Kutsu Savosolar Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Savosolar Oyj
Yhtiötiedote                                       19.4.2023 klo 12.30 (CEST)

Kutsu Savosolar Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Savosolar Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään kesiviikkona 10.5.2023 kello 14.00 (EET) alkaen Rake-salissa, osoite Erottajankatu 4C, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 13.30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen 

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen
– Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittama tappio ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio -4.998.487,33 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille eikä osinkoa jaeta.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 
Osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä 71,92% yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 21.600 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 10.800 euroa. Hallitukseen ehdotetulla Kati Ihamäellä, jonka hallituksen jäsenyys alkaisi ehdotuksen mukaan vasta 1.11.2023, olisi oikeus 1/2 osaan päätetystä hallituspalkkiosta.

Noin 40 % hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista maksetaan hallituksen osakeantivaltuutuksen perusteella antamalla hallituksen jäsenille yhtiön uusia osakkeita ja noin 60 % rahana. Rahaosuus palkkiosta maksetaan 12 erässä kuukausittain siltä osin kuin se ylittää palkkiosta suoritettavan ennakonpidätyksen määrän. Palkkiosta osakkeina maksettava osakemäärä määritetään yhtiön osakkeen First North Growth Market Finlandissa määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettua keskikurssia Savosolar Oyj:n puolivuosikatsauksen 1.1.-30.6.2023 julkaisupäivää seuraavan kahden (2) viikon ajalta.

Vaihtoehtoisesti osakepalkkiona annettavat osakkeet voidaan hankkia hallituksen niin päättäessä hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun. Yhtiö vastaa tällöin osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja mahdollisesta varainsiirtoverosta.

Jos osakkeita ei sisäpiirisääntelyn johdosta voida antaa edellä mainittuina aikoina, ne annetaan ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se voimassa olevien sisäpiirisääntöjen mukaisesti on mahdollista. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.

Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset. Matka- ja majoituskuluja ei kuitenkaan korvata pääkaupunkiseudulla asuville hallituksen jäsenille silloin kun kokoukset pidetään pääkaupunkiseudulla.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä 71,92% yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä 71,92% yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat, että yhtiön hallitukseen valitaan suostumuksensa mukaisesti uudelleen nykyiset jäsenet Jussi Mälkiä ja Ville Jussila sekä uusiksi hallituksen jäseniksi valitaan yhtiön nykyinen toimitusjohtaja Jari Varjotie (toimitusjohtajuus päättyy 11.5.2023), Feodor Aminoff, Kati Ihamäki ja Timi Hyppänen. Ehdotetuista hallituksen jäsenistä Kati Ihamäen hallituksen jäsenyys alkaisi muista jäsenistä poiketen vasta 1.11.2023. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Feodor Aminoff (tuotantotalouden diplomi-insinööri, s. 1969)

Feodor Aminoff työskentelee managing partnerina Suomen Vaikuttavuussijoitus Oy:ssä ja operatiivisena hallituksen puheenjohtajana Oy Provator Ab:ssä sekä toimii hallituksen jäsenenä useassa muussa yrityksessä. Vuosina 2012–2015 Aminoff toimi Cleantech Invest Oyj:n toimitusjohtajana, 2005–2008 Please User Experience Designin toimitusjohtajana, 2000–2004 IDO-ryhmän (osa Saniteciä) johtoryhmässä ja 1994–1999 KCI Konecranes Oyj:n projektijohtajana. Aminoff toimii myös mm. Veho Oy:n ja Nylund Group Oy:n hallituksen jäsenenä.

Kati Ihamäki (BSc Business Administration and Economics, KTM Ympäristöjohtaminen, s. 1968)

Kati Ihamäki työskentelee Fiskars Groupin vastuullisuusjohtajana. Ennen Fiskars Groupia hän työskenteli OP Ryhmässä brändi- ja yritysvastuujohtajana ja taustalla on pitkä ura eri tehtävissä Finnairilla, jossa hän toimi viimeiset vuodet kestävän kehityksen johtajana ja osallistui aktiivisesti alan kansainvälisten kattojärjestöjen vastuullisuus- ja vaikuttamistyöhön. Lisäksi Ihamäki toimii mm. St1 Nordicin hallituksessa, Keskuskauppakamarin vastuullisuuslautakunnassa sekä Suomalaisen Työn Liiton johtokunnan puheenjohtajana.

Timi Hyppänen (Paper technology, MSc ja MBA, s. 1975)

Timi Hyppänen työskentelee tällä hetkellä Metsä Fibre Oy:n toimitusketjun johtajana ja yhtiön johtoryhmän jäsenenä. Hyppänen on aiemmin työskennellyt mm. Metsä Group -konsernin epäsuorien hankintojen johtajana vuosina 2018–2019, Metsä Fibre Oyj:n hankintajohtajana vuosina 2013–2018, Omya Oy:n myynti- ja teknologiapäällikkönä 2008–2013 ja Omya AG -konsernin teknisen asiakaspalvelun päällikkönä 2005–2008 Sveitsissä.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun perusteella.

14. Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Henry Maaralan. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

15. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön yhtiöjärjestykseen tehdään seuraavat muutokset:

Yhtiöjärjestyksen 1 § (Toiminimi ja kotipaikka) muutetaan kuulumaan seuraavasti:

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Meriaura Group Oyj, ruotsiksi Meriaura Group Abp ja englanniksi Meriaura Group Plc. Yhtiön kotipaikka on Turku.

Yhtiöjärjestyksen 6 § (Tilintarkastajat) muutetaan kuulumaan seuraavasti:

6 § Tilintarkastajat

Yhtiöllä tulee olla tilintarkastaja, joka on Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

16. Savosolar Oyj:n liiketoiminnan siirto tytäryhtiölle

Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan päättämään mahdollisesta liiketoiminnan siirrosta, jossa yhtiön nykyisin harjoittama aurinkolämpöliiketoiminta siirrettäisiin kokonaan tai osittain yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle Meriaura Energy Oy:lle. Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan päättämään mahdollisen liiketoimintasiirron kaikista ehdoista.

17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Savosolar Oyj:n tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, sekä tilintarkastuskertomus sekä tämä kokouskutsu sisältäen yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ovat saatavilla Savosolar Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.savosolar.com. Edellä mainitut dokumentit ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään 24.5.2023 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 28.4.2023 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 5.5.2023 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua

  1. Savosolar Oyj:n verkkosivuilla www.savosolar.com;
  2. sähköpostitse osoitteeseen aulikki.hynonen@savosolar.com;
  3. puhelimitse numeroon +358 10 271 0810 (ti-pe klo 9-15); tai
  4. postitse osoitteeseen Savosolar Oyj, Yhtiökokous, Insinöörinkatu 7, 50150 Mikkeli.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö-/yhtiötunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Savosolar Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja 
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 28.4.2023. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 5.5.2023 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja jolla olisi osakkeiden perusteella oikeus olla edellä mainitulla tavalla merkittynä osakasluetteloon, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Euroclear Sweden AB:ssä rekisteröidyt osakkeet
Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään ja joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee olla rekisteröitynyt Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon viimeistään 28.4.2023.

Ollakseen oikeutettu pyytämään tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Savosolar Oyj:n osakasluetteloon hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan tulee pyytää, että hänen osakkeensa rekisteröidään tilapäisesti hänen omalle nimelleen Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon, ja varmistaa, että omaisuudenhoitaja lähettää yllä mainitun tilapäisen rekisteröintipyynnön Euroclear Sweden AB:lle. Rekisteröityminen tulee tehdä viimeistään 28.4.2023, ja siksi omaisuudenhoitajalle tulee tehdä pyyntö hyvissä ajoin ennen mainittua päivämäärää.

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään ja joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee pyytää tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n pitämään Savosolar Oyj:n osakasrekisteriin. Pyyntö Savosolar Oyj:lle tulee tehdä kirjallisena viimeistään 1.5.2023 kello 10.00 Ruotsin aikaa. Savosolar Oyj:n kautta tehty tilapäinen rekisteröityminen osakasluetteloon on samalla ilmoittautuminen yhtiökokoukseen.

4. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat 
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Valtuutus koskee yhtä kokousta, jollei valtuutuksesta muuta ilmene. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Savosolar Oyj, Yhtiökokous, Insinöörinkatu 7, 50150 Mikkeli ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

5. Muut ohjeet ja tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Kokous pidetään suomen kielellä. Osa kokouksessa esitettävästä materiaalista voi olla englanninkielistä.

Savosolar Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 19.4.2023 yhteensä 800.102.141 osaketta. Jokainen osake tuottaa yhden äänen yhtiökokouksessa.

Helsingissä 19.4.2023

SAVOSOLAR OYJ
Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com

Savosolar lyhyesti

Savosolarilla on kaksi liiketoiminta-aluetta: Merilogistiikka ja Uusiutuva Energia.

Merilogistiikka-liiketoiminta (Meriaura Oy) on merkittävä kuivarahdin ja vaativien projektitoimitusten kuljettaja Pohjois-Euroopassa, erityisesti Itämeren ja Pohjanmeren alueilla. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen kilpailukykyisiä ja ympäristön kannalta kestäviä merikuljetuspalveluita vähentäen samalla merikuljetusten hiilipäästöjä. Pitkät rahtaussopimukset, nykyaikainen laivasto ja vahva markkina-asema uusiutuvan energian rakentamisprojekteissa tarjoaa mahdollisuuden ympäristöystävällisiä ratkaisuja tukevaan rahtiin. Osana merilogistiikkaa VG-EcoFuel Oy valmistaa kierrätettyjä biopolttoaineita teollisuuden sivutuotteina syntyvistä bio- ja kierrätysöljyistä.

Uusiutuva Energia -liiketoiminta (Savosolar Oyj) suunnittelee ja toimittaa kokonaistoimituksina puhtaan energian tuotantojärjestelmiä. Järjestelmien sydämenä ovat suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät, jotka toteutetaan käyttäen yhtiön omia tehokkaita aurinkolämpökeräimiä. Lisäksi järjestelmiin voidaan liittää muita energiantuotanto- ja varastointiteknologioita. Yhtiö on vienyt aurinkolämpöteknologian uudelle tasolle, ja sen keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit. Tällä johtavalla teknologialla Savosolar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa.

Savosolarin osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Swedenissä tunnuksella SAVOS ja Nasdaq First North Growth Market Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.com.

Yhtiön hyväksytty neuvonantaja on Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55.

More Posts

Savosolar Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2023

Savosolar Oyj Liiketoimintakatsaus, Sisäpiiritieto            8.5.2023 klo 8.30 (CEST) Savosolar Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2023 Konsernin avainluvut tammi-maaliskuussa 2023 Liikevaihto tammi-maaliskuussa 16,2 milj. euroa (1-3/2022: 1,4

Kutsu Savosolar Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Savosolar Oyj Yhtiötiedote                                       20.4.2023 klo 13.30 (CEST) Kutsu Savosolar Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Savosolar Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 12.5.2023 kello 10.00 (EET)