Ledning

Ledarskapsprinciper

Savosolar organiserar sin ledning i enlighet med Finlands aktiebolagslag. Enligt aktiebolagslagen fördelas ledningen mellan aktieägarnas bolagsstämma, styrelsen och den verkställande direktören. Aktieägarna utövar i första hand sina rättigheter på aktieägarnas bolagsstämma, som i allmänhet sammanträder efter kallelse från bolagets styrelse. En bolagsstämma ska även sammankallas om bolagets revisor eller aktieägare, som representerar minst 1/10 av bolagets emitterade aktier utöver de aktier bolaget innehar, kräver detta skriftligt.

Bolaget tillämpar inte Värdepappersmarknadsföreningens Corporate Governance-rekommendation, eftersom bolaget inte anser det nödvändigt att följa rekommendationen med hänsyn till bolagets storlek och dess affärsområde.

Remuneration

Aktieägarna i Savosolar beslutar på bolagsstämman om styrelsemedlemmarnas arvoden och förmåner i enlighet med Finlands aktiebolagslag.
År 2016 betalades sammanlagt 25 800 euro åt styrelsemedlemmarna för deltagande i möten (2015: 8 500 euro). På den ordinarie bolagsstämman den 28 mars 2017 fattades beslut om styrelsens årsarvode enligt följande: 21 600 euro åt styrelseordföranden och 10 800 euro åt de övriga styrelsemedlemmarna. Cirka 40 % av styrelsemedlemmarnas arvoden betalas med stöd av styrelsens emissionsfullmakt genom att tilldela styrelsemedlemmarna nya aktier i bolaget. Cirka 60 % av arvodet utbetalas i kontanter. Styrelsemedlemmarna får inte överlåta de aktier de har erhållit som arvode så länge de är medlemmar i styrelsen. Dessutom betalas ersättning till styrelsemedlemmarna för skäliga rese- och logikostnader med anknytning till styrelsens möten. Rese- och logikostnader ersätts dock inte till styrelsemedlemmar bosatta i Helsingforsregionen om möten hålls inom Storhelsingfors. Mellan bolaget och styrelsemedlemmarna har inte några tjänsteavtal eller pensionsarrangemang upprättats.

År 2016 betalades 127 000 euro i lön och naturaförmåner åt verkställande direktören Jari Varjotie och 505 000 euro åt de övriga medlemmarna i ledningsgruppen.
I enlighet med direktörsavtalet är verkställande direktören Jari Varjotie inte berättigad till frivilliga pensionsarrangemang bekostade av bolaget. Om bolaget säger upp Varjoties direktörsavtal betalar bolaget åt Varjotie en normal månadslön under den fyra månader långa uppsägningstiden samt ett arvode som motsvarar lönen för fem månader.

Bolagsstämma

Aktieägarnas ordinarie bolagsstämma är bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstyrelsen sammankallar den ordinarie bolagsstämman inom sex månader efter att räkenskapsperioden har löpt ut. I enlighet med bestämmelserna i bolagsordningen fattar den ordinarie bolagsstämman beslut om godkännande av bokslutet, användningen av den vinst som anges i balansräkningen, beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsemedlemmarna och verkställande direktören, antalet styrelsemedlemmar samt styrelsemedlemmarnas och revisorernas arvoden. Dessutom väljer bolagsstämman styrelsemedlemmar och revisor samt beslutar om övriga ärenden i kallelsen till bolagsstämma.

Styrelse

Uppgifterna och ansvarsområdena för Savosolars styrelse har fastställts i Finlands aktiebolagslag och i annan tillämplig lagstiftning, enligt vilken styrelsen ansvarar för ordnandet av bolagets ledning och vederbörlig organisation av bolagets funktioner. Styrelsen ansvarar även för vederbörlig organisation av bolagets ekonomiförvaltning och övervakningen av finansförvaltningen. Dessutom är det styrelsens uppgift att främja bolagets och alla dess aktieägares framgång genom att planera bolagets affärsverksamhet så, att den på lång sikt ger bästa möjliga vinst på det kapital som har investerats i bolaget.

Styrelsemedlemmar

Feodor Aminoff

Född år 1969, diplomingenjör.
Styrelseordförande sedan maj 2013.

Feodor Aminoff arbetade som verkställande direktör för Cleantech Invest Oyj 2013–2014. Han har tidigare arbetat som verkställande direktör för Please User Experience Design Oy 2005–2009, i ledningsgruppen för Sanitec OY:s IDO-grupp med ansvar för informationsadministration och utvecklande av affärsverksamhetsprocesser 2000–2009 samt som projektchef hos KCI Konecranes Oyj 1994–1999. Dessutom har Feodor Aminoff varit suppleant och styrelsemedlem i Veho Group Oy sedan år 1996 samt grundande medlem i styrelsen för Finnish Business Angels (FIBAN) 2010–2012.

Håkan Knutsson

Född år 1963, diplomingenjör. Styrelsemedlem sedan mars 2017.

Håkan Knutsson arbetar som verkställande direktör för Indepro AB, som erbjuder företagstjänster till cleantech-bolag och konsultationstjänster till energibolag. Han har arbetat med uppgifter inom den högsta ledningen i Arca Systems Scandinavia, i bolaget Sani Maskiner och i Sustainable Business Hub Scandinavia AB samt med uppgifter inom försäljning och marknadsföring i ABB:s tjänst i Sverige, Brasilien, Sydafrika och Venezuela och i Qualitrol Corporations tjänst i USA. Han är styrelseordförande för Swedish Council for District Heating (Sweheat).

Christof Gey

Född år 1964, diplomingenjör. Styrelsemedlem sedan år 2016.

Christof Gey arbetar som konsult i Solarstation SVS GmbH:s tjänst samt på internationell nivå med import och detaljhandel som rör sol- och värmemarknaden. Hans kunder finns bland annat i Kina (Linou-Ritter), USA (Ferro, MP-Tec), Kanada (Enerworks), Mellanöstern, Spanien (Consolar), Polen, Sverige (ClimateWell) och Tyskland (Vaillant Solvis Energiesysteme GmbH, NARVA Lichtquellen GmbH osv.). År 1999 grundade han GeySol som tillverkar och säljer solfångare och han fungerade som bolagets verkställande direktör fram till år 2004. Åren 1995–1999 arbetade han som värmeentreprenör i Erwin Maier GmbH:s tjänst och åren 1993–1995 som ingenjör i Ing. Büro geTec:s tjänst.

Sami Tuhkanen

Född år 1973, diplomingenjör. Styrelsemedlem sedan augusti 2011.

Sami Tuhkanen ansvarar för Sitras (Jubileumsfonden för Finlands självständighet) kapitalplaceringsfond, som omfattar 25 bolag och 40 kapitalfondsplacering i Finland och utomlands. Han har fungerat som chef för enheten sedan år 2012. Åren 2006–2012 ansvarade han för Sitras kapitalplaceringar i cleantech-bolag som inledde sin verksamhet. Innan han kom till Sitra arbetade han som teknikexpert hos Tekes åren 2002–2005 och som forskare vid VTT åren 1998–2001. Han är styrelsemedlem i AW-Energy Oy, Omegawave Oy och Capricorn Cleantech Fund N.V.

Ledningsgrupp

Verkställande direktör och försäljning

Jari Varjotie

Född år 1960, diplomingenjör.

Jari Varjotie har fungerat som Savosolars verkställande direktör sedan den 20 november 2010. Han har 25 års erfarenhet av ledningsuppgifter inom industrin. Tidigare arbetade Jari Varjotie hos Winwind Oy åren 2007–2010. Då fungerade han som operativ chef och verkställande direktör för affärsområdet Europa. Han har även innehaft olika ledningsuppgifter hos Perlos Oyj åren 2000–2007, senast som operativ chef. Åren 1993–2000 fungerade Jari Varjotie som Valmet Oy:s produktionschef, materialchef och fabriksdirektör.

Teknisk chef

Kaj Pischow

Född år 1947, studier inom matematik, fysik och fysikalisk metallurgi.

Teknisk chef sedan april 2010 och grundare av Savosolar. Arbetar även aktivt med att utveckla bolagets affärsverksamhet. Han är expert på vakuumbeläggningstekniker. Innan Savosolar grundades var Pischow åren 1998–2010 en betydande aktieägare i och teknisk chef för Savcor Face Group, Sufcoat Oy och Savcor Coating, som tillverkade störningsskyddande ytbeläggningar för mobiltelefoner, främst åt Nokia. Åren 1971–1995 arbetade han som forskare vid VTT, Riihimäki Glas och Helsingfors Tekniska högskola samt som företagare. Han var den första som hämtade forskning i nanoteknik till Finland.

Kvalitetschef

Pekka Karjalainen

Född år 1983, diplomingenjör, maskinteknik.

Pekka Karjalainen kom till Savosolar i januari 2016 som kvalitetsingenjör. Han har tidigare arbetat som planerare hos ABB Oy. Pekka Karjalainen blev medlem i ledningsgruppen i december 2016 och han har sedan dess arbetat som kvalitetschef.

Ekonomichef

Nalle Stenman

Född år 1971, EM

Nalle Stenman har 20 års erfarenhet av uppgifter inom ekonomi- och allmän ledning. Han har arbetat med olika uppgifter inom den högsta ledningen hos Metso och Metso Paper i Kina och Fjärran östern (2000–2013) och hos Konecranes (1997–2000). Innan han kom till Savosolar arbetade har från år 2013 hos Far East Advisory Ltd med olika uppdrag inom den högsta ledningen, bland annat i världsledande pappers- och massabolag samt inom bilindustrin.

Ansvarig chef för projekt och systemplanering

Morten Hofmeister

Född år 1971, diplomingenjör, internationell teknologi, planering och energi.

Morten Hofmeister har fungerat som ansvarig chef för Savosolars projekt och för systemplanering sedan februari 2017. Morten Hofmeister har gedigen erfarenhet av försäljning och fjärrvärmeprojekt. Han har arbetat som Key Account Manager hos DOG Energy åren 2004–2010 och där ansvarat för fjärrvärmekundrelationer. Åren 2010–2014 arbetade han i Danmarks fjärrvärmeförening. Sedan år 2014 har han fungerat som bland annat avdelningschef och projektchef hos PlanEnergy, som är ett välkänt systemplaneringsbolag i Danmark. Hans gedigna projektkunnande omfattar utveckling av fjärrvärme och solvärme, både i Öst- och Västeuropa och i Danmark.

Produktionschef

Aku Järvisalo

Född år 1987, diplomingenjör, mekanisk planering.

Aku Järvisalo började arbeta hos Savosolar i april 2010. Han har arbetat med olika uppgifter inom bolaget, till en början som koordinator av lödning med låga, som projektchef och huvudplanerare. Han utsågs till medlem i ledningsgruppen i januari 2016.

Allmänna risker och affärsverksamhetens osäkerhetsfaktorer

De största riskerna för Savosolars affärsverksamhet är tillräckligt rörelsekapital samt att få nya projekt och att kunna öka affärsverksamhetens effektivitet så att verksamheten blir lönsam. Det finns inga garantier för att bolagets kassaflöde räcker till för att finansiera den nuvarande verksamheten. Det finns inte heller några garantier för att bolaget erhåller tilläggsfinansiering på sådana villkor som är förmånliga med tanke på de nuvarande aktieägarna eller att tilläggsfinansieringen fås vid rätt tidpunkt. Om bolaget inte lyckas få tilläggsfinansiering vid rätt tidpunkt kan företaget vara tvunget att senarelägga, minska eller upphöra med funktioner. Bolagsstyrelsen granskar kontinuerligt finansieringens tillräcklighet som en viktig del av bolagets tillväxtstrategi.

På samma sätt som de flesta bolag som inleder sin verksamhet som teknologibolag har Savosolar under sina första verksamhetsår investerat i utvecklandet av produkter, utbud och produktion samt i att utvidga verksamheten till nya marknader, vilket betyder att varken försäljningsvolymen eller försäljningsbidraget har räckt till för att täcka affärsverksamhetens kostnader. På grund av detta har bolagets verksamhet varit märkbart förlustbringande sedan grundandet år 2010. Förlusterna har huvudsakligen orsakats av kostnader med anknytning till produktutveckling och utvecklandet av produktionsprocesser samt allmänna och administrativa kostnader som hör samman med bolagets affärsverksamhet. Den olönsamma affärsverksamheten och utmaningarna vad gäller att skaffa nödvändig tilläggsfinansiering ledde till att bolaget år 2013 ansökte om företagssanering. Saneringsprogrammet kommer enligt planen att fortsätta till slutet av år 2018.

Savosolar arbetar aktivt för att skydda sina immateriella tillgångar genom att skaffa patent och följa upp verksamheten på sina huvudmarknader. Bolaget använder den välkända leverantören av IPR-tjänster, Berggren Oy.

Revision

Bolagets externa revision bekräftar att bokslutet ger en korrekt och tillräcklig bild av bolagets ekonomiska resultat och finansieringssituation under räkenskapsperioden. Revisorn upprättar en i lag fastställd revisionsberättelse för bolagets aktieägare i samband med bolagets årsbokslut. Under räkenskapsperioden rapporteras granskningar till styrelsen.
Revisorn och styrelsen träffas minst en gång om året. Revisorn väljs av bolagsstämman. Revisorns verksamhetsperiod täcker den räkenskapsperiod då han eller hon har blivit vald och upphör vid slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter valet.
Den ordinarie bolagsstämma som hölls den 27 mars 2018 återvalde revisionssamfundet PricewaterhouseCoopers Oy som bolagets revisor.

Insiderinformation

Savosolar Oyj tillämpar Helsingfors Börs (Nasdaq Helsinki Oy) insideranvisningar som trädde i kraft den 3 juli 2016. Savosolar Oyj:s egna insideranvisningar innehåller en sammanfattning av de bolagsspecifika principerna samt Nasdaqs insideranvisningar. Tillsammans bildar dessa dokument Savosolar Oyj:s insideranvisningar.

Savosolar upprätthåller ett insiderregister över anmälningsskyldiga insiderpersoner (styrelsemedlemmarna och ledningsgruppen) och personer, som med stöd av sin position eller sina uppgifter i bolaget har regelbunden åtkomst till insiderinformation på motsvarande sätt som över utomstående personer som arbetar för bolaget och som har regelbunden åtkomst till insiderinformation. Dessutom upprätthåller Savosolar ett projektspecifikt insiderregister över personer till vilka bolaget överlåter insiderinformation med anknytning till projektet.

Eftersom den lagstiftning som gäller för värdepappersmarknaden inte längre förpliktigar till att upprätthålla ett offentligt register över insiderpersoner eller deras egendom uppdateras inte informationen om aktieägande i tabellen på denna sida regelbundet. Informationen i tabellen beskriver ägoförhållanden i december 2017. Bolaget informerar om ändringar i ägoförhållanden som rör insiderpersoner och deras närmaste i bolagsmeddelanden enligt bestämmelserna om missbruk av marknaderna (MAR).

I december 2017 ägde medlemmarna i bolagsstyrelsen och ledningsgruppen sammanlagt 921 761 aktier i bolaget och sammanlagt 1 133 000 optioner som berättigar till aktier. Följande tabell innehåller alla aktier och andra derivat, som personen i fråga eller någon av hans eller hennes närmaste har direkt eller indirekt via bestämmanderätt- eller inflytanderättssamfund.

Insideregendom i augusti 2018

Insiderperson Aktier, antal Optioner, antal
Styrelsen
Feodor Aminoff 76,616
   SEB Life
Sami Tuhkanen
Christof Gey 37,956
Håkan Knutsson 95,637
Ledningsgruppen Shares  Options
Jari Varjotie 255,158  265,000
Nalle Stenman 206,990  240,000
Kaj Pischow 192,000  120,000
Torben Frederiksen  120,000
Morten Hofmeister  120,000
Aku Järvisalo 10,164  131,000
Pekka Karjalainen 2,850  120,000
Revisorerna
Petter Lindeman, CGR, PricewaterhouseCoopers Oy
Certified adviser
Daniel Orispää, Augment Partners AB
TOTALT 877,371  1,116,000
AKTIER OCH OPTIONER TOTALT 1,993,371
Bolagets totala antal aktier 348,664,162

Bolagsordning

1 § Firma och hemort

Bolagets firma är Savosolar Oyj, på svenska Savosolar Abp och på engelska Savosolar Plc. Bolagets hemort är S:t Michel.

2 § Verksamhet

Bolagets verksamhet är planering, tillverkning och försäljning av energisystem som utnyttjar solenergi, samt forskning, produktutveckling och konsultverksamhet med anknytning till affärsområdet. Bolaget kan även äga fastigheter, bostadsaktier, placeringsaktier och andra värdepapper, göra aktieplaceringar i bolag samt hyra ut de fastigheter och bostadsaktier som bolaget äger.
Bolaget kan idka sin verksamhet direkt eller via sina dotter- eller intressebolag.

3 § Aktier och värdeandelssystem

Bolagets aktier omfattas av värdeandelssystemet.

4 § Styrelse och verkställande direktör
Bolaget har en styrelse som består av minst tre (3) och högst sju (7) ordinarie medlemmar. Styrelsemedlemmarnas mandatperiod löper ut vid slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter valet.
Bolaget har en verkställande direktör som utses av styrelsen.

5 § Bolagets representation
Utöver styrelsen, styrelsens ordförande och verkställande direktör, alla enskilt, representeras bolaget även av två styrelsemedlemmar tillsammans. Dessutom kan styrelsen ge en utsedd person en prokura eller rätt att representera bolaget.

6 § Revisorer

Bolaget har en ordinarie revisor och en revisorssuppleant. Om man som revisor utser ett revisionssamfund godkänt av Centralhandelskammaren eller handelskammaren behöver man inte utse en revisorssuppleant. Revisorernas mandatperiod löper ut vid slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter valet.

7 § Kallelse till bolagsstämma, anmälningstid och plats för bolagsstämman

Kallelse till bolagsstämma ska meddelas aktieägarna genom att publicera kallelsen på bolagets webbplats eller på annat sätt som kan bekräftas, tidigast tre (3) månader och senast tre (3) veckor före bolagsstämman, men dock minst nio (9) dagar före den i aktiebolagslagens avsedda avstämningsdagen för bolagsstämman.
Om styrelsen så beslutar ska aktieägaren anmäla sig till bolaget för att få rätt att delta i bolagsstämman. Aktieägaren ska anmäla sig senast på det datum som anges i kallelsen till bolagsstämma, som kan vara högst tio (10) dagar före bolagsstämman.
Bolaggstämman kan, utöver bolagets hemort, även ordnas i Helsingfors i Finland eller i Stockholm i Sverige.

8 § Ordinarie bolagsstämma
En ordinarie bolagsstämma ska hållas årligen på en av styrelsen fastställd dag inom sex (6) månader från det att räkenskapsperioden har löpt ut.
På den ordinarie bolagsstämman ska
presenteras
1. bokslut och vid behov verksamhetsberättelse;
2. revisionsberättelse;
beslutas om
3. fastställande av bokslut;
4. användningen av den vinst som anges i balansräkningen;
5. beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsemedlemmar och verkställande direktör;
6. styrelsemedlemmarnas och revisorns arvoden;
7. antalet styrelsemedlemmar;
väljs
8. styrelsemedlemmar;
9. revisor och revisorssuppleant.

Informationspolicy

Savosolar har förbundit sig till en aktiv och genomskinlig kommunikation med alla intressegrupper. Bolaget strävar efter att ge en korrekt bild av bolagets verksamhet, verksamhetsmiljö, strategi, mål och ekonomiska utveckling.
På bolagets webbplats www.savosolar.com samt via bolagsmeddelanden som publiceras via Nasdaq hittar du enklast informationen om bolaget. Alla intressentgrupper har jämbördig åtkomst till samma information.

Savosolars informationspolicy juli 2016 (på engelska)
Bilaga till informationspolicyn: First North -regler 3.1.2018 (på engelska)

Kontaktuppgifter för
investerare 
och media

FINLAND
info@savosolar.com
+358 (0)10 271 0810
Godkänd rådgivare:
Augment Partners AB
+46 73 154 5232