Osake ja osakkeenomistajat

Osake ja osakkeenomistajat

Savo-Solarin osake on kaupankäynnin kohteena First North –markkinapaikalla Ruotsissa (Nasdaq Tukholma) 2.4.2015 lähtien ja First North -markkinapaikalla Suomessa (Nasdaq Helsinki) 24.4.2015 lähtien. Savo-Solarin osakkeet on liitetty Euroclearin arvopaperimarkkinajärjestelmään Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä heinäkuun lopussa 2017 on 109 690 865. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa.

First North on vaihtoehtoinen kauppapaikka, jota hallinnoivat Nasdaqin eri toimipisteiden pörssit. First Northilla ei ole lakiin perustuvaa asemaa EU:n säännellyllä markkinalla. First Northissa listatut yhtiöt noudattavat First Northin sääntöjä eivätkä niitä koske säännellylle markkinalle pääsyä koskevat, lakiin perustuvat vaatimukset. Sijoitukseen liittyvät riskit voivat olla suurempia kuin päämarkkinan yhtiöihin liittyvät riskit. Kaikilla First Northissa listatuilla yhtiöillä on virallinen neuvonantaja (Certified Adviser), joka valvoo sääntöjen noudattamista. Pörssi hyväksyy First Northin listalleottohakemukset.

FIRST NORTH SWEDEN
Kaupankäyntitunnus: SAVOS
ISIN-koodi: FI4000123096

FIRST NORTH FINLAND
Kaupankäyntitunnus: SAVOH
ISIN-koodi: FI4000123096

Osakkeen kokonaisvaihto vuonna 2016 oli 33 392 937 osaketta. Tilikauden päättyessä Savo-Solarilla oli 3 899 osakkeenomistajaa (vuonna 2015: 2 498). Yhtiö ei omista omia osakkeita.

Suurimmat osakkeenomistajat 1.6.2017

Osakkeenomistaja Osakkeita, kpl Osuus kaikista osakkeista, %
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra 4,378,556 12.34
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 1,220,869 3.44
Suur-Savon Osuuspankki 1,004,230 2.83
Nordnet Pensionsförsäkring AB 987,680 2.78
Cleantech Invest Oyj 686.545 1.94
Wiman Susanna 483.000 1.36
JPMel – Stockholm Branch 403.663 1.14
Oy Ingman Finance Ab 400.000 1.13
Wiman Henric 365.600 1.03
Geust Johan Niklas Erik 365,015 1.03
Muut 25.174.174 70.97
Kaikki yhteensä 35,469,332 100

Optiot

Yhtiöllä on yksi voimassa oleva optio-ohjelma 1-2015, jonka perusteella voidaan antaa enintään 250.000 yhtiön optio-oikeutta. Optio-oikeuksia 2015A on yhteensä 77 500 kappaletta, ja optio-oikeuksia 2015B, 2015C ja 2015D kutakin 57 500 kappaletta.

Alun perin optio-oikeudet oikeuttivat merkitsemään yhteensä enintään 250 000 yhtiön uutta osaketta. Joulukuussa 2015 yhtiön hallitus päätti muuttaa optio-ohjelman ehtoja 20.11.2015 päättyneen merkintäoikeusannin vuoksi siten, että kukin optio-oikeus antaa oikeuden merkitä haltijansa kaksi uutta osaketta.

Merkintähinta oli alun perin 1,50 euroa osakkeelta. Marraskuussa 2015 yhtiön hallitus muutti merkintähinnaksi 0,93 euroa osakkeelta. Myöhemmin, kesäkuussa 2016 järjestetyn osakeannin yhteydessä hallitus päätti uudeksi merkintähinnaksi 0,82 euroa. Osakkeiden merkintähinta kirjataan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Optio-oikeuksista on jaettu yhteensä 92 600 kappaletta seitsemälle yhtiön palveluksessa olevalle henkilölle, joista johtoryhmään kuuluville seuraavasti: Patrick Janssonille 17 000, Aku Järvisalolle 11 000 ja Jari Varjotielle 25 000.

Optio-oikeuksien kohteena olevien osakkeiden merkintäaika on porrastettu seuraavasti:

  • optio-oikeudella 2015A 1.4.2016- 31.3.2018
  • optio-oikeudella 2015B 1.10.2016-31.3.2018

  • optio-oikeudella 2015C 1.4.2017-31.3.2018 ja
  • optio-oikeudella 2015D 1.10.2017-31.3.2018.

Yhtiö säilyttää optio-oikeudet optio-oikeuden omistajan lukuun osakkeiden merkintäajan alkamiseen saakka. Siltä osin kuin kulloinkin voimassa oleva lainsäädäntö tai yhtiön sisäpiiriohje ei siirto-oikeutta rajoita, optio-oikeudet ovat vapaasti siirrettävissä ja pantattavissa sitten, kun osakemerkinnän aika niiden osalta on alkanut. Hallitus voi kuitenkin antaa luvan optio-oikeuksien luovuttamiseen tai panttaamiseen aikaisemminkin. Optio-oikeuden omistaja on velvollinen ilmoittamaan viipymättä yhtiölle kirjallisesti, mikäli hän luovuttaa tai panttaa optio-oikeuksiaan. Hallitus voi harkintansa mukaan päättää rajoittaa optio-oikeuksien siirrettävyyttä tietyissä maissa mm. lainsäädännöllisistä tai hallinnollisista syistä. Mikäli optio-oikeuden omistajan työ- tai toimisuhde yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvaan yhtiöön päättyy muusta syystä kuin optio-oikeuden omistajan kuoleman johdosta tai lakisääteiselle tai työ- tai toimisopimuksen mukaiselle eläkkeelle siirtymisen tai yhtiön muuten määrittelemän eläkkeelle siirtymisen johdosta tai pysyvän työkyvyttömyyden johdosta, hän menettää viipymättä yhtiölle tai yhtiön määräämälle vastikkeetta hallituksen hänelle harkintansa mukaan jakamat optio-oikeudet, jos osakemerkinnän aika ei työ- tai toimisuhteen päättymispäivänä ollut alkanut.

Mikäli optio-oikeuden haltijan työ- tai toimisuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät uudelle omistajalle tai haltijalle työnantajan liiketoiminnan siirtymisen yhteydessä, noudatetaan samanlaista prosessia. Edellä mainitusta poiketen hallitus voi harkitessaan sen tarkoituksenmukaiseksi päättää, että optio-oikeuden omistaja saa pitää optio- oikeutensa tai osan niistä. Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää päättää osakeannista tai uusien optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että osakkeenomistajalla on merkintäetuoikeus, on optio-ohjelman ehtojen mukaan optio-oikeuden omistajalla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa. Yhdenvertaisuus toteutetaan hallituksen päättämällä tavalla siten, että merkittävissä olevien osakkeiden määriä, merkintähintoja tai molempia muutetaan.