka pystyy pinnoittamaan valmiita, kokonaisia absorbereita. Yhtiö keskittyy laajamittaisiin teollisiin sovelluksiin kuten kaukolämpöön, teollisuuden prosessilämpöön ja isojen kerrostalojen energiaremontteihin. Yhtiö on myynyt ja toimittanut tuotteitaan vuodesta 2011 lähtien yli 17 maahan neljällä mantereella. Savo-Solarin osakkeet on listattu kaupankäynnin kohteeksi First North Swedenissä tunnuksella SAVOS ja First North Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.fi. 

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550.

TÄRKEÄ TIEDOTE

Tätä tiedotetta tai sen sisältämää tietoa ei saa jakaa tai levittää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Uudessa-Seelannissa tai Japanissa. Tässä tiedotteessa olevat tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai kehotusta ostaa arvopapereita alueella, jolla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Savo-Solar ei ole rekisteröinyt eikä aio rekisteröidä arvopapereita koskevaa antia Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeiden tai osakeannin rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ja Ruotsissa ei ole ryhdytty mihinkään toimenpiteisiin.

Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi tai kehotusta arvopapereiden ostamiseen millään lainkäyttöalueella. Tämä tiedote ei ole esite eikä muodosta tarjousta, tarjouspyyntöä tai sijoitusneuvoa merkitä tai ostaa arvopapereita. Mahdollisten sijoittajien ei tulisi merkitä tai ostaa mitään tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita tai tehdä muita sijoituspäätöksiä muutoin kuin Savo-Solarin julkistaman esitteen sisältämien tietojen perusteella.

More Posts