Korjaus: Savosolar Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1-31.12.2022

Savosolar Oyj:n vuoden 2022 tilinpäätöstiedotteen, joka julkistettiin 6.3.2023, suomenkielisen tiedotteen taulukossa 2, Pro forma -avainluvut liiketoiminnoittain, oli virhe konsernin Katsauskauden voitto lukujen kohdalla. Konsernin katsauskauden pro forma voitto 1-12/2022 oli 4 033 miljoonaa euroa (tiedotteessa oli -4 033), 7-12/2022 oli 3 354 miljoonaa euroa (tiedotteessa oli -3 354) ja 1-6/2022 oli 679 tuhatta euroa (tiedotteessa oli -679). Tällä virheellä ei ollut vaikutusta tiedotteen muihin lukuihin. Alla tilinpäätöstiedote, jossa korjattu taulukko 2.

Savosolar Oyj                                                    
Tilinpäätöstiedote, Sisäpiiritietieto                           6.3.2023 klo 8.30 (CET)                 

 

Savosolar Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1-31.12.2022

 

Konsernin avainluvut ja keskeiset tapahtumat loka-joulukuussa 2022

 • Liikevaihto oli 5,7 milj. euroa (10-12/2021: 0,3 milj. euroa1).
 • Liiketulos (EBIT) oli -0,2 milj. euroa (-1,3 milj. euroa).
 • Yhtiöesite listautumisen jatkumiseksi yhdistyvästä konsernista julkistettiin 18.11.2022.
 • Ylimääräinen yhtiökokous 25.11.2022 hyväksyi yhdistymisen Meriaura Oy:n kanssa.
 • Yhdistyminen Meriaura Oy:n kanssa osakevaihdolla toteutui suunnitellusti 30.11.2022.
 • Meriaura Oy:n luvut on yhdistetty Savosolar-konserniin joulukuun alusta 2022. Konsernin viralliset tilinpäätösluvut eivät ole suoraan vertailukelpoisia vuoteen 2021. Taulukossa 2 on esitetty yhdistyneen konsernin avainluvuista pro forma 2022.

Konsernin avainluvut tammi-joulukuussa 2022 

 • Liikevaihto oli 8,6 milj. euroa (2021: 2,5 milj. euroa).
 • Liiketulos (EBIT) oli -3,8 milj. euroa (-4,6 milj. euroa).
 • Katsauskauden tulos oli -4,1 (-5,8) milj. euroa.
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton, oli -0,017 (-0,066) euroa. Laimennettu osakekohtainen tulos oli -0,015 (-0,021) euroa.
 • Kassavarat 31.12.2022 olivat 3,8 (4,1) milj. euroa.
 • Omavaraisuusaste 31.12.2022 oli 55 (81) %.

1 Konsernin avainluvuissa ja myöhemmin tässä tilinpäätöstiedotteessa esitettävät tilikautta 2021 koskevat vertailuluvut ovat aiemmin julkistettuja Savosolar Oyj:n taloudellisia lukuja, ellei toisin mainita.

Meriauran avainluvut tammi-joulukuussa 2022

 • Liikevaihto oli 69,3 milj. euroa (2021: 52,9 milj. euroa).
 • Liiketulos (EBIT) oli 9,6 milj. euroa (4,2 milj. euroa).
 • Katsauskauden tulos oli 8,7 milj. euroa (4,2 milj. euroa).
 • Omavaraisuusaste 31.12.2022 oli 57 (38) %.

TOIMITUSJOHTAJA JARI VARJOTIE:

”Savosolar on vuoden 2023 alussa hyvin erilainen konserni kuin vuotta aiemmin. Aurinkolämmön hyödyntämiseen perustuvan liiketoiminnan rinnalla uudistunut Savosolar-konserni tarjoaa kestäviä merikuljetuksia, ja konsernin liiketoimintaan sisältyy myös biopolttoaineiden valmistusta ja myyntiä. Tätä kierrätetyistä materiaaleista valmistettavaa biopolttoainetta hyödynnetään yhtiön laivoissa.

Uudessa Savosolarissa on kaksi liiketoiminta-aluetta: Uusiutuva Energia ja Merilogistiikka. Kestäviä ja vähähiilisiä merikuljetuksia tarjoava Meriaura ja Savosolar yhdistyivät marraskuun lopussa vastatakseen yhdessä uusiutuvaan energiaan perustuvien ratkaisujen kysynnän kasvuun ja paikatakseen vihreän siirtymän edellyttämän tarjonnan vajetta.

Meriaura on vakaasti ja kannattavasti kasvanut yritys, joka on alansa edelläkävijä vähähiilisten merikuljetusten tarjoamisessa Itämerellä ja Pohjanmerellä. Meriauran kasvun ja kannattavuuden taustalla on sen kilpailukykyinen laivasto, pitkäaikaiset asiakassuhteet ja vahva markkina-asema valituissa markkinasegmenteissä kuivarahdissa sekä erikoisprojektikuljetuksissa. 

Yhdistyminen toteutettiin osakevaihdolla VG-Shipping Oy:n (17.2.2023 lähtien Meriaura Invest Oy) kanssa. Siinä VG-Shippingin omistama Meriaura siirtyi Savosolarin tytäryhtiöksi ja VG-Shippingistä tuli Savosolarin suurin omistaja noin 70 prosentin omistusosuudella.

Yhdistyneellä Savosolarilla on aiempaa vahvempi tase ja kassavirta, mikä nopeuttaa liiketoiminnan laajentamista aurinkolämmössä, vähähiilisessä merilogistiikassa sekä muissa vihreää siirtymää edistävissä hankkeissa. Uusi pääomistajamme on vahvasti mukana tukemassa molempien liiketoimintojen kasvua, ja uuden konsernin toimintojen integrointi etenee suunnitellusti. 

Savosolar-konsernin liikevaihto vuodelta 2022 kasvoi merkittävästi ja oli 8,6 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta noin 44 prosenttia muodostui uusiutuvasta energiasta ja noin 56 prosenttia merilogistiikasta. Uusiutuva Energia vastaa sellaisenaan vertailuvuoden 2021 liiketoimintaamme, ja siihen verrattuna koko vuoden liikevaihtomme kasvoi 51 prosenttia. Koko vuoden tulos jäi tappiolliseksi, mutta kannattavuus kehittyi myönteisesti sekä projekteissa että Meriauran yhdistymisen ansiosta. Meriauran luvut tosin vaikuttivat vain joulukuun ajalta. Konsernin liiketulos vuonna 2022 oli -3,8 (-4,6) miljoonaa euroa.

Vuodelta 2022 raportoitavat luvut sisältävät Uusiutuva Energia -liiketoiminnan eli entisen Savosolarin aurinkolämpöliiketoiminnan 12 kuukaudelta ja Meriauran merilogistiikka-liiketoiminnan joulukuulta. Merilogistiikka sisältää myös yhdistymisen mukana konserniin siirtyneen VG-EcoFuelin biopolttoaine- liiketoiminnan.

Uusiutuvan energian markkinoilla kiinnostus aurinkolämpöä kohtaan oli vahvaa koko vuoden ja kasvoi vuoden loppua kohti edelleen. Kiinnostusta kasvattaa kiristyvien ilmastotavoitteiden lisäksi erityisesti Euroopassa tarve energiaomavaraisuudelle sekä fossiilisten polttoaineiden rajut hintavaihtelut ja kallistuneet päästöoikeusmaksut. Kasvanut biomassan käyttö on nostanut sen hintaa ja vaikeuttanut saatavuutta, mikä tekee aurinkolämmöstä yhä kiinnostavamman yhdistelmän myös biopolttoaineiden kanssa käytettäväksi. Jatkossa yhdistynyt Savosolar pystyy tarjoamaan räätälöidympiä uusiutuvan energian kokonaistoimituksia ja mahdollisesti osallistumaan energian tuottamiseen.

Euroopassa on suunnitteilla lukuisia suuria aurinkolämpöjärjestelmiä teollisten prosessien energiantarpeisiin ja kaukolämmitykseen, mutta lopullisia investointipäätöksiä ei turbulentissa energiatilanteessa vuonna 2022 tehty odotetusti. Päätöksentekoa ovat hidastaneet myös hintojen nousu ja kohonneet rahoituskustannukset.
Uusiutuva Energia -liiketoiminnan merkittävin tilaus kuluneena vuonna oli toimitussopimus noin 15.000 neliömetrin ja arvoltaan noin 3,0 miljoonan euron aurinkolämpöjärjestelmästä elintarviketeollisuuden prosessilämmitykseen Ranskan Verduniin Newheat SAS:lle. Kyseinen toimitus on tähän asti suurin teollisten prosessien lämmitykseen rakennettava aurinkolämpöjärjestelmä Euroopassa. Kuluneena vuonna allekirjoitettiin myös toimitussopimus La Caridadin kaivokselle Sonoraan Meksikoon. Tämä sopimus on meille merkittävä avaus kaivosteollisuuteen ja Latinalaiseen Amerikkaan, missä kaivosteollisuuden prosesseihin etsitään kiivaasti uusiutuvia ja puhtaita energialähteitä sekä sähkön että lämmön tuottamiseen.  

Meriauralle vuosi 2022 oli taloudellisesti ja toiminnallisesti yksi yhtiön parhaista. Meriauran liikevaihdosta noin kaksi kolmasosaa muodostui bulk-liiketoiminnasta ja siitä noin 70 prosenttia sopimusasiakkaiden lasteista. Projektilogistiikan osuus oli noin kolmannes liikevaihdosta. Projektilogistiikan kuljetusten kansilastilaivat olivat hyvin työllistettyjä koko vuoden. Katsauskaudella toteutettiin muun muassa tuulivoimaloiden, satamanostureiden ja laivalohkojen kuljetuksia. Niin projekti- kuin bulk-liiketoiminnan näkymät tilikaudelle 2023 ovat hyvät. Biopolttoaineiden tuotanto ja kysyntä kehittyivät myönteisesti ja odotamme niiden kehittyvän hyvin myös 2023.

Uudella Savosolar-konsernilla, johon vanha Savosolar ja Meriaura yhdistyivät, on aikaisempaa laajempi tarjoama ja osaaminen sekä vahvemmat resurssit. Kuluneen kolmen kuukauden aikana on jo alkanut konkretisoitumaan, miten pystymme yhdistyneenä yhtiönä kehittämään ja laajentamaan liiketoimintaamme siten, että se kattaa entistä suuremman osan sekä nykyisten että tulevien asiakkaidemme puhtaan energian ja vähähiilisen merilogistiikan tarpeista. Yhdistyminen tukee myös tavoitteitamme kasvaa nopeammin ja kannattavasti molemmissa liiketoiminnoissa. Samalla se antaa osakkeenomistajillemme mahdollisuuden päästä aiempaa laajemmin mukaan uusiutuvan energian kasvumarkkinoille.”

SAVOSOLAR YHTIÖNÄ

Savosolar Oyj on suomalainen, Nasdaq First North Growth Market Swedenissä ja Nasdaq First North Growth Market Finlandissa listattu osakeyhtiö.

Savosolar Oyj tiedotti 29.8.2022 allekirjoittaneensa ehdollisen osakevaihtosopimuksen, jolla se ostaa VG-Shipping Oy:ltä (17.2.2023 lähtien Meriaura Invest Oy) merilogistiikkayhtiö Meriaura Oy:n osakekannan ja biopolttoaineiden valmistaja ja markkinoija VG EcoFuel Oy:ltä liiketoiminnan. Osakevaihto toteutui 30.11.2022.

Savosolar-konsernilla on 1.12.2022 alkaen kaksi liiketoiminta-aluetta: Uusiutuva Energia ja Merilogistiikka.
Uusiutuva Energia -liiketoiminta muodostuu Savosolar Oyj:n liiketoiminnasta. Se suunnittelee ja toimittaa kokonaistoimituksina puhtaan energian tuotantojärjestelmiä. Järjestelmien ytimenä ovat suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät, jotka toteutetaan käyttäen yhtiön itse valmistamia tehokkaita aurinkolämpökeräimiä. Järjestelmiin voidaan liittää joustavasti muita energiantuotanto- ja varastointiratkaisuja. Yhtiö on nostanut suurten aurinkolämpöjärjestelmien hyödyntämisen uudelle tasolle patentoidulla teknologiallaan, jonka ytimenä ovat optisesti pinnoitetut suoravirtausabsorberit. Tällä johtavalla teknologialla Savosolar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa.

Merilogistiikka-liiketoiminta muodostuu Meriaura Oy:n ja VG-EcoFuel Oy:n liiketoiminnoista. Meriaura on merkittävä kuivarahdin ja vaativien projektitoimitusten kuljettaja Pohjois-Euroopassa, erityisesti Itämeren ja Pohjanmeren alueilla. Kuivarahdin eli ns. bulk-rahdin osuus on noin 2/3 ja projektitoimitusten osuus noin 1/3 Meriauran liikevaihdosta. Yhtiö on keskittynyt ympäristön kannalta kestäviin ja merikuljetusten hiilipäästöjä vähentäviin merikuljetuspalveluihin. Ympäristöystävälliset ratkaisut perustuvat pitkiin rahtaussopimuksiin, nykyaikaiseen laivastoon ja vahvaan markkina-asemaan uusiutuvan energian rakentamisprojekteissa. VG-EcoFuel Oy valmistaa kierrätettyjä biopolttoaineita teollisuuden sivutuotteina syntyvistä bio- ja kierrätysöljyistä.

Savosolar Oyj:n kotipaikka on Mikkeli. Sillä on lisäksi toimipiste Vantaalla, toimipaikat Ranskassa ja Kiinassa sekä täysin omistetut tytäryhtiöt Tanskassa ja Saksassa sekä keräinten tuotantolaitos Mikkelissä. Meriaura Oy:n kotipaikka on Turku.

YHDISTYMINEN MERIAURA OY:N KANSSA

Savosolar Oyj tiedotti 29.8.2022 allekirjoittaneensa ehdollisen osakevaihtosopimuksen, jolla se ostaa VG-Shipping Oy:ltä merilogistiikkayhtiö Meriaura Oy:n ja biopolttoaineiden valmistaja ja markkinoija VG-EcoFuel Oy:n liiketoiminnan.

Yritysjärjestely toteutettiin järjestämällä suunnattu osakeanti Meriaura Oy:n koko osakekannan omistavalle VG-Shipping Oy:lle. Meriauran liikevaihto vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla oli 33,2 miljoonaa euroa, liikevoitto 4,1 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä 148. Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 30 prosenttia. VG- EcoFuelin liikevaihto oli vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla 0,6 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,02 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 30 prosenttia. Osakevaihtosopimuksen mukaan Meriaura Oy:ssä ja VG-EcoFuel Oy:ssä oli kaupantekohetkellä korollista velkaa yhteensä enintään 21 miljoonaa euroa sekä rahaa ja pankkisaamisia vähintään 4,4 miljoonaa euroa.

Osakevaihtosopimukseen ja VG-Shippingin Savosolar Oyj:n optio-oikeuksiin 2-2021 liittyneen takauksen ja suunnatun annin jälkeen Savosolarin aiempien osakkeenomistajien osuus uudesta yrityskokonaisuudesta oli osakevaihtosopimuksen jälkeen noin 28 prosenttia ja VG-Shippingin osuus noin 72 prosenttia.

Savosolar Oyj julkisti 18.11.2022 Meriaura Oy:n osakekannan hankintaan liittyvän yhtiöesitteen, joka löytyy yhtiön verkkosivuilta osoitteesta https://savosolar.com/fi/sijoittajat/osake/meriaura-osakevaihtosopimus/

TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LAATIMISPERIAATTEET

Tämä tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton. Tiedote on laadittu suomalaisen kirjanpitokäytännön (FAS) mukaisesti käyttäen samoja periaatteita kuin vuoden 2021 tilinpäätöksen laadinnassa. Vertailuluvut viittaavat vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu.

Savosolar-konsernilla on ollut 1.12.2022 alkaen kaksi liiketoiminta-aluetta: Uusiutuva Energia ja Merilogistiikka. Sitä ennen konsernin liiketoiminta muodostui kokonaisuudessaan uusiutuvan energian liiketoiminnasta. Konsernin liiketoiminnan kehityksen vertailun helpottamiseksi taulukossa kaksi on esitetty keskeiset pro forma -tunnusluvut koko tilikaudelta sekä 1-6/2022 ja 7-12/2022. Pro forma -taulukossa on näin esitetty konserni yhteensä sekä erikseen molempien liiketoimintojen vastaavat luvut, kuin jos ne olisivat olleet osa Savosolar-konsernia koko tilikauden 2022.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS VUONNA 2022

Konsernin avainluvut katsauskausittain (Taulukko 1) 1

(1000 e) 10-12/
2022
10-12/
2021
7-12/
2022
7-12/
2021
1-12/
2022
1-12/
2021
Muu-tos %
Liikevaihto, konserni
   Uusiutuva Energia
   Merilogistiikka
5 701
844
4 857
329
329
6 503
 1 646
 4 857
869
869
8 635
3 778
4 857
2 497
2 497
245,8
Liikevoitto/tappio (EBIT), konserni
   Uusiutuva Energia
   Merilogistiikka
-236
-747
511
-1 336
– 1336
-1 332
-1 843 511
-2 353
-2 353
-3 763
-4 274
511
-4 554
-4 554
17,4
Katsauskauden voitto/tappio, konserni
   Uusiutuva Energia
   Merilogistiikka
-353
-801
448
-2 235
-2 235
-1 510
-1958
448
 -3 439
-3 439
-4 067
-4 515 448
-5 772
-5 772
29,6
Osakekohtainen tulos,
euroa, laimentamaton
-0,001 -0,017 -0,005 -0,033 -0,017 -0,066 74,2
Osakekohtainen tulos,
euroa, laimennettu
-0,001 -0,008 -0,004 -0,012 -0,015 -0,021 28,6

1 Merilogistiikka (Meriaura Oy) luvut sisältyvät konserniin vain joulukuun 2022 ajalta. 10-12/2022 luvut ovat noin lukuja koska kolmannesta vuosineljänneksestä ei ole tehty varsinaista konserniyhdistelyä.


Liikevaihto tammi-joulukuussa 2022

Savosolar-konsernilla on ollut 1.12.2022 alkaen kaksi liiketoiminta-aluetta, jotka raportoidaan erillisinä liiketoimintasegmentteinä: Uusiutuva Energia ja Merilogistiikka. Sitä ennen konsernin liiketoiminta muodostui kokonaisuudessaan uusiutuvan energian liiketoiminnasta.

Konsernin koko vuoden 2022 liikevaihto oli 8,6 (2,5) miljoonaa euroa. Koko vuoden liikevaihdosta 3,8 miljoonaa euroa eli noin 44 prosenttia muodostui Uusiutuvan Energian liikevaihdosta ja 4,9 miljoonaa euroa eli noin 56 prosenttia Merilogistiikan liikevaihdosta.

Liikevaihto loka-joulukuussa 2022

Konsernin viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 5,7 (0,3) miljoonaa euroa. Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihdosta 0,8 miljoonaa euroa eli noin 14 prosenttia muodostui Uusiutuvan Energian liikevaihdosta ja 4,9 miljoonaa euroa eli noin 86 prosenttia Merilogistiikan liikevaihdosta.

Merilogistiikan liikevaihto kasvatti konsernin koko vuoden liikevaihtoa huomattavasti edellisvuodesta, vaikka   Merilogistiikka oli osa konsernia vain joulukuun. Merilogistiikan ja Uusiutuvan Energian koko vuoden pro forma -luvut on esitetty taulukossa 2.

Pro forma -avainluvut liiketoiminnoittain (Taulukko 2)

(1 000 e) 1-12/2022 7-12/2022 1-6/2022
Liikevaihto, konserni
   Uusiutuva Energia
   Merilogistiikka
73 209
3 778
69 431
38 031
1 647
36 384
35 179
2 132
33 047
Liikevoitto /tappio (EBIT), konserni
   Uusiutuva Energia
   Merilogistiikka
5 198
-4 274
9 472
3 944
 -1 843
5 787
1 254
-2 431
3 685
Katsauskauden voitto/tappio, konserni
   Uusiutuva Energia
   Merilogistiikka
4 033
-4 515
8 548
3 354
 -1 958
5 312
679
-2 557
3 236
Omavaraisuusaste, %, konserni 55 % 55 % 50 %

Keskeiset tapahtumat tilikaudella

Savosolar allekirjoitti maaliskuussa 2022 sopimuksen Newheat SAS:n kanssa noin kolmen miljoonan euron arvoisen aurinkolämpökentän toimittamisesta Verduniin Ranskaan. Valmistuttuaan järjestelmä tuottaa lämpöä Lactalis Groupin herajauhetehtaalle ja tulee olemaan Ranskan suurin aurinkolämpöjärjestelmä teollisuuden prosessilämpöön. Järjestelmä toimitettiin asiakkaalle vuoden lopussa ja aikataulun mukaan se otetaan käyttöön keväällä 2023. Kesäkuussa 2022 allekirjoitettiin sopimus Jorgensen Thermal Solutions ApS:n kanssa aurinkolämpökentän toimituksesta La Caridadin kaivokselle Meksikon Sonoraan. Jorgensen toimii pääurakoitsijana hankkeessa, joka valmistuttuaan tuottaa prosessilämpöä Mexicana De Cobre S.A:n kaivokselle. Savosolarin toimittaman aurinkolämpökentän arvo Savosolarille on noin 0,2 miljoonaa euroa. Kenttä toimitettiin asiakkaalle vuoden lopussa ja se otetaan käyttöön vuonna 2023. Sopimus on Savosolarille merkittävä avaus kaivosteollisuuteen ja Latinalaiseen Amerikkaan, missä kaivosteollisuuden prosesseihin etsitään kiivaasti uusiutuvia ja puhtaita energialähteitä sekä sähkön että lämmön tuottamiseen. 

Kiinaan Guangzhou Power Supply Bureau, Guangdong Power Grid Co.:lle vuonna 2021 toimitettu aurinkolämpöjärjestelmä otettiin käyttöön kesäkuussa.

Uusiutuvan Energian tilauskanta oli tilikauden päättyessä noin 0,3 (0,4) miljoonaa euroa. Lähivuosiksi tunnistettujen aktiivisten myyntikohteiden arvo oli tilikauden päättyessä noin 173 (138) miljoonaa euroa, josta suunnittelu- ja tarjousvaiheessa olevat projektit olivat noin 42 (15) miljoonaa euroa.

Meriaura Oy:n liikevaihto ja kannattavuus paranivat selvästi edellisestä tilikaudesta. Tulosparannuksesta vastasi erityisesti bulk-liiketoiminta, joka hyötyi vahvasta kysynnästä, onnistuneesta asiakasportfolion rakentamisesta sekä alusten parantuneista käyttöasteista. Spot-markkinan kysynnän ja polttoaineiden hinnannousun siivittämänä rahtien hintatasot nousivat selvästi edellisvuoteen verrattuna.

Myös projektilastiliiketoiminnan kannattavuus parantui hieman huolimatta kansilastialusten suunnitelluista telakoinneista alkuvuodesta sekä Meri-laivan haverista marraskuussa. Projektilastiliiketoiminnan myönteisen kehityksen taustalla on etenkin tuulivoimaan, laivanrakennukseen ja satamalaitteistoihin liittyvien vaativien merikuljetusten pitkät yhteistyökumppanuudet ja vahva osaaminen.

Bulk-liiketoiminta muodostuu omistetuista laivoista sekä ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta vuokratuista aluksista. Meriaura on hajauttanut vuokratonnistoon liittyviä riskejä tekemällä yhteistyötä useamman eri laivanomistajan kanssa. Lisäksi ulkopuolisilta omistajilta rahdattujen laivojen sopimusperiodeja on hajautettu. Vuokratonniston sopimusperiodit vaihtelevat yhdestä vuodesta viiteen vuoteen. Pitkäaikaisiin kuljetussopimuksiin on sisällytetty polttoainelausekkeet.

Niin projekti- kuin bulk-liiketoimintayksiköiden näkymät tilikaudelle 2023 ovat hyvät. Palveluiden kysynnän odotetaan pysyvän molemmissa segmenteissä pitkäaikaista keskiarvoa korkeammalla. Suuri osa yhtiön sopimuskannasta koostuu lastivirroista, jotka eivät ole erityisen suhdanneherkkiä, kuten lannoitteet, rehuraaka-aineet, viljat, uusiutuva energia ja raakamalmit. Myös projektikuljetusten kysynnän ennustetaan jatkuvan vakaana, ja erityisesti uusiutuvaan energiaan kohdistuvien investointien ja niihin liittyvien kuljetusten ennustetaan edelleen kasvavan.

Meriaura panostaa vahvasti toimintansa ympäristövaikutusten pienentämiseksi ja on profiloitunut edelläkävijäksi ympäristökuormitusta vähentävien ratkaisujen kehittäjänä ja niiden kaupallistajana. Kilpailukykyä haetaan uusien aluskonseptien ja polttoaineratkaisujen kehittämisellä, joista hyvä esimerkki on ns. vihreää ammoniakkia polttoaineena käyttävä laiva, jonka suunnittelusta ja rakentamista Meriaura, Wärtsilä ja Green NortH2 allekirjoittivat aiesopimuksen syyskuussa 2022. Yhtiössä ja laivoilla jo käytössä olevien laatu- ja ympäristöjärjestelmien lisäksi yhtiö päätti aloittaa valmistelut ISO 14001 -standardin mukaiseen ympäristöjärjestelmään siirtymiseen. Vuonna 2022 päätettiin myös ottaa käyttöön ISAE3000 -standardi varmentamaan yhtiön biopolttoaineen käyttöön perustuvaa ”EcoVoy” -konseptia.

Kustannukset ja tulos

Savosolar-konsernin vuoden 2022 liiketulos (EBIT) oli -3,8 (-4,6) miljoonaa euroa. Viimeisen vuosineljänneksen liiketulos (EBIT) oli -0,2 (-1,3) miljoonaa euroa.

Vuoden 2022 materiaali- ja palvelukustannukset olivat 6,6 (2,4) miljoonaa euroa.

Henkilöstökulut olivat 3,2 (2,2) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat 2,6 (2,1) miljoonaa euroa.

Tilikauden poistoihin sisältyy konsernireservin tuloutusta 0,5 miljoonaan euroa.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,3 (-1,2) miljoonaa euroa.

Tilikauden tulos oli -4,1 (-5,8) miljoonaa euroa. Laimentamaton osakekohtainen tulos oli -0,017 (-0,066) euroa ja laimennettu osakekohtainen tulos -0,015 (-0,021) euroa. 

Rahoitus

Savosolar Oyj:n taseen loppusumma 31.12.2022 oli 64,4 (8,2) miljoonaa euroa. Vaihto-omaisuus oli 3,4 (1,9) miljoonaa euroa. Rahat ja pankkisaamiset olivat tilikauden päättyessä 3,8 (4,1) miljoonaa euroa. Lyhytaikaiset saamiset olivat 6,2 (0,8) miljoonaa euroa, joista myyntisaamiset olivat 3,3 (0,5) miljoonaa euroa.

Oma pääoma oli 35,4 (6,5) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 55,0 (81,0) prosenttia.

Vieraan pääoman määrä oli 28,8 (1,5) miljoonaa euroa, josta 17,3 (0,1) miljoonaa euroa oli pitkäaikaista ja 11,4 (1,3) miljoonaa euroa lyhytaikaista vierasta pääomaa. Lyhytaikaisesta vieraasta pääomasta oli 3,4 (0,6) miljoonaa euroa ostovelkoja. Siirtovelkoja lyhytaikaisesta vieraasta pääomasta oli 3,5 (0,4) miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan rahavirta oli -5,4 (-6,0) miljoonaa euroa ja investointien rahavirta -28,0 (0,0) miljoonaa euroa.Rahoituksen rahavirta oli 33,1 (7,6) miljoonaa euroa.Savosolar-konsernin kassavarat 31.12.2022 olivat 3,8 (4,1) miljoonaa euroa.

Investoinnit ja tuotekehitys

Investoinnit olivat tilikaudella 28,0 (0,0) miljoonaa euroa. Emoyhtiön investoinnit tilikaudella olivat 31,6 miljoonaa euroa, josta 31,4 miljoonaa euroa liittyi Meriaura Oy:n hankintaan ja 0,2 miljoonaa euroa tuotannollisiin investointeihin. Yhtiön aurinkolämpökeräinten valmistuskapasiteetti mahdollistaa 25-30 miljoonan euron Uusiutuvan Energian liikevaihdon nykyisellä liiketoimintamallilla. 

Johto ja henkilöstö

Savosolar-konsernin palveluksessa oli tilikauden päättyessä 172 (34) työntekijää. Vuoden lopun henkilöstöstä 35 (34) työskenteli Uusiutuva energia -liiketoiminnassa ja 137 Merilogistiikka-liiketoiminnassa.

Savosolar-konsernin johtoryhmä muodostui 31.12.2022 seuraavista jäsenistä: toimitusjohtaja Jari Varjotie, Meriaura Oy:n toimitusjohtaja Beppe (Bengt-Erik) Rosin, strategiajohtaja Kirsi Suopelto ja talousjohtaja Heikki Timonen.

Meriaura Oy:n toimitusjohtaja Beppe Rosin nimitettiin konsernin johtoryhmän jäseneksi, kun Savosolar ja Meriaura yhdistyivät 1.12.2022. Kirsi Suopelto nimitettiin strategiajohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 8.12.2022.

Toiminnan kehittäminen

Savosolar jatkoi tilikaudella uusiutuvan energian tuotteiden ja tarjonnan kehittämistä muun muassa vahvistamalla puhtaiden lämmönlähteiden integrointikykyään. Loppuvuonna toiminnan kehittämisessä keskityttiin yhdistyneen konsernin toimintojen integrointiin ja uuden konsernirakenteen mahdollistamien strategisten kasvuvaihtoehtojen analysointiin. 

YHTIÖKOKOUSTEN PÄÄTÖKSET

Varsinainen yhtiökokous 26.4.2022

Savosolar Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.4.2022 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2021 ja päätti, että tilikauden tappio -5.772.019,07 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappiotilille eikä osinkoa jaeta.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 21.600 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 10.800 euroa.

Noin 40 % hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista maksetaan hallituksen osakeantivaltuutuksen perusteella antamalla hallituksen jäsenille yhtiön uusia osakkeita ja noin 60 % rahana. Osakkeina maksettava osakemäärä määritetään yhtiön osakkeen First North Growth Market Finlandissa määräytyneen arvon perusteella siten, että osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettua keskikurssia Savosolar Oyj:n puolivuosikatsauksen 1.1.-30.6.2022 julkaisupäivää seuraavan kahden (2) viikon ajalta.

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen Feodor Aminoffin, Eero Auranteen, Mikael Lemströmin ja Ari Virtasen sekä uutena jäsenenä Eljas Revon. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan Eero Auranteen hallituksen puheenjohtajaksi.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun perusteella. Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Tilintarkastus Inkeröinen & Himanen Oy, joka oli ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Juho Himasen.

Ylimääräinen yhtiökokous 25.11.2022

Savosolar Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 25.11.2022 Helsingissä. Yhtiökokous teki hallituksen ehdotuksen mukaisesti seuraavat päätökset liittyen Meriaura Oy:n hankintaan osakevaihdolla, jossa vastikkeena käytetään Savosolarin osakkeita.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään Savosolar Oyj:n uusien osakkeiden antamisesta maksullisessa suunnatussa osakeannissa osakeyhtiölain mukaisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Suunnattu osakeanti liittyi osakevaihtoon, jolla Savosolar Oyj hankki Meriaura Oy:n koko osakekannan. Meriaura Oy omistaa puolestaan VG-EcoFuel Oy:n (7.12.2022 asti Biolaite Oy) koko osakekannan. Osakkeet annettiin merkittäväksi Savosolar Oyj:n ja Meriaura Oy:n ainoan osakkeenomistajan VG-Shipping Oy:n välisen osakevaihtosopimuksen mukaisesti VG-Shipping Oy:lle. Merkintähinta maksetaan apporttiomaisuudella, joka muodostuu Meriaura Oy:n koko osakekannasta. Valtuutuksen perusteella hallitus voi antaa suunnatussa osakeannissa VG-Shipping Oy:lle enintään 547.906.581 Savosolarin uutta osaketta. Annettavat uudet osakkeet vastaavat noin 70,0 prosenttia Savosolarin kaikista osakkeista osakevaihdon toteutumisen jälkeen. Valtuutus oli voimassa 31.12.2022 saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 295.000.000 osaketta sisältäen VG-Shipping Oy:lle tai sen määräämille tahoille VG-Shipping Oy:n Savosolarin optio-oikeuksien 2-2021 (TO9) merkintätakaukseen liittyvän enintään 17.857.142 yhtiön uuden osakkeen suunnatun osakeannin. Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanneissa osakkeita voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Valtuutus on voimassa 30.6.2024 saakka ja se kumoaa ylimääräisen yhtiökokouksen 1.10.2021 myöntämän valtuutuksen. Yhtiökokous päätti hyväksyä osakevaihdon ja valtuuttaa hallituksen toteuttamaan sen edellyttämät muut tarpeelliset toimet ja vahvistamaan täytäntöönpano.

Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Savosolar Oyj:n yhtiöjärjestyksen 2 § (Toimiala) muutetaan kuulumaan seuraavasti: ”2 § Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa merilogistiikkaan sekä aurinko- ja muuhun uusiutuvaan energiaan liittyvää liiketoimintaa. Yhtiöllä voi olla sijoitustoimintaa. Yhtiö voi toimia suoraan taikka tytär- tai osakkuusyhtiöidensä välityksellä.”

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että varsinaisen yhtiökokouksen 26.4.2022 päättämät hallituspalkkiot säilyvät ennallaan, kuitenkin siten, että hallituksesta pois jäävillä hallituksen jäsenillä on oikeus 7/12 osaan päätetystä hallituspalkkiosta ja uusilla valittavilla hallituksen jäsenillä 5/12 osaan päätetystä hallituspalkkiosta. Vastaavasti tähänastisella hallituksen puheenjohtajalla on oikeus 7/12 osaan päätetystä hallituksen puheenjohtajan palkkiosta ja 5/12 osaan muiden hallituksen jäsenten hallituspalkkiosta ja uudella valittavalla hallituksen puheenjohtajalla 5/12 osaan päätetystä hallituksen puheenjohtajan palkkiosta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä ja että Eero Auranne, Ari Virtanen ja Eljas Repo jatkavat hallituksen jäseninä ja uusiksi hallituksen jäseniksi valitaan Kirsi Suopelto, Jussi Mälkiä ja Ville Jussila. Hallituksen kokoonpano oli ehdollinen osakevaihdon toteutumiselle. Uusi hallitus valitsi Kirsi Suopellon hallituksen puheenjohtajaksi ja Eero Auranteen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

HALLITUS JA TILINTARKASTAJA

Savosolar Oyj:n hallitus koostui 30.11.2022 asti seuraavista henkilöistä: Eero Auranne (puheenjohtaja), Feodor Aminoff, Mikael Lemström, Eljas Repo ja Ari Virtanen. Kaikki hallituksen jäsenet olivat riippumattomia yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista. 

Savosolar Oyj:n hallitus on koostunut 30.11.2022 alkaen ja koostui 31.12.2022 seuraavista henkilöistä: Kirsi Suopelto (puheenjohtaja), Eero Auranne (varapuheenjohtaja), Ville Jussila, Jussi Mälkiä, Eljas Repo ja Ari Virtanen. Hallituksen jäsenistä Eero Auranne,Eljas Repo ja Ari Virtanen ovat riippumattomia yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista. Kirsi Suopelto on riippumaton suurimmista osakkeenomistajista mutta ei yhtiöstä. Ville Jussila on riippumaton suurimmista osakkeenomistajista mutta ei yhtiöstä. Jussi Mälkiä ei ole riippumaton yhtiöistä eikä suurimmista osakkeenomistajista.

Tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö Tilintarkastus Inkeröinen & Himanen Oy (nimenmuutos 7.11.2022 Saimaa Audit Oy) päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juho Himanen.

Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat 31.12.2022 henkilökohtaisesti tai määräysvaltayhtiöidensä kautta yhteensä 548.133.799 Savosolar Oyj:n osaketta, mikä edusti 69,99 prosenttia yhtiön koko osake- ja äänimäärästä.

LÄHIPIIRILIIKETOIMET

Meriaura Oy aikarahtasi VG-Shipping Oy:ltä (17.2.2023 alkaen Meriaura Invest Oy) Ramona-nimistä alusta ja huolehti sen teknisestä palvelusta joulukuun ajan. VG-Shipping Oy myi Ramona-aluksen vuoden 2022 lopussa Meriaura Oy:lle käypään arvoon. Meriaura Oy:llä oli joulukuussa ja on edelleen voimassa markkinaehtoiset maanvuokrasopimukset Skogby Strand Ab:n ja VG-Port Oy:n kanssa.

Meriaura Oy suoritti joulukuussa 2022 ja suorittaa ja myy kuukausittain 2023 pienimuotoisia hallintopalveluita VG-Shipping Oy:lle ja eräille muille konserniin kuulumattomille lähipiiriyhtiöille kiinteillä markkinaehtoisilla hinnoilla. Lisäksi Meriaura Oy:llä on Savosolar-konserniin kuulumattomien Aura Mare Oy:n ja EcoPorts Finland Oy:n välinen yhteistyösopimus konsultointi- ja ahtauspalveluista. 

Lähipiiritoimilla ei ollut merkittävää vaikutusta Meriaura Oy:n eikä Savosolar-konsernin joulukuun liikevaihtoon tai tulokseen.

OSAKE

Osakkeiden lukumäärä

Savosolarilla on yksi osakesarja. Osakkeiden lukumäärä 31.12.2022 oli 783.135.875 (31.12.2021: 165.187.636). Kullakin osakkeella on yksi ääni yhtiökokouksessa. Yhtiö ei omista omia osakkeita. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana oli 474.161.756 (88.002.694).

Osakkeiden lukumäärä kasvoi tilikaudella 617.948.239 uudella osakkeella, joista 547.906.581 osaketta liittyi osakevaihdolla toteutettuun Meriaura Oy:n osakekannan hankintaan, 17.857.142 osaketta VG-Shipping Oy:n optio-oikeuksille 2-2021 antaman takauksen perusteella järjestettyyn suunnattuun osakeantiin ja 412.188 osaketta hallituksen osakepalkkioihin. Optio-oikeuksien 1-2021 perusteella tehtyjen osakemerkintöjen seurauksena osakemäärä kasvoi 33.991.820 uudella osakkeella, jotka rekisteröitiin kaupparekisteriin 8.4.2022. Optio-oikeuksien 2-2021 tehtyjen osakemerkintöjen perusteella osakemäärä kasvoi 17.780.508 uudella osakkeella, jotka rekisteröitiin kaupparekisteriin 3.10.2022.

Voimassa olevat optio-ohjelmat

Savosolarilla on yksi voimassa oleva optio-ohjelma: Optio-ohjelma 3-2021 (Optio-oikeudet TO10), jonka merkintäaika on 20.3.–31.3.2023. Optio-ohjelma 3-2021 sisältää 38.719.767 optio-oikeutta, joista jokainen oikeuttaa merkitsemään yhden Savosolar Oyj:n uuden osakkeen. Osakkeen merkintähinta on yhtiön osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi alennettuna 25 prosentilla First North Growth Market Finlandissa 6.3.2023–16.3.2023. Merkintähinta ei kuitenkaan voi olla yli 0,13 euroa osakkeelta. Ruotsin kruunujen määräinen merkintähinta määritetään merkintäajan alkua edeltävän kaupankäyntipäivän Ruotsin valtiopankin EURSEK-kurssin perusteella.

Suunnattu osakeanti

Savosolarin hallitus päätti 30.11.2022 ylimääräiseltä yhtiökokoukselta 25.11.2022 saamansa valtuutuksen perusteella osakeannista, jossa VG-Shipping Oy:n merkittäväksi tarjottiin 547.906.581 Savosolar Oyj:n uutta osaketta yhteensä 30,0 miljoonan euron merkintähinnalla. VG-Shipping Oy on merkinnyt osakkeet ja maksanut merkintähinnan apporttiomaisuudella siirtämällä Savosolarille 3.012 omistamaansa Meriaura Oy:n osaketta, jotka edustavat 100 prosenttia Meriaura Oy:n osakkeista ja äänistä. Meriaura Oy omistaa puolestaan VG-EcoFuel Oy:n (Biolaite Oy 9.12.2022 asti) koko osakekannan. Osakevaihdossa annettuja Savosolarin osakkeita koskee luovutusrajoitus, joka on voimassa 12 kuukautta osakevaihdon toteuttamisesta. Luovutusrajoitus ei koskenut 27.12.2022 tapahtunutta osakkeiden myyntiä Hybrid Consulting Oy:lle.

Lisäksi Savosolarin hallitus päätti ylimääräiseltä yhtiökokoukselta 25.11.2022 saamansa valtuutuksen perusteella suunnatusta osakeannista VG-Shipping Oy:lle ja Hybrid Consulting Oy:lle liittyen VG-Shipping Oy:n osana osakevaihtosopimusta antamaan 1.000.000 euron takauksen optio-oikeuksien 2-2021 (TO9) perusteella merkitsemättä jääneiden osakkeiden merkitsemisestä alkuperäisen optio-ohjelman ehdoilla. Osakeannissa tarjottiin merkittäväksi yhteensä 17.857.142 Savosolar Oyj:n uutta osaketta, joista VG-Shipping Oy merkitsi 14.285.714 osaketta ja Hybrid Consulting Oy 3.571.428 osaketta. Osakkeiden osakekohtainen merkintähinta oli 0,056 euroa osakkeelta, mikä vastaa optio-ohjelmassa 2-2021 käytettyä osakkeen merkintähintaa.

Savosolar Oyj:n osakkeiden määrä nousi näiden osakeantien johdosta 216.959.964 osakkeesta 782.723.687 osakkeeseen. Osakeanneissa merkityt osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 2.12.2022, ja kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi Nasdaq First North Growth Market Sweden ja Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikoilla 5.12.2022. Osakevaihdossa VG-Shipping Oy:lle annettuja Savosolarin osakkeita koskee luovutusrajoitus, joka on voimassa 12 kuukautta osakevaihdon toteuttamisesta. Luovutusrajoitus ei koskenut 27.12.2022 tapahtunutta osakkeiden myyntiä Hybrid Consulting Oy:lle.

Hallituspalkkioihin liittyvä suunnattu osakeanti

Hallitus päätti 12.12.2022 osana hallituksen jäsenten palkkiojärjestelyjä suunnatun osakeannin järjestämisestä 26.4.2022 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen ja 25.11.2022 ylimääräisen yhtiökokouksen tekemien päätösten mukaisesti. Yhtiö laski liikkeelle yhteensä 412.188 uutta osaketta, jotka tarjottiin merkittäväksi hallituksen jäsenille vastikkeetta. Osakkeiden määrää laskettaessa osakekohtaisena arvona käytettiin yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettua keskikurssia First North Growth Market Finlandissa 18.8.-31.8.2022, joka on noin 0,06725 euroa. Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 28.12.2022 ja otettiin kaupankäynnin kohteeksi 29.12.2022.

Hallituksen voimassa oleva osakeantivaltuutus

Ylimääräinen yhtiökokous 25.11.2022 valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 295.000.000 osaketta, sisältäen VG-Shipping Oy:lle tai sen määräämille tahoille VG-Shipping Oy:n antamaan yhtiön optio-oikeuksien 2-2021 (TO9) takaukseen liittyen suunnattava enintään 17.857.142 yhtiön uuden osakkeen osakeanti. Osakeanneissa osakkeita voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Valtuutus on voimassa 30.6.2024 saakka ja se kumoaa ylimääräisen yhtiökokouksen 1.10.2021 myöntämän valtuutuksen. Valtuutuksesta oli tilikauden päättyessä käyttämättä 276.730.670 osaketta. 

Kaupankäynti osakkeella

Tilikauden aikana Savosolar Oyj:n osakkeen hinta First North Growth Market Sweden -markkinapaikalla vaihteli 0,30 ja 1,25 (0,42 ja 1,59) Ruotsin kruunun välillä. Kauden päätöskurssi oli 0,76 (0,48) Ruotsin kruunua. First North Growth Market Finland -markkinapaikalla osakkeen hinta vaihteli 0,030 ja 0,117 (0,044 ja 0,158) euron välillä. Päätöskurssi oli 0,070 (0,048) euroa. Savosolarin yhteenlaskettu osakkeen vaihto vuonna 2022 oli 171.348.887 (84.412.388) osaketta First North Growth Market Swedenissä ja 269.847.495 (115.147.890) First North Growth Market Finlandissa. Savosolar Oyj:llä oli 17 377 (14 931) omistajaa 31.12.2022.

YLEISET RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Uusiutuva Energia -liiketoimintaan liittyvät keskeiset riskit

Savosolar-konsernin Uusiutuva Energia -liiketoiminnan merkittävimmät riskit ovat kyky saada toteutettavakseen kasvavassa määrin uusia suuria toimitusprojekteja strategian mukaisen kasvun aikaansaamiseksi sekä kyky lisätä liiketoiminnan tehokkuutta volyymikasvun myötä niin, että toiminta kääntyy kannattavaksi. Savosolar pyrkii jatkuvasti parantamaan toimintansa tehokkuutta ja hintakilpailukykyään muun muassa laajentamalla tarjontaansa sekä alentamalla keräinten ja toimitustensa kustannuksia. Mikäli yhtiö ei kykene lisäämään kilpailukykyään vastaamaan asiakkaiden muuttuvia tarpeita, saattaa yhtiön kasvu ja/tai kannattavuus kehittyä odotuksiin nähden negatiivisesti.

Uusiutuvaan energiaan kohdistuu suuria kasvuodotuksia globaalisti. Suuret kasvuodotukset voivat tuoda markkinoille uusia teknologioita tai kilpailijoita, minkä lisäksi sääntely ja taloudelliset kannusteet voivat muuttua merkittävästikin.

Sota Ukrainassa on lisännyt epävarmuutta monien materiaalien ja komponenttien saatavuudesta ja hinnoista. Vaikka Savosolarin tuotteissa ei käytetä suoraan venäläisiä tai ukrainalaisia materiaaleja eikä komponentteja, sota voi ylläpitää poikkeuksellisen korkeita materiaalien ja komponenttien hintoja sekä pidentyneitä toimitusaikoja ja pitkään jatkuessaan hidastaa Savosolarin liiketoiminnan kasvua ja kannattavuuden paranemista. Toisaalta energian hintojen nousun ja Venäjän fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämisen sekä sodan kautta lisääntyneen energiaomavaraisuustarpeen arvioidaan vaikuttavan myönteisesti uusiutuvan energian kysyntään ja edesauttavan siten myös Savosolarin liiketoiminnan kehitystä.

Savosolarin Uusiutuvan Energian organisaatio on vielä suhteellisen kapea, ja yhtiön kehittymiseen vaikuttaa olennaisesti yhtiön kyky houkutella uusia osaajia kasvun mahdollistamiseksi sekä johdon ja muun avainhenkilöstön osaaminen, kokemus ja sitoutuminen.
 
Merilogistiikan liiketoimintaan liittyvät keskeiset riskit

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja sitä seuranneet jännitteet geopoliittisessa tilanteessa ovat heikentäneet merikuljetusten ennustettavuutta. Kauppapakotteet voivat vaikuttaa Merilogistiikan teollisuusasiakkaiden tavaravirtoihin ja volyymeihin joko myönteisesti tai kielteisesti.

Merilogistiikan kuljetusvolyymeihin vaikuttaa yleisesti myös taloudelliset suhdanteet, ja pitkään jatkuessaan mahdolliset negatiiviset taloudelliset suhdanteet voivat vaikuttaa merkittävästi myös Merilogistiikan toimitusvolyymiin ja kannattavuuteen. 

Päästövähennystavoitteiden saavuttaminen edellyttää merilogistiikassa pitkäjänteisiä investointeja energiatehokkaampaan laivastoon sekä vaihtoehtoisten, puhtaampien polttoaineiden kasvavaa hyödyntämistä. Meriaura on investoinut menestyksekkäästi uusiin laivatyyppeihin ja tehnyt pitkäjänteistä tutkimus- ja kehitystyötä kehittämällä ratkaisuja jätepohjaisen biopolttoaineen käytön mahdollistamiseksi laivoissa. Mikäli kehityshankkeet eivät osoittaudu oikeiksi suhteessa asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin tai Meriauran käyttämien vähäpäästöisten polttoaineiden hinnat nousevat merkittävästi, tai niiden laatu ei kasva odotetulla tavalla, näillä voi olla haitallinen vaikutus konsernin liiketoiminnan kasvuun ja taloudelliseen kehitykseen.

Konsernin taloudelliseen asemaan liittyvät riskit

Useat samanaikaiset suuret hankkeet voivat lisätä merkittävästi Uusiutuvan Energian käyttöpääoman ja takauslimiitin tarvetta. Myös Merilogistiikka-liiketoiminta voi tarvita merkittävää lisärahoitusta laivaston kilpailukykyistä kasvattamista varten. Rahoitusmarkkinoiden yleinen heikkeneminen tai pankkisektorin sääntelyn kiristyminen voivat heikentää pankkien ja muiden rahoituslaitosten mahdollisuuksia tarjota rahoitusvaihtoehtoja ja johtaa rahoitusehtojen kiristymiseen. Rahoitusmarkkinoiden epäsuotuisat muutokset ja/tai konsernin taloudellisen tilanteen mahdollinen jyrkkä heikkeneminen voi johtaa tilanteeseen, jossa Savosolar-konserni ei saa tarvitsemaansa rahoitusta, mikä voi hidastaa kasvun toteutumista.

Hallitus seuraa aktiivisesti konsernin kannattavuuden ja kassavirran kehittymistä ja hakee yhdessä konsernijohdon kanssa parhaita ratkaisuja konsernin kehittämiseksi kohti kannattavaa pitkäjänteistä liiketoimintaa, joka luo lisäarvoa osakkeenomistajilleen. Hallitus tarkastelee rahoituksen riittävyyttä jatkuvasti konsernin kasvustrategian tärkeänä osana.

Ottaen huomioon konsernin vahvan taseen ja liiketoimintojen markkinanäkymät hallitus on luottavainen, että konserni kykenee hankkimaan tarvittavaa rahoitusta oman ja vieraan pääoman muodossa strategian mukaisen kasvun ja kannattavuuden aikaansaamiseksi. Ei voida kuitenkaan taata, että liiketoiminnan volyymi ja kannattavuus kasvavat odotetulla tavalla tai että konserni saa riittävissä määrin lisärahoitusta ja sellaisilla ehdoilla, jotka ovat riittävän edullisia osakkeenomistajien kannalta. Mikäli konserni ei onnistu kasvun aikaansaamisessa ja parantamaan kannattavuuttaan ja/tai hankkimaan lisärahoitusta liiketoiminnan tarvitsemalla tavalla, konserni saattaa joutua viivästyttämään kasvusuunnitelmiaan tai pahimmillaan myymään toimintojaan tai omaisuuttaan.


STRATEGIA JA PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET

Uusiutuva Energia -liiketoiminnassa tavoitteena on nopeuttaa merkittävästi kasvua ja siten kääntää liiketoiminta kannattavaksi. Tavoitteena on olla johtava aurinkolämpöjärjestelmien toimittaja kaukolämmön ja teollisuuden prosessilämmityksen markkinoilla maailmanlaajuisesti. Uusiutuvan Energian liiketoimintayksikkö myös lisää kykyään integroida muita puhtaita ja uusiutuvia energialähteitä järjestelmätoimituksiinsa. Laajentuvan osaamisen ja vahvempien taloudellisten resurssien avulla Uusiutuva Energia pystyy kehittämään asiakkaiden tarpeisiin joustavia liiketoimintamalleja esimerkiksi energiantoimittajan roolissa laitevalmistajan ja järjestelmätoimittajan lisäksi. VG-EcoFuel tuo konserniin biopolttoaineosaamista, jota Uusiutuvan Energian liiketoiminta voi hyödyntää muualla lämmityssektorilla.

Uusiutuvan energian strategian toteutuksessa avainasemassa ovat Savosolarin aurinkokeräinteknologia ja systeemisuunnitteluosaaminen sekä vahvat paikalliset ja globaalit kumppanit. Toiminnan maantieteellinen painopiste on edelleen Euroopassa, mutta yhtiö hakee aktiivisesti kumppaneita ja markkinoi tuotteitaan ja palvelujaan myös Euroopan ulkopuolella. Strategian mukaisesti energiajärjestelmiä toteutetaan kokonaistoimituksina yhdessä partnereiden kanssa. Partnerit eri maissa toimivat myös yhtenä myyntikanavana Savosolarin tuotteille.

Merilogistiikka tarjoaa asiakkailleen kilpailukykyisiä ja ympäristön kannalta kestäviä merikuljetuspalveluita vähentäen samalla merikuljetusten hiilipäästöjä. Tavoitteena on pitkän aikavälin kannattava kasvu. Toiminta keskittyy Itä- ja Pohjanmerelle, missä Savosolar-konsernin Merilogistiikka-yksikkö on yksi johtavia projektimerenkulun toimittajia. Tavoitteena on kasvattaa markkinaosuutta lisäämällä kuljetuskapasiteettia sekä aluksia vuokraamalla että rakennuttamalla uusia omia vähäpäästöisiä aluksia. Orgaanisen kasvun lisäksi Merikuljetukset-liiketoiminta jatkaa strategisten yhteistyökumppanien ja mahdollisten yritys- ja liiketoimintajärjestelyjen selvittämistä. 

Meriauran pitkät rahtaussopimukset, nykyaikainen laivasto ja vahva markkina-asema uusiutuvan energian rakentamisprojekteissa tarjoaa vahvan kassavirran sekä Merilogistiikan että Uusiutuvan Energian nopean kasvun ja kannattavuuden parantamisen tueksi.

Savosolar-konsernin tavoitteena on tuottaa merkittävää arvoa osakkeenomistajilleen, ja pitkän aikavälin tavoitteena on listautua pörssin päälistalle. Yhtiöllä on hyvä asema vastata uusiutuvaan energiaan perustuvien ratkaisuiden kasvavaan kysyntään ja tukea asiakkaita vihreässä siirtymässä. 

 
MARKKINAYMPÄRISTÖ

Uusiutuva energia

Savosolarin Uusiutuva Energia -liiketoiminta keskittyy erityisesti segmentteihin, joissa on suuri kasvupotentiaali. Niitä ovat aurinkokaukolämpömarkkina (Solar District Heating, SDH) Euroopassa, erityisesti Saksassa, Ranskassa, Puolassa, Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja eräissä itäisen Euroopan maissa sekä teollisten prosessien lämmön tuottamiseen tarkoitetut järjestelmät (Solar Heat for Industrial Processes, SHIP), joiden potentiaalisimmat markkinat Savosolarin näkökulmasta ovat Euroopan lisäksi Latinalaisessa Amerikassa, Australiassa ja Afrikassa.

Euroopan aktiivisin suurten aurinkolämmitysjärjestelmien markkina on tällä hetkellä Ranska, jossa valtio on pitkäjänteisesti edistänyt puhtaan energian käytön lisäämistä lämmöntuotannossa. Ranskassa onkin jo useita projektikehittäjiä, jotka investoivat aurinkolämpöenergian tuotantoon ja myyvät lämpöä teollisiin prosesseihin loppuasiakkailleen pitkäaikaisilla toimitussopimuksilla. Samaa kehitystä on nähtävissä muuallakin Euroopassa ja jopa kaukolämmöntuotannossa. Myös Saksassa aurinkoenergiajärjestelmien kysyntä on kasvanut merkittävästi viime vuosina. 

Suurten aurinkolämpöjärjestelmien (yli 1.000 m²; yli 700 kWth asennukset) kasvunäkymät ovat lupaavat.  Ukrainan sota on lisännyt varsinkin Euroopassa tarvetta energiaomavaraisuuteen, minkä lisäksi aurinkolämmön kilpailukykyä on parantanut fossiilisten polttoaineiden hintojen nousu, päästövähennystavoitteet ja päästöoikeuksien kallistuminen sekä uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi toteutetut kannustimet. 

Energia-alan turbulenssi, inflaatio ja kohonneet rahoituskustannukset ovat kuitenkin hidastaneet investointipäätöksiä, joten vuonna 2022 investoinnit uusiutuvaan energiantuotantoon eivät edenneet odotetulla tavalla. Energiainvestoinnit ovat jopa kymmeniksi vuosiksi tehtäviä päätöksiä, joiden takaisinmaksuaikaan lyhytaikaiset kustannusvaihtelut vaikuttavat merkittävästi.

Aurinkokaukolämpö

Auringolla tuotetun kaukolämmön käyttö on lisääntynyt Euroopassa, jossa Tanska on ollut selkeä edelläkävijä. Se hallitsi suurten aurinkolämpöjärjestelmien markkinoita noin vuosikymmenen ajan aina vuoden 2018 huippuun asti, jolloin kasvu hidastui valtion tukipolitiikan muutosten vuoksi. Tanskan lisäksi Savosolarilla on hyvä markkina-asema muualla Euroopassa kuten Ranskassa, Saksassa ja Puolassa. Kaasun saatavuusongelmien ja lämmitysenergian markkinahintojen nousun vuoksi aurinkolämpöratkaisujen kysynnän odotetaan kasvavan näillä markkinoilla nopeasti.

Vuoden 2021 loppuun mennessä toiminnassa oli maailmanlaajuisesti 299 aurinkokaukolämpöjärjestelmää (>350 kWth, 500 m²), joiden asennettu kapasiteetti oli 1.645 MWth (2,35 milj. m²). Vuonna 2021 rakennettiin maailmanlaajuisesti 44 uutta aurinkokaukolämpöjärjestelmää (>350 kWth, 500 m²). Niiden kapasiteetti on 142 MWth, ja niistä kaksikymmentä asennettiin Kiinaan ja neljätoista Eurooppaan.

Kaukolämmön maailmanlaajuinen markkinapotentiaali on yli miljardi neliömetriä, jolloin puhutaan usean sadan miljardin euron markkinapotentiaalista. Vaikka tästä toteutuisi vain 10 prosenttia vuoteen 2050 mennessä, se tarkoittaisi vuosittain yli miljardin euron keräinkenttämarkkinaa kaukolämpöön.

Aurinkolämpö teollisuuden prosessien lämmitykseen

Kiinnostus aurinkolämmitystä kohtaan teollisissa prosesseissa (SHIP) on kasvanut maailmanlaajuisesti. Viime vuosina on käynnistetty useita lupaavia hankkeita ja rakennettu jopa 100 MWth:n järjestelmiä. Järjestelmät ovat toistaiseksi suhteellisen pieniä ja tuottavat usein yli sadan asteen prosessilämpöä, mutta kehitys on kohti suurempaa mittakaavaa sekä yli että alle sadan asteen lämpötila-asteikolla.  

Vuonna 2022 Euroopassa toteutetuissa teollisuuslämpöprojekteissa oli yhteistä se, että niiden rakennuttaja oli investoija, jolla oli pitkäaikainen lämmönmyyntisopimus teollisuuslaitoksen kanssa. Tämän mallin nähdään edelleen yleistyvän ja myös kiihdyttävän aurinkolämmön käyttöä teollisuudessa.

Solricon alkuvuodesta 2022 julkaiseman tutkimuksen ja AEE INTEC:n tutkimuksen mukaan vuonna 2021 dokumentoitiin maailmanlaajuisesti 78 uutta SHIP-laitosta, joiden keräysala on 51 539 m2 (36 MWth). Tämän myötä toiminnassa olevien SHIP-laitosten määrä on yhteensä vähintään 975 ja niiden kokonaispinta-ala 1,2 miljoonaa neliömetriä. Suurin osa näistä SHIP-laitoksista on elintarvike-, kaivos- ja tekstiilisektoreilla.  

Yhtiön näkemys on, että SHIP-markkinat ovat aktivoituneet entistä enemmän fossiilisten polttoaineiden korkeiden kustannusten seurauksena sekä teollisuuden tavoitteista tuotannon päästöjen vähentämiseksi.

Kilpailu aurinkolämpömarkkinoilla

Solar Heat Europen mukaan Euroopan aurinkolämpömarkkina alkoi vuonna 2021 toipua pandemiasta siten, että uutta kapasiteettia rakennettiin edellisvuotta enemmän, 1,46 GWth. Vuonna 2021 Euroopassa käytettävissä oleva kapasiteetti oli 37,8 GWth, mikä vastaa noin 54 miljoonan neliömetrin keräinalaa. Kasvu on kuitenkin ollut Euroopan unionin vuonna 2020 asettamia tavoitteita hitaampaa.

Savosolarin päämarkkinoilla eli suurissa aurinkolämpöjärjestelmissä on nähtävissä merkittävää kysynnän kasvua. Markkinalla on vain harvoja globaaleja kilpailijoita. Suorien kilpailijoiden lisäksi markkinoilla on myös järjestelmäintegraattoreita, joilla on kokemusta yleisesti lämmitysjärjestelmistä ja jotka etsivät aurinkolämpökumppania.

Kiina on maailman ylivoimaisesti suurin aurinkolämpömarkkina, mutta kiinalaisilla suurilla tasokeräimillä ei ole toistaiseksi ollut merkittävää vaikutusta Euroopan aurinkolämpömarkkinoihin. Kiinalaisten yritysten tuotanto keskittyy pääasiassa Kiinan ja muun Aasian markkinoille, sillä korkealaatuisilla keräimillä ei ole juurikaan hintaetua eurooppalaisiin verrattuna.

Merilogistiikka

Meriauran alukset liikennöivät sopimus- ja hakurahtiliikenteessä Euroopan alueella, pääasiassa Itämerellä ja Pohjanmerellä. Meriaura on erikoistunut teollisuuden tuotteiden ja raaka-aineiden merikuljetuksiin (ns. bulk-rahti) sekä vaativiin erikoislastien kuljetuksiin. Bulk-rahti muodostaa noin 2/3 ja erikoislastien ja projektikuljetusten osuus noin 1/3 Meriauran liikevaihdosta.

Bulk-rahti

Bulkki tarkoittaa raaka-aineita, joita kuljetetaan suurissa pakkaamattomissa konteissa. Bulk-rahdin kysyntään vaikuttaa sekä maailmanlaajuinen että alueellinen taloudellinen toiminta. Bulk-rahdin kysyntä ylitti 2000-luvun alussa tarjonnan, jonka jälkeen uusien kuivarahtialusten voimakkaasti kasvanut määrä ja globaalin finanssikriisin yhdistelmä johti rahdin hintojen voimakkaaseen laskuun. Tällä hetkellä uusia aluksia rakennetaan suhteellisen vähän, ja Meriauran näkemys on, että ylikapasiteetti on poistumassa ja markkinat ovat elpyneet. Tämä pätee erityisesti jääluokiteltuihin aluksiin.

Danish Ship Financen mukaan kuivalastimerikuljetusten määrä kasvoi neljä prosenttia vuonna 2021 hiilen ja pienten irtotavaratuotteiden kuljetusten elpymisen vauhdittamana. Myös rahtihinnat olivat tuolloin korkealla. Kysynnän kasvuksi vuonna 2022 Danish Ship Finance arvioi noin 0,2 prosenttia ja vuoden 2023 kasvuksi kaksi prosenttia.

Kuivalastilaivaston kasvuksi Danish Ship Finance arvioi kolme prosenttia vuonna 2022 ja saman verran vuonna 2023. Vuosittainen kasvu 2019-2021 oli 4-5 prosenttia.

Kausivaihtelut ovat liiketoiminnalle tyypillisiä siten että kesäkuukaudet ovat yleensä muita kuukausia hiljaisempia.

Erikoislasti ja projektilastiliiketoiminta

Mitoiltaan suurempi tai muuten vaativa lasti vaatii täysin erilaisen laitteiston, infrastruktuurin ja kokeneen henkilöstön kuin bulkkikuljetukset. Myös kuljetusten suunnittelu on huomattavasti vaativampaa.

Suurikokoista erikoislastia ovat esimerkiksi tuuliturbiinien tornien, siipien ja generaattoreiden osat sekä satamanosturit, jotka muodostavat merkittävän osan Meriauran tarjoamista vaativista kuljetuksista. Tuulivoiman hyödyntämisen kasvun odotetaan jatkuvan lähivuosina, mikä kasvattaa projektilastiliiketoiminnan markkinoita. Kuljetuspalvelujen tarjoajien lisääminen osaksi projektia jo suunnitteluvaiheessa on yleistynyt viime vuosina.

Kilpailu

Bulk-rahti on kilpailtu toimiala, jonka markkinaosapuolet vaihtelevat suurista monikansallisista yrityksistä pienempiin alueellisiin yrityksiin. Bulk-markkinoilla on paljon kilpailijoita ja vain vähän liiketoiminnan sääntelyä. Merkittävä osa Meriauran liiketoiminnasta suuntautuu kuitenkin talvikaudella jäässä oleviin satamiin, joka rajaa sopimuspohjaisen liiketoiminnan ydinkilpailijat yrityksiin, joilla on jääluokiteltuja aluksia. 

Erikois- ja projektilastiliiketoiminnassa lastit ovat hyvin heterogeenisiä ja kilpailijoita on vähemmän. Suurissa projektikokonaisuuksissa, joissa tarvitaan esimerkiksi raskasnostimia, eri yhtiöt voivat tehdä yhteistyötä.

Kierrätetyt biopolttoaineet

Biopolttoaineita pidetään yleisesti kustannustehokkaana ja ympäristöystävällisenä vaihtoehtona öljylle ja muille fossiilisille polttoaineille. Suurin osa biopolttoaineista käytetään liikenteen polttoaineina, mutta niitä voidaan käyttää myös lämmitykseen ja sähköntuotantoon. 

Globaalien biopolttoainemarkkinoiden arvoksi vuonna 2021 on arvioitu noin 155 miljardia dollaria, ja markkinan odotetaan kasvavan noin 230 miljardiin dollariin 6,9 prosentin vuosikasvulla (CAGR) vuoteen 2027 mennessä. Kun biopolttoaineiden markkinat jaetaan kiinteisiin, nestemäisiin ja kaasumaisiin biopolttoaineisiin, selkeästi suurin osa liikevaihdosta muodostui vuonna 2021 nestemäisistä biopolttoaineista.

Biopolttoaineiden käytön odotetaan kasvavan, kun niiden hintaa saadaan tutkimus- ja kehitystyöllä laskettua ja tarjontaa kaupallistettua. Biopolttoaineiden käytön kasvua tukee päästötavoitteiden lisäksi sen kotimaisuus, mikä vähentää riippuvuutta tuontiöljystä. Myös erilaisten biopolttoaineiden käyttöä tukevien säännösten ja verokannustimien odotetaan lisäävän biopolttoaineiden kysyntää kuljetusalalla eri puolilla maailmaa.

HALLITUKSEN TAPPION KÄSITTELYÄ JA OSINGONJAKOA KOSKEVA EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE

Savosolar Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2023 on suunniteltu pidettävän Helsingissä 10.5.2023 klo 14.00 (EET). Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan myöhemmin erillisellä pörssitiedotteella. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio -4.998.487,33 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille eikä osinkoa jaeta.


YHTIÖN TALOUDELLINEN RAPORTOINTI VUONNA 2023

Savosolarin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus vuodelta 2022 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla viimeistään 6.4.2023.

Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta julkaistaan 8.5.2023.
Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta julkaistaan 28.8.2023.
Liiketoimintakatsaus heinä-syyskuulta julkaistaan 6.11.2023.

Taloudelliset katsaukset julkaistaan suomeksi ja englanniksi. 

SAVOSOLAR OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com

Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Savosolar Oyj:n on julkaistava markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi 6.3.2023 klo 8.30 (CET) edellä mainitun henkilön toimesta.

 

 

LIITTEET

1 Vertailu katsauskausittain
2 Tuloslaskelma
3 Tase
4 Rahoituslaskelma
5 Laskelma oman pääoman muutoksista
6 Tunnusluvut ja laskentakaavat
7 Suurimmat osakkeenomistajat

 

LIITE 1
VERTAILU KATSAUSKAUSITTAIN
(FAS, tilintarkastamaton)

             
(1 000 euroa)

 

 1-12/
2022
 1-12/
2021
7-12/
2022
7-12/
2021
1-6/
2022
1-6/
2021
Liikevaihto  8 635  2 497  6 503  869  2 132  1 627
Liikevoitto/tappio (EBIT) -3 763 -4 554 -1 332 -2 353 -2 423 -2 201
Katsauskauden/tilikauden tulos -4 067 -5 772 -1 510 -3 439 -2 549 -2 333
Osakekohtainen tulos, euroa            
   laimentamaton -0,017 -0,066 -0,005 -0,033 -0,014 -0,033
   laimennettu -0,015 -0,021 -0,004 -0,012 -0,009 -0,025
             


LIITE 2
TULOSLASKELMA (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa) 7-12/
2022
7-12/
2021
1-12/
2022
1-12/
2021
         
Liikevaihto 6 503 869 8 635 2 497
Liiketoiminnan muut tuotot 147 8 157 34
Materiaalit ja palvelut -4 453 -982 -6 573 -2 421
Henkilöstökulut -1 933 -1 039 -3 198 -2 221
Poistot ja arvonalentumiset -33 -180 -186 -380
Liiketoiminnan muut kulut -1 563 -1 028 -2 598 -2 062
Liikevoitto/-tappio -1 332 -2 353 -3 763 -4 554
Rahoitustuotot 34 3 35 37
Rahoituskulut -210 -1 089 -335 -1 255
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -1 508 -3 439 -4 064 -5 772
Katsauskauden/tilikauden tulos -1 510 -3 439 -4 067 -5 772
         
         
  7-12/
2022
7-12/
2021
1-12/
2022
1-12/
2021
Tulos/osake, laimentamaton, euroa -0,005 -0,033 -0,017 -0,066
Tulos/osake, laimennettu, euroa -0,004 -0,012 -0,015 -0,021
         
Osakkeiden lukumäärä katsauskauden/tilikauden päättyessä 783 135 875 165 187 636 783 135 875 165 187 636
         
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä katsauskauden päättyessä 821 855 642 281 346 937 821 855 642 281 346 937
         
Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakkeiden lukumäärä 300 419 389 105 247 888 241 182 034 88 002 694
         
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden keskimääräinen lukumäärä katsauskaudella 339 139 156 221 407 189 279 901 801 204 161 995

 

LIITE 3
TASE (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa) 31.12.2022 31.12.2021
       
Vastaavaa      
Pysyvät vastaavat      
Aineettomat hyödykkeet               4 083              537
Aineelliset hyödykkeet             46 518              480
Sijoitukset tytäryhtiöihin           –              162
Pysyvät vastaavat yhteensä          50 601           1 178
       
Vaihtuvat vastaavat      
Vaihto-omaisuus             3 366           1 873
Pitkäaikaiset saamiset                 355              247
Myyntisaamiset                3 303              453
Saamiset saman konsernin yrityksiltä                     167                  4
Lainasaamiset
Muut saamiset
  198
198
               –
63
Siirtosaamiset               2 369              291
Rahat ja pankkisaamiset              3 814           4 070
Vaihtuvat vastaavat yhteensä   13 770           7 001
       
Vastaavaa yhteensä             64 371           8 179

 

(1 000 euroa) 31.12.2022 31.12.2021
Vastattavaa      
Oma pääoma      
Osakepääoma                470              470
SVOP-rahasto        84 948        51 913
Edellisten tilikausien tappio   -45 947 -40 107
Katsauskauden/tilikauden tulos -4 067 -5 772
Oma pääoma yhteensä           35 404           6 503
     
Pakolliset varaukset      
Muut pakolliset varaukset                210              210
       
Vieras pääoma, pitkäaikainen      
Lainat rahoituslaitoksilta              14 813              119
Muut lainat 2 511  
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä              17 324              119
       
Vieras pääoma, lyhytaikainen      
Pääomalainat                   –                –
Lainat rahoituslaitoksilta              3 194              124
Saadut ennakot              1              155
Ostovelat                3 436              563
Velat saman konsernin yrityksille                  72
Muut velat   1 340                43
Siirtovelat              3 462              391
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä           11 433           1 347
       
Vieras pääoma yhteensä             28 757           1 466
       
Vastattavaa yhteensä             64 371           8 179


LIITE 4
RAHOITUSLASKELMA (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa) 7-12/
2022
7-12/
2021
1-12/
2022
1-12/
2021
Liiketoiminta        
Katsauskauden/tilikauden tulos -2 027 -3 439 -4 064 -5 772
Oikaisut 710  1 253  484   1 525
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten muutos      -289 353     -1 019 534
Vaihto-omaisuuden muutos 1 007 -406 -240     -699
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos    -2 159 232 -307 -333
Korot liiketoiminnasta -176 -1 086 -301 -1 238
Liiketoiminnan rahavirta -2 934 -3 093 -5 447 -5 984
         
Investoinnit        
Investoinnit -932 -24 -1 060 -61
Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin -26 939 -26 939
Saadut osingot investoinneista         –         –        –         20
Investointien rahavirta -27 871 -24 -27 999 -41
         
Rahoitus        
Maksullinen osakeanti  32 015  6 225  33 035   7 617
Pitkäaikaisten lainojen nostot         –         –        –         52
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -134         -80 -134     -354
Lyhytaikaisten lainojen nostot         –         –         –         –
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut         –         –
Muut pitkäaikaiset saamiset 193   208 282
Rahoituksen rahavirta  32 074  6 145  33 109   7 597
         
Rahavarojen muutos  1 270 3 028  -337    1 572
Rahavarat kauden alussa  2 544  1 042  4 151   2 498
Rahavarat kauden lopussa  3 814  4 070  3 814   4 070


LIITE 5
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa) Osake-pääoma SVOP-rahasto Edellisten tilikausien voittovarat Tilikauden
tulos
Yhteensä
           
Oma pääoma 1.1.2022           470        51 913 -45 947               –          6 436
Osakeanti               –           33 035                         –                      –         33 035
Tilikauden tulos               –                   –                           –   -4 067 -4 067
Oma pääoma 31.12.2022           470        84 948 -45 947 -4 067       35 404
           
           
Oma pääoma 1.1.2021        470        44 296 -40 108                –          4 659
Osakeanti          7 617                         –                      –          67 617
Tilikauden tulos               –                   –                           –   -5 772 -5 772
Oma pääoma 31.12.2021           470        51 913 -40 108 -5 772        6 503
           

 

LIITE 6
TUNNUSLUVUT JA LASKENTAKAAVAT (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa)   1-12/2022 1-12/2021
       
Liikevaihto   8 635 2 497
Katsauskauden/tilikauden tulos   -4 067 -5 772
Rahavarat   3 814 4 070
Oma pääoma   35 404 6 503
Omavaraisuusaste, %   55,0 81,0
       
 
Tunnuslukujen laskentakaavat
       
Omavaraisuusaste, % Taseen mukainen oma pääoma tilikauden päättyessä + pääomalainat x 100 / Taseen loppusumma – saadut ennakot                                              
Osakkeiden lukumäärä, kpl Osakkeiden lukumäärä tilikauden päättyessä
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin, kpl Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä
Osakekohtainen tulos, euroa Tilikauden tulos / Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä
       

LIITE 7
SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.12.2022 

Osakkeenomistaja Osakkeita, kpl Osuus kaikista osakkeista, %
VG-SHIPPING OY1 531 962 410 67,93
HYBRID CONSULTING Oy2  33 801 313 4,32
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET AVANZA PENSION 4 968 371 0,63
JOKINEN, JUKKA 4 400 000 0,56
GEUST JOHAN NIKLAS ERIK 4 063 112 0,52
HELLÉN STEFAN ANDERS 3 632 500 0,46
LILJA ANSA ANITTA 3 167 264 0,40
SJÖBLOM KARI TAPIO 2 910 113 0,37
SJÖBLOM KATRI PAULIINA 2 729 575 0,35
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 2 241 983 0,29
10 suurinta omistajaa yhteensä 593 876 641 75,83
MUUT 189 259 234 24,17
KAIKKI YHTEENSÄ 783 135 875 100

1 VG-Shipping on Jussi Mälkiän määräysvaltayhtiö.
2 Hybrid Consulting Oy on Kirsi Suopellon 43-prosenttisesti omistama vaikutusvaltayhtiö.

Savosolar lyhyesti

Savosolarilla on kaksi liiketoiminta-aluetta: Merilogistiikka ja Uusiutuva Energia.

Merilogistiikka-liiketoiminta (Meriaura Oy) on merkittävä kuivarahdin ja vaativien projektitoimitusten kuljettaja Pohjois-Euroopassa, erityisesti Itämeren ja Pohjanmeren alueilla. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen kilpailukykyisiä ja ympäristön kannalta kestäviä merikuljetuspalveluita vähentäen samalla merikuljetusten hiilipäästöjä. Pitkät rahtaussopimukset, nykyaikainen laivasto ja vahva markkina-asema uusiutuvan energian rakentamisprojekteissa tarjoaa mahdollisuuden ympäristöystävällisiä ratkaisuja tukevaan rahtiin. Osana merilogistiikkaa VG-EcoFuel Oy valmistaa kierrätettyjä biopolttoaineita teollisuuden sivutuotteina syntyvistä bio- ja kierrätysöljyistä.

Uusiutuva Energia -liiketoiminta (Savosolar Oyj) suunnittelee ja toimittaa kokonaistoimituksina puhtaan energian tuotantojärjestelmiä. Järjestelmien sydämenä ovat suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät, jotka toteutetaan käyttäen yhtiön omia tehokkaita aurinkolämpökeräimiä. Lisäksi järjestelmiin voidaan liittää muita energiantuotanto- ja varastointiteknologioita. Yhtiö on vienyt aurinkolämpöteknologian uudelle tasolle, ja sen keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit. Tällä johtavalla teknologialla Savosolar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa.

Savosolarin osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Swedenissä tunnuksella SAVOS ja Nasdaq First North Growth Market Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.com.

Yhtiön hyväksytty neuvonantaja on Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55.

Liite

More Posts

Savolarin tytäryhtiö Meriaura on myynyt M/S Ramonan

Savosolar Oyj Yhtiötiedote                                       13.3.2023 klo 8.30 (CET) Savolarin tytäryhtiö Meriaura on myynyt M/S Ramonan Meriauran laivaston vanhin ja pienin alus M/S Ramona on myyty