Savo-Solar julkistaa suunnitelmansa järjestää noin 3,9 miljoonan euron suuruinen merkintäoikeusanti ja muita aikaisemmin julkistamattomia tietoja

Savo-Solar Oyj
Yhtiötiedote                      21.6.2016 klo 11.15 (CET)

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN EIKÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Savo-Solar julkistaa suunnitelmansa järjestää noin 3,9 miljoonan euron suuruinen merkintäoikeusanti ja muita aikaisemmin julkistamattomia tietoja

Savo-Solar Oyj:n (”Savo-Solar” tai ”Yhtiö”) hallitus on päättänyt järjestää merkintätakauksilla ja merkintäsitoumuksilla osittain taatun noin 3,9 miljoonan euron merkintäoikeusosakeannin (”Osakeanti”) edellyttäen,  että tänään koolle kutsuttava ylimääräinen yhtiökokous antaa tarvittavan valtuutuksen Yhtiön hallitukselle päättää Osakeannista. Osakeannin odotetaan koostuvan enintään 11.930.156 uudesta osakkeesta (”Antiosakkeet”). Antiosakkeet tulisivat edustamaan 42,86 %:a Yhtiön kaikista osakkeista Osakeannin jälkeen, jos Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan. Yhtiö julkistaa uusia tietoja taloudellisesta kehityksestä sekä vuoden 2016 tarjous- ja tilauskannasta.

Yhteenveto Osakeannista

  • Savo-Solarin liiketoiminta ja myynti kasvaa tällä hetkellä nopeammin kuin odotettu. Yhdistettynä siihen, että tuotanto- ja asennuskustannukset ovat olleet odotettua suuremmat, lisärahoitusta tarvitaan jonkin verran aikaisemmin kuin aiemmin on ennakoitu.
  • Savo-Solar suunnittelee antavansa kaikille osakkeenomistajilleen, jotka on merkitty Euroclear Finland Oy:n (”Euroclear Finland”) tai Euroclear Sweden AB:n (”Euroclear Sweden”) ylläpitämään Savo-Solarin osakasrekisteriin kolme (3) arvo-osuusmuotoista merkintäoikeutta (”Merkintäoikeus”) jokaista Osakeannin täsmäytyspäivänä omistettua osaketta kohden. Neljä (4) Merkintäoikeutta oikeuttaa haltijansa merkitsemään yhden (1) Antiosakkeen.
  • Merkintähinnan ennakoidaan olevan 0,33 euroa Antiosakkeelta. Merkintähinta on noin 34,22 prosenttia alhaisempi kuin Yhtiön osakkeen kaupankäyntivolyymillä painotettu keskikurssi First North Swedenissä (4,68 kruunua) viimeisten 30 päivän ajalta ja noin 34,59 prosenttia alhaisempi kuin Yhtiön osakkeen kaupankäyntivolyymillä painotettu keskikurssi First North Finlandissa (0,51 euroa) viimeisten 30 päivän ajalta. Merkintähinta on noin 28,78 prosenttia alhaisempi kuin Yhtiön osakkeen päätöskurssi First North Swedenissä 20.6.2016 (4,32 kruunua) ja noin 32,65 prosenttia alhaisempi kuin Yhtiön osakkeen päätöskurssi First North Finlandissa 20.6.2016 (0,49 euroa).
  • Osakeannin suunniteltu täsmäytyspäivä on 25.8.2016. Osakkeiden suunniteltu viimeinen kaupankäyntipäivä sisältäen Merkintäoikeudet on 23.8.2016 ja suunniteltu ensimmäinen kaupankäyntipäivä ilman Merkintäoikeuksia 24.8.2016.
  • Antiosakkeiden merkintäajan (”Merkintäaika”) arvioidaan alkavan 30.8.2016 klo 09.30 Suomen aikaa (8.30 Ruotsin aikaa), ja sen odotetaan päättyvän Suomessa 15.9.2016 klo 16.30 Suomen aikaa (15.30 Ruotsin aikaa) ja Ruotsissa 13.9.2016 klo 16.30 Suomen aikaa (15.30 Ruotsin aikaa).
  • Osakeannissa kerätään noin 3,9 miljoonaa euroa ennen transaktiokustannuksia, mikäli Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan.
  • Osakeanti on taattu noin 61,7 prosenttiin merkintäsitoumuksilla nykyisiltä osakkeenomistajilta ja merkintätakauksilla ulkopuolisilta sijoittajilta. Merkintätakaajat ovat oikeutettuja saamaan takauskorvauksen joko rahana tai Yhtiön uusia osakkeita kuittaamalla takauskorvauksen suunnatussa osakeannissa, joka järjestetään tarvittaessa Osakeannin jälkeen. Osakkeiden merkintähinta suunnatussa annissa määritellään Yhtiön osakkeen kaupankäyntivolyymillä painotetun keskikurssin First North Swedenissä Osakeannin merkintäaikana perusteella.
  • Lisäksi Yhtiö on kerännyt 0,9 miljoonan euron siltalainarahoituksen turvatakseen Yhtiön käyttöpääomatarpeen siihen saakka, kunnes Osakeannissa merkittävien osakkeiden merkintähinnat saadaan syyskuussa 2016. Siltalainan korko on kiinteä 7,5 %.

Osakeannin syyt ja varojen käyttö

Savo-Solar valmistaa kansainvälisesti palkittuja aurinkolämpöabsorbereita ja aurinkolämpökeräimiä. Keräimet, joissa on MPE-absorberit, ovat Yhtiön johdon saatavilla olevan tiedon mukaan maailman tehokkaimpia. Savo-Solar keskittyy ensisijaisesti suuriin aurinkolämpökeräimiin sekä teollisuuskokoluokan lämmitysjärjestelmiin. Yhtiö aloitti tuotetoimitukset kesäkuussa 2011 ja on siitä lähtien toimittanut noin 35.000 neliömetriä absorbereita ja keräimiä lukuisille jälleenmyyjille, välittäjille ja loppuasiakkaille 17 maassa neljällä mantereella.

Yhtiön ripeä kasvu jatkui vuonna 2015, jolloin Yhtiön liikevaihto kaksinkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna. Yhtiö arvioi, että voimakas kasvu jatkuu myös vuonna 2016 ja että liikevaihto kasvaa enemmän kuin kaksinkertaiseksi verrattuna vuoteen 2015 johtuen lähinnä suuren mittakaavan toimituksista kaukolämpöyhtiöille Tanskassa ja muissa Euroopan maissa. Yhtiön tilauskanta on kasvanut merkittävästi viimeisten kuukausien aikana ja oli 30.4.2016 noin 3,4 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevaihto tammi-huhtikuussa 2016 oli noin 1,5 miljoonaa euroa. Jatkuva voimakas kasvu edellyttää investointeja tuotantokapasiteettiin. Materiaali-, palvelu- ja henkilöstökustannukset sekä liiketoiminnan muut kulut ovat nousseet johtuen ennakoitua nopeammin kasvaneista valmistusmääristä, joten Yhtiö tarvitsee käyttöpääomaa.

Yhtiö pyrkii keräämään Osakeannilla noin 3,9 miljoonaa euroa. Mikäli Osakeanti merkitään täyteen, Yhtiö odottaa saavansa Osakeannista noin 3,3 miljoonan euron nettovarat sen jälkeen, kun tuotoista on vähennetty Yhtiön maksettavaksi jäävät, Osakeannin arvioidut kulut, jotka ovat yhteensä noin 0,6 miljoonaa euroa.

Yhtiö tulee käyttämään Osakeannilla saatavat nettovarat i) turvatakseen käyttöpääomatarpeen niin, että Yhtiö voi toimittaa allekirjoitetut ja tulevat tilaukset vuosina 2016-2017 ja laajentaa toimintansa uusille markkinoille (noin 1,7 miljoonaa euroa), ii) tuotantolinjaston kapasiteettia kasvattaviin investointeihin, joilla mahdollistetaan tulevien tilausten toimittaminen (noin 0,7 miljoonaa euroa), ja iii) siltalainarahoituksen pääoman ja -koron takaisinmaksuun (noin 0,97 miljoonaa euroa).

Taloudelliset tiedot, joita ei ole julkistettu aikaisemmin (tilintarkastamaton)

TULOSLASKELMA

(1 000 euroa)    1.1.2016-30.4.2016 
Liikevaihto 1 545
Liiketoiminnan muut tuotot 63
Materiaalit ja palvelut -1 447
Käyttökatemarginaali, % 6,3%
Henkilöstökulut -741
Poistot ja arvonalentumiset -175
Liiketoiminnan muut kulut -636
Liikevoitto/(tappio) (EBIT) -1 392
Liikevoittomarginaali, % -90,1%
Rahoitustuotot/kulut -92
Satunnaiset erät 0
Katsauskauden tulos -1 484
Nettovoittomarginaali, % -96,1%

TASE

VASTAAVAA  
(1 000 euroa30.4.2016 
Pysyvät vastaavat 2 852
Aineettomat hyödykkeet 2 023
Aineelliset hyödykkeet 697
Sijoitukset tytäryhtiöihin 132
Vaihtuvat vastaavat 2 297
Vaihto-omaisuus 579
Myyntisaamiset 140
Lainasaamiset tytäryhtiöiltä 15
Muut saamiset 2
Siirtosaamiset 825
Rahat ja pankkisaamiset 734
Vastaavaa yhteensä 5 149


VASTATTAVAA  
(1 000 euroa)   30.4.2016 
Oma pääoma 1 315
Osakepääoma 470
SVOP-rahasto 12 714
Edellisten tilikausien tappio 10 385
Katsauskauden tulos -1 484
Vieras pääoma pitkäaikainen 2 109
Pääomalainat 1 431
Lainat rahoituslaitoksilta 363
Muut velat 314
Vieras pääoma, lyhytaikainen 1 725
Lainat rahoituslaitoksilta 150
Saadut ennakot 594
Ostovelat 670
Muut velat -80
Siirtovelat 392
Vastattavaa yhteensä 5 149

Tilauskanta 2016

Yhtiön noin 3,4 miljoonan euron tilauskanta, jonka toimitus on suunniteltu tapahtuvaksi vuoden 2016 aikana, on esitetty alla olevassa taulukossa. Liikevaihto kaudelta 1.1.2016-30.4.2016 oli noin 1,5 miljoonaa euroa.

Projekti Maa Tilanne
Logumkloster 2 DK Toimitettu 02/2016
Jelling Varmevaerke DK Voitettu, toimitus 06/2016
Elemenco UKR Voitettu, toimitus 07/2016
DES/Lolland Forsyning DK Voitettu, toimitus 09/2016
Fors A/S/Jyderup DK Voitettu, toimitus 11/2016
Pienet tilaukset    
Arvo yhteensä (euroa)    4.949.695

Tarjouskanta

Tarjouskyselyt isoihin projekteihin ovat lisääntyneet merkittävästi johtuen lähinnä onnistuneista toimituksista Tanskassa. Nykyinen tarjouskanta on esitetty alla olevassa taulukossa ja koostuu projekteista, joiden arvo on noin 7 miljoonaa euroa.  Tarjouksia on vielä avoinna vuoden 2016 toimituksiin. Vuodesta 2017 lähtien Yhtiö pyrkii suuntamaan panostuksia entistä voimakkaammin Euroopan ulkopuolisille markkinoille, mikä kasvattaa huomattavasti potentiaalisten markkinoiden kokoa.

Tuoteryhmä Alue Tarjottu päätuote Arvioitu arvo (EUR)
Keräinpaketit Lähi-itä Suurkeräin 194.100
Kokonaistoimitus Pohjoismaat Suurkeräin 127.200
Muut Aasia Lämmönvaihdin 4.020.000
Keräin Keski-Eurooppa Suurkeräin 354.507
Keräinpaketit Lähi-itä Suurkeräin 1.380.000
Keräinpaketit Lähi-itä Suurkeräin 44.200
Kokonaistoimitus Pohjoismaat Suurkeräin 152.000
Keräin kokoelmat Lähi-itä Suurkeräin 514.000
Kokonaistoimitus Pohjoismaat Suurkeräin 275.000
Muu Pohjoismaat EMI-Coating 124.480
Kokonaistoimitus Pohjoismaat Suurkeräin 303.000
Keräimiä (pieniä tarjouksia) Pohjoismaat, Keski-Eurooppa Suurkeräin 120.000
Yhteensä     7.608.487

Osakeanti

Suunnitellun Osakeannin koko tulee olemaan noin 3,9 miljoonaa euroa.  Osakeannissa tarjottavien osakkeiden merkintä ja maksu on taattu noin 61,7 prosenttisesti merkintäsitoumuksilla nykyisiltä osakkeenomistajilta ja merkintätakauksilla ulkopuolisilta sijoittajilta.

Yhtiön hallitus suunnittelee tarjoavansa 11.930.156 Yhtiön uutta osaketta merkittäväksi osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesti. Yhtiön kaikille osakkeenomistajille, jotka on merkitty Euroclear Finland Oy:n tai Euroclear Sweden AB:n ylläpitämään Savo-Solarin osakasrekisteriin suunnitellaan annetavaksi kolme (3) arvo-osuusmuotoista Merkintäoikeutta jokaista Osakeannin täsmäytyspäivänä 25.8.2016 omistettua osaketta kohden. Neljä (4) Merkintäoikeutta oikeuttaisi haltijansa merkitsemään yhden (1) Antiosakkeen. Merkintäoikeudet on suunniteltu rekisteröitäväksi osakkeenomistajien arvo-osuustileille Euroclear Finlandin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä arviolta 25.8.2016 ja Euroclear Swedenin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä arviolta 29.8.2016. Merkintäoikeuksien on suunniteltu olevan vapaasti luovutettavissa ja niiden arvioidaan olevan kaupankäynnin kohteena First North Finland -markkinapaikalla ja First North Sweden -markkinapaikalla 30.8.2016 ja 9.9.2016 välisenä aikana.

Merkinnän tekemisen jälkeen Merkintäoikeuksilla merkittyjä Antiosakkeita vastaavat väliaikaiset osakkeet (”Väliaikaiset osakkeet”) kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille. Antiosakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille sen jälkeen, kun ne on merkitty kaupparekisteriin, arviolta viikolla 38, 2016. Kaupankäynnin Väliaikaisilla osakkeilla First North Finlandissa ja First North Swedenissä on suunniteltu alkavan omana lajinaan arviolta 30.8.2016. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyisiin osakkeisiin sen jälkeen, kun Antiosakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. Yhdistämisen on suunniteltu tapahtuvan arviolta viikolla 38, 2016. Antiosakkeiden on suunniteltu olevan kaupankäynnin kohteena yhdessä Yhtiön olemassa olevien osakkeiden kanssa arviolta viikolla 38, 2016 First North Finlandissa ja viikolla 39, 2016 First North Swedenissä.

Osakeannin suunniteltu aikataulu

12.7.2016 Ylimääräinen yhtiökokous
23.8.2016 Hallitus päättää Osakeannista
23.8.2016 Esite julkistetaan
23.8.2016 Viimeinen kaupankäyntipäivä sisältäen Merkintäoikeudet
24.8.2016 Ensimmäinen kaupankäyntipäivä ilman Merkintäoikeuksia
25.8.2016 Osakeannin täsmäytyspäivä
30.8 – 9.9.2016

30.8.2016
Merkintäoikeudet kaupankäynnin kohteena

Kaupankäynti Väliaikaisilla osakkeilla alkaa
30.8 – 13.9.2016 Osakeannin merkintäaika Ruotsissa
30.8 – 15.9.2016 Osakeannin merkintäaika Suomessa
19.9.2016 Osakeannin tulos julkistetaan
Viikko 38, 2016 Viimeinen kaupankäyntipäivä Väliaikaisilla osakkeilla Suomessa
Viikko 39, 2016 Viimeinen kaupankäyntipäivä Väliaikaisilla osakkeilla Ruotsissa
   

Neuvonantajat

Mangold Fondkommission AB ja G&W Fondkommission toimivat Yhtiön taloudellisina neuvonantajina Osakeannissa. Smartius Oy toimii Osakeannissa oikeudellisena neuvonantajana Suomen lakiin liittyvissä asioissa.

Lisätietoja:

Savo-Solar Oyj
Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.fi

Savo-Solar lyhyesti

Savo-Solarin erittäin tehokkaat keräimet ja suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät ovat vieneet aurinkolämpöenergiateknologian aivan uudelle tasolle. Yhtiön keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit, ja tällä johtavalla teknologialla Savo-Solar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Savo-Solarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpö- järjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö keskittyy suuren mittakaavan projekteihin kaukolämmön tuotannossa, teollisuuden prosessilämmityksessä ja kiinteistöjärjestelmissä – eli markkinoihin joissa on iso nopean kasvun potentiaali. Yhtiö toimittaa ensisijaisesti kokonaisia järjestelmiä suunnittelusta asennukseen käyttäen parhaita paikallisia yhteistyökumppaneita. Savo-Solar on tunnustetusti alan innovatiivisin yritys ja haluaa pysyäkin sellaisena. Yhtiö on myynyt ja toimittanut tuotteitaan yli 17 maahan neljällä mantereella. Savo-Solarin osake on listattu First North Swedenissä tunnuksella SAVOS ja First North Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.fi.

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550.

TÄRKEÄ TIEDOTE

Tätä tiedotetta tai sen sisältämää tietoa ei saa jakaa tai levittää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Uudessa-Seelannissa tai Japanissa. Tässä tiedotteessa olevat tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai kehotusta ostaa arvopapereita alueella, jolla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Savo-Solar ei ole rekisteröinyt eikä aio rekisteröidä arvopapereita koskevaa antia Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeiden tai osakeannin rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ja Ruotsissa ei ole ryhdytty mihinkään toimenpiteisiin.

Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi tai kehotusta arvopapereiden ostamiseen millään lainkäyttöalueella. Tämä tiedote ei ole esite eikä muodosta tarjousta, tarjouspyyntöä tai sijoitusneuvoa merkitä tai ostaa arvopapereita. Mahdollisten sijoittajien ei tulisi merkitä tai ostaa mitään tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita tai tehdä muita sijoituspäätöksiä muutoin kuin Savo-Solarin julkistaman esitteen sisältämien tietojen perusteella.

More Posts

Savosolar nimittää Kirsi Suopellon strategiajohtajaksi

Savosolar Oyj Yhtiötiedote                       8.12.2022 klo 10.30 (CET) Savosolar nimittää Kirsi Suopellon strategiajohtajaksi Savosolar on nimittänyt Kirsi Suopellon, oikeustieteen maisteri ja MBA (syntynyt 1976) Savosolar

Savosolar Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Savosolar Oyj Yhtiötiedote                       25.11.2022 klo 11.00 (CET) Savosolar Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset Savosolar Oyj:n (”Savosolar” tai ”Yhtiö”) ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 25.11.2022 Helsingissä. Kokouksessa oli